Antecontracte

Hotărâre 3 din 13.11.2011


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă, reclamanta SC X SRL Bragadiru, judeţul Teleorman, a solicitat, în contradictoriu cu Comuna B – prin primar, să se constate că, la 28 februarie 2002, a cumpărat de la Societatea Agricolă AB casa de administraţie, hala de păsări şi terenul aferent în suprafaţă de 32643 m.p.

În motivarea acţiunii, a arătat reclamanta că imobilele sus-menţionate au fost proprietatea Societăţii Agricole AB, fiind înscrise în cartea funciară la nr. 59, iar, prin factura fiscală TR ACA nr. 0197327 din 28 februarie 2002, le-a cumpărat de la aceasta, achitând preţul de 7140 lei, în prezent fiind în posesia imobilelor.

În prezent, Societatea Agricolă AB a fost radiată din Registrul societăţilor agricole, prin sentinţa comercială nr. x/2010, ea, reclamanta, fiind în imposibilitate de a-şi înscrie dreptul său de proprietate în cartea funciară, neavând acte valabile de transfer al proprietăţii, iar încheierea unui contract valabil de vânzare-cumpărare nu mai este posibilă, datorită situaţiei actuale a promitentei-vânzătoare.

În susţinerea acţiunii, a depus la dosar, în copii, încheierea nr. x / 2001 a Judecătoriei Zimnicea, judeţul Teleorman, plan de amplasament şi delimitare a imobilelor, somaţia nr. x/2001, publicaţia de vânzare din dosarul nr. x/2001, proces-verbal de situaţie, adresa nr. 70 din 25 octombrie 2005, factura fiscală nr. 0197327 din 28 februarie 2002, încheierea nr. x/.2010 a OCPI Teleorman – BCPI Zimnicea, extras de carte funciară, extras de pe portalul instanţelor cu referire la dosarul nr. X/87/2009, adresă emisă de SC RC SPRL, adresa nr. x/15 aprilie 2011, adresa nr. x/5.09.2011 a Primăriei B.

În drept, au fost invocate disp.art. 111 c.pr.civ.şi disp.art. 5 alin. 2 Titlul X din legea nr. 247/2005.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a lăsat la aprecierea instanţei cu privire la soluţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin acţiunea formulată, reclamanta solicită să se constate că, la 28 februarie 2002, printr-un înscris sub semnătură privată, Societatea Agricolă AB i-a vândut următoarele bunuri imobile: casă de administraţie, hală de păsări şi teren în suprafaţă de 32643 m.p., bunuri situate în comuna B, judeţul Teleorman.

În ce priveşte imobilele – construcţii, respectiv casa de administraţie şi hala de păsări, instanţa constată că, la data încheierii actului, nu era necesară încheierea unui act autentic pentru transmiterea dreptului de proprietate cu privire la construcţii.

În ce priveşte terenul în suprafaţă de 32643 m.p., instanţa constată că, din factura nr. 0197327 din 28 februarie 2002, pe care reclamanta îşi întemeiază susţinerile, nu rezultă să se fi achitat preţul terenului, ci numai preţul construcţiilor.

Potrivit disp.art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract, însă, în speţă, nu rezultă ca reclamanta să fi achitat vreun preţ al terenului, de altfel, în factură, nefiind menţionat acest element esenţial al contractului.

Aşa fiind, instanţa urmează să respingă ca nefondată acţiunea.