Contestaţie la executare

Hotărâre 275 din 10.02.2021


Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect „contestaţie la executare”, formulată de contestatoarea SC PJ SRL, cu sediul în Ploieşti, judeţ Prahova, în contradictoriu cu intimatul PF, cu domiciliul în judeţ Prahova.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la data de 26.01.2021, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru studierea actelor și lucrărilor dosarului, a amânat pronunțarea la data de 10.02.2021, când a pronunțat următoarea hotărâre:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 01.07.2020 pe rolul acestei instanțe contestatoarea SC PJ SRL în contradictoriu cu intimatul PF a formulat contestație la executare împotriva dosarului de executare nr. X/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc prin care a solicitat anularea tuturor actelor de executare, suspendarea executării silite, precum și obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că creanța pusă în executare nu este certă, lichidă și exigibilă.

Contestatoarea a susținut că în cursul anului 2019 a încheiat cu intimatul trei promisiuni de vânzare-cumpărare nr. 72, 73 și 74 din 10.05.2019, prin care s-a stabilit că în cazul în care imobilele nu sunt predate până la data de 16.02.2020 contestatoarea are obligația să achite dublul avansului primit.

Contestatoarea a afirmat că promisiunile de vânzare-cumpărare nu constituie titluri executorii, deși aceste sunt acte autentificate de către un notar.

Pe de altă parte, contestatoarea a susținut că promisiunile avea caracter fictiv, scopul încheierii lor fiind acele al încheierii unui împrumut cu camătă, pretinsele daune-interese reprezentând dobânzi pentru sumele împrumutate.

Contestatoarea a mai arătat că prin actele adiționale încheiate intimatul a renunțat la dreptul de a mai cumpăra apartamentul.

În drept, contestatoarea și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 712 și următoarele, art. 719 Cpc.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa de timbru în cuantum de 1000 lei conform art. 10 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, astfel cum s-a stabilit prin încheierea nr. 2125/09.11.2020 în soluționarea cererii de reexaminare taxă de timbru.

Intimatul a formulat întâmpinare la data de 04.08.2020 prin care a invocat excepția tardivității formulării contestației și excepția inadmisibilității contestației, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Intimatul a arătat că titlurile executorii nu sunt reprezentate de către promisiunile de vânzare, ci de către cele trei acte adiționale autentificate sub nr. 1567, 1568 și 1569 din 24.03.2020, acestea având caracter de titlu executoriu conform art. 639 alin. 1 Cpc.

Intimatul a susținut că afirmațiile contestatoarea privind existența cametei sunt formulate cu rea-credință, nu sunt conforme realității și au un caracter defăimător, acesta a încheiat cele trei promisiuni de vânzare-cumpărare cu bună-credință.

La termenul de judecată din data de 26.01.2021 instanța a respins excepțiile tardivității și inadmisibilității ca neîntemeiate.

Analizând cererea formulată de către contestatoare, în raport de actele şi lucrările dosarului, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în dosarul de executare nr. X/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc a fost începută executarea silită la cererea intimatului împotriva contestatoarei în temeiul titlurilor executorii constând în act adițional nr. 1/24.03.2020 la promisiune bilaterală de vânzare cumpărare nr. 72/10.05.2019, autentificat sub nr. 1567 din data de 24.03.2020 la SPN Ivan Constantin, rectificat prin Încheierea nr. 65 din 16.04.2020; act adițional nr. 1/24.03.2020 la promisiune bilaterală de vânzare cumpărare nr. 73/10.05.2019, autentificat sub nr. 1568 din data de 24.03.2020 la SPN Ivan Constantin, rectificat prin Încheierea nr. 63 din data de 16.04.2020, act adițional nr. 1/24.03.2020 la promisiune bilaterala de vânzare cumpărare nr. 74/10.05.2019, autentificat sub nr. 1569 din data de 24.03.2020 la SPN Ivan Constantin, rectificat prin Încheierea nr. 64 din data de 16.04.2020, pentru recuperarea creanţei constând în suma de 360.000,00 lei reprezentând avans achitat în valoare de 180.000 lei şi daune interese în valoare de 180.000 lei până la data de 18.05.2020, conform promisiunii bilaterale nr. 72/10.05.2019, încheiat prin act adițional nr. 1 din data de 24.03.2020 rectificat prin Încheierea nr. 65/16.04.2020, 360.000,00 lei reprezentând avans achitat în valoare de 180.000 lei şi daune interese în valoare de 180.000 lei până la data de 18.05.2020, conform promisiunii bilaterale nr. 73/10.05.2019, încheiat prin act adițional nr. 1 din data de 24.03.2020 rectificat prin Încheierea nr. 63/16.04.2020 şi 365.760,00 lei reprezentând avans achitat în valoare de 182.880 lei şi daune interese în valoare de 182.880 lei până la data de 18.05.2020, conform promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare nr. 74/10.05.2019, încheiat prin act adițional nr. 1/24.03.2020 rectificat prin Încheierea nr. 64/16.04.2020.

În drept, potrivit art. 712 alin. 1 Cpc. „împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie  de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

Art. 662 alin. 2 Cpc. prevede că „în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede altfel”.

Conform art. 663 Cpc. „(1)Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

(2)Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.

(3)Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

(4)Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.”

Instanța constată că prin cele trei acte adiționale încheiate între părți intimatul a declarat că renunță la dreptul de a mai cumpăra imobilele prevăzute în cuprinsul promisiunilor bilaterale, urmând să primească dublul avansului achitat pentru fiecare dintre acestea.

Prin actele adiționale s-a precizat astfel suma concretă pe care contestatoarea s-a obligat să o plătească intimatului ca urmare a neîncheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele care au făcut obiectul promisiunilor.

Potrivit art. 1669 alin. 1 C.civ. când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite.

Având în vedere aceste dispoziții legale, instanța constată că promisiunea bilaterală de vânzare nu reprezintă în sine un titlu executoriu, însă în cauza de față prin actele adiționale încheiate părțile au constatat de comun acord neexecutarea promisiunii, iar intimatul a renunțat la dreptul de a cerere pronunțarea unei hotărârii care să țină loc de act autentic în schimbul primirii sumei de bani specificate în cuprinsul acestora, contestatoarea obligându-se să plătească respectiva sumă în mod expres.

În consecință, instanța reține, contrar susținerilor contestatoarei, că creanța pusă în executare este certă, existența sa rezultând în mod neîndoielnic din actele adiționate la promisiunile bilaterale de vânzare, este lichidă, obiectul acesteia fiind individualizat, și este exigibilă, termenul de plată stabilit fiind până la data de 18.05.2020.

În ceea ce privește susținerile contestatoarei privind caracterul simulat al actelor încheiate între părți, instanța reține că aceste aspecte nu pot fi analizate pe calea contestației la executare, contestatoarea având calea acțiunii în simulație, cu atât mai mult cu cât prin prezenta cerere nu se solicită expres constatarea caracterului simulat al respectivelor acte.

Pentru aceste motive, instanța va respinge contestația la executare formulată de către contestatoare ca neîntemeiată.

Potrivit art. 720 alin. 4 Cpc. hotărârea se comunică Biroului Executorului Judecătoresc, după rămânerea definitivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge contestația la executare formulată de contestatoarea SC PF SRL, CIF, cu sediul în Ploieşti, judeţ Prahova, în contradictoriu cu intimatul PF, CNP, cu domiciliul în comuna judeţ Prahova ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Ploieşti.

Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.02.2021.

Președinte,Grefier,