Fond funciar

Sentinţă civilă 4325 din 22.06.2015


Dosar nr. 4801/288/2010*

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal:4246

SENTINŢA CIVILA NR. 4325/2015

Şedinţa publică de la 22 Iunie 2015

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei privind pe reclamanţii  BPO, VL, DD. F şi pe pârâţii CLRMV, CJV,  PRV, UG, ŞM, având ca obiect fond funciar.

La apelul  nominal făcut in  şedinţa publică, cu ocazia pronunţării nu au răspuns părţile.

Procedura  este legal  îndeplinită.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Se constată că dezbaterile cu privire la fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 8.06.2015, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,  când, pentru a oferi părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, instanţa a amânat pronunţarea la data prezentei.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei constată următoarele:

Prin cererea înregistrată  pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea sub număr unic 4801/288/2010 reclamanţii BPO, VL, DD. F au chemat în judecată pe pârâţii CLRMV, CJVÂLCEA,  PRV solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună obligarea pârâţilor să procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechiul amplasament, pentru terenul în suprafaţă de 2 ha situat în pct. „Troianu”, cu acces la drum în lăţime de 3 m pe întreaga lungime a terenului lui Ion Gh. Spinciu; să constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 2588/50918 din data de 7 noiembrie 2002 precum şi a documentaţiei aferente acestuia emis pe numele autorilor lor pentru suprafaţa de 6281 mp. întrucât nu s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament; să procedeze la întocmirea documentaţiei aferente pentru emiterea titlului de proprietate şi să emită titlul de proprietate referitor la terenul din pct. „Troianu” pe vechiul amplasament; obligarea la plata de daune cominatorii pentru lipsa de folosinţă a terenului din pct. „Troianu” şi întocmirea documentaţiei aferente şi emiterea titlului de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 5000 mp. situat în pct. „Calea Vacilor”, pe vechiul amplasament.

Motivând cererea reclamanţii arată că sunt moştenitorii autorului lor BZ în calitate de descendenţi de gradul II, respectiv reclamanta D D. F – nepoată de fiică decedată B L şi reclamanţii BPO şi VL – nepoţi de fiu decedat BD.

Reclamanţii precizează că bunicul lor a deţinut în proprietate terenul în suprafaţă de 2 ha situat în pct. „Troianu” de pe raza mun. Rm. Vâlcea, respectiv porţiunea vestică din terenul în suprafaţă totală de 4 ha, cu vecinii: R - Spinciu Ion, A - Mielcescu Ion, S - Roşca Constantin şi N - C.Georgescu, pe care l-a cumpărat de la vânzătorul Gh. Zamfirescu în temeiul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 5791 din data de 15.12.1937 precum şi terenul în suprafaţă de 5000 mp. situat în pct. „Calea Vacilor”, aflat la aceea vreme pe raza administrativ teritoriala a oraşului Ocnele Mari, în temeiul contractului de vânzare cumpărare nr. 1819/16.03.1939, cu vecinii R-Maior V. Constantinescu, A – drumul Calea Vacilor, S – moşt. Ion Stelea şi N - şoseaua Naţională Rm. Vâlcea – Ocnele Mari.

Reclamanţii precizează că deşi deţin acte primare de proprietate şi, în calitate de moştenitori ai autorului lor, în temeiul Legii nr. 18/1991 au formulat mai multe cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru cele două terenuri, nici până în prezent nu au fost puşi în posesie şi nu li s-a eliberat titlu de proprietate.

Pentru aceste motive reclamanţii solicită admiterea acţiunii.

În dovedirea cererii s-au depus acte la dosar.

În temeiul art. 115 C.pr.civ. pârâta Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar Rm. Vâlcea a formulat întâmpinare, depusă la filele 44,45 dosar, prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamanţilor ca neîntemeiată.

În cuprinsul întâmpinării pârâţii arată că prin titlul de proprietate nr. 2558/50918 din data de 7 noiembrie 2002 s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament în favoarea reclamanţilor asupra terenului în suprafaţă de 6281 mp, ce face parte din terenul în suprafaţă de 2 ha., urmând ca pentru diferenţa până la 2 ha să fie puşi în posesie în acelaşi pct. „Troianu” în continuarea suprafeţei pentru care sa emis titlul de proprietate, conform anexei

Pârâta precizează că diferenţa de suprafaţă pentru care s-a emis titlu de proprietate se află în amenajamentul silvic şi, deşi, comisia le-a reconstituit dreptul de proprietate în anexa 15 pe legea nr. 18/1991 şi în anexa 53 pe legea nr. 247/2005, dar reclamanţii au refuzat să semneze fişa tehnică a terenului cu vegetaţie forestieră.

Cu privire la terenul în suprafaţă de 5000 mp. din pct. „Calea Vacilor” pârâta arată că reclamanţii au fost puşi în posesie şi s-a întocmit proces verbal de punere în posesie urmând ca în scurt timp Comisia Judeţeană să elibereze titlu de proprietate.

În final pârâta solicită respingerea capătului de cerere cu privire la daunele cominatorii deoarece acestea nu se referă la lipsa de folosinţă.

În dovedirea cererii pârâta a depus anexele nr. 15 şi 53.

În cauză s-a administrat proba cu acte şi cu expertiză tehnică, specialitatea topografie, întocmită de expert tehnic Laţiu Ioan.

Analizând probatoriul administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Conform actului de vânzare cumpărare încheiat la data de 15 decembrie 1937 autorul reclamanţilor a dobândit în proprietate de la vânzătorul Gheorghe Zamfirescu jumătate din terenul în suprafaţă de 4 ha, cu vecinii: E Ion Bănică, V – M. Petrescu şi Costică Roşca, S – Moşt. Căpitan Alex Avramescu şi la N- Costică Roşca, Gh. Roşca, Ion Rădulescu şi C. Georgescu, teren plantat cu pomi roditori, loc arabil şi pădure măruntă, situat în pct. “Troian” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, respectiv suprafaţa dinspre latura de vest, vecină cu M. Petrescu şi Costică Roşca.

Potrivit actului de vânzare din data de 16 martie 1939 autorul reclamanţilor a cumpărat de la vânzătorul Alexe V. Georgescu terenul vatră de casă în suprafaţă de 5000 mp., situat în pct. “La Calea vacilor”, de pe raza localităţii Ocnele Mari, cu vecinii: E- Maior V. Constantinescu, V- drumul Calea Vacilor, S- moşt. Ion Stelea şi N – şoseua naţională Rm. Vâlcea – Ocnele Mari.

În temeiul legii nr. 18/1991 reclamanţii, în calitate de moştenitori legali ai autorului lor au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 2 ha situat în pct. „Troianu” de pe raza mun. Rm. Vâlcea şi pentru cel în suprafaţă de 5000 mp. situat în pct. „La Calea vacilor” prin cererile înregistrate sub nr. 760/01.03.1991, nr. 2318/11.03.1991 şi nr. 352/21.01.1998.

Din cuprinsul adresei nr. 22190/10.09.2010 emisă de Primăria mun. Rm. Vâlcea – Serviciul cadastru şi a înscrisurilor existente la dosar se reţine că s-a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 2 ha., situat în pct. „Troianu”, astfel: prin HCJ nr. 77/674/17.10.1991 s-a reconstituit dreptul de proprietate în suprafaţă de 1 ha pădure; pentru suprafaţa de 0,63 ha s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate în anexa 59 poziţia 5 prin HCJ nr. 11438 din 17 ianuarie 2002, fiind emis procesul verbal de punere în posesie nr. OV 354/20.06.2002 şi titlul de proprietate nr. 2558/50918/07.11.2002, iar reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,36 ha a fost validată prin H.C.J. nr. 6801 din 15 august 2002, pe anexa nr. 53 poziţia 51

Cu privire la terenul din pct. “ Calea Vacilor”, solicitat de reclamanţi în temeiul legii nr. 18/1991 prin cererea nr. 760/01.03.1991, se arată în cuprinsul aceleiaşi adrese că a fost validat în anexa 3, poziţia 34 cu suprafaţa de 0,37 ha (conform rolului agricol), reclamanţii stăpânind în pct. “Calea vacilor acasă” suprafaţa de 4360 mp.

Prin Raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de expert tehnic, specialitatea topografie, Laţiu Ioan, depus la filele 168-178, şi completat prin răspunsul la obiecţiuni, aflat la filele 201- 203 dosar a fost identificat vechiul amplasament al terenului situat  în pct. “Troianu” ca fiind suprafaţa de 19.929,3 mp. (mai puţin cu 70,69 mp. decât suprafaţa menţionată în actul de vânzare) cu contur verde pe schiţa anexă 1A compusă din suprafeţele S1+S2 +S3+ S4 (fila 203 dosar).

Totodată se arată în raportul de expertiză că suprafaţa de 18.149,14 mp., compusă din S1+S2+S3 (identificată pe schiţa anexa nr. 1A cu culori distincte) nu a fost reconstituită altor persoane, că S1 şi S3 au categoria de folosinţă pădure, iar suprafaţa de 6281 mp. pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr. 2558/50918/7.11.2002 are categoria de folosinţă păşune, în timp ce suprafaţa haşurată albastru notată cu S4 are categoria de folosinţă pădure şi a fost reconstituită în favoarea moştenitorilor defunctei Tudor Ecaterina.

Referitor la terenul din pct. “Calea Vacilor” expertul menţionează că a fost măsurat şi identificat în prezenţa părţilor, conform schiţei anexă 2 la raport (fila 178 dosar),  că terenul are suprafaţa măsurată de 4367,34 mp., mai puţin cu 632,66 mp. decât suprafaţa menţionată în actul de vânzare, diferenţa de suprafaţă fiind justificată prin faptul că în cuprinsul actului de proprietate al autorului nu se mneţionează dimensiuni şi repere fixe ale terenului, iar de-a lungul anilor s-a modificat configuraţia terenului.

Examinând înscrisurile înaintate la dosar de Comisia locală de fond funciar Rm. Vâlcea, aflate la filele 213-222 dosar, se reţine de instanţă că numitei Tudor Ecaterina i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 5000 mp. situate în pct. UP I Vlădeşti, Ua 391, fiind validată pe anexa 53 poziţia 8 la HCJ nr. 2002/13.03.2002, pentru care s-a emis proces verbal de punere în posesie înregistrat sub nr. 365/2.12.2003 şi titlul de proprietate nr. 40/31.05.2004.

Concluzionând, în baza probatoriului administrat, rezultă că, la data formulării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate de către reclamanţi, vechiul amplasament al terenului în suprafaţă de 2 ha deţinut în proprietate de autorul Bârsan Zamfir era liber în totalitate, astfel că era posibilă reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament pentru întreaga suprafaţă.

Cu toate acestea Comisia locală de fond funciar a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor doar pentru suprafaţa de 6281 mp., având categoria de folosinţă păşune, pentru care a emis procesul verbal de punere în posesie nr. OV 354/20.06.2002 şi titlul de proprietate nr. 2558/50918/07.11.2002, iar pentru diferenţa până la 2 ha a reconstituit dreptul de proprietate fără a realiza punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate.

Cu privire la terenul în suprafaţă de 5000 mp. situat în pct. „Calea vacilor” instanţa reţine că reclamanţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,37 ha, fiind validaţi  în anexa 3, poziţia 34, şi că aceştia stăpânesc suprafaţa de 4360 mp. asupra căreia au fost puşi în posesie şi pentru care urmează a se elibera titlu de proprietate.

Prin dispoziţiile art. 14 alin. 2 din legea nr. 18/1991 se instituie principiul restabilirii dreptului de proprietate pe fostele amplasamente; această dispoziţie trebuie interpretată în concordanţă cu dispoziţiile art. 2 alin. 1 din legea nr. 1/2000, astfel încât după intrarea în vigoarea a acestei legi, comisiile de fond funciar sunt obligate să dispună reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere.

Prin Legea nr. 247/2005 legiuitorul a operat o serie de modificări destinate să asigure reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente ale proprietăţii şi să contureze regimul juridic al nulităţii absolute a actelor „de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate în termen legal, libere la data solicitării (art. III alin. 1 lit. a) pct. ii) din Legea nr. 169/1997), efectul nulităţii absolute -  de repunere în situaţiile anterioare – deschizând posibilitatea celor îndreptăţiţi de a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au constituit proprietatea acestora.

Reluarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, după trecerea unei perioade îndelungate de timp de la intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, nu aduce atingere stabilităţii raporturilor juridice deoarece art. 2 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 consacră valabilitatea actelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate care au fost emise „cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate”.

Coroborând dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 18/1991 cu dispoziţiile art. 5 lit. i) şi art. 6 lit. f) din H.G. nr. 890/2005 rezultă că punerea în posesie asupra terenurilor pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate constituie atribuţiile comisiilor de fond funciar.

Chiar dacă atribuirea efectivă a terenurilor este atributul exclusiv al comisiei locale, instanţa are dreptul de a cenzura de ce beneficiarul dreptului de proprietate nu a fost pus în posesie pe vechiul amplasament pentru a elimina eventualele abuzuri deoarece simpla echivalenţă a întinderii suprafeţei reconstituite cu suprafaţa la care este îndreptăţit beneficiarul dreptului de proprietate şi atribuirea terenului pe un alt amplasament care nu prezintă caracteristicile simple sau măcar apropiate ale terenului, nu reprezintă o reală reconstituire a dreptului de proprietate întrucât goleşte de conţinut legea nr. 18/1991.

În speţă, astfel cum rezultă din probatoriul administrat, amplasamentul terenului în suprafaţă de 2 ha pentru care reclamanţii au obţinut reconstituirea dreptului de proprietate, fiind validaţi de Comisia Judeţeană de fond funciar Vâlcea prin hotărâre, a fost identificat conform raportului de expertiză tehnică, specialitatea topografie, întocmit în cauză de expert tehnic Laţiu Ioan în baza actului primar de proprietate ca având suprafaţa măsurată de 19.929,31 mp., terenul fiind liber la momentul solicitării (formulării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate de către reclamanţi). 

Cu toate acestea comisiile de fond funciar au procedat la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament doar pentru suprafaţa de 6281 mp. pentru care s-a emis procesul verbal de punere în posesie nr. OV 354/20.06.2002 şi titlul de proprietate nr. 2558/50918/07.11.2002, iar pentru diferenţa de suprafaţă de 13.648,31 mp. comisiile de fond funciar nu au procedat la punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate nici până în prezent.

În acest context instanţa apreciază că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru diferenţa de suprafaţă de 13.648,31 mp., identificată prin raportul de expertiză întocmit în cauză în baza actului primar de proprietate; împrejurarea că numita Tudor Maria deţine titlu de proprietate pentru parcela de 1780,17 mp. care se suprapune cu terenul reclamanţilor este lipsită de relevanţă deoarece în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 22 C.pr.civ. (teza a II a) valabilitatea titlului de proprietate emis acesteia urmează a fi analizată ulterior, fie în cadrul unei acţiuni în anulare, fie în cadrul unei acţiuni în revendicare.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse instanţa apreciază întemeiată, în parte, acţiunea formulată de reclamanţi, astfel cum a fost precizată, pentru capetele de cerere privind obligarea comisiilor de fond funciar la punerea în posesie a reclamanţilor şi la emiterea titlului de proprietate.

Pe baza probatoriului administrat şi în temeiul dispoziţiilor legale reţinute, prin sentinţa civilă nr. 13.424 din 19 decembrie 2011, instanţa a admis în parte cererea de chemare în judecată, a obligat pe pârâta Comisia Locală de fond funciar Rm. Vâlcea să întocmească documentaţia aferentă pentru punerea în posesie a reclamanţilor asupra terenului în suprafaţă de 13.648,31 mp. situat în punctul „Troianu” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel cum a fost identificat în schiţa anexă 1 A la completarea la raportul de expertiză întocmit de expert tehnic Laţiu Ioan, aflată la fila 203 dosar (ce face parte integrantă din prezenta hotărâre), ca fiind compusă din suprafeţele S1, S3 ŞI S4, să procedeze la punerea efectivă în posesie şi să înainteze documentaţia Comisiei Judeţene de fond funciar Vâlcea în vederea emiterii titlului de proprietate; a obligat pe pârâta Comisia Judeţeană de fond funciar Vâlcea să emită titlu de proprietate în favoarea reclamanţilor pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 13.648,31 mp. situată în pct. „Troianu”, astfel cum a fost identificat în schiţa anexă 1A la completarea la raportul de expertiză (aflată la fila 203), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi pentru terenul în suprafaţă de 4367,34 mp. situat în pct. „Calea vacilor” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, str. Copăcelu, nr. 110, judeţul Vâlcea, astfel cum a fost identificat în schiţa anexă 2 la raportul de expertiză (aflată la fila 178 dosar) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A respins capetele de cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din pct. „Troianu” şi constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 2558/50918/07.11.2002 emis de Comisia Judeţeană de fond funciar Vâlcea în favoarea reclamanţilor pentru terenul în suprafaţă de 6281 mp. situat în pct. „Troianu” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, precum şi capătul de cerere referitor la obligarea pârâtelor la plata de daune cominatorii.

Sentinţa civilă mai sus menţionată a fost recurată de intimata Comisia Locală de fond funciar Rm. Vâlcea, iar prin decizia civilă nr. 580/R/17.05.2012, Tribunalul Vâlcea a admis recursul , a casat în parte sentinţa civilă numai cu privire la obligarea Comisiei să întocmească documentaţia necesară pentru punerea în posesie a reclamanţilor şi la obligarea pârâtei Comisia Judeţeană Vâlcea de a emite titlu de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de teren.

În rejudecare dosarul a fost înregistrat sub nr. 4801/288/2010*.

Reclamanţii şi-au precizat cererea de chemare în judecată solicitând nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.40/31.05.2004 eliberat pe numele Tudor Ecaterina pentru suprafaţa de 1779 mp., suprafaţă ce face parte din terenul de 5000 mp., situat pe raza mun. Rm. Vâlcea, nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr.365/02.12.2003 şi a antecontractului de vânzare cumpărare cu nr. 4973/02.12.2003, obligarea Comisiei Locale de fond funciar Rm. Vâlcea să întocmească documentaţia aferentă pentru punerea în posesie a reclamanţilor asupra terenului în suprafaţă de 13.648,31 mp. situat în punctul „Troianu” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, să procedeze la punerea efectivă în posesie şi să înainteze documentaţia Comisiei Judeţene de fond funciar Vâlcea în vederea emiterii titlului de proprietate, obligarea Comisiei Judeţene de fond funciar Vâlcea să emită titlu de proprietate în favoarea reclamanţilor pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 13.648,31 mp. situată în pct. „Troianu. De asemenea, prin aceleaşi cereri de precizare de la filele 17,20,22 şi 40 reclamanţii au reiterat cererile formulate iniţial, în primul ciclu procesual, respectiv, reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechiul amplasament, pentru terenul în suprafaţă de 2 ha situat în pct. „Troianu”, ; obligarea la plata de daune cominatorii pentru lipsa de folosinţă a terenului din pct. „Troianu,  precum şi restul capetelor de cerere.

În vederea soluţionării cauzei cu care instanţa a fost reînvestită a fost administrată proba cu expertiză tehnică specialitatea topo.

Analizând probatoriul administrat în raport de cererile formulate în rejudecare şi de cele dispuse prin decizia de casare instanţa reţine următoarele:

Este evident că, potrivit actelor primare de proprietate, reclamanţii au făcut depline dovezi în sensul că au moştenit de la autorul acestora, B Z, suprafaţa de teren situată în pct.„Troianu”, de 13.648,31 m.p., pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi identificată ca atare prin măsurare la faţa locului de către experţii desemnaţi în cele două cicluri procesuale, în speţă, expert ing. Laţiu Ioan, conform planului de situaţie – Anexa nr.1 (fila 205 dosar 4801/288/2010) la completarea la raportul de expertiză, configurată şi reprezentată grafic pe schiţă-anexă ca fiind formată din suprafeţele S1=9.811,48 m.p. + S3=2.056,66 m.p. + S4=1.780,17 m.p. = 13.658,31 m.p., teren care se include în suprafaţa de 2 ha, pentru care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr.18/1991, aspect ce nu a fost contestat de intimata Comisia Locală şi de ing. Pătrulescu Liviu.

Din înscrisurile prezentate în dosar se reţine că reclamanţii au obţinut reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul de 2 ha., situat în pct.„Troianu”, astfel: prin H.C.J. nr. 77/674/17.10.1991 s-a reconstituit dreptul de proprietate în suprafaţă de 1 ha pădure; pentru suprafaţa de 0,63 ha s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate în anexa 59 poziţia 5, prin H.C.J. nr. 11438/17.01.2002, fiind emis procesul-verbal de punere în posesie nr. OV 354/20.06.2002 şi titlul de proprietate nr.2558/50918/07.11.2002, iar reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,36 ha s-a făcut prin validare conform H.C.J. nr.6801 din 15 august 2002, pe anexa nr. 53, poziţia 51.

Prin Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de ing. Pătrulescu Liviu  a fost identificat vechiul amplasament al terenului din pct.“Troianu” ca fiind suprafaţa de 1.99 ha, iar suprafaţa de 6.281 m.p., pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr. 2558/50918/7.11.2002, are categoria de folosinţă păşune, în timp ce suprafaţa haşurată punctat cu galben haşurat cu roşu, de 1779 m.p., având categoria de folosinţă pădure, a fost reconstituită în favoarea moştenitorilor defunctei Tudor Ecaterina.

Cu privire la înscrisurile înaintate de Comisia locală Râmnicu Vâlcea, instanţa reţine că numitei Tudor Ecaterina i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 5.000 m.p. în pct. UP I Vlădeşti, Ua 391 şi că a fost validată pe anexa 53 poziţia nr. 8 la H.C.J. nr. 2002/13.03.2002, pentru care i s-a emis procesul-verbal de punere în posesie înregistrat sub nr.365/2.12.2003 cât şi titlul de proprietate nr. 40 din 31.05.2004.

Din probatoriul administrat, respectiv înscrisurile ce se coroborează cu opiniile expertului judiciar ing . Pătrulescu Liviu, rezultă fără putinţă de tagadă că numita Tudor Ecaterina nu era îndreptăţită să primeasdcă suprafaţa de 1779 mp., suprafaţă ce se suprapune cu tereneul reclamanţilor, întrucât nu s-a respectat vechiul amplasament al acesteia din urmă potrivit Actului dotal din 1946.

Concluzionând cele mai sus reţinute , pe baza probatoriului administrat în cele două cicluri procesuale, instanţa consideră că sunt justificate în parte pretenţiile reclamanţilor, motiv pentru care va vi admisă în parte acţiunea formulată şi precizată la filele17,20,22,40, în sensul că constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.40/31.05.2004 eliberat pe numele Tudor Ecaterina pentru suprafaţa de 1779 mp., suprafaţă ce face parte din terenul de 5000 mp., situat pe raza mun. Rm. Vâlcea, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză topo şi schiţa anexă întocmite de expert Pătrulescu Liviu, pe care instanţa le omologhează.

Va constata nulitatea absolută parţială a procesului verbal de punere în posesie nr.365/02.12.2003 şi a antecontractului de vânzare cumpărare cu nr. 4973/02.12.2003.

De asemenea, va obliga pe pârâta Comisia Locală de fond funciar Rm. Vâlcea să întocmească documentaţia aferentă pentru punerea în posesie a reclamanţilor asupra terenului în suprafaţă de 13.648,31 mp. situat în punctul „Troianu” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză topo şi schiţa anexă la raportul de expertiză întocmite de expert tehnic Pătrulescu Liviu, să procedeze la punerea efectivă în posesie şi să înainteze documentaţia Comisiei Judeţene de fond funciar Vâlcea în vederea emiterii titlului de proprietate şi de asemenea, va obliga pe pârâta Comisia Judeţeană de fond funciar Vâlcea să emită titlu de proprietate în favoarea reclamanţilor pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 13.648,31 mp. situată în pct. „Troianu”, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză topo şi schiţa anexă la raportul de expertiză întocmite de expert tehnic Pătrulescu Liviu.

În legătură cu celelalte capete de cerere, instanţa constată că prima instanţă de fond s-a pronunţat asupra acestor cereri prin sentinţa civilă nr.13.424 din 19 decembrie 2011, sentinţă ce a fost menţinută de Tribunalul Vâlcea  prin Decizia civilă nr. 580/R/17.05.2012 sub aspectul cererilor reiterate,( reconstituirea dreptului de proprietate, obligarea la plata de daune cominatorii, anulare HCJ), astfel încât hotărându-se  cu putere de lucru judecat nu mai pot fi reanalizate aceleaşi cereri.

Prin urmare, instanţa ca respinge aceste capete de cerere.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 C.pr.civ. instanţa va obliga pârâtele, în solidar, la plata sumei de 2700 lei faţă de reclamantul BOP reprezentând contravaloarea cheltuielilor de judecată efectuate în cele două cicluri procesuale (onorariu expert).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii  BPO, VL, DD. F , VOINEA LUCIA, în contradictoriu cu pârâţii CLRMV, CJV,  PRV, UG, ŞM  şi precizată la filele 17,20,22,40.

Constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.40/31.05.2004 eliberat pe numele Tudor Ecaterina pentru suprafaţa de 1779 mp., suprafaţă ce face parte din terenul de 5000 mp., situat pe raza mun. Rm. Vâlcea, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză topo şi schiţa anexă întocmite de expert Pătrulescu Liviu, pe care instanţa le omologhează.

Constată nulitatea absolută parţială a procesului verbal de punere în posesie nr.365/02.12.2003 şi a antecontractului de vânzare cumpărare cu nr. 4973/02.12.2003.

Obligă pe pârâta CLRMV să întocmească documentaţia aferentă pentru punerea în posesie a reclamanţilor asupra terenului în suprafaţă de 13.648,31 mp. situat în punctul „Troianu” de pe raza localităţii Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză topo şi schiţa anexă la raportul de expertiză întocmite de expert tehnic Pătrulescu Liviu, să procedeze la punerea efectivă în posesie şi să înainteze documentaţia Comisiei Judeţene de fond funciar Vâlcea în vederea emiterii titlului de proprietate.

Obligă pe pârâta CJV să emită titlu de proprietate în favoarea reclamanţilor pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 13.648,31 mp. situată în pct. „Troianu”, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză topo şi schiţa anexă la raportul de expertiză întocmite de expert tehnic Pătrulescu Liviu.

Respinge celelalte capetele de cerere.

Obligă pârâtele, respectiv, cele două Comisii, în solidar, la plata sumei de 2703 lei faţă de reclamantul BOP reprezentând contravaloarea cheltuielilor de judecată.

  Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2015.

1

Domenii speta