Rectificare carte funciara

Sentinţă civilă 4622 din 09.10.2014


Dosar nr. …/288/2012

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILA Nr. 4622/2014

Şedinţa publică din data de  09 Octombrie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

Grefier :

     Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei Civile privind reclamanţii Ş. I, B.E şi B.P, toţi cu domiciliul în ……. în contradictoriu cu pârâtul P. A, cu domiciliu procesual ales la……., având ca obiect rectificare carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică cu ocazia pronunţării au lipsit părţile.     

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,după care,

Dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din data de 2.10.2014, când cei prezenţi au formulat concluzii ce s-au consemnat în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

     

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

La data de 17.04.2012, s-a înregistrat pe rolul instanţei, sub nr….., cererea formulata reclamanţii Ş. I, B. E. şi B. P., toţi cu domiciliul în…….., în contradictoriu cu pârâtul P. A, cu domiciliu procesual ales la …..în calitate de moştenitor al pârâtei P. L (decedată în timpul procesului), solicitând instanţei să se dispună rectificarea cărţii funciare nr.19073, număr cadastral 7883/2005, din Rm. Vâlcea, str. Oituz, proprietar fiind P. L şi introducerea reclamanţilor alături de pârâtă cu cota de 1/3 conform planului de situaţie ce a stat la baza statutului de asociere din 13.05.1976 şi a autorizaţiei de construire nr.423 din 14.06.1976, care în realitate are suprafaţa de 360 mp, faţă de 300 mp trecuţi în act.

În motivarea cererii se arată că în anul 2005, pârâta P. L., a solicitat şi întocmit prin OCPI Vâlcea, cartea funciară nr.19073 şi nr. cadastral 7883, a intabulat construcţia C1 (vilă), proprietate şi a reclamanţilor precum şi terenul în suprafaţă de 727 mp, ca fiind proprietate personală, în baza documentaţiei Plan de amplasament şi delimitare, întocmit de inginerul topo Bisericaru Aurel şi a declaraţiei personale din 18.10.2005, ce nu corespunde realităţii, fără a se ţine cont de terenul ce a stat la baza statutului de asociere şi a planului de situaţie, în care reclamanţii deţin cota indiviză de 1/3, pentru suprafaţa de 300 mp.

Se mai arată în cerere că la data de 13.05.1976, s-a întocmit un statut de cooperare , în care s-a stabilit executarea unui imobil cu 3 camere apartamente pentru inginerul Ciobescu Laurenţiu, inginerul Pârvănescu Andrei Sergiu şi inginerul Bălaşa Emil, pe un teren proprietatea lui Pârvănescu Andrei Sergiu- Dan.

În baza statutului şi a proiectului de autorizare s-a obţinut autorizaţia de construire  nr.4023 din 14.06.1976, prelungită ulterior sub nr.9528/27.10.1977, însă ulterior a decedat Ciobănescu Laurenţiu, au intervenit modificări,care au condus la schimbarea membrilor statutului de asociere, datorită faptului că familia acestuia a renunţat la construcţia apartamentului, cât şi datorită faptului că Bălaşa Emil s-a retras din asociere.

Mai arată reclamanţii că statutul de asociere a fost refăcut şi înregistrat la Consiliul popular al Municipiului Rm. Vâlcea la data de 16.03.1978, sub nr.4552 la Notariatul de Stat, având următorii membrii: Pârvănescu Andrei Sergiu - Dan, cu apartamentul nr.2 la et.1, Şerbulescu Ion, cu apartamentul nr.3 la et.2 şi Bestărescu Virgil, cu apartamentul nr.1 la parter.

Astfel, potrivit art.2 pct. 1 al statutului, Pârvănescu Dan şi Pârvănescu Lucia contribuie cu terenul pentru construcţie în suprafaţă de 300 mp, necesar construcţiei, dar după ce au fost despăgubiţi cu suma de câte 8000 lei (vechi) pentru fiecare membru, Balaşa Emil şi Şerbulescu Ion, neputând încheia un act, deoarece  conform legislaţie, vânzarea terenurilor era interzisă, motiv pentru care s-a încheiat actul de asociere. Pe parcursul anului 1978, s-a realizat fundaţia şi subsolul cu 3 garaje şi boxe, fiind sistate lucrările deoarece construcţia era considerată vilă, iar în anul 1979 au fost reluate şi datorită faptului că Bestărescu Virgil s-a transferat cu serviciu la Bucureşti, acesta a renunţat, venind în locul său Georgescu Constantin, construcţia fiind terminată în anul 1982.

Se mai arată în cerere că prin actul de vânzare – cumpărare autentificat la data de 10 iulie 1982, reclamanţii B.E. şi B. P. au devenit proprietari, revenind în asociaţie cu cota indiviză de 1/3 din suprafaţa de 300 mp., aferent locuinţei cu vecinii: la E-Strada Oituz, la Apus cu proprietatea Pârvănescu Andrei Sergiu – Dan, la Miază zi proprietate stat şi la Miază noapte cu proprietate stat.

Acest teren a fost preluat de către stat conform Legii nr.4/1973 şi restituit proprietarilor prin Decizia nr.74/10.03.1992 a Prefecturii Vâlcea.

Concluzionează reclamanţii, arătând că suprafaţa de 300 mp. A fost declarată conform prevederilor Legii nr.4/1973, însă această suprafaţă nu este suficientă pentru realizarea construcţiei, în realitate fiind nevoie de o suprafaţă mai mare de 360 mp.

În dovedirea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri:referat, autorizaţie pentru executare de lucrări, plan de situaţie,anexă la statut, plan de amplasament şi delimitare, memoriu tehnic, acte de stare civilă, declaraţie, statut asociaţie,certificat de moştenitor nr.32/20.05,2005, act de schimb, contract de vânzare – cumpărare, tabel nominal, extras Nomenclator Stradal, decizia nr.74 a Prefecturii Vâlcea (filele 8-42, 77-79 dosar).

Cererea este legal timbrată potrivit chitanţelor nr.146108111 din 17.04.2012 şi nr.146108112 din 17.04.2012 (filele 6,7 dosar).

Pârâta P. L. a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională (fila 49-50 dosar), prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamanţilor, privind rectificarea cărţii funciare nr.19073, iar pe cale reconvenţională a solicitat obligarea reclamanţilor să-i respecte dreptul de proprietate si posesie asupra unei suprafeţe de teren de circa 87,33 mp şi să demoleze magazia situată pe acest teren, iar în caz contrar să fie autorizată aceasta să demoleze construcţia pe cheltuiala reclamanţilor.

În motivarea cererii, pârâta arată că soţul său, P. A. S. D.şi sora sa Stirbu Simona Alexandra au deţinut un teren în suprafaţă de 740 mp, care în realitate era de 726,78 mp, iar pârâta a devenit ulterior proprietara acestuia, fiind singura moştenitoare acceptantă. În anul 1978 au hotărât să construiască o casă pe acest teren, însă au obţinut doar aprobarea pentru construcţia unui bloc cu cel puţin trei apartamente, motiv pentru care s-a încheiat acordul de asociere, pârâta punând la dispoziţie terenul în suprafaţă de 300 mp.

Concluzionează pârâta, arătând că eventual în prezenta cauză este pus în discuţie un drept de folosinţă comună, în cote părţi ideale şi nu în prezenţa unui drept de proprietate, cu atât mai mult cu cât reclamanţii ocupă în mod abuziv o suprafaţă de teren mult mai mare, pe care au construit fără autorizaţie o magazie.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată conform chitanţei nr.166158126 din data de 06.06.2012 (fila 55 dosar).

La rândul său, reclamanţii au formulat întâmpinare la cererea reconvenţională (fila 53 dosar), prin care au solicitat respingerea acesteia, invocând, cu privire la cererea în revendicare, excepţia inadmisibilităţii cererii, având în vedere că sunt coindivizari asupra terenului în suprafaţă de 300 mp., iar în ceea ce priveşte obligaţia de a face, respectiv demolarea magaziei, aceştia invocă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, întrucât a fost construită în urmă cu 20 de ani cu acordul coindivizarilor pe terenul comun conform planului de situaţie.

La data de 06.09.2012, reclamanţii au formulat o cerere (fila 75 dosar), prin care au solicitat introducerea în cauză în calitate de pârât a numitului P. A, întrucât pârâta P. L. a decedat, iar acesta este unicul moştenitor.

La data de 30.05.2013, reclamanţii au formulat o cerere (fila 149 dosar), prin care au precizat cererea principală, în sensul că au solicitat rectificarea cărţii funciare nr.19073, număr cadastral 7883/2005, din Rm. Vâlcea, str. Oituz, proprietar fiind P. A şi introducerea reclamanţilor alături de pârâtă cu cota de 1/3 conform planului de situaţie ce a stat la baza statutului de asociere din 13.05.1976 şi a autorizaţiei de construire nr.423 din 14.06.1976, care în realitate are suprafaţa de 393 mp, faţă de 300 mp trecuţi în act, precum şi să se constate dreptul de proprietate în cotă de 1/3 alături de pârât pentru suprafaţa de teren de 393 mp.

De asemenea, la data de 13.06.2013, s-a înregistrat pe rolul instanţei sub nr…., cererea formulată de reclamanţii Ş. I.,  B. E. şi B. P., toţi cu domiciliul în…, în contradictoriu cu pârâtul P. A., cu domiciliu procesual ales ….  în calitate de moştenitor al pârâtei P.L (decedată în timpul procesului), solicitând instanţei să se dispună rectificarea cărţii funciare nr.19073, număr cadastral 7883/2005, din Rm. Vâlcea, str. Oituz, proprietar fiind P. A. şi introducerea reclamanţilor alături de pârâtă cu cota de 1/3 conform planului de situaţie ce a stat la baza statutului de asociere din 13.05.1976 şi a autorizaţiei de construire nr.423 din 14.06.1976, care în realitate are suprafaţa de 393 mp, faţă de 300 mp trecuţi în act, precum şi să se constate dreptul de proprietate în cotă de 1/3 alături de pârât pentru suprafaţa de teren de 393 mp.

Prin încheierea de şedinţă din data de 22.10.2013, pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr., s-a dispus în temeiul art. 138 pct. 3 şi art. 139 pct. 3 Cod proc. civ., admiterea excepţiei de litispendenţă şi de conexitate a dosarului nr. … cu dosarul nr. …, şi în temeiul aceloraşi texte de lege a fost trimis dosarul instanţei întâi sesizate, respectiv completului civil C17.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, interogatoriul părţilor (filele 108-113 dosar), precum şi proba cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, care să răspundă la următoarele obiective - să  redea pe schiţă terenul cu numărul cadastral 7883/2005, conform documentaţiei întocmite cu ocazia intabulării acestuia în cartea funciară nr. 19073 a localităţii Rm.Vâlcea; să materializeze pe schiţa întocmită conform primului obiectiv, terenul din schiţa anexă la autorizaţia de construire şi la Statutul Asociaţiei pentru construcţia de locuinţe, şi să precizeze care este suprafaţa reală a terenului din această schiţă; să se parceleze întreaga suprafaţă înscrisă în cartea funciară şi să se atribuie numere cadastrale noi, respectiv un număr cadastral pentru terenul ce a făcut obiectul Statutului Asociaţiei pentru construcţia de locuinţe şi un alt număr cadastral pentru terenul ce excede acestei suprafeţe şi să se localizeze pe schiţă magazia reclamantului-pârât Bălaşa Emil, edificată pe terenul intabulat în cartea funciară şi să se precizeze pe care dintre cele 2 parcele este amplasată şi ce suprafaţă ocupă.

Analizând coroborat întreg probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de reclamanţii – pârâţi, instanţa a reţinut prin încheierea de şedinţă din 07.06.2012, că cererea prin care o persoană care se pretinde a fi proprietarul unui teren, solicită desfiinţarea sau ridicarea construcţiei amplasate pe terenul respectiv, este o cerere accesorie cererii în revendicare, ea este imprescriptibilă, şi prin urmare, instanţa a apreciat că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de reclamanţii-pârâţi, este neîntemeiată, motiv pentru care a fost respinsă.

În ceea ce priveşte fondul dedus judecăţii, instanţa constată că la data de 13.05.1976, s-a întocmit un statut de cooperare, în care s-a stabilit executarea unui imobil cu 3 camere apartamente pentru numiţii Ciobescu Laurenţiu, Pârvănescu Andrei Sergiu şi Bălaşa Emil, pe un teren proprietatea lui Pârvănescu Andrei Sergiu- Dan.

În baza statutului şi a proiectului de autorizare s-a obţinut autorizaţia de construire  nr.4023 din 14.06.1976, prelungită ulterior sub nr.9528/27.10.1977, însă deoarece a decedat Ciobănescu Laurenţiu, au intervenit modificări,care au condus la schimbarea membrilor statutului de asociere, datorită faptului că familia acestuia a renunţat la construcţia apartamentului, cât şi datorită faptului că Bălaşa Emil s-a retras din asociere.

În autorizaţia pentru executare de lucrări nr.4023 din 14.06.1976, care a stat la baza construcţiei clădirii, s-a prevăzut că amplasamentul construcţiei va fi cel indicat în planul de situaţie.

Ulterior, statutul de asociere a fost refăcut şi înregistrat la Consiliul popular al Municipiului Rm. Vâlcea la data de 16.03.1978, sub nr.4552 la Notariatul de Stat, având următorii membrii: Pârvănescu Andrei Sergiu - Dan, cu apartamentul nr.2 la et.1, Şerbulescu Ion, cu apartamentul nr.3 la et.2 şi Bestărescu Virgil, cu apartamentul nr.1 la parter.

Astfel, potrivit art.2 pct. 1 al statutului, P. D. şi P. L. contribuie cu terenul pentru construcţie în suprafaţă de 300 mp, necesar construcţiei, dar după ce au fost despăgubiţi cu suma de câte 8000 lei (vechi) pentru fiecare membru, B. E. şi Ş. I., neputând încheia un act, deoarece  conform legislaţie, vânzarea terenurilor era interzisă, motiv pentru care s-a încheiat actul de asociere.

Existenţa statutului de asociere este dovedit de către reclamanţi, dar clauzele acestuia sunt recunoscute de către pârâtul P. A. ), moştenitorul autoarei P. L., prin răspunsurile la interogatoriu, care arată că respectiva construcţie nu se putea realiza dacă reclamanţii nu erau proprietari ai terenului, iar aceştia au devenit potrivit statutului, proprietari pe 300 mp.

Mai reţine instanţa că prin actul de vânzare – cumpărare autentificat la data de 10 iulie 1982, reclamanţii B. E. şi B. P. au devenit proprietari, ca urmare a cumpărării terenului de la numiţii Georgescu Constantin şi Georgescu Elena, revenind în asociaţie cu cota indiviză de 1/3 din suprafaţa de 300 mp., aferent locuinţei cu vecinii: la E-Strada Oituz, la Apus cu proprietatea Pârvănescu Andrei Sergiu – Dan, la Miază zi proprietate stat şi la Miază noapte cu proprietate stat.

Acest teren a fost preluat de către stat conform Legii nr.4/1973 şi restituit reclamanţilor B. E şi B. P., prin Decizia nr.74/10.03.1992 a Prefecturii Vâlcea.

Cu toate acestea, instanţa reţine că în anul 2005, pârâta P. L., (decedată în timpul procesului), a solicitat şi întocmit prin OCPI Vâlcea, cartea funciară nr.19073 şi nr. cadastral 7883, în cuprinsul căreia se arată că aceasta a intabulat construcţia C1 (vilă), proprietate şi a reclamanţilor precum şi terenul în suprafaţă de 727 mp, în baza documentaţiei Plan de amplasament şi delimitare, întocmit de inginerul topo Bisericaru Aurel şi a declaraţiei personale din 18.10.2005.

Instanţa reţine că potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză, terenul din schiţa anexă la autorizaţia de construire la Statutul de Asociere pentru construcţia de locuinţe, are suprafaţa de 393 mp., fiind identificată între punctele A,B,C,D,L,I,J,K.

Mai arată expertul că la identificare s-au folosit elementele grafice evidenţiate în schiţa anexă la Statutul de Asociere pentru construcţia de locuinţe, deoarece pe aceasta nu sunt specificate dimensiuni şi suprafeţe, fiind specificată doar suprafaţa de 300 mp.

Deşi expertul a arătat că nu se pot atribui numere cadastrale noi, însă s-a făcut o delimitare a terenului ţinând cont de construcţia existentă, de căile de acces, rezultând o suprafaţă de 320 mp., instanţa nu poate lua în calcul această suprafaţă, deoarece nu corespunde cu voinţa părţilor materializată în Statut şi nici cu anexa la autorizaţia de construcţie.

De asemenea, tot expertul arată în obiecţiunile la raportul de expertiză (filele 146-147 dosar), că suprafaţa de 320 mp., a fost discutată cu părţile, la data efectuării măsurătorilor, pentru a încadra integral construcţia, lăsând posibilitatea de acces în jurul acesteia, având în vedere suprafaţa de 300 mp. evidenţiată în statutul asociaţiei.

Astfel, instanţa constată că reclamanţii Ş. I., B. E. şi B. P. (soţi) şi pârâtul P. A. (moştenitorul autoarei P. L.), sunt coproprietari cu o cotă de câte 1/3 asupra terenului de 393 mp. cu vecinii: la N-Grădiniţa, la S-Parcare Mun. Rm. Vâlcea, la E-Str. Oituz şi la V-Ciobanu Elena.

Diferenţa de teren în suprafaţă de 333,78 mp., aparţine în mod corect pârâtului P. A., moştenitorul autoarei P. L.

Potrivit art.907 Cod civil “Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia.”

În această situaţie, instanţa constatând din probele administrate în cauză că situaţia juridică a terenului înscris în cartea funciară nr. nr.19073, număr cadastral 7883/2005, deschisă pe numele autoarei P. L., este cea descrisă mai sus, urmează a admite cererea reclamanţilor şi a constată că aceştia sunt coproprietari împreună cu pârâtul asupra terenului de 393 mp. şi a dispune în consecinţă rectificarea cărţii funciare, în acest sens.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, prin care pârâtul solicitat obligarea reclamanţilor să-i respecte dreptul de proprietate si posesie asupra unei suprafeţe de teren de circa 87,33 mp şi să demoleze magazia situată pe acest teren, iar în caz contrar să fie autorizată aceasta să demoleze construcţia pe cheltuiala reclamanţilor, instanţa constată că aceasta este nefondată.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii în revendicare şi obligaţia de a face, invocată de reclamanţii – pârâţi, instanţa constată că aceasta este fondată, urmând a fi admisă, pentru următoarele motive:

Potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză şi răspunsurilor ulterioare la obiecţiunile formulate, s-a stabilit că magazia construită de reclamanţii B., se află pe terenul cuprins în anexa la autorizaţia de construire şi la Statutul Asociaţiei, care este în suprafaţă de 393 mp.

În această situaţie, instanţa reţine că părţile fiind coproprietari asupra terenului în suprafaţă de 393 mp., în cote de câte 1/3, pârâtul nu avea deschisă calea revendicării unei suprafeţe de teren din totalul de 393 mp., astfel că cererea acesteia este inadmisibilă.

Astfel, una din condiţiile exercitării acţiunii în revendicare este ca această să fie formulată de către titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat. Într-o asemenea acţiune reclamantul trebuie să fie proprietar exclusiv al bunului revendicat, ceea ce înseamnă că acţiunea în revendicare nu poate fi intentată de către un proprietar aflat în indiviziune. Astfel, atât timp cât durează starea de indiviziune,drepturile coproprietarilor asupra bunului respectiv fiind nedeterminate, ei nu pot să pretindă un drept exclusiv asupra părţilor ce li se cuvin, decât numai după înfăptuirea partajului, când fiecare va primi în exclusiva sa proprietate partea care i se cuvine.

Mai mult, instanţa constată din probele administrate în cauză că reclamanţii nu ocupă din terenul pârâtului, aşa cum s-a arătat mai sus acesta fiind proprietarul terenului în suprafaţă de 333,78 mp din totalul de 726,78 mp., precum şi coproprietar asupra terenului în suprafaţă de 393 mp. cu o cotă de 1/3.

Pentru motivele mai sus arătate, instanţa urmează a respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de reclamanţii – pârâţi, a admite excepţia inadmisibilităţii cererii în revendicare şi obligaţia de a face, invocată de reclamanţii – pârâţi, a admite cererea formulată de reclamanţi şi a constata că sunt coproprietari cu o cotă de câte 1/3 asupra terenului de 393 mp. cu vecinii: la N-Grădiniţa, la S-Parcare Mun. Rm. Vâlcea, la E-Str. Oituz şi la V-Ciobanu Elena, cu consecinţa rectificării cărţii funciare nr.19073, număr cadastral 7883/2005, deschisă pe numele autoarei P. L..

În ceea  ce priveşte cererea reconvenţională în revendicare şi obligaţia de a face, pentru motivele arătate pe larg mai sus, urmează a dispune respingerea acesteia.

În baza art.274 Cod pr. Civ., instanţa urmează a obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi, în conformitate cu actele existente la dosar(taxă timbru, onorariu apărător, onorariu expert, etc).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de reclamanţii – pârâţi.

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii în revendicare şi obligaţia de a face, invocată de reclamanţii – pârâţi.

Admite cererea formulată de reclamanţii Ş. I., B. E. şi B. P., toţi cu domiciliul în……, în contradictoriu cu pârâtul P. A., cu domiciliu procesual ales la….., astfel cum a fost ulterior precizată.

Constată că reclamanţii Ş. I., B. E. şi B. P. (soţi) şi pârâtul P. A. (moştenitorul autoarei P. L.), sunt coproprietari cu o cotă de câte 1/3 asupra terenului de 393 mp. cu vecinii: la N-Grădiniţa, la S-Parcare Mun. Rm. Vâlcea, la E-Str. Oituz şi la V-Ciobanu Elena.

Dispune rectificarea cărţii funciare nr.19073, număr cadastral 7883/2005, deschisă pe numele autoarei P. L., în sensul de a se atribui un număr cadastral propriu suprafeţei de 393 mp.(din totalul de 726,78 mp.) şi introducerii reclamanţilor Ş. I., B. E. şi B. P. (soţi) alături de pârâtul P. A., în calitate de proprietari ai terenului.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârât privind revendicarea suprafeţei de 87,33 mp. şi obligarea reclamanţilor pârâţi să demoleze magazia situată pe acest teren.

În baza art.274 Cod pr. Civ.

Obligă pârâtul la plata sumei de 2.503 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi.

Cu drept de  apel în termen  de 30 zile de la comunicare.

În caz de exercitare a căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Rm. Vâlcea

Pronunţată în şedinţă publică azi ……, la sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea.