Constatare nulitate act juridic

Sentinţă civilă 2576 din 07.04.2015


Dosar nr. 3401/288/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2576

Şedinţa publică din data de 07 Aprilie 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte: Smaranda Maria Floricioiu

Grefier: Stelian Catrinoiu

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulate de reclamantul DŞ, , în contradictoriu cu pârâţii DD. G, , DL, , DGH. I, , CL 18/1991 B, şi CJV, , având ca obiect fond funciar – constatare nulitate act juridic.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Fără citarea părţilor.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate prin încheierea de şedinţă din data de 31 martie 2015, când, având nevoie de timp pentru deliberare, şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 07 aprilie 2015, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea, sub nr. 3401/288/2013, reclamantul DŞ  a chemat în judecată pe pârâţii DGH. G, DL, DGH. I, CLB şi CJV, solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună: 1) în contradictoriu cu pârâţii  DGh. G, DGh. I şi Comisia locală de aplicarea a Legii nr. 18/1991 B, constatarea nulităţii absolute a procesului – verbal de punere în posesie nr……, eliberat pe numele autorului acestor doi pârâţi, DI. G, decedat la data de…, pentru suprafaţa de 3721 m.p., teren situat în punctul „A” din comuna B, judeţul V; 2) în contradictoriu cu pârâţii DGh. G şi DL constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr……; 3) în contradictoriu cu pârâtul DGh. I, Comisia locală de aplicarea a Legii nr. 18/1991 B şi C JV, constatarea nulităţii absolute a procesului – verbal de punere în posesie nr. …..şi a titlului de proprietate nr….., eliberat la data de …; 4) obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazIate de soluţIarea prezentei cauze.

În motivarea cererii s-au arătat următoarele:

1) cu privire la nulitatea procesului – verbal de punere în posesie, reclamantul a arătat că este fratele autorului  celor doi pârâţi, respectiv, DGh. G, autor care a decedat la data de….. De pe urma autorului comun (tata), cei doi moştenitori (reclamantul şi fratele său) au obţinut titlul de proprietate nr. …din data de…, fiind validaţi pe anexa nr. 3 a moştenitorilor, prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legilor fondului funciar. Prin acest titlu de proprietate le-a fost reconstituită întreaga suprafaţă de teren deţinută de autorul comun în punctul „A” în suprafaţă totală de … m.p.. În mod vădit nelegal, la 2 ani după eliberarea titlului comun, a fost eliberat numai în favoarea autorului celor doi pârâţi (fratele reclamantului) procesul – verbal de punere în posesie nr. 186 pentru suprafaţa de 3721 m.p., teren intravilan situat în punctul „A” ce se suprapune cu titlul de proprietate menţIat mai sus. Eliberarea procesului – verbal de punere în posesie numai pe numele unuia dintre moştenitori încalcă dreptul succesoral al reclamantului, prevăzut de lege. Reclamantul a arătat că au fost încălcate disp. art. 34 pct. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991, art. 27 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 18/1991, art. 9 din Regulamentul de aplicare al acestei legi aprobat prin H.G. nr. 890/2005, art. 13 pct. 3 din Legea nr. 18/1991 şi art. 13 pct. 1 din Regulament şi a precizat că motivele de nulitate menţIate sunt prevăzute în art. III lit. a din Legea nr. 169/1997, autorul pârâţilor fiind o persoană neîndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate în nume propriu, întrucât terenul nu era proprietatea sa exclusivă, provenind de la autorul comun.

2) Referitor la nulitatea contractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr….. Obţinând, în mod nelegal, procesul – verbal de punere în posesie, susţine reclamantul, fratele său, DI. G, a încheiat cu pârâţii – soţi, DGh. G (fiul său), căsătorit cu pârâta DL, contractul de vânzare – cumpărare menţIat prin care a înstrăinat cumpărătorilor întreaga suprafaţă din procesul – verbal de punere în posesie nr…... Această operaţiune juridică a fost făcută fraudulos în scopul scoaterii de la masa partajabilă a terenului, fiind evidentă conivenţa dintre vânzători şi cumpărători, dat fiind relaţia de rudenie dintre aceştia, precum şi faptul că aveau cunoştinţă de emiterea titlului comun în urmă cu 2 ani. Prin contractul de vânzare – cumpărare, în realitate contract de întreţinere, pârâtul – cumpărător a declarat că dată fiind relaţia de rudenie, cunoaşte situaţia juridică a terenului şi faptul că acesta nu a trecut în proprietatea statului, ori a altor persoane şi scuteşte Biroul Notarial de cercetarea registrelor înţelegând să cumpere pe riscul său. Anularea unui titlu de proprietate emis în baza Legii 18/1991 care a stat la baza încheierii unui contract de vânzare – cumpărare subsecvent, conduse la constatarea nulităţii acestui contract în măsura în care s-a făcut dovada relei – credinţe a părţilor contractante la data încheierii contractului, în baza principiului „fraus omnia corrumpit”, în acest sens fiind şi practica judiciară. Sunt incidente, susţine reclamantul, şi disp. art. 27 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 247/2005.

3) Cu privire la nulitatea procesului – verbal de punere în posesie nr. ….şi a titlului de proprietate nr……, reclamantul a arătat că după emiterea în anul 1997 a titlului de proprietate pentru autorul comun, DI. I, în anul 2010, în mod vădit nelegal, pârâtul DGh. I, nepot de fiu al autorului comun, a obţinut proces – verbal de punere în posesie, iar la data de 7.07.2010 şi titlul de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 897 m.p., situat în intravilan în punctul „A”, care se suprapune cu titlul comun, fiind încălcat Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991. Astfel, anexa nr. 6 care este menţIată în procesul – verbal nr. 1031 ca fiind cea pe care a fost validat pârâtul DGh. I la poziţia 26 cuprinde, potrivit Regulamentului, proprietarii particulari, persoane fizice cu domiciliul în România, care nu s-au înscris în Cooperativele Agricole de Producţie sau, după caz, moştenitorii acestora şi ale căror terenuri sunt comasate sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative şi nu au fost compensaţi cu alte terenuri şi care solicită în scris restituirea acestora. Reclamantul a arătat că pârâtul DGh. I este născut în anul 1950 şi prin urmare nu se putea încadra în categoria persoanelor menţIate în Regulament ca fiind îndreptăţită la reconstituire pe anexa nr. 6. A precizat că titlul pârâtului a fost emis la 13 ani după eliberarea titlului comun de proprietate fără a se avea în vedere obligativitatea recunoaşterii vecinilor cu privire la îndreptăţirea pârâtului de a fi pus în posesie pe acel amplasament provenit de la un autor comun şi că au fost încălcate disp. art. 13 şi 34 pct. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991, art. 13 pct. 3 şi art. 27 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 27 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 247/2005.

În final, reclamantul a arătat că nu a cunoscut de existenţa acestor acte decât cu ocazia declanşării partajului succesoral când cei doi pârâţi, fiii fratelui său, au solicitat scoaterea de la masa partajabilă a tuturor terenurilor intravilane din punctul „Acasă”, invocând actele menţIate mai sus, precum şi un titlu de proprietate. Prin aceste manopere dolosive şi prin obţinerea actelor a căror nulitate se solicită, pârâţii şi autorul lor, au scos de la masa partajabilă tot terenul din intravilanul localităţii care era în masa succesorală a autorului comun şi pentru care a fost eliberat în mod legal, încă din anul 1997, titlul comun.

Pârâţii DGh. G, DL şi DGh. I au formulat întâmpinare, prin care au arătat următoarele:

De pe urma autorului DI. I au rămas ca moştenitori legali, DŞ, reclamantul, în calitate de fiu, DG, tatăl lor decedat, în calitate de fiu, şi R M în calitate de fiică. Autorul DI. I, în timpul vieţii, a dat celor 3 copii ai săi terenuri pe care fiecare le-a stăpânit, în mod individual, şi le-a înscris la rol, această situaţie de fapt continuând şi după decesul său. Din terenurile înscrise în titlul de proprietate nr. 804/46590, tatăl pârâţilor le-a înstrăinat acestora prin contracte de vânzare – cumpărare, un teren în suprafaţă de 2794 m.p., situat în punctul „A”, astfel cum este individualizat în contractul de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. ….şi un teren în suprafaţă de 400 m.p., situat în vatra satului B, astfel cum este individualizat în contractul de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr……. Pe aceste terenuri, susţin pârâţii, au edificate construcţii şi anexe gospodăreşti. În urma decesului tatălui pârâţilor, se arată în continuare, s-a eliberat certificatul de moştenitor nr. …..în baza căruia pârâtul DG a primit cota de ? din o parte din terenurile incluse în titlul de proprietate nr……. Au susţinut că, fiecare dintre moştenitorii lui DI au formulat cerere de reconstituire în nume propriu a terenurilor, eliberându-se, în acest sens, titluri de proprietate în nume propriu pentru DŞ şi REa. Tatăl pârâţilor, DI. G, a formulat cerere de reconstituire în nume propriu pentru terenurile sale, respectiv, pentru terenurile situate în intravilanul comunei B punctul „A”, în suprafaţă de …. m.p., astfel cum sunt individualizate în titlul de proprietate nr….., dar în mod surprinzător, titlul a fost eliberat şi pe numele reclamantului. Dovadă că cererea a fost formulată în nume propriu este şi procesul – verbal de punere în posesie nr….., tatăl pârâţilor fiind persoana îndreptăţită la reconstituire. Nu sunt reale susţinerile reclamantului, potrivit cărora contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat în mod fraudulos pentru a scoate de la masa partajabilă terenul în suprafaţă de … m.p. şi că la data încheierii contractului pârâţii au avut cunoştinţă de existenţa titlului emis în anul 1997. Aceştia au susţinut că au fost de bună – credinţă la încheierea actului de vânzare – cumpărare, iar dispoziţiile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 247/2005 nu îşi găsesc aplicabilitatea, această lege nefiind în vigoare al data emiterii procesului – verbal de punere în posesie. Pe de altă parte, pârâţii au arătat că în situaţia în care se constată că unul dintre coindivizari a înstrăinat întreg bunul indiviz, dreptul dobândit de cumpărător va fi supus unei condiţii rezolutorii. Procedându-se la asistarea stării de indiviziune, soarta dreptului de proprietate dobândit de cumpărător va depinde de rezultatul partajului. Dacă bunul va intra în bunul coindivizarului vânzător, ca urmare a efectului retroactiv al partajului, acesta va fi considerat proprietar exclusiv în mod retroactiv şi, ca atare, contractul de vânzare – cumpărare va rămâne valabil. Dacă, însă, bunul va cădea în lotul oricăruia dintre ceilalţi comoştenitori, contractul de vânzare – cumpărare va fi nul pentru lipsa calităţii de proprietar al vânzătorului. În ceea ce priveşte cererea reclamantului prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a procesului – verbal de punere în posesie nr. …şi a titlului de proprietate nr….., emis pe numele pârâtului DI, acest pârât a arătat că anterior acestui proces nu a avut cunoştinţă de existenţa acestor acte, întrucât nu a formulat vreo cerere de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de ….m.p., dintre care pentru suprafaţa de 400 m.p., deţine contractul de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr…….

Pârâţii au formulat, în acelaşi timp, cerere reconvenţIală prin care au solicitat instanţei să constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. ….pentru suprafaţa de teren de … m.p., situată în punctul „A” din intravilanul comunei Bujoreni şi să oblige Comisia Locală să întocmească documentaţia necesară eliberării unui nou titlu de proprietate pentru această suprafaţă şi să o înainteze Comisie Judeţene în vederea emiterii titlului de proprietate pe numele pârâţilor DGh. G şi DGh. I. Au precizat că terenul din punctul „Acasă” a aparţinut tatălui lor DI. G care l-a primit de la tatăl său în anul 1950 şi cu care s-a înscris la rolul agricol. Tatăl lor a formulat cerere de reconstituire în nume propriu pentru terenul din punctul „Acasă”, însă, în mod greşit, această suprafaţă de teren a fost inclusă în titlul de proprietate emis pentru DI. G şi DŞ, în calitate de moştenitori ai lui DI. I. De altfel, C L B a emis şi proces – verbal de punere în posesie pe numele lui DI. G – persoana îndreptăţită la reconstituire.

Reclamantul DŞ a formulat întâmpinare la cererea reconvenţIală prin care a  solicitat respingerea acesteia arătând că pârâţii nu se pot prevala de faptul că suprafaţa de teren pentru care s-a emis titlul de proprietate nr. …..ar fi fost înscrisă la rolul agricol al lui DG şi nici de faptul că, în mod nelegal, li s-a emis proces – verbal de punere în posesie, întrucât acesta a fost emis la 2 ani după eliberarea titlului comun, fiind încălcate disp. art. 13 pct. 3 din Legea nr. 18/1991 şi art. 13 pct. 1 din Regulament. Motivele de nulitate menţIate sunt prevăzute în art. 3 lit. a din Legea nr. 169/1997, autorul pârâţilor fiind o persoană neîndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, în nume propriu, întrucât terenul nu era proprietatea exclusivă a acestuia provenind de la autorul comun. Împrejurarea că s-a încheiat un act de vânzare – cumpărare în baza unui proces – verbal de punere în posesie nelegal nu poate fi reţinută de instanţă ca motiv de nulitate a titlului de proprietate.

Ca răspuns la întâmpinarea pârâţilor, unde se pretinde că DI nu a avut cunoştinţă de existenţa procesului – verbal de punere în posesie şi a titlului de proprietate, reclamantul a precizat că depune adresa emisă de Primăria Comunei B din care rezultă că pârâtul a ridicat personal titlul de proprietate în anul 2010, aspect din care rezultă intenţia acestuia la încheierea contractelor de vânzare – cumpărare.

La data de 4 noiembrie 2013 reclamantul DŞ a formulat cerere adiţIală prin care a solicitat anularea Hotărârii Comisiei Judeţene V nr. ….prin care pârâtul DI a fost validat cu suprafaţa de 0,09 ha teren. În motivarea cererii, s-a arătat că, potrivit H.G. nr. 805/2005, în vigoare în anul 2010, anexa nr. 6 pe care a fost validat acest pârât cuprinde, proprietarii particulari, persoane fizice cu domiciliul în România, care nu s-au înscris în Cooperativele Agricole de Producţie sau, după caz, moştenitorii acestora şi ale căror terenuri sunt comasate sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative şi nu au fost compensaţi cu alte terenuri şi care solicită în scris restituirea acestora. Aşa cum s-a arătat, deja, susţine reclamantul, este evident că pârâtul nu putea fi legal validat pe această anexă, astfel că reconstituirea dreptului său de proprietate în acest mod este nelegală. De altfel, se arată în continuare, aceasta este şi poziţia pârâtului DI care recunoaşte prin întâmpinare că nu a formulat nicio cerere de reconstituire ori constituire a dreptului de proprietate şi că nu a avut cunoştinţă despre emiterea acestor acte de către cele două pârâte comisii.

Prin încheierea de şedinţă din data de…., instanţa a luat act de cererea adiţIală formulată de reclamant, având în vedere poziţia exprimată de pârâţii persoane fizice, prin apărător, care au arătat că sunt de acord cu judecarea în prezentul dosar şi a acestei cereri.

În vederea soluţIării cauzei au fost depuse înscrisuri, s-au solicitat relaţii de la Comisia Locală B, Primăria Comunei B, CJ V şi O.C.P.I. V. Au fost audiaţi martori şi s-a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea topografie, având obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 18 februarie 2014 – filele 258-260.

Analizând ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Cât priveşte titlul de proprietate nr. ….din….:

Prin titlul de proprietate nr. ….din ….emis pe numele reclamantului DŞ şi al fratelui său, DG (autorul pârâţilor DGh. G şi DGh. I) a fost reconstituit dreptul de proprietate de pe urma autorului comun DI. I pentru suprafaţa de 1 ha şi 3147 m.p., situată pe teritoriul satului B din comuna B, judeţul V. A fost emis procesul – verbal de punere în posesie aflat la fila 145 dosar. Validarea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului şi a autorilor pârâţilor (în calitate de moştenitori ai autorului DI. I) s-a făcut prin H.C.J. nr….., emisă, aşa cum s-a precizat în cuprinsul raportului de expertiză, în urma şedinţelor Comisie Judeţene din ….., ulterior, fiind emisă adeverinţa nr……– fila 163 pe numele aceloraşi persoane. La reconstituirea dreptului de proprietate a fost avut în vedere rolul agricol al autorului DI. I – fila 165, acesta figurând înscris cu teren în punctele „VCB”, …ha arabil şi …ha curţi, „L B”, 0,25 ha păşune şi „M”, 0,25 ha păşune şi 0,11 ha arabil. În cuprinsul cererii de reconstituire aflată în copie la dosar – fila 202 (înregistrată la CLB sub nr……), se menţIează că aceasta este formulată de „subsemnaţii DI. G şi DI. Ş” „moştenitori ai defunctului DI. I şi S” şi priveşte terenurile în suprafaţă de 1,013 ha („A”, 0,50 arabil şi 0,02 curţi; „L B”, 0,25 pădure; „L M”, 0,25 păşune şi 0,11 agricol). Deşi, cererea poartă semnătura doar a autorului pârâţilor, DI. G, aspect invocat de pârâţi în susţinerea cererii reconvenţIale, instanţa reţine, în raport de conţinutul cererii şi de modul de formulare al acesteia, că cererea a fost formulată de autorul pârâţilor în nume propriu şi pentru fratele său, DI. Ş, intenţia urmărită fiind aceea de a se obţine reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorului DI. I pe numele ambilor moştenitori ai acestuia, DI. Ş şi DI. G.

ConcluzIând, instanţa va reţine, ca un prim aspect, că reclamantul şi autorul pârâţilor au formulat, în calitate de moştenitori ai autorului DI. I, cerere de reconstituire pentru terenurile cu care autorul figura la rolul agricol, între care şi terenul din punctul „A” în suprafaţă de 0,50 ha arabil şi 0,02 ha curţi, fiindu-le emis titlul de proprietate nr…….

Transpunând pe teren titlul arătat, expertul a identificat terenul în litigiu prin contur roşu în planul de situaţie anexă nr. 1 la raportul de expertiză – fila 392.

Este de menţIat că, deşi, cu privire la terenul din punctul „A” pârâţii au susţinut că autorul lor, DI. G, a figurat înscris cu rol agricol separat, invocând chiar o adeverinţă de rol agricol nr. …..cuprinzând această menţiune, în lipsa filei de rol agricol, instanţa nu va putea reţine susţinerea pârâţilor, aceeaşi fiind şi concluzia expertului care a arătat că datorită lipsei filei de rol agricol expertiza nu poate menţIa dacă suprafaţa de 0,39 ha menţIată în adeverinţa nr. …..ca fiind în rolul numitului DI. G face parte din terenul autorului comun DI iar, în caz afirmativ, începând cu ce an. În sprijinul reţinerii că terenul din punctul „A” menţIat în titlul de proprietate nr. ……a figurat la rolul autorului comun al părţilor, DI. I, şi nu la rolul autorului pârâţilor, vine şi împrejurarea că autorul pârâţilor, DI. G, a formulat, în nume propriu şi pentru fratele său, DI. Ş, cerere de reconstituire pentru terenul din punctul „Acasă”, în calitate de moştenitor al autorilor DI. I şi S şi nu de titular direct al dreptului de proprietate. Mai mult, adeverinţa de reconstituire şi procesul – verbal de punere în posesie care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. …..au fost emise pe numele reclamantului şi al autorului pârâţilor, în calitate de moştenitori ai autorului DI. I şi cuprins şi terenul în litigiu din punctul „A”, aceste acte nefiind contestate de către pârâţi.

În plus, instanţa reţine că autorul comun DI. I s-a înscris în GAC cu suprafaţa de 0,40 ha în punctul „A”, aspect care rezultă din cuprinsul cererii de înscriere în GAC formulată de autorii DI. I şi DS, aflată în copie la dosar – fila 329.

În contextul în care la dosarul cauzei se află depusă şi cererea de înscriere în GAC formulată de reclamantul DI. Ş în nume propriu – fila 328, neexistând o astfel de cerere în ceea ce îl priveşte pe autorul pârâţilor, se creează prezumţia că autorul pârâţilor nu a figurat cu terenul din punctul „A” înscris separat pe numele său la rolul agricol.

Martorii audiaţi în cauză – filele 222-223 şi 270-271, au confirmat că terenul din punctul „A” provine în întregime de la autorul comun, DI. I. Deşi, martorii au arătat că autorul pârâţilor „a rămas în casă cu autorul său, DI” şi că acesta, din urmă, ar fi împărţit terenul între cei doi fii ai săi, în lipsa actelor de proprietate şi a menţiunilor din registrul agricol în acest sens, date fiind şi argumentele anterior expuse, instanţa nu poate reţine că autorul pârâţilor a deţinut în nume propriu, anterior înfiinţării CAP, teren în punctul „A”. Mai mult, se reţine şi că prin contractul de vânzare – cumpărare, autentificat la fostul Notariat de Stat al Judeţului V, sub nr……, autorii DI. I şi DS au înstrăinat autorului pârâţilor, DI. G şi soţiei sale locuinţa împreună cu anexa gospodărească situată în satul B din comuna B, terenul aferent în suprafaţă de 250 m.p. trecând în proprietatea statului în baza art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974 – fila 166.

Prin urmare, în raport de considerentele expuse, instanţa reţine că, în mod corect, a fost emis titlul de proprietate nr. ….pe numele reclamantului şi al fratelui său, DI G, în calitate de moştenitori ai autorului DI. I.

Cât priveşte procesul – verbal de punere în posesie nr…., eliberat pe numele autorului pârâţilor şi pentru care s-a cerut a fi constatată nulitatea absolută de către reclamanţi, instanţa reţine, faţă de concluziile raportului de expertiză, că terenul în suprafaţă de 3721 m.p. se află pe un alt amplasament faţă de terenul în litigiu, fiind identificate o altă tarla şi parcelă faţă de cea din titlul de proprietate nr….., neexistând, deci, o suprapunere între cele două acte emise de Comisia Judeţeană Vâlcea şi, respectiv, Comisia Locală B. Atâta timp cât solicitarea reclamanţilor de constatare a nulităţii procesului – verbal nr. ….s-a întemeiat pe aceea că acesta a fost emis ulterior titlului de proprietate nr. …..şi că priveşte aceleaşi terenuri şi cât, aşa cum s-a arătat, este vorba de terenuri distincte, instanţa reţine că această solicitare este neîntemeiată.

Referitor la constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr……, instanţa reţine că prin acest contract autorul pârâţilor, DI. G, a înstrăinat pârâţilor DGh. G şi DL terenul în suprafaţă de 2794 m.p., situat în comuna B, punctul „A”, judeţul V.

Deşi, în cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare s-a menţIat că terenul a fost dobândit de vânzător prin reconstituirea dreptului de proprietate, conform Legii 18/1991 şi emiterea procesului – verbal de punere în posesie nr……, prin transpunerea în teren de către expert a acestui act s-a concluzIat că acesta se suprapune peste terenul ce face obiectul titlului de proprietate nr. ……şi care provine, aşa cum s-a arătat, de la autorul comun al părţilor, DI. I, procesul – verbal de punere în posesie nr. …..nevizând tarlaua şi parcela în litigiu, aşa cum s-a reţinut anterior. Solicitarea reclamanţilor de constatare a nulităţii acestui contract s-a întemeiat, pe de o parte, pe aceea că acesta este nul ca act subsecvent unui act declarat nul şi, pe de altă parte, pe aceea că a fost încheiat fraudulos. Or, niciuna din cauzele de nulitate invocate de reclamanţi nu sunt incidente în speţă. Astfel, aşa cum s-a arătat, actul primar prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea autorului pârâţilor (vânzătorul) şi reclamant pentru terenul ce a făcut obiectul vânzării este titlul de proprietate nr….., în mod greşit fiind făcută menţiunea dobândirii dreptului de proprietate de către autorul pârâţilor prin procesul – verbal de punere în posesie nr. ……(act care nu constituie, de altfel, prin el însuşi titlu de proprietate). Or, din considerentele anterior expuse, se reţine că instanţa a constatat că emiterea acestui titlu de proprietate, pe numele autorului pârâţilor şi al reclamantului, în calitate de moştenitori ai autorului DI. I, s-a făcut în mod legal, actul nefiind lovit de nulitate. Ne aflăm, aşadar, în situaţia vânzării de către un moştenitor a unui bun ce aparţine moştenirii, soarta vânzării depinzând de rezultatul partajului, şi nu în situaţia anulării actului subsecvent ca urmare a actului principal, aşa cum susţine reclamantul. Urmează ca, după finalizarea procesului de partaj între părţi, să se statueze şi asupra valabilităţii contractului de vânzare – cumpărare, în funcţie de rezultatul partajului. Cât priveşte frauda la lege, instanţa reţine că la dosarul cauzei nu există nici un element de probă în acest sens şi prin care să se dovedească încheierea în mod fraudulos a contractului de vânzare – cumpărare. Mai mult, din depoziţia martorilor audiaţi, se reţine că pârâţii DGh. G şi DL s-au ocupat de îngrijirea autorului DI. G şi a soţiei sale, fapt care justifică încheierea contractului de vânzare – cumpărare în favoarea acestora.

Cât priveşte cererea de anulare a H.C.J. nr….., a procesului – verbal de punere în posesie nr. …..şi a titlului de proprietate nr……, instanţa reţine că, prin întâmpinarea formulată, pârâtul DGh. I a arătat că nu a formulat cerere de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 897 m.p. ce face obiectul acestor acte, precizând că pentru suprafaţa de 400 m.p. deţine un drept de proprietate potrivit contractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr……. La dosarul cauzei a fost depusă, însă, cererea înregistrată sub nr……– fila 198, prin care pârâtul DI solicită eliberarea unui titlu de proprietate în nume propriu pentru suprafaţa de 897 m.p. arabil, intravilan în punctul „A” din comuna B. Prin H.C.J. nr. …..pârâtul a fost validat cu suprafaţa solicitată, ulterior fiind emise procesul – verbal de punere în posesie nr. ….şi titlul de proprietate nr……. Transpunând pe teren aceste acte, expertul a concluzIat că acestea se suprapun în totalitate cu terenul cuprins în titlul de proprietate nr……, vizând, deci, terenuri ce au aparţinut autorului comun al părţilor, DI. I. În acest context, instanţa reţine că aceste acte au fost emise în favoarea unei persoane neîndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate în nume propriu, fiind incidentă cauza de nulitate prevăzută în art. III lit. a din Legea nr. 169/1997. Este de menţIat, de altfel, că însăşi atitudinea pârâtului manifestată prin formularea întâmpinării este în acest sens, pârâtul susţinând că nu a formulat cerere de reconstituire în nume propriu.

Prin urmare, în raport de considerentele expuse, instanţa va admite, în parte, cererea principală, astfel cum a fost completată; va dispune anularea H.C.J. nr….., a procesului – verbal de punere în posesie nr. ….şi a titlului de proprietate nr……, respingând, în rest, cererea principală.

Va fi respinsă cererea reconvenţIală.

În temeiul art. 453 alin. 2 Cod proc. civ.se vor compensa, în parte, cheltuielile de judecată efectuate de părţi şi, în plus, va fi obligat pârâtul DI la 1700 lei, cheltuieli de judecată către reclamanţi.

.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, cererea principală, astfel cum a fost completată, privind pe reclamantul DŞ, , în contradictoriu cu pârâţii DD. G, , DL, , DGH. I, , CL 18/1991 B, şi CJV,.

Dispune anularea H.C.J. nr….., a procesului – verbal de punere în posesie nr. ….şi a titlului de proprietate nr…….

Respinge, în rest, cererea principală.

Respinge cererea reconvenţIală.

Compensează, în parte, cheltuielile de judecată efectuate de părţi şi, în plus, obligă pârâtul DI la …. lei, cheltuieli de judecată către reclamanţi.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.04.2015.

Preşedinte,

Grefier,

1

Domenii speta