Fond funciar. Obligarea Comisiei Locale de fond funciar să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate

Decizie 996/2015 din 02.09.2015


Fond funciar. Obligarea Comisiei Locale de fond funciar să înainteze documentaţia  necesară eliberării titlului de proprietate

Dosar nr. ../267/2014

Cod operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. 996/2015

Şedinţa publică din 02 Septembrie 2015

Completul compus din:

Preşedinte …

Judecător ….

Grefier …..

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de apelanta pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar B.C. împotriva sentinţei civile nr. 298/20.03.2015 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. …./267/2014 şi în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi R.T., T.G. şi  intimat C.J.F.F.Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit apelanta pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar B.C., intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi intimaţii reclamanţi R.T., T.G. reprezentaţi de avocat L.M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa declară deschise dezbaterile asupra apelului formulat şi acordă cuvântul în ordinea prevăzută de art. 216 C.pr.civ.

Avocat L.M. pentru intimaţii reclamanţi R.T. şi T.G. a solicitat respingerea apelului ca nefondat. A susținut că apelanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege  acelea de a înainta documentația în vederea emiterii titlului de proprietate în conformitate cu sentinţa civilă 529/2014, că erorile invocate de aceasta nu pot fi reţinute , atâta timp cât avea posibilitatea în cadrul soluţionării litigiului ce a avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate să formuleze obiecţiuni la raportul de expertiză ce a fost întocmit în cauză.

Împrejurarea că documentaţia a fost restituită de OCPI pentru deficienţe şi neconcordanţe potrivit notelor de constatare depuse la dosarul cauzei nu poate fi imputată reclamantului intimat.

Solicită cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Novaci sub  nr…/267/2014  reclamanții  R.T. și T.G., în contradictoriu cu Comisia Locală de Fond Funciar B.C. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj a solicitat obligarea CLFF B.C. să întocmească și să înainteze documentația privind eliberarea titlului de proprietate conform sentinței civile nr.529/2014, pronunțată în dosarul nr…/267/2011 iar Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj să elibereze titlul de proprietate.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile din Legea nr.18/1991 și HG nr.890/2005.

În motivarea cererii reclamanţii arată în esenţă că,  prin sentința civilă nr.529/2014, pronunțată în dosarul nr…./267/2011, care este definitivă și irevocabilă s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate  cu privire la terenurile identificate prin raportul de expertiză, respectiv terenurile situate în punctul „hotar„- suprafața de 3112 mp, punctul „Bolovan„-200 mp, în punctul „Dumbravă„-6739 mp.

Mai arată petentul că a întreprins demersuri, însă nu i s-a întocmit documentația pentru eliberarea titlului de proprietate.

În baza rolului activ instanţa a solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar B.C. relații privind motivul pentru care nu a fost eliberat titlul de proprietate și dacă reclamanții au formulat cerere în acest sens. 

Pârâta Comisia Locală de Fond Funciar B.C., prin adresa nr. 8275/06.01.2015 a răspuns la adresă si a depus înscrisuri

Pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj prin adresa nr.2008/20015-fila 35 dosar, a arătat că, prin adresa 3/1687/24.02.2015/ OCPI i-a informat că a constatat deficiențe și neconcordanțe în documentația înaintată de către Comisia Locală de fond funciar B.C.

Prin sentinţa civilă nr. 298/20.03.2015 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. ../267/2014 a fost admisă cererea formulată de reclamanţii R.T. şi T.G,  a fost obligată  Comisia Locală de Fond Funciar B.C. să înainteze Comisiei Judeţene de Fond Funciar Gorj documentaţia, iar Comisia  Judeţeană de Fond Funciar  Gorj după verificarea documentației înaintate  să emită titlul de proprietate .

A fost obligată  Comisia Locală de Fond Funciar B.C. la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 350 lei, reprezentând onorariu avocat.

Pentru a pronunţa această sentinţă s-a reținut că reclamanții prin cererea adresată instanţei pe data de 06.10.2011, solicită obligarea  pârâtelor  să întocmească și să înainteze documentația privind eliberarea titlului de proprietate conform sentinței civile nr.529/2014, pronunțată în dosarul nr…/267/2011.Prin sentința civilă nr.529/2014, pronunțată în dosarul  nr…/267/2011 s-a dispus anularea HCJ  Gorj nr. 4394/2006 și reconstituirea în favoarea petiționarilor, reclamanți în prezenta cauză, cu privire la terenurile indicate și individualizate prin raportul de expertiză întocmit de expert T.D.C., respectiv  terenurile situate în punctul „hotar„- suprafața de 3112 mp, punctul „Bolovan„-200 mp, în punctul „Dumbravă„-6739 mp, că reclamanții au formulat cerere eliberarea a TDP în data de 27.08.2014.

Pârâta Comisia Locală de Fond Funciar B.C. a înaintat documentația în data de 20.11.2014, deci la 3 luni după depunerea cererii și la o lună după primirea comunicării introducerii cererii de chemare în judecată,, dovada de înmânare a comunicării fiind depusă  la fila 10, de unde rezultă că a fost primită pe data de 10.10.2014.

S-a mai reținut că, deși documentația a fost înaintată după luarea la cunoștință a cererii de chemare în judecată, aceasta a fost înaintată cu deficiențe și neconcordanțe, motiv pentru care a fost restituită de către OCPI.

Faţă de cele expuse, instanţa a constatat că Comisia Locală de Fond Funciar B.C.  nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art 5 din Regulament, astfel că urmează să admită cererea reclamanţilor, în sensul, că o va obliga pe aceasta să înainteze Comisiei Judeţene de Fond Funciar Gorj documentaţia iar Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj după verificarea documentației înaintate  să emită titlul de proprietate.

Instanța a constatat că, Comisia Locală de Fond Funciar B.C. este în culpă și o va obliga la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 350 de lei, reprezentând onorariu avocat.

Împotriva sentinţei a declarat apel apelanta pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar B.C., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

A solicitat apelanta pârâtă admiterea apelului, modificarea sentinţei şi respingerea acţiunii, obligarea reclamantei intimate la cheltuielile de judecată.

A susţinut în dezvoltarea motivelor  că instanța de fond nu a analizat în mod obiectiv fondul cauzei, astfel că prin sentinţa apelată a admis cererea reclamanţilor şi a obligat apelanta să înainteze documentaţia pentru analiza şi pentru emiterea titlului de proprietate.

Arată că raportul de expertiză conţine erori faţă de situaţia din teren, că a întocmit documentația conform situaţiei reale, însuşită sub semnătură şi înaintată către OCPI , însă a fost respinsă pentru neconcordanţe potrivit celor arătate prin nota de constatare din data de 22.01.2015, că a refăcut documentaţia conform dispozitivului sentinţei civile 529/16.06.2014 şi a înaintat-o la OCPI prin adresa 1548/5.03.2015, însă şi aceasta a fost respinsă prin nota de constatare ce a fost comunicată prin adresa cu nr. 3/2234/21.04.2015.

Potrivit art.34 din HG 890/2005, după pronunţarea hotărârii judecătoreşti punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia, iar potrivit aliniatului 2, în cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedaţi, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăţi pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietății formulată în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează în termen de 30 de zile documentaţia comisiei județene pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

În concluzie, comisia locală şi-a îndeplinit obligaţia legală, astfel că sentinţa este netemeinică şi nelegală, iar cererea intimaților reclamanţi nu este întemeiată.

În drept apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 466-482 C.pr.civ., art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea 18/1991, art. 34 alin. 1 şi 8 din HG 890/2005.

În termen legal au formulat întâmpinare reclamanţii intimaţi, prin care solicită respingerea apelului ca nefondat şi acordarea cheltuielilor de judecată .

Se susţine în întâmpinare că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, că în mod corect a fost obligată comisia locală să înainteze comisiei judeţene documentaţia, iar comisia județeană după verificare, să emită titlul de proprietate, că eroarea din raportul de expertiză faţă de situaţia din teren nu poate fi reţinută, atâta vreme cât intimata avea posibilitatea la instanţa de fond în cursul soluţionării cauzei să formuleze obiecţiuni la raportul de expertiză.

Instanța de fond a reţinut că a fost înaintată documentaţia la 20.11.2014, la 3 luni după depunerea cererii şi o lună după primirea comunicării cererii de chemare în judecată, că documentaţia a fost respinsă pentru deficienţe şi neconcordanţă.

Apelanta a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând admiterea apelului, modificarea sentinţei, reiterând practic în cuprinsul acesteia motivele de apel.

A anexat în cadrul probei cu înscrisuri raportul de expertiză întocmit în dosarul cu nr. …./267/2011.

Analizând apelul formulat, prin prisma criticilor formulate de apelanta pârâtă Comisia Locală de fond funciar B.C., instanţa constată că acesta nu este întemeiat şi pentru aceasta are în vedere următoarele:

Obiectul acţiunii introductive de instanţă este obligarea comisiei locale de fond funciar la întocmirea şi înaintarea documentaţiei în vederea emiterii titlului de proprietate pentru terenul reconstituit potrivit sentinţei civile 529/2014 pronunțată de Judecătoria Novaci, obligarea comisiei judeţene la eliberarea titlului de proprietate.

Se reţine că dreptul de proprietate în favoarea reclamanţilor intimaţi a fost reconstituit prin sentinţa civilă cu nr. 529/16.06.2014 într-o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 53 din Legea 18/1991, având ca obiect plângere HCJ, sentinţă civilă rămasă definitivă. Potrivit menţiunilor din dispozitivul acesteia s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenurile identificate prin raportul de expertiză întocmit de expert Ţ.D.C., situate în pct. Hotar, în suprafaţă de 3112 mp, pct. Bolovan în suprafaţă de 2000 mp şi punctul Dumbrava în suprafaţă de 6739 mp.

A reţinut instanța în considerentele hotărârii că prin raportul de expertiză tehnică au fost identificate terenurile situate în aceste puncte toponimice

Se constată că acţiunea a fost soluţionată în contradictoriu cu pârâta Comisia locală de fond funciar B.C., care este şi apelantă în prezenta cauză.

Deşi dreptul de proprietate este reconstituit atât ca întindere, cât şi ca amplasament potrivit unei sentinţe civile intrată în puterea lucrului judecat, nici până în prezent reclamanţilor nu li s-a eliberat titlul de proprietate, persoanele îndreptăţite  neputând astfel  să se bucure efectiv de prerogativele dreptului de proprietate.

Menţinerea situaţiei prelungite nerezonabil de la rămânerea definitivă a sentinţei civile prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate care determină întinderea dreptului de proprietate al reclamanţilor şi până la eliberarea titlului de proprietate, care să-i facă pe cei îndreptăţiţi beneficiari efectivi ai dreptului lor recunoscut, nu-şi găseşte justificare în susţinerea pârâtei. Astfel, comisia locală trebuia conform art. 5 lit. i din HG 890/2005 să pună în posesie prin delimitare în teren  conform sentinţei civile persoanele îndreptățite să primească teren, să completeze documentaţia şi să o înainteze în vederea emiterii titlului  de proprietate.

În speţă, comisia locală a întocmit procesul verbal de punere în posesie şi l-a  înaintat către OCPI Gorj , aspect dovedit prin probatoriul din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, însă cu deficienţe privind identificarea terenului reconstituit şi în această împrejurare arată pârâta că obligaţiile au fost îndeplinite şi nu i se poate reţine o atitudine culpabilă.

Reţine tribunalul în primul rând că documentaţia a fost întocmită şi înaintată în cursul cercetării judecătoreşti la prima instanţă după formularea acţiunii de către reclamanţi şi de asemenea, faptul că documentația a fost restituită pentru neconcordanţă este imputabil comisiei locale şi nu reclamanţilor. Procedura de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991 s-a încheiat odată cu obţinerea de către reclamanți a hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate fiind etape formale ulterioare.

Tribunalul reţine că apelanta pârâtă trebuie să se conformeze întrutotul dispozitivului sentinței civile şi totodată reţine şi împrejurarea că această hotărâre nu a fost contestată, reclamanţii intimaţi dobândind un bun în sensul art. 1 Protocolul I CEDO. În condiţiile în care comisia locală a fost parte în acel dosar şi nu a contestat raportul de expertiză şi nici sentinţa civilă pronunţată ce stabilește amplasamentul terenului, nu poate în această procedură să susţină cu temei  că ar exista neconcordanțe între situaţia din teren şi raportul de expertiză.

În lumina celor expuse, instanța consideră criticile formulate în apel de către pârâta comisie ca neîntemeiate, sentinţa civilă pronunţată de instanța de fond  fiind temeinică şi legală.

Chiar dacă comisia a dovedit că a întocmit fişele tehnice, instanţa reţine că aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiile, aşa cum sunt reglementate de articolul 5 din HG 890/2005.

Refuzul comisiei de a pune în executare hotărârea este de natură a constitui o ingerinţă în dreptul de proprietate al reclamanţilor  intimaţi şi aduce atingere dreptului la un proces echitabil, întrucât dreptul la executarea unei hotărâri judecătoreşti este unul dintre aspectele dreptului la un proces echitabil.

Pentru considerentele de fapt şi de drept ce au fost expuse mai sus, în temeiul art. 480 alin. 1 C.pr.civ. instanţa găseşte apelul ca neîntemeiat, urmând a fi respins în consecinţă.

În temeiul art. 451-453 C.pr.civ. va fi obligată pârâta apelantă la plata cheltuielilor de judecată către intimaţii reclamanți în cuantum de 350 lei , reprezentând onorariu avocat în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de  apelanta pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar B.C., cu sediul în comuna B.C., judeţul Gorj, împotriva sentinţei civile cu nr. 298/20.03.2015 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. …/267/2014 şi în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi R.T., domiciliat în comuna B…, judeţul Gorj şi T.C., domiciliată în Bucureşti, .., sector 2  şi  intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în municipiul în Tg. Jiu , judeţul Gorj.

Obligă apelanta la 350 lei cheltuieli de judecată în apel, către intimaţii reclamanţi.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 02 Septembrie 2015, la Tribunalul Gorj.

Preşedinte, Grefier,

Grefier,

Red. CP

j.f.D..

ex.6/SL. 14 Septembrie 2015