Comunicare informaţii de interes public (Legea nr.544/2001)

Sentinţă civilă 343/2020 din 07.07.2020


Dosar nr. ..............

având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr.544/2001)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ........

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa nr. 343/2020

Şedinţa publică de la 07 Iulie 2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE .............

Grefier .............

Pe rol se află judecarea acțiunii privind pe reclamantul B.D., în contradictoriu cu pârâtul Primarul orașului ........, Judeţul ........, prin primar F.R.D., având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr.544/2001).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns consilier juridic C.C., conform delegaţiei pe care o depune la dosarul cauzei, lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prezenta cauză are ca obiect comunicare informaţii de interes public, stadiul procesual fond, se află la primul termen de judecată.

Consilier juridic C.C., pentru pârât depune la dosarul cauzei un exemplar al întâmpinării cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei apărătorului ales.

Tribunalul, din oficiu, verificându-şi competenţa în temeiul art.131 alin.1 Cod de procedură civilă, stabileşte că este competent general, material şi teritorial să judece pricina, potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul pe cererea de chemare în judecată.

Consilier juridic C.C., pentru pârât, solicită respingerea cererii de chemare în judecată, menționând că pârâtul a răspuns întrutotul adresei formulată de către reclamant.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului ........ – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, la data de 10 februarie 2020, sub nr. ........, reclamantul B.D. a chemat în  judecată pârâtul Primarul orașului ........ solicitând:

- constatarea că informaţiile solicitate pe obiectul petiţiei nr. 1456/15.01.2020, pct.2, sunt informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informările de interes public;

- obligarea pârâtului la comunicarea informaţiilor de interes public solicitate pe obiectul petiţiei nr. 1456/15.01.2020, pct.2, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informările de interes public;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ce vor fi efectuate cu ocazia cercetării judecătoreşti.

La motivarea în fapt, reclamantul a învederat că prin petiţia 1456/15.01.2020 a solicitat informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public iar pârâtul în mod eronat invocând  ,,informaţii cu privire la date personale,, a refuzat să îi comunice o fotocopie după ,,Contractul de asistenţă juridică,, încheiat cu Cabinetul de avocatură D.A.A., care conţine informaţii de interes public iar prin adresa nr. 4077/31.01.2020, pârâtul refuză comunicarea unei fotocopii după ,,contractul de asistenţă juridică,, încheiat cu Cabinetul de avocatură  D.A.A., cu motivarea că acest contract conţine informaţii cu privire la datele personale, or conţinutul întrebărilor din petiţia în cauza, care face obiectul dosarului, nu pot include asemenea excepţii.

Numele si prenumele (date personale), ale părţilor contractuale ale ,,contractului de asistenţă juridică şi reprezentare instanţă ,, sunt cunoscute respectiv pârâtul F.R.D. şi av. D.A.A..

Aşadar, informaţiile de interes public solicitate pe obiectul petiţiei nu sunt restricţionate (măsură care limitează, îngrădeşte un drept, o libertate etc.), prin textul integral al Regulamentului nr. 679/2016, astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE, lângă care se adaugă şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sensul comunicaţiilor electronice, aduse la zi, pentru a oferi un instrument complet de lucru practicienilor etc.

Informaţiile solicitate sunt de interes public, întrucât se referă/rezultă din activităţiile unei autorităţi publice, în speţă UAT ........, excepţie, conform legii, făcând o parte din informaţiile clasificate din domeniul: apărării naţionale, siguranţei şi ordinei publice, interese economice şi politice ale României etc. (art. 12 din Legea nr. 544/2001), ceea ce nu este cazul în speţa de faţă dedusă cercetării judecătoreşti.

Jurispudenţa Curţii Constituţionale. Dintre dispoziţiile legale relevante în cauză au făcut obiectul verificării constituţionalităţii art. 2 alin. L, lit. b şi art. 12 din Legea nr. 544/2001, în ambele cazuri excepţiile de neconstituţionalitate fiind respinse prin Deciziile nr. 1175/11/12.2007 publicată în M. Of. al României, Partea I nr. 56/24.01.2008 şi nr. 220/09.05.2013, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 417/10.07.2013.

Legislaţia şi Jurisprudenţa europeană. Având în vedere că România participă la ordinea juridică în dublă calitate de membră a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene, instanţele naţionale sunt obligate să interpreteze şi să aplice legile nr. 544/2001 şi nr. 677/2001, în conformitate cu legislaţia internaţională devenită parte a dreptului intern prin ratificare conform art. 11 alin. 2 din Constituţia României şi cu legislaţia Uniunii Europene relevante în cauză fiind art. 8 din Convenţie ratificată prin Legea nr. 30/1994, Cartea Drepturilor fundamentale a U.E., Parlamentul European al Consiliului etc.

Norma de drept a art. 2 din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public prevede: „În sensul prezentei legi:

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Deci, în consecinţă, accesul la aceste informaţii este liber, conform art. 13 din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, excepţie făcând doar restricţiile prevăzute de lege, ce nu este cazul în speţa de faţă prin care s-a manifestat din partea pârâtului un refuz nejustificat, pe obiectul petiţiei.

Accesul la informaţiile de acest tip public este reglementat în România de Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, iar această lege a fost adoptată ca urmare a adoptării aquis-ului comunitar în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

În acest sens, legiuitorul prin norma de drept a art. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, stipulează: „Accesul liber şi neîngrădit al persoanei pe orice informaţii de interes public definite prin prezenta lege constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”.

Informaţiile de interes public, conform actelor normative în vigoare, pot fi solicitate de orice persoană fizică sau juridică, română sau străină (art. 20 din Norme), astfel că solicitantul nu trebuie în niciun fel să justifice cererea.

În cazul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, este suficientă şi „simplă curiozitate” pentru obţinerea unei informaţii de interes public, ce trebuie să fie la dispoziţia tuturor, solicitantului nu trebuie să i se impună să facă dovada unui interes direct personal în legătură cu acea informaţie.

Accesul la astfel de informaţii este garantat, atât prin norme constituţionale art. 31 din Constituţia României revizuită şi republicată în anul 2003, cât şi la nivel convenţional (art. 10 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale), excepţiile de la aceasta fiind expres prevăzute atât în dreptul intern pertinent consacrat de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cât şi în art. 10 parag. 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Astfel, orice persoană, fizică sau juridică română sau străină, poate cere informaţii de interes public (art. 20 din Norme), aceste drepturi, fiind prevăzute şi în Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 11 şi art. 42.

În concluzie, accesul la aceste informaţii este liber (art. 13 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public). Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.

Cadrul procesual este stabilit de către reclamant, care menţionează în cererea de chemare în judecată, persoane cu care înţelege să se judece şi obiectul cererii adică ceea ce pretinde (I.C.C.J. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia civilă nr. 771/07.02.2008).

Mai mult, reclamantul a învederat că în ţara noastră cunoaşterea şi respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetăţenilor, înscrisă în Constituţie, iar Doctrina stabileşte principiile şi tezele fundamentale ale unui anumit domeniu.

În drept, reclamantul a precizat că şi-a întemeiat prezenta petiţie în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a precizat că se va folosi de înscrisuri: Adresa nr. 4077/31.01.2020 cât şi Decizia nr. 1910/2019 a Curţii de Apel Craiova, judeţul Dolj în dosarul nr. 881/95/2019.

La data de 25.03.2020, pârâtul Primarul oraşului ........, judeţul ........, prin Primar F.R.D., în baza dispoziţiilor art. 201 CPC, a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, pârâtul a învederat că prin cererea înregistrată la nr. ........, reclamantul l-a chemat în judecaţă cu obligaţia de a-i comunica informaţiile solicitate pe obiectul petiţiei cu nr. 1456/15.01.2020, apreciind că sunt informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informările de interes public.

Astfel, prin petiţia înregistrată la nr. 111/15.01.2020, a răspuns la solicitările formulate de către reclamant.

Apreciază că cererea reclamantului excede noţiunii de cerere rezonabilă, contrar bunei-credinţe, în contextul în care cererea reclamantului a fost soluţionată prin răspunsul comunicat acestuia prin adresa nr. 111 din 15.01.2020.

Solicită respingerea acţiunii ca nefondată, cu cheltuieli de judecată.

Luând în examinare acţiunea aşa cum a fost formulată, raportat la înscrisurile dosarului, tribunalul va respinge acţiunea, pentru următoarele considerente:

Reclamantul a investit instanţa de contencios administrativ, în temeiul L.544/2001 prin care solicită ca instanța să constate că informaţia solicitată prin petiţia 1456/15.01.2020,  este informaţie de interes public, cu privire la punctul 2 din petiţia susmenţionată şi să oblige pârâtul să comunice informaţia de interes public solicitată.

În concret, prin petiţia nr. 1456/15.01.2020 reclamantul a solicitat, printre altele să i se comunice o fotocopie după contractul de asistenţă juridică, încheiat cu Cabinetul de avocatură  D.A.A..

Prin adresa nr. 111/15.01.2020 instituţia Primarului Oraşului ........ a răspuns la solicitările reclamantului formulate prin petiţia mai sus menționată, în sensul că, fotocopia după înscrisul solicitat, respectiv contractul de asistență juridică, conține informații cu privire la date cu caracter personal. Într-adevăr, prin Decizia 37/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și justiție, a stabilit că:,,În cazul cererilor de liber acces la informaţii de interes public întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, atunci când informaţiile de interes public şi informaţiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiaşi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiilor, accesul la informaţiile de interes public se realizează prin anonimizarea informaţiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile în care informaţiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat, însă reclamantul solicită ca instanță să constate ca fiind informații de interes public, datele cuprinse în contractul de asistenţă juridică.

Or, actele si lucrările cu caracter profesional ale avocatului reprezintă secret profesional, iar contractul de asistenta judiciara aprobat prin statutul profesiei de avocat are caracter confidențial, conform clauzei speciale obligatorii din modelul de contract - anexa I la statut, în sensul ca el nu poate fi adus la cunoștința terților decât cu acordul expres al părţilor.

Conform art. 35 din Legea 51/1995 - (1) Contactul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului.

Pentru aceste considerente, instanța constată că refuzul pârâtei de a comunica o fotocopie a contractului de asistență juridică, încheiat cu Cabinetul de avocatură  D.A.A., este unul justificat, informaţia solicitată prin petiţia 1456/15.01.2020, la punctul 2, nu este informaţie de interes public.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul B.D., având CNP ............., cu domiciliul în Mun. ............, judeţul ........, cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor procedurale în com. .........., satul ............. nr. ............, judeţul ........, în contradictoriu cu pârâtul Primarul orașului ........, Judeţul ........, prin primar F.R.D., cu sediul în ........, str. ........... nr............, judeţul .........

Cu recurs în 15 zile de la comunicare ce se va depune la sediul Tribunalului .........

Pronunţată, azi 07.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

Preşedinte,Grefier,

............ .................

Red. ......

Tehnored. .............

Ex.4/20 Iulie 2020