Fond funciar

Sentinţă civilă 806 din 15.07.2015


Prin decizia civilă nr. 806/15.07.2015, tribunalul a admis apelul formulat de către  apelanta-petentă  ON; a anulat sentinţa apelată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că, prin cererea înregistrată la Judecătoria V sub nr. 2443/335/11.10.2013, petenta ON a chemat în judecată CLFF TM, Instituţia Primarului comunei M şi CJ TR, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa comisia locală să fie obligată să întocmească şi să înainteze CJ documentaţia privind eliberarea titlului de proprietate asupra suprafeţei de 5.000 mp teren curţi construcţii situat în Tarlaua 6, Parcela 126, comuna TM, sat D, sub sancţiunea daunelor cominatorii în sumă de 100 lei/zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea obligaţiei de a face, CJ să îi elibereze petentei titlul de proprietate asupra aceleiaşi suprafeţe, sub aceiaşi sancţiune a daunelor cominatorii, iar primarul comunei TM să-i înmâneze titlul de proprietate sub sancţiunea daunelor cominatorii în sumă de 100 lei/zi de întârziere de la comunicarea titlului de către CJ şi până la înmânarea acestuia petentei.

În motivarea cererii, petenta a arătat că, prin sentinţa civilă nr. 249/23.03.2005 pronunţată de TT, definitivă şi irevocabilă, i-a fost stabilit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 5.000 mp teren intravilan, aferent fostei mori, proprietatea tatălui său MN, situat în tarlaua 6, parcela 126, fiind pusă în posesie prin procesul verbal de punere în posesie nr. 373/12.06.2012 de către CLFF TMi, dar chiar dacă a solicitat în repetate rânduri, eliberarea titlului de proprietate, nu a primit nici un răspuns de la pârâtă.

A depus în dovedirea cererii sale: procesul verbal de punere în posesie nr. 373/2012, copie de pe planul de încadrare în zonă,copie de pe cererea prin care a solicitat întocmirea documentaţiei şi eliberarea titlului de proprietate şi confirmarea de primire a cererii.

 La data de 24.10.2013 intimata Primăria comunei TM a formulat întâmpinare, solicitând respingerea netemeinică şi nelegală, invocând şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului comunei TM, pe motiv că proprietarul terenului revendicat este SC S, societare radiată, astfel încât a fost îndrumată să se adreseze lichidatorului. A ataşat adresa nr. 2662/17.03.2013 a Primăriei TM.

La data de 07.11.2014, petenta a răspuns la întâmpinare, arătând că primăria nu face nicio referire la procesul verbal de punere în posesie asupra acestui teren pe care i l-a eliberat, deşi terenul în litigiu se află în evidenţele primăriei, neputându-se adresa SC S SA, societate lichidată şi radiată din registrul comerţului, în opinia sa, singura autoritate care poate face demersurile necesare eliberării titlului de proprietate fiind comisia locală de fond funciar.

La data de 05.12.2013, intimata CJT a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională solicitând constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de punere în posesie nr. 373/12.06.2012 pentru suprafaţa de 5.000 mp teren intravilan, emis de CLFF, arătând că nu poate fi obligată la emiterea titlului de proprietate pentru această suprafaţă, aceasta fiind restituită petentei conform Legii nr. 10/2001 şi nu conform legilor fondului funciar.

La data de 11.12.2013 petenta a depus la dosar note scrise, reiterând aceleaşi motive din cererea de chemare în judecată, solicitând ca intimata comisia locală să fie obligată să întocmească şi să înainteze CJ documentaţia privind eliberarea titlului de proprietate asupra suprafeţei de 5.000 mp teren curţi construcţii situat în Tarlaua 6, Parcela 126, comuna TM, sat D, sub sancţiunea daunelor cominatorii în sumă de 100 lei/zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea obligaţiei de a face, CJ să îi elibereze petentei titlul de proprietate asupra aceleiaşi suprafeţe, sub aceiaşi sancţiune a daunelor cominatorii, iar primarul comunei TM să-i înmâneze titlul de proprietate sub sancţiunea aceloraşi daune cominatorii în sumă de 100 lei/zi de întârziere de la comunicarea titlului de către CJ şi până la înmânarea acestuia.

La data de 18.12.2013, intimata comisie locală a formulat cerere reconvenţională, solicitând anularea procesului verbal de punere în posesie nr. 373/12.06,2012, arătând că a fost emis dintr-o eroare, deoarece SC S pin decizie potrivit art. 1 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 este obligată la restituirea suprafeţei de teren intravilan de 5.000 mp solicitată de petentă.

La data de 24.01.2014, petenta a depus întâmpinare la cererea reconvenţională formulată de comisia locală, solicitând în principal decăderea pârâtei din dreptul de mai depune cerere reconvenţională, în subsidiar, respingerea cererii ca nefondată.

La data de 12.03.2014, intimata comisia locală de fond funciar a răspuns la întâmpinare reiterând aceleaşi concluzii prin care arată că petenta trebuie să-şi ceară drepturile de la SC S SA, solicitând totodată nulitatea procesului verbal de punere în posesie.

Prin Sentinţa civilă nr. 2443/335/2013, Judecătoria V a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CLFFTM, judeţul T, invocată de această intimată cât şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CJ TR, invocată din oficiu de către instanţă, în ceea ce priveşte acţiunea principală.

A respins acţiunea principală, având ca obiect fond funciar, formulată de petenta ON, împotriva intimatelor CLFFTM, CJ TR şi Instituţia Primarului comunei TM, ca fiind îndreptată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

A admis cererile reconvenţionale formulate de către intimatele CLFF TM şi CJ TR.

A constatat nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr. 373/12.06.2012 emis de CLFF TM.

Pentru a pronunța această soluție instanța de fond a reținut că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezultă că nu ne aflăm în procedura prevăzută de Legea nr. 18/1991, ci în procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, astfel încât, intimata CJT nu poate fi obligată la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 5.000 mp teren intravilan curţi construcţii pe raza localităţii TM, judeţul T.

Instanța de fond mai constatat că,  CLFF a arătat că din eroare a întocmit procesul verbal de punere în posesie nr. 373/12.06.2012 pentru suprafaţa de 5.000 mp teren intravilan, deşi prin decizie SC S SA era obligată la restituire potrivit art. 1 alin. 3 din Legea nr. 10/2001.

Faţă de aceste argumente, instanța de fond a reținut că  va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CLFF TM, invocată de această intimată cât şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CJT, invocată din oficiu de către instanţă, în ceea ce priveşte acţiunea principală.

Totodată, instanța a motivat că va respinge acţiunea principală, ca fiind îndreptată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă şi va admite cererile reconvenţionale formulate de către intimatele CLFF TM şi CJ TR.

În fine, în considerente, instanța de fond a reținut că va  constata nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr. 373/12.06.2012 emis de CLFF TM.

Împotriva acestei sentințe la data de 17.03.2015 a declarat apel apelanta ON criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

În motivare, în primul rând, apelanta a susținut că hotărârea apelată este nemotivată și dată cu încălcarea dispozițiilor art. 425 lit. b Cod procedură civilă.

Apelanta a arătat că deși se întind pe 7 pagini, considerentele hotărârii nu cuprind motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția și nici nu arată motivele pentru care s-au admis cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților.

În al doilea motiv, apelanta a susținut că prima instanță a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatelor, nemotivat, deși acestea au legitimare procesuală pasivă.

Instanța de fond nu a motivat soluția de admitere a excepției, însă s-ar prezuma din reproducerea art. 21 din Legea nr. 10/2001, că lipsa acestei legitimări procesuale pasive decurge din împrejurarea potrivit căreia a fost reținut cadrul procesual întemeiat pe dispozițiile acestui act normativ ci nu pe legea fondului funciar.

Apelanta a susținut că în cauză sunt aplicabile dispozițiile legii nr. 165/2013, astfel încât în raportul juridic dedus judecății, subiectul pasiv îl reprezintă CLFF care a făcut punerea în posesie asupra terenului și CJ, care are atribuția de a libera titlul de proprietate.

În cadrul celui de-al treilea motiv de apel, apelanta a susținut că nelegal au fost admise cererile reconvenționale depuse de intimate și a fost anulat procesul-verbal de punere în posesie.

În dezvoltarea criticii apelanta a arătat că deși a invocat excepția decăderii pârâtelor din dreptul de a mai depune cerere reconvențională, instanța de fond nu s-a pronunțat asupra acestei excepții ci a soluționat cele două cereri reconvenționale pe fond.

Apelanta a mai susținut că în temeiul sentinței civile nr. 249/2005 este îndreptățită la retrocedarea suprafeței de 5000 de mp. Iar executarea hotărârii face parte din dreptul la un proces echitabil iar autoritățile au obligația de a duce la îndeplinire această hotărâre judecătorească.

Instanța de fond nu a motivat în nici un fel care este cauza nulității absolute a procesului-verbal, iar simpla reluare de către instanță  a susținerii intimatei cu privire la eliberarea din eroare a procesului-verbal nefiind de natură să suplinească lipsa motivării.

Un ultim motiv de apel formulat de apelantă este legat de faptul că instanța de fond în mod greșit și fără nicio motivare a respins acțiunea deși aceasta este întemeiată și trebuia admisă.

La data de 24.04.2015 intimatele CLFF TM și Instituția Primarului com. TM, au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului ca nefondat.

În motivare, intimatele au arătat că sentința pronunțată este temeinică și legală întrucât prin decizia CAB se stabilește clar obligația de restituire a suprafeței de teren în sarcina SC S și nu CLFF TM, instituții care nu au avut nicio calitate procesuală.

Au mai arătat intimatele că au emis procesul-verbal de punere în posesie dintr-o eroare iar cererile reconvenționale prin care s-a anulat acest act au fost soluționate în mod just către instanța de fond.

Verificând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, prin prisma motivelor invocate, instanța reține apelul este întemeiat pentru următoarele considerente:

1. Nemotivarea soluției cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatelor și greșita admitere a aceste excepții

Aceste critici formulate de apelantă sunt întemeiate întrucât motivarea instanței cu privire la soluția excepției  nu conține o analiză aprofundată a situației de fapt și de drept care au îndreptățit instanța să ajungă la soluția pronunțată.

În lipsa unei concluzii întemeiată pe coroborarea situației de fapt cu temeiurile de drept incidente, simpla reproducere a unor texte legale (art. 5 și 21 din Legea nr. 10/2001) și indicarea susținerilor părților, nu pot fi considerate ca fiind argumente care să poată reprezenta motivarea soluției pronunțate.

Pe de altă parte, instanța apreciază ca fiind eronată soluția de admitere a excepției lipsei calității procesuale pasive a intimatelor. Deși deficitară, motivarea instanței de fond pare să fie întemeiată pe faptul că în cauză nu este incidentă procedura prevăzută de Legea nr. 18/1991 ci procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001.

O asemenea apreciere a instanței de fond nu este întemeiată întrucât calitatea procesuală pasivă reprezintă identitatea dintre părți și subiectele raportului litigios, astfel cum acesta este dedus judecății, iar incidența sau lipsa incidenței unei legi în cauză nu ține de calitatea procesuală pasivă ci eventual  poate anticipa alte sancțiuni sau soluții procesuale.

Totodată, tribunalul apreciază ca neîntemeiat și argumentul potrivit căruia intimatele nu au calitate procesuală pasivă întrucât prin Sentința invocată de apelantă SC S SA a fost obligată și  nu comisiile de fond funciar.

Potrivit art. 36 alin. 1 Cod procedură civilă calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Așadar, calitatea procesuală pasivă decurge din modalitatea de configurare și de expunere de către reclamant prin cererea de chemare în judecată a pretinsului raport  juridic litigios și a cadrului procesual, prin prisma obiectului și a cauzei acțiunii civile. În acord cu dispozițiile art. 36 Cod procedură civilă, tribunalul apreciază că legitimare procesuală pasivă este determinată direct de către reclamant prin maniera de formulate a cererii de chemare în judecată și a motivelor de fapt și de drept pe care acesta își întemeiază pretenția.

În cauză, cererea de chemare în judecată formulată de apelanta-reclamantă este întemeiată atât în fapt cât și în drept pe dispozițiile Legii nr. 18/1991 iar cauza și obiectul acțiunii cu care a fost învestită instanța sunt specifice materiei fondului funciar.

Așadar, reclamanta a înțeles să traseze cadrul procesual prin prisma obiectului, cauzei și a părților, învestind instanța cu un litigiu de fond funciar, susținând că intimatele au obligația de emitere  a titlului de proprietate.

Întrucât raportul juridic așa cum a fost expus și dedus judecății prin cererea de chemare în judecată de către reclamantă reprezintă un raport juridic de fond funciar, subiectele pasive ale acestui raport juridic sunt comisiile de fond funciar.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că apelanta-reclamantă a configurat litigiul ca fiind un litigiu de fond funciar cu toate consecințele ce decurg din această manifestare a principiului disponibilității cu privire la calitatea procesuală pasivă, se poate observa că în cauză există emis procesul-verbal de punere în posesie nr. 373 din 12.06.2012 de către CLFF TM, ceea ce reprezintă un  alt element hotărâtor  pentru stabilirea calității procesuale pasive a intimatelor.

În aceste condiții, tribunalul apreciază că a fost dovedită calitatea procesuală pasivă a intimatelor întrucât există identitate între intimatele-pârâte chemate în judecată și subiectele pasive ale raportului juridic așa cum a fost dedus judecății de către reclamantă prin motivarea cererii de chemare în judecată și prin raportul juridic creat ca urmare a emiterii procesul-verbal de punere în posesie nr. 373 din 12.06.2012 de către CLFF TM.

Esențial este ca, apelanta-reclamantă să poată obține o cercetare în fond a pretenției sale așa cum ea a fost formulată prin cererea de chemare în judecată în virtutea principiului disponibilității, având ca și cauză, obiect și părți, elemente care sunt specifice materiei fondului funciar. 

Faptul că pretenția apelantei-reclamante este sau nu fondată în raport de dispozițiile Legii nr. 18/1991 sau Legii nr. 10/2001, ori faptul că intimatele-pârâte nu au obligația de a emite titlul de proprietate, fie ca urmare a netemeiniciei cererii, fie ca urmare a lipsei incidenței Legii nr. 18/1991, sunt chestiuni care țin de fondul litigiului, așa cum stabilește art. 36 alin. 1 teza finală Cod procedură civilă.

În fine, pentru clarificarea problemei calității procesuale pasive a intimatelor, trebuie făcută distincția între identitatea dintre părțile chemate în judecată în calitate de pârâte şi subiectele pasive ale raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii de către reclamantă prin cererea de chemare în judecată  și identitatea dintre identitatea dintre părțile chemate în judecată în calitate de pârâte și persoanele obligate prin Sentința nr. 249 din 23.03.2005, respectiv SC S SA. 

În acest din urmă caz, inexistența unei astfel de identități nu atrage lipsa calității procesuale pasive a intimatelor, ci cel mult poate constitui o chestiune de fond, întrucât art. 36 Cod procedură civilă  se referă identitatea care trebuie să existe între părțile chemate în judecată în calitate de pârâte şi subiectele pasive ale raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii de către reclamantă prin cererea de chemare în judecată.

2. Nemotivarea soluției dată cererilor reconvenționale

Și acest motiv de apel este întemeiat întrucât hotărârea atacată nu conține nici un motiv de fapt și de drept pentru care instanța a pronunțat nulitatea absolută a procesului-verbal de punere în posesie nr. 373 din 12.06.2012, aspect ce reprezintă o încălcare a art. 425 alin 1 lit. b Cod procedură civilă. 

În deplin acord cu susținerile apelantei, tribunalul reține că motivarea hotărârii este o condiție ce ține de dreptul de la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului iar simpla reproducere  de către instanță a susținerilor  intimatelor cu privire la eliberarea ”din eroare” a procesului-verbal de punere în posesie nu satisface exigențele de motivare a hotărârii echivalând de fapt cu lipsa expunerii considerentelor care au dus la pronunțarea soluției.

3. Omisiunea instanței de fond de a se pronunța asupra excepției decăderii  din dreptul de formula cereri reconvenționale 

Tribunalul consideră că și această critică este întemeiată întrucât instanța de fond a omis să se pronunțe asupra excepției decăderii intimatelor din dreptul de a depune cerere reconvențională invocată de apelanta-reclamantă prin întâmpinarea depusă la data de 24.01.2015.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă, s-a admis apelul şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, având în vedere cererea expresă a apelantei în acest sens, urmând ca instanța de fond să rejudece cauza cu privire la toate aspectele cu care a fost învestită, ținând seama de considerentele prezentei decizii.