Redeschidere dosar judecat în lipsa inculpaților. Hotărâre de condamnare a inculpaților, cu judecarea în lipsă. Inculpați reprezentați prin avocat ales. Cerere de recurs formulată de inculpați.

Sentinţă civilă 98 din 17.12.2014


Redeschidere dosar judecat în lipsa inculpaților. Hotărâre de condamnare a inculpaților, cu judecarea în lipsă. Inculpați reprezentați prin avocat ales. Cerere de recurs formulată de inculpați. Fond.

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Redeschidere dosar penal în cazul judecării în lipsa persoanelor condamnate. Admisibilitate în principiu.

Redeschiderea dosarului penal în cazul judecării în lipsa persoanelor condamnate este condiționată de îndeplinirea condițiilor de admisibilitate în principiu a cererii. Respingere.

Judecătoria Liești, Secția penală, Sentința civilă nr. 98/17.12.2014

Prin cererea formulată petenţii S. M. şi S. C. au solicitat au solicitat redeschiderea procesului penal desfășurat în lipsa lor în dosarul penal nr. XXXXX al Judecătoriei Lieşti în care a fost pronunţată sentinţa penală nr. XXXX pronunțată de Judecătoria Lieşti, definitivă prin Decizia penală nr. XXXXX a Curţii de Apel Galaţi.

Acțiunea este nefondată.

Instanţa constată faptul că prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Lieşti, definitivă prin Decizia penală nr. XXXXXXX a Curţii de Apel Galaţi, s-a dispus:

„Condamnă pe inculpaţii (…) S. C. şi S. M., la câte 3 (trei) ani închisoare fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 c.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 13 c.pen., plus pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b c.pen. pe o durată de 3 (trei) ani fiecare.

Aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b c.pen. pe durata prev. de art. 71 c.pen. (...)”

Totodată, instanţa constată faptul că prin prin Decizia penală nr. XXXXX a Curţii de Apel Galaţi, s-a dispus:

„Respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpaţii  (…)S. C. şi S. M., împotriva sentinţei penale nr. XXXXX a Judecătoriei Lieşti”

Analizând admisibilitatea în principiu a cererii petenţilor condamnaţi, respectiv S. C. şi S. M., de redeschidere a procesului penal, instanța constată că potrivit art.466 alin.1 din CPP, o persoană condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate cere redeschiderea procesului penal. 

Însă, potrivit art. 466 alin. 2 din CPP o persoană este considerată ca judecată în lipsă, dacă nu a fost citată la proces şi nu a luat la cunoştinţă în alt mod oficial de existenţa acestuia sau deşi avea cunoştinţă de existenţa procesului a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa despre acest lucru.

În aceeaşi dispoziţie legală se prevede că  nu este considerată a fi judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarant apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.

Din examinarea dosarului penal  nr. XXXX al Judecătoriei Lieşti  reiese că petentul condamnat S. M. deşi a fost legal citat în primă instanţă, prin oricare din modalităţile prevăzute de lege, nu a participat la nici o şedinţă de judecată, instanţa luând act de faptul că petentul condamnat are apărător ales, conform împuternicirii avocaţiale depuse la dosar, respective avocat Stan Florin (fila 205 din dosar vol. I).

Instanţa constată că apărătorul ales de petentul condamnat S. M. a fost prezent la termenul de judecată din data de XXXX şi a asigurat apărarea acestuia.

Instanţa mai constată că petenţii condamnaţi S. M. şi S. C. au formulat cale de atac împotriva sentinţei penale nr. XXXXX pronunțată de Judecătoria Lieşti în dosarul nr. XXXXX.

Faţă de afimaţiile apărătorului petentului condamnat S. M.,  în sensul că cererile prin care au fost declarate căile de atac au fost formulate de condamnatul S. O. în numele tuturor, instanţa constată că, instanţa de control nu a respins recursurile întrucât ar fi fost formulate de către o persoană fără calitate, ci acestea au fost respinse ca nefondate.

Pe cale de consecinţă Curtea de Apel Galaţi a fost învestită pentru a verifica sub aspectul legalităţii şi temeiniciei sentinţa penală nr. XXXX pronunțată de Judecătoria Lieşti în dosarul nr. XXXXX, în baza cererilor formulate de cei trei condamnaţi, aşa cum reiese şi din Decizia penală nr. XXXXXX.

Totodată, instanţa mai constată că petenţii condamnaţi au formulat o cerere pentru termenul din data de xxxx prin care au solicitat acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător, cerere pe care instanţa, la termenul mai susmenţionat, a avut-o în vedere. Se mai observă că pentru termenul din data de xxxx, petenţii condamnaţi au angajat un apărător, respectiv av. XXXXX, conform împuternicirii avocaţiale depuse la dosar.

Faţă de considerentele prezentate, instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 466 din CPP, în sensul că judecata în fond nu a fost în lipsa petenţilor S. M. şi S. C., aşa cum este definită de legiuitor, aceştia fiind citaţi la proces şi au formulat cale de atac în nume propriu, iar în baza  acestor cereri Curtea de Apel Galaţi a verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei sentinţa penală nr. XXXX pronunțată de Judecătoria Lieşti în dosarul nr. XXXXX, recurs ce a fost respins ca nefondat.

În consecinţă, în baza art. 469 alin. 4 din Codul de procedură penală, cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanelor condamnate, formulată de către petenţii S.M. şi S. C. cu privire la dosarul penal nr. XXXX în care a fost pronunţată sentinţa penală nr. XXXXX a Judecătoriei Leşti, definitivă prin prin Decizia penală nr. XXXX a Curţii de Apel Galaţi, a fost respinsă, ca nefondată.

Domenii speta