Principiul rolului activ al judecatorului

Decizie 315 din 02.11.2009


Rolul activ al judec?torului este un principiu fundamental, acesta realizându-se în tot cursul procesului civil. Acesta trebuie în?eles ca un principiu care conduce la aflarea adev?rului ?i în consecin la pronun?area unor hot?râri temeinice ?i legale, ceea ce presupune c? judec?torul este în drept s? st?ruie prin toate mijloacele legale în vederea l?muririi împrejur?rilor de fapt ?i de drept.

Reglementat prin 129 C.pr.civ., rolul activ al judec?torului se manifest?, conform sub diferite forme, una dintre acestea fiind ?i dreptul ?i obliga?ia instan?ei de judecat? de a ordona dovezile pe care le socote?te utile pentru aflarea adev?rului, în afara probelor propuse de p?r?i ?i uneori chiar împotriva sus?inerilor comune ale p?r?ilor. 

Totodat?, dispunând cu privire la probatoriul solicitat de c?tre p?r?i, instan?a trebuie s? aib? în vedere utilitatea, pertinen?a ?i concluden?a probelor solicitate, pronun?ându-se în acest sens.

 (Decizia nr.315 din 02.11.2009  pronun?at? de  Tribunalul Dolj- sec?ia comercial?)

Prin ac?iunea formulat? ?i înregistrat? pe rolul Judec?toriei Craiova la 28.08.2007, sub, reclamanta P. M. a chemat în judecat? pe pârâtele SC A. SA ?i SC D. SA, solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? se dispun? obligarea acestora în solidar la plata sumei de 47.600 lei reprezentând obliga?ii ce deriv? din contractul nr. 1970/2004, actualizat? cu rata infla?iei, cu cheltuieli de judecat?.

În motivarea ac?iunii s-a ar?tat c? la data de 09.07.2004 reclamanta a încheiat cu pârâta SC A. SA un contract de subînchiriere prin care reclamanta a transmis dreptul de folosin asupra autotorismului Renault, ce f?cea obiectul contractului de leasing nr. 6783/2003 încheiat cu SC RCI L. Romania SRL, c?tre pârât? cu obliga?ia acesteia de a achita lunar o sum? de 1400 lei, precum ?i suportarea de c?tre pârâta a cheltuielilor ocazionate de exploatarea autovehiculului, inclusiv repara?ii.

Men?ioneaz? reclamanta ca subînchirierea s-a f?cut cu acordul proprietarului RCI L. România, a?a cum reiese din adresa nr. 111/20.04.2004 prin care aceasta î?i exprima acordul expres ca autovehiculul respectiv s? fie subînchiriat c?tre SC A. SA.

Se mai arata c? pârâta nu si-a respectat obliga?iile contractuale, amânând mereu plata chiriei, timp în care ratele contractului de leasing au fost achitate de c?tre reclamant?, iar ma?ina era folosit? de pârât?.

Reclamanta mai arat? c? la data de 30.01.2006 a solicitat RCI L. România  acordul subînchirierii autoturismului c?tre o alt? societate, SC D. SA, aceasta având acela?i sediu ?i acela?i administrator ca ?i pârâta SC A. SA.

De asemenea, reclamanta arat? c? în toat? aceast? perioada a fost nevoit? s? achite ratele contractului de leasing, f?r? a putea folosi ma?ina ?i f?r? ca chiria s? fie achitata de c?tre pârâte.

În drept, au fost invocate prevederile contractului nr. 1970/2004 ?i prevederile Codului civil în materie contractual?.

În sus?inerea  cererii, au fost depuse la dosar copii de pe urm?toarele acte: contract nr. 1970/2004, adresa nr. 111/2004, adresa nr. 35/2007, proces verbal din 09.05.2007, adresa din 30.01.2006.

Prin întâmpinarea formulat? la data de 07.12.2007, pârâtele au solicitat respingerea ac?iunii reclamantei ca neîntemeiat?.

Se mai arat? prin întâmpinare c? ac?iunea este neîntemeiat? întrucât între reclamant? ?i pârâta SC A. SA a intervenit o conven?ie prin care pârâta urma s? foloseasc? autoturismul marca Renault, iar în schimb s? pl?teasc? ratele c?tre firma de leasing, ulterior procedându-se în acela?i mod ?i cu pârâta SC D. SRL.

Pârâta arat? c? din anul 2004, pân? la data de 09.05.2007 când a predat reclamantei autoturismul în cauz?, a achitat c?tre firma de leasing ratele corespunz?toare perioadei respective, dovad?  în acest sens fiind ordinele de plat? pe care le depune al?turat ?i în care se observa ca R. I., administrator la ambele societi pârâte a achitat direct c?tre RCI L. România SRL sumele de bani corespunz?toare contractului de leasing nr. 6783/2003.

De asemenea arat? pârâtele c? au achitat reclamantei contravaloarea avansului achitat de c?tre aceasta societii de leasing.

La data de 16.04.2008 reclamanta a formulat precizare la ac?iune prin care a ar?tat c? pârâtele aveau obliga?ia contractual? s? achite reclamantei lunar suma de bani convenit? cu acestea.

Reclamanta arat? c? a achitat suma de 39971,86 lei societii de leasing potrivit facturilor pe care le ata?eaz?, suma pe care trebuia s? o achite pârâtele, îns? acestea nu au achitat ratele ?i nici chiria c?tre reclamant?.

Se mai arat? c? diferen?a de 7600 lei reprezint? dobând? nerealizat? în toat? aceasta perioad? de timp.

Reclamanta a solicitat ca pârâta SC D. SRL s? fie obligat? s? achite suma de 39971,86 lei, iar diferen?a s? fie achitat? de c?tre pârâta SC A. SA.

La termenul din data de 19.05.2008, pârâtele au invocat excep?ia prematuritii cererii reclamantei pentru neîndeplinirea procedurii prealabile prev?zute de art. 720 ind. 1 C.P.Civ.

Fa de prevederile art. 137 C.P.Civ, instan?a a analizat cu prec?dere excep?ia invocat?.

În acest sens instan?a a re?inut  c? art. 720 ind. 1 C.P.Civ., prevede în aliniatul 1 c? „în procesele ?i cererile în materie comercial? evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecat?, reclamantul va încerca solu?ionarea litigiului prin conciliere direct? cu cealalt? parte”.

Cum în spe instan?a a constatat c? reclamanta nu a procedat în modalitatea impus? de lege, ci s-a adresat direct instan?ei de judecat?, instan?a a apreciat întemeiat? excep?ia invocat? ?i, constatând de prisos cercetarea fondului, prin sentin?a nr. 8023 din 19.05.2008 a fost  respins? ac?iunea formulata de reclamanta P. M., împotriva pârâtelor SC A. SA si SC D. SA.

Împotriva acestei sentin?e a declarat recurs reclamanta P. M., solicitând admiterea recursului, casarea sentin?ei civile ?i trimiterea cauzei spre rejudecare.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj - Sec?ia Comercial? la data de 08.09.2008.

Analizând actele ?i lucr?rile cauzei, tribunalul a re?inut c? din notificarea 58/N/2007 din 02.07.2007 - BEJ Biroul Executorului Judec?toresc I. C. - reclamanta a f?cut dovada îndeplinirii procedurii prev?zut? de art. 720 ind. 1 Cod procedur? civil?, astfel c?, prin decizia nr.276/06.10.2008, a admis recursul formulat de reclamanta P. M., împotriva pârâtelor SC A. SA si SC D. SA ?i a casat sentin?a nr. 8023 din 19.05.2008 pronun?at? de Judec?toria Craiova ?i a trimis cauza spre rejudecare la aceea?i instan, în temeiul art. 312 C.p.civ., apreciind c? prima instan a solu?ionat cauza f?r? a intra în cercetarea fondului.

Dup? casare, cauza fost înregistrat? la Judec?toria Craiova la data de 18.11.2008 sub nr. 23409/215/2008, fixându-se termen de judecat? la data de 19.12.2008, cu citarea p?r?ilor.

 La termenul din data de 19.12.2008 a fost încuviin?at? proba cu interogatoriu reclamantei, solicitat? de ap?r?torul pârâtei SC A. SA.

La termenul din data de 16.01.2009 a fost luat interogatoriul reclamantei.

Prin sentin?a nr. 1361 din 30.01.2009, Judec?toria Craiova  a respins ca neîntemeiat? cererea formulata de reclamanta P. M. ?i a obligat pe reclamant? s? pl?teasc? pârâtei SC D. SA suma de 1190 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, constând în onorariu de avocat.

Pentru a se pronun?a astfel, instan?a a apreciat c?, potrivit art. 969 C.civ., conven?iile încheiate au putere de lege pentru p?r?ile contractante, iar pentru a se stabili r?spunderea contractual? se impune îndeplinirea cumulativ? a mai multor condi?ii, s? existe un prejudiciu cauzat de neexecutarea sau executarea necorespunz?toare a obliga?iilor contractuale, s? existe un fapt prejudiciabil, s? existe o rela?ie de la cauz? la efect, s? existe o culp? a debitorului ?i, întrucât din probele administrate a rezultat c? din anul 2004 pân? la data de 09.05.2007 când a predat reclamantei autoturismul în cauz?, pârâtele au achitat c?tre firma de leasing ratele corespunz?toare perioadei respective, dovada în acest sens fiind ordinele de plata prin care Roman Ion, administrator la ambele societi pârâte a achitat direct c?tre RCI L. Romania SRL sumele de bani corespunz?toare contractului de leasing nr. 6783/2003, cererea reclamantei este neîntemeiat?.

Împotriva acestei sentin?e a declarat recurs reclamanta P. M., solicitând admiterea recursului, modificarea hot?rârii pronun?ate la fond, în sensul admiterii ac?iunii promovate.

În motivarea recursului aceasta a ar?tat c? sentin?a recurat? este neîntemeiat?, înscrisurile depuse în cauz? nedovedind nici plata lunar? a chiriei ?i nici plata lunar? a rarelor c?tre societatea de leasing.

Totodat?, recurenta a men?ionat c? în mod gre?it instan?a de fond a apreciat cu privire la neîndeplinirea în cauz? a condi?iilor antren?rii r?spunderii contractuale a intimatelor pârâte,  înscrisurile depuse în cauz? dovedind în mod cert existen?a prejudiciului suferit, prejudiciu constând din contravaloarea ratelor neachitate ?i a daunelor interese suportate, cât ?i a culpei pârâtelor în neîndeplinirea obliga?iilor asumate prin contractele încheiate între p?r?i ?i prin refuzul de restituire a autovehiculului.

În sus?inerea recursului, recurenta a depus o copie privind eviden?a plilor ratelor c?tre societatea de leasing.

Analizând legalitatea ?i temeinica sentin?ei recurate, prin prisma motivelor de recurs ?i având în vedere dispozi?iile art. 304 ?i 3041 C.pr.civ., tribunalul re?ine c? acesta este fondat pentru urm?toarele considerente:

Rolul activ al judec?torului este un principiu fundamental, acesta realizându-se în tot cursul procesului civil. Acesta trebuie în?eles ca un principiu care conduce la aflarea adev?rului ?i în consecin la pronun?area unor hot?râri temeinice ?i legale, ceea ce presupune c? judec?torul este în drept s? st?ruie prin toate mijloacele legale în vederea l?muririi împrejur?rilor de fapt ?i de drept.

Reglementat prin 129 C.pr.civ., rolul activ al judec?torului se manifest?, conform sub diferite forme, una dintre acestea fiind ?i dreptul ?i obliga?ia instan?ei de judecat? de a ordona dovezile pe care le socote?te utile pentru aflarea adev?rului, în afara probelor propuse de p?r?i ?i uneori chiar împotriva sus?inerilor comune ale p?r?ilor. 

Totodat?, dispunând cu privire la probatoriul solicitat de c?tre p?r?i, instan?a trebuie s? aib? în vedere utilitatea, pertinen?a ?i concluden?a probelor solicitate, pronun?ându-se în acest sens.

Se apreciaz? astfel c? instan?a trebuia s? insiste în sensul supliment?rii probatoriului administrat, efectuarea unei expertize contabile ?i administrarea unei probe testimoniale fiind nu doar utile cauzei, ci ?i concludente ?i pertinente, putând contribui la o corect? stabilire a situa?iei de fapt existente în cauz?.

Prin administrarea acestor probe instan?a de fond putea s? observe pozi?ia procesual? a intimatelor pârâte ?i s? stabileasc? f?r? echivoc cu privire la modalitatea în care s-au derulat raporturile contractuale dintre p?r?i, simpla re?inere de c?tre instan a faptului c? între p?r?ile în litigiu au fost încheiate mai multe contracte de subînchiriere, f?r? a analiza aspectele concrete referitoare la succesiunea acestora, la maniera în care p?r?ile contractante au în?eles s? î?i îndeplineasc? obliga?iile decurgând din acestea ?i la modalitatea în care s-au efectuat plile datorate în baza contractului de leasing nr. 6783/2003 încheiat cu SC RCI L. România SRL reprezentând o succint? analiz? a cauzei deduse judecii.

Prin urmare, tribunalul consider? c? analizarea îndeplinirii sau nu în cauz? a condi?iilor angaj?rii r?spunderii civile delictuale a pârâtelor intimate nu se putea realiza decât în urma stabilirii situa?iei de fapt existente în cauz?, aceea re?inut? de c?tre instan?a de fond fiind doar par?ial corect?.

Sunt astfel întemeiate criticile formulate de c?tre recurent?, în condi?iile în care instan?a de fond nu a analizat sus?inerile recurentei cu privire la modalitatea în care au fost realizate pli c?tre SC RCI L. România SRL.

 De asemenea, instan?a de fond nu a analizat ansamblul actelor depuse la dosarul cauzei, trebuind s? realizeze o apreciere asupra continuitii în timp a acestora, ?i, în raport de rolul s?u activ, s? solicite p?r?ilor rela?ii suplimentare cu privire la persoana ce efectuat pli în baza contractului de leasing nr. 6783/2003 ?i cu privire la modalitatea în care a apreciat cu privire la cuantumul prejudiciului suferit, de vreme ce prin ac?iunea introductiv? recurenta reclamant? solicit? obligarea pârâtelor intimate la plata unei sume de bani reprezentând obliga?ii derivând din contractul nr.1970/2004, dar învedereaz? în cuprinsul acesteia c? preten?iile sunt îndreptate împotriva ambelor intimate pârâte, acestea din urm? fiind subiecte pasive în dou? contracte de subînchiriere succesive.

Doar ulterior stabilirii corecte ?i  f?r? echivoc a situa?iei de fapt, instan?a de fond ar fi trebuit s? verifice faptul îndeplinirii sau nu în cauz? a condi?iilor angaj?rii r?spunderii civile contractuale a pârâtelor.

În consecin, realizând o analiz? incomplet? a situa?iei de fapt ?i a temeiului juridic invocat,  prima instan nu a procedat la o analiz? în fond a sus?inerilor reclamantei, sentin?a recurat? fiind astfel lipsit? de sus?inere probatorie ?i temeinicie.

Fa de aceste aspecte, apreciind drept fondate criticile recurentei ?i în raport de dispozi?iile art.304, 3041 ?i 312 C.pr.civ., tribunalul urmeaz? s? admit? prezentul recurs ?i, fa de faptul c? verific?rile ce trebuie f?cute presupun administrarea de noi probatorii, casând sentin?a recurat?, s? trimit? cauza spre rejudecare primei instan?e.

În rejudecare, în raport de dispozi?iile art. 315 C.pr.civ., instan?a va avea în vedere necesitatea stabilirii cu exactitate a situa?iei de fapt, încuviin?ând ?i administrând proba testimonial? pentru a se stabili cu privire la succesiunea raporturilor dintre p?r?i ?i la faptul ?i durata posesiei exercitate cu privire la autoturismul ce a f?cut obiectul contractelor încheiate între p?r?i, precum ?i efectuând ?i o expertiz? contabil? prin care s? se stabileasc? cu privire la modalitatea în care au fost efectuate pli în contul SC RCI L. România SRL.