Contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă 487 din 09.02.2009


4. contestaţie decizie de sancţionare

Prin cererea înregistrată sub nr. 15774/63/2008, contestatorul P.Ş.V. solicită în contradictoriu cu intimatul INSTITUTUL  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PRIECTĂRI MINE PE LIGNIT anularea deciziei nr. 68/2008.

În motivare se arată că a fost sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. X.4 alin. 1 lit. B şi C şi art. X.6 lit e CCM.

În anexa 1 la decizia contestată se arată că are calitatea de asociat şi administrator la SC PROING 2008 SRL, societate care are acelaşi obiect de activitate cu intimata.

În realitate dispoziţiile din contractul colectiv privesc interzicerea dobândirii calităţii de patron, membru fondator, asociat sau colaborator la o firmă concurentă şi nu dobândirea calităţii într-o firmă ce are acelaşi obiect de activitate.

Faptul că SC PROING 2008 are la obiectul de activitate codul CAEN 7112 nu este de natură să conducă la concluzia că societatea desfăşoară activităţi concurente şi este evident că nu a făcut concurenţă intimatei. Acest fapt reiese inclusiv din referatul întocmit cu ocazia cercetării disciplinare care confirmă că SC PROING nu a participat la procedurile de achiziţii.

Mai mult şi alţi 2 angajaţi ai intimatei au calităţi de asociaţi şi administratori la firme cu obiect de activitate similar.

Se mai arată că nu este vinovat nici de săvârşirea celorlalte abateri reţinute întrucât SC PROING nu a făcut concurenţă neloială intimatei.

La 15.10.2008, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei.

În motivarea întâmpinării, amplu prezentată, se arată că obiectul de activitate al societăţii este identic cu al intimatei. Apărarea contestatorului, că există şi alte persoane care desfăşoară activităţi la alte firme nu îi înlătură vinovăţia.

La data când a semnat angajamentul declaraţie 12.03.2008, a susţinut contestatorul că nu ar fi fost în posesia actului de înfiinţare a societăţii SC PROING 2008 SRL, însă societatea concurentă era înfiinţată din 28.02.2008, iar specimenul de semnătură era depus din 19.02.2008.

La dosar a fost ataşat setul de înscrisuri care a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Contestatorul a solicitat şi proba cu interogatoriu.

Instanţa a încuviinţat şi administrat probatoriul solicitat, în acest sens s-au depus de intimată răspunsurile la întrebările contestatorului.

În şedinţa publică din 9.02.2009 a fost supusă discuţiei excepţia de nulitate a deciziei date fiind dispoziţiile art. 268 pct. 2 lit b şi c CM.

Instanţa va respinge excepţia invocată întrucât dispoziţiile la care s-a făcut trimitere art. 268 pct.2 lit b şi c sunt satisfăcute în condiţiile în care actele externe la care face  trimitere decizia contestată au fost comunicate contestatorului odată cu decizia de concediere. În acest sens sunt menţiunile din registrul de corespondenţă, fila 92 dosar, din care rezultă că i-au fost înmânate şi anexele , contestatorul semnând chiar de primire.

Ca un alt argument ce s-ar reţine ar fi trimiterile din cuprinsul contestaţiei la cele două anexe.

Cât priveşte contestaţia formulată, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin decizia nr. 68/2008 contestatorul a fost sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. X.4 alin. 1 lit. B şi C şi art. X.6 lit e CCM, respectiv dobândirea şi deţinerea calităţii de asociat şi administrator în cadrul unei societăţi concurente având acelaşi obiect principal de activitate.

Conform contractului colectiv de muncă, art. X6, salariaţii aveau obligaţia de a nu desfăşura şi a nu favoriza activităţi de natură a genera concurenţă neloială. Art. X4 defineşte noţiunea de concurenţă neloială, prin prisma raporturilor angajat-angajator, ca presupunând printre altele, dobândirea calităţii de patron, acţionar, asociat sau colaborator al unei firme concurente sau depunerea unei activităţi, indiferent de natura şi modul de derulare, în cadrul unei firme concurente.

Potrivit certificatului constatator de la fila 35, societatea PROING a fost înregistrată în ORC Dolj, la 28.02.2008 (momentul dobândirii personalităţii juridice), însă contractul de societate (actul constitutiv care produce efecte depline între asociaţi) a fost încheiat anterior, la 7.02.2008 sau chiar înaintea acestei date, dată  fiind menţiunea încheierii contractului de închiriere pentru sediul firmei. Înainte de dobândirea personalităţii juridice, odată cu încheierea contractului de societate, asociaţii pot încheia acte juridice care au ca scop constituirea societăţii, până la momentul dobândirii personalităţii juridice, societatea are capacitate de exerciţiu restrânsă.

Prin urmare, la data semnării angajamentului-declaraţie de către contestator 12.03.2008, acesta era în deplină cunoştinţă cu privire la calitatea sa de administrator şi asociat la firma SC PROING, dar şi cu privire la obiectul de activitate al acesteia, identic cu al firmei SC ICSITPML.

 Susţinerea  că la momentul semnării angajamentului nu ieşiseră actele firmei  nu este fundamentată întrucât aşa cum s-a arătat din momentul semnării contractului de societate, acesta a dobândit calitatea de asociat şi administrator.

Deşi, contestatorul a încercat să-şi construiască apărarea şi în jurul ideii că SC PROING SRL nu are acelaşi obiect de activitate cu angajatorul, că nu este firmă concurentă, din certificatul constatator firmei emis de ORC Dolj (fila 36) reiese că obiectul principal de activitate codificat sub 7112 era constituit din activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.

Totodată, scopul urmărit de firma SC ICSITPML SA art. 3-statut, este cercetarea ştiinţifică fundamentală aplicativă, proiectare pentru dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale, asistenţă tehnică etc., iar obiectul său principal de activitate este constituit din acel ansamblu de activităţi codificate sub nr. 7112 (fila 61).

Din punct de vedere al obligaţiilor prevăzute în contractul colectiv de muncă nu are nici un fel de relevanţă că firma contestatorului ar fi participat sau nu la vreo licitaţie la care s-ar fi înscris şi intimata (proceduri de achiziţie publică).  Art.X4(2) CCM, fila 45, prevede expres că se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, faptele de concurenţă neloială care constituie  abatere disciplinară. Or, aşa cum s-a arătat mai sus, dispoziţiile contractului colectiv de muncă au definit noţiunile de fapte care presupun concurenţă neloială.

Totodată, la fila 37, intimata SC ICSITPML  a depus o listă cu lucrările executate în perioada 2006-2007, respectiv lucrări de canalizare şi alimentare cu apă. pentru mai multe consilii locale. Or, la filele 100-108, se află studiul întocmit de  SC PROING pentru o lucrare similară de „alimentare cu apă în sistem centralizat” pentru com Greceşti. Prin urmare, apărarea contestatorului că obiectele de activitate sunt diferite, este infirmată de înscrisurile depuse la dosar din care rezultă că activităţile desfăşurate de cele două societăţi sunt în aparenţă similare..

Prin urmare, obiectul de activitate al celor două firme este identic, astfel încât suntem în situaţia unor firme concurente, apărarea contestatorului fiind ca atare, nefondată.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că în raport de abaterea disciplinară săvârşită, de atitudinea contestatorului, măsura aplicată este corespunzătoare, motiv pentru care prin sentinţa nr. 487/09.02.2009  instanţa a respins contestaţia.

Domenii speta