Novaţie prin schimbare de debitor. Condiţii.

Decizie 39/Ap din 15.03.2007


 3. Novaţie prin schimbare de debitor. Condiţii.

 

 Constată că, prin acţiunea formulată reclamanta S.C. RA S.R.L. Braşov a solicitat obligarea pârâtei S.C. P S.A. la plata sumelor de 99.623,63 lei debit şi 41.080,63 lei dobândă legală.

 Prin sentinţa civilă nr.2233/13.12.2006 a Tribunalului Braşov s-a admis cererea formulată de reclamanta S.C. RA S.R.L. Braşov. A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 140.704 RON debit şi dobândă legală, şi 4.000,6 RON cheltuieli de judecată.

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

 Între reclamantă şi S.C. AB S.A. s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate 1,2,5,7 şi 10/2003.

 La data de 8.10.2004 între părţi s-a încheiat o convenţie de plată  prin care pârâta se obligă să achite restul de debit de 1.296.236.300 lei pe care S.C. AB S.A. îl avea faţă de reclamantă conform contractelor susmenţionate având în vedere că aceasta se afla în imposibilitatea de plată către furnizori.

 În baza acestei convenţii pârâta a efectuat plăţi în cuantum de 30.000 RON, debitul rămas neachitat fiind de 99.623.63 RON.

 În dosarul 140/F/2002 al Tribunalului Braşov privind constatarea stării de insolvenţă a debitoarei S.C. AB S.A., creditoarea S.C. RA S.R.L. a renunţat la judecată faţă de imposibilitatea acoperirii creanţei.

 Instanţa a apreciat că prin convenţia încheiată la data de 8.10.2004 părţile şi-au exprimat acordul în ceea ce priveşte novaţia prin schimbarea de debitor, fapt ce rezultă şi din comportamentul ulterior respectiv achitarea parţială a creanţei.

 Faţă de cele susmenţionate a constatat că în cauză sunt întrunite cerinţele prevăzute de art.969, 1128-1137 Cod civil, O.G. nr.9/2000.

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta S.C. P S.A. solicitând în principal respingerea acţiunii, în secundar respingerea capătului de cerere privind dobânzile şi diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor de judecată, în terţiar diminuarea dobânzii legale la nivelul sumei de 11.360,35 lei şi corespunzătoare a cheltuielilor de judecată.

 În motivarea apelului se arată următoarele:

 Hotărârea este neîntemeiată şi nelegală fiind pronunţată în baza unei obligaţii de plată nule determinată de caracterul ilicit al cauzei actului juridic, potrivit art.966, 968 Cod civil.

 Prin pronunţarea sentinţei apelate se creează premizele plăţii unui creditor al unei debitoare falite în contra intereselor celorlalţi creditori.

 Scopul mediat existent la încheierea unei convenţii de plată nu există, neexistând un motiv determinant la încheierea actului juridic, urmare a inexistenţei unei obligaţii corelative în sarcina reclamantei, specifică contractelor sinalagmatice.

 Consecinţa de plată încheiată la data de 8.10.2004 nu îndeplineşte condiţiile unei novaţii prin schimbarea de debitor.

 Faţă de dispoziţiile art.1132 Cod civil se observă că nu există o clauză de liberare a S.C. AB S.A.

 Faţă de obligaţia existentă în sarcina debitorului iniţial, creditorul a acceptat o plată parţială de la un terţ, respectiv 30.000 lei de la apelantă şi de asemenea,acelaşi terţ s-a obligat faţă de creditor să plătească datoria debitorului iniţial.

 Hotărârea apelată este de natură să conducă la îmbogăţirea fără justă cauză a reclamantei, întrucât reclamanta este înscrisă la masa credală a debitoarei falite cu întreaga sumă, hotărârea instanţei de fond fiind emisă înainte de a se închide procedura falimentului debitoarei şi de a se constata în mod real dacă debitoarea falită poate acoperi creanţa.

 Lichidatorul judiciar a întreprins o serie de acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea anulării unor acte translative de proprietate şi readucerii bunurilor în proprietatea sa, de exemplu acţiunea contra apelantei care vizează bunuri în valoare de peste 300.000 lei, pe rolul Tribunalului Braşov, sumă suficientă pentru a acoperi creanţa reclamantei.

 În subsidiar, prin novaţie se schimbă doar debitorul toate celelalte aspecte legate de raportul obligaţional, inclusiv obligaţia însăşi, menţinându-se în forma în care exista înainte de a interveni novaţia.

 Faţă de dispoziţiile art.41 din Legea nr.85/2006 potrivit căruia nici o dobândă, majorare sau penalitate nu va putea fi  adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, reclamanta nu putea solicita penalităţi sau dobânzi aferente sumei solicitată cu titlu de pretenţii. Prin novaţia cu schimbare de debitor, obligaţia de plată a trecut în sarcina apelantei, nemodificată, fără dobânzi.

 În terţiar, apelanta solicită diminuarea dobânzii legale până la nivelul sumei de 11.360,35 lei, proporţional.

 Convenţia de plată ce a stat la baza novaţiei s-a încheiat la data de 8.10.2004, dată de la care obligaţia de plată a devenit scadentă şi opozabilă apelantei. Dobânda calculată pentru perioada mai 2003-noiembrie 2004 nu este opozabilă apelantei.

 Apelul este nefondat.

 Prin convenţia de plată din data de 8.10.2004 pârâta S.C. P S.A. s-a obligat să plătească debitul restant de 1.256.236.300 lei datorat de S.C. AB S.A. reclamantei S.C. RA S.R.L. în baza contractelor de vânzare-cumpărare 1,2,5,7 şi 10 din mai - septembrie 2003, realizându-se o novaţie prin schimbare de debitor.

 Potrivit art. 968 Cod civil este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor moravuri şi ordinii publice.

 Legea nr.85/2006 interzice plăţile făcute de debitor ulterior deschiderii procedurii şi nu de o terţă persoană.

 Creanţa este certă, nu a fost contestată de apelantă, care ea însăşi a solicitat novaţia şi a achitat parţial creanţa.

 Scopul mediat al novaţiei este plata datoriei societăţii S.C. AB S.A.

 Condiţiile de valabilitate a novaţiei sunt îndeplinite.

 Suntem în prezenţa unei novaţii subiective prin schimbarea de debitor şi care poate opera şi fără consimţământul debitorului iniţial, care este astfel liberat de datorie.

 Elementul nou este schimbarea uneia din părţi şi anume a debitorului S.C. AB S.A., intenţia de a nova este evidentă, S.C. P S.A. obligându-se să plătească datoria debitoarei S.C. AB S.A. şi de altfel a şi plătit 30.000 lei.

 Susţinerea recurentei în sensul că hotărârea instanţei de fond este de natură să conducă la  îmbogăţirea fără justă cauză a reclamantei este eronată întrucât creditoarea S.C. RA S.R.L. a renunţat la judecată faţă de imposibilitatea acoperirii creanţei.

 În ceea ce priveşte exonerarea sau reducerea dobânzilor, acestea sunt neîntemeiate. Dispoziţiile legale legate de starea de insolvabilitate a S.C. AB S.A. prevăzute în Legea nr.85/2006 nu au relevanţă în cauză. În convenţia de plată din 8.10.2004 se menţionează expres suma la care se obligă S.C. P S.A. respectiv 1.296.236.300 lei, aceasta fiind obligaţia nouă care ia locul obligaţiei vechi.

 Faţă de considerentele mai sus arătate, în baza art.296 Cod procedură civilă, curtea va respinge apelul declarat de pârâta S.C. P S.A.

 Decizia  nr.39/C/Ap din 15 martie 2007