Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa.

Decizie 22 din 01.02.2010


Constata ca prin sentinta penala nr. 641/08.12.2009 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a dispus în baza art.334 C.proc.pen. schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prev. de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal, în infractiunile prev. de  art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal si de art.208 alin.1 C. penal si la condamnat pe inculpatul C C,  ocupatia: pizzer la S.C.R Com S.R.L., la:

-1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de art. 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal alin.1 C. penal.

-1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de prev. si ped. de art.208 alin.1 C. penal

 În baza art.33 lit. a, 34 lit. b C. penal s-a dispus contopirea pedepselor de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare pe care inculpatul o va executa în final.

 S-a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal,a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art.81, 82 C. penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei de mai sus pe durata unui termen de încercare de 3 ani .

Pe aceeasi durata, de 3 ani, s-a suspendat si executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor, conform art.71 alin. ultim C. penal.

S-a facut aplicarea art. 359 alin.1 C. proc. pen. si s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si ale art. 84 C. penal.

În baza art. 14,15 si art. 346 C. proc. pen. coroborate cu art. 998, art. 999 C. civil s-a admis actiunea civila formulata de partea civila R F  si, în consecinta a fost obligat inculpatul sa-i plateasca acesteia suma de 1000 lei cu titlu de daune materiale.

În baza art.191 C. proc. pen. a fost obligat inculpatul sa plateasca suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza.

Pentru a hotarî astfel instanta de fond a retinut ca în cursul lunii noiembrie 2008 în timp ce efectua lucrari de renovare la apartamentul proprietatea partii vatamate RFi-a sustras acestuia un card  emis de Banca Transilvania precum si o hârtie pe care era notat codul de acces „PIN”. Ulterior inculpatul a efectuat 5 retrageri cu ajutorul cardului sustras, însusindu-si suma de 1000 lei.

Starea de fapt descrisa a fost retinuta de instanta de fond potrivit declaratiilor partii vatamate, ale inculpatului, extrasul de cont curent emis de Banca Transilvania, adresa emisa de Banca Transilvania privind  tranzactiile efectuate cu cardul respectiv, înregistrarile video de la bancomatul respectiv.

În drept fapta inculpatului C C care în 18.11.2008 a sustras cardul emis de Banca Transilvania, apartinând partii vatamate în scopul de a si-l însusi pe nedrept, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt  prevazute si pedepsite de art. 208 alin. 1 C.p.

Fapta aceluiasi inculpat care în datele de 18.11.2008 si 19.11.208 în baza aceleiasi rezolutii infractionale  cu ajutorul unui instrument de plata electronic, respectiv card, fara consimtamântul titularului a efectuat 5 retrageri în valoare totala de 1000 lei, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii continuate de efectuare de operatiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

La individualizarea judiciara a pedepselor instanta de fond a avut în vedere criteriile de individualizare prevazute de art. 72 Cos penal, respectiv  gradul de pericol social al infractiunii apreciat de instanta ca fiind semnificativ, limitele de pedeapsa prevazute de lege,  numarul de acte materiale, împrejurarile în care acestea au fost comise precum si persoana inculpatului, faptul ca este o persoana tânara, aflata la prima confruntare cu legea penala, a avut o atitudine sincera si cooperanta pe parcursul întregului proces penal, contribuind la aflarea adevarului.

În raport de aceste criterii, instanta s-a orientat spre minimul special prevazut de lege.

Împotriva sentintei pronuntate de instanta de fond, a formulat apel partea vatamata, solicitând desfiintarea sentintei atacate si rejudecând sa se dispuna sub aspectul laturii penale majorarea pedepselor aplicate iar sub aspectul laturii civile solicita stabilirea unui termen de plata a despagubirilor acordate precum si actualizarea acesteia  sume în raport de indicele de inflatie.

Tribunalul Sibiu, analizând sentinta atacata, potrivit motivelor de apel formulate, precum si analizând cauza din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, potrivit dispozitiilor art. 371 alin. 2 C.p.p.a constatat ca prezentul apel este nefondat iar sentinta atacata este legala si temeinica.

Astfel analizând motivele de apel invocate, Tribunalul a constatat  sub aspectul individualizarii pedepsei, ca instanta de fond a efectuat o justa individualizare cu respectarea criteriilor legale pentru atingerea scopului pedepsei astfel cum este definit de art. 52 Cod penal. Prin pedeapsa aplicata Tribunalul a apreciat  ca se poate asigura atât constrângerea cât si reducerea si prevenirea  savârsirii  de noi infractiuni.

Analizând modul de solutionare a laturii civile  s-a constatat ca inculpatul a fost obligat la plata despagubirilor, iar prin încheierea de îndreptare a erorii materiale din 22.12.2009 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a dispus ca aceasta suma sa fie actualizata în raport de rata inflatiei.

Analizând în continuare al doilea motiv de apel, invocat de apelant, prin care se solicita stabilirea unui termen de plata a despagubirilor , Tribunalul a constatat ca stabilirea unui astfel de termen nu se impune întrucât  dupa obtinerea titlului executoriu poate cere punerea în executare a titlului de îndata.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, Tribunalul a constatat  ca sentinta atacata este legala si temeinica astfel ca în temeiul dispozitiilor art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p. s-a  respins ca nefondat apelul declarat de partea vatamata.