Plingere impotriva incheierii de carte funciara

Decizie 6 din 19.01.2010


Dosar nr. 1271/828/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 6

Şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2010

S-a luat în examinare pentru soluţionare  apelul declarat de petenta  BF, împotriva sentinţei civile nr.775 din data de 12.11.2009, pronunţată de  Judecătoria Topoloveni în dosarul nr.1271/828/2009, intimat fiind  OCPI  ARGEŞ - BCPI  TOPOLOVENI.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns avocat J F V pentru apelanta-petentă, lipsind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocat JFV depune la dosar împuternicire avocaţială de reprezentare juridică pentru apelanta-petentă, pentru depunerea taxei de timbru şi  taxă judiciară de timbru în sumă de 10,00 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei.

Tribunalul, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra apelului.

TRIBUNALUL

Constată că,  prin sentinţa civilă nr.775/2009 Judecătoria Topoloveni a respins plângerea formulată de petenta B F în contradictoriu cu intimatul O CPI Argeş – BCPI Topoloveni, plângere formulată împotriva încheierii nr.4094/03.09.2009 emisă de intimat şi  prin care petenta a solicitat instanţei să constate prescrierea dreptului de retenţie instituit în favoarea numiţilor F G şi L A şi radierea din cartea funciară nr.80010 a comunei T jud.Argeş, a acestui drept.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit art.47 alin.5 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu, iar potrivit art.50 alin.1 din lege, înscrierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.

A constatat , analizând cu prioritate  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimat, că prin textele de lege enunţate a fost recunoscută calitate procesuală pasivă în plângerile privind cartea funciară numai  persoanelor interesate, adică persoanelor fizice sau juridice care invocă un drept  propriu asupra  imobilului  în cauză şi nu oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară, în acest sens, fiind statuat şi prin decizia nr.72/15.10.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite.

A concluzionat că intimatul nu are calitate procesuală pasivă, motive pentru care a respins plângerea.

Împotriva sentinţei civile nr.775/2009, a declarat apel petenta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive:

- prima instanţă nu a analizat plângerea în cuprinsul căreia petenta a precizat persoanele fizice în favoarea cărora s-a notat dreptul de retenţie, fiind astfel evident că cererea de chemare în judecată a fost formulată în contradictoriu şi cu acestea, respectiv în contradictoriu cu  F G şi L A.

- cadrul procesual nu a fost stabilit în mod corect de prima instanţă iar procedura nu a fost legal îndeplinită cu F G şi L A.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât,  în cuprinsul încheierii din data de 05.11.2009, s-a menţionat lipsa intimaţilor , ceea ce denotă faptul că, însăşi instanţa a observat că în cauză, în calitate de intimaţi, figurau şi acele persoane.

- prima instanţă nu a manifestat rol activ şi nu a stabilit cadrul procesual legal.

- în respectarea aceluiaşi principiu prima instanţă avea obligaţia nu  să amâne pronunţarea asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, cum greşit a procedat, ci să repună cauza pe rol pentru clarificarea situaţiei de fapt.

În apel, s-au depus la dosar înscrisuri.

Examinând sentinţa apelată, prin prisma criticilor aduse şi în raport cu probatoriul administrat în fond şi în apel, se constată că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Principiul rolului activ al judecătorului este consacrat de dispoziţiile art.129 alin.5 Cod pr.civilă, şi se manifestă, printre altele, în posibilitatea de a pune în discuţia părţilor necesitatea lărgirii cadrului procesual prin introducerea în proces a altor persoane.

Instanţa nu poate însă din oficiu să dispună introducerea în proces a terţilor, pentru că s-ar încălca astfel principiul disponibilităţii.

Într-adevăr , în speţă, prin plângerea formulată petenta nu a arătat persoanele pe care înţelege să le cheme în judecată în calitate de intimate.

Tocmai de aceea, având în vedere şi adresa de înaintare a plângerii, prin care intimatul a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, la termenul de judecată din data de 05.05.2009, prima instanţă a pus în discuţie această excepţie.

Petenta a arătat însă, astfel cum reiese din cuprinsul încheierii din data de 05.11.2009, că înţelege să  se judece cu intimatul OCPI Argeş  - BCPI Topoloveni.

Or, în aplicarea principiului disponibilităţii , instanţa era obligată să se pronunţe în cadrul stabilit de petentă.

Respectarea principiului rolului activ al judecătorului nu înseamnă că prima instanţă trebuia să pună în discuţia părţilor şi să  pretindă petentei necesitatea completării cererii de chemare în judecată şi a numiţilor F  G şi L A.

Aceasta ar echivala, pe de o parte,  cu o  antepronunţare, iar pe de altă parte, s-ar fi creat un dezechilibru în situaţia părţilor în sensul de a putea folosi în măsură egală drepturile procesuale.

Or, rolul activ prevăzut de art.129 Cod pr.civilă, nu poate constitui temeiul substituirii instanţei în poziţia procesuală a uneia din părţi şi în apărarea intereselor acesteia.

Se va observa de asemenea că, în speţă, prima instanţă a respectat principiul contradictorialităţii, soluţionând  procesul pe o excepţie peremptorie de procedură, ce a făcut obiectul dezbaterilor consemnate în încheierea din data de 05.11.2009.

Prin urmare, criticile invocate nu îşi găsesc aplicabilitatea şi nu pot conduce la  nulitatea hotărârii, sancţiune aplicabilă în cazul încălcării dispoziţiilor legale imperative, a cărei incidenţă este incompatibilă cu o culpă procesuală iar în speţă, petenta  nu a înţeles să-şi  exercite propriile obligaţii procesuale prevăzute de art.129 alin.1 Cod pr.civilă.

De aceea, faţă de cele mai sus arătate, în  baza art.269 Cod pr.civilă, urmează să fie respins apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de petenta  BF,  domiciliată jud.Argeş, împotriva sentinţei civile nr.775 din data de 12.11.2009, pronunţată de  Judecătoria Topoloveni în dosarul nr.1271/828/2009, intimat fiind  OCPI ARGEŞ - BCPI  TOPOLOVENI, cu sediul în jud.Argeş.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2010