Litigii profesionişti. Executare contract. Prejudiciu.

Sentinţă civilă 78 din 19.02.2016


Cuprins pe materii: Litigii profesionişti. Executare contract. Prejudiciu. 

art. 1796, art. 1831 C. civ.

art. 425 alin.1  lit. b  C.pr.civ.

În cauză, pârâta a creat reclamantei un prejudiciu ca urmare a părăsirii anticipate a locaţiei, lipsind-o pe aceasta de posibilitatea unei bune administrări a bunului şi de chiria stabilită, prejudiciul  încercat fiind evaluat prin raportare la chiria prevăzută în contract, conf. art. 1831 cod civil.

În apel, instanţa de control a stabilit că, instanţa de fond a soluţionat procesul fără a intra în  cercetarea fondului, motivarea  hotărârii  cuprinzând  considerente ce nu au  nicio legătură cu natura  cauzei.

Secţia II civilă, sent. civ. nr.78 din 19 februarie 2016

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamantul Municipiul Galaţi, în contradictoriu cu pârâta SC C I SRL , a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 918.375 lei reprezentând prejudiciu.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 78 din 19.02.2016 a Tribunalului Galaţi, a fost admisă acţiunea şi obligat pârâtul către reclamant  la plata sumei de 918.375 lei prejudiciu.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a constatat că, pârâta a invocat faptul că rezilierea contractului s-a făcut conform art. 6.1.4 din contract, respectiv faptul că rezilierea contractului s-a făcut după notificarea proprietarilor cu arătarea cauzelor care au determinat –o, respectiv neînţelegeri cu SC A. D. S. SRL – proprietarul de irigaţii - reclamanta însă cu adresa din data de  09.10.2014 a adus la cunoştinţă pârâtei că se află în imposibilitatea acceptării denunţării unilaterale a contractului de închiriere , fiind în imposibilitatea naturală de a organiza o nouă licitaţie.

În cauza de faţă pârâta a general reclamantei un prejudiciu ca urmare a părăsirii anticipate a locaţiei, lipsind-o pe aceasta de posibilitatea unei bune administrări a bunului şi de chiria stabilită.

Împotriva acestei soluţii a formulat apel pârâta SC C I SRL, solicitând admiterea recursului, desfiinţarea hotărârii si trimiterea cauzei  spre rejudecarea fondului întrucât instanţa de fond  trebuia să-i  comunice acele acte pârâtei şi  să repună cauza pe rol pentru a se putea judeca. 

Instanţa de control a constatat că, instanţa de fond, deşi îşi propune, după  expunerea pe scurt a situaţiei de fapt ( nu se știe dacă cea relatată de părţi sau reţinută de instanţă) să facă o analiză logico - juridică în urma căreia să hotărască în consecinţă, face în continuare doar nişte referiri la o serie de  Hotărâri de Guvern sau contracte de  închirieri, amenajări irigaţii, acte normative  de natura pricinii, concluzionând în final, fără a se putea cumva  urmări raţionamentul logico-juridic, că pârâta „a generat reclamantului un prejudiciu”, ca urmare a părăsirii  artificiale a locaţiei, lipsind-o  pe  aceasta de posibilitatea unei bune administrări  a bunului şi de chiria stabilită. Astfel a stabilit că, instanţa de fond a soluţionat procesul fără a intra în  cercetarea fondului, motivarea  hotărârii  cuprinzând  considerente ce nu au  nicio legătură cu natura  cauzei.