Legea 10/2001

Hotărâre 1563 din 23.09.2010


Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile formulată în baza Legii nr. 10/2001 de către reclamanta S. V. E.Z., în contradictoriu cu pârâţii Primarul comunei Bogata, Consiliul Local al comunei Bogata şi Ministerul Finanţelor Publice.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile în fond ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 9 septembrie 2010, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instanţa a amânat pronunţarea pentru 16 septembrie 2010 şi apoi pentru termenul de azi.

INSTANŢA

Prin cererea  înregistrată la această instanţă sub nr. dosar 178/102/2008  ,la data de 28.01.2008 , contestatoarea S. V.- E.- Z. , în contradictoriu cu Primarul comunei Bogata , Statul Român – prin Ministerul Finanţelor Publice  şi Statul Român prin Consiliul local al Comunei Bogata  a solicitat anularea în parte , ca nelegală , a Dispoziţiei  nr. 863/ 19.12.2007  emisă de Primarul comunei Bogata şi obligarea acestui pârât la emiterea unei noi dispoziţii în sensul restituirii în natură a următoarelor imobile : teren în suprafaţă  de 432 mp înscris sub  nr. top 497  , terenul în suprafaţă de 5782 mp înscris  sub nr. top 538 , terenul în suprafaţă de 1356 mp înscris sub nr. 538 , terenul  în suprafaţă  632 mp înscris  sub nr. top 538 , terenul  în suprafaţă de 600 mp înscris sub nr. top 538  şi terenul în suprafaţă de 3800 mp înscris sub nr. top 538 ; totodată s-a solicitat  obligarea pârâtului de rând 1 la plata cheltuielilor de judecată .

Se arată în motivarea cererii că reclamanta contestatoare este nepoata de frate a fostei proprietate Pistiner Ştefania  şi în această calitate a formulat notificarea  nr. 178/N/ 2001  , solicitând retrocedarea proprietăţii  imobilelor la care se referă dispoziţia atacată . 

Imobilele solicitate sunt situate în comuna Bogata  şi sunt identificate în CF nr. 337 Bogata , nr. top  497 , 538 ( cu menţiunea că în această carte funciară mai este înscris şi nr. top 596) . 

Sub nr.  top 497 din cartea funciară indicată este înscrisă casă şi curte intravilan , în suprafaţă de 120 stânjeni .  Cu privire la acest imobil s-a propus acordarea de despăgubiri  , în condiţiile  în care construcţia a fost între timp demolată iar restituirea în natură nu este posibilă , după cum nu este posibilă nici  compensarea  cu alte bunuri şi servicii , contestatoarea arătând că este de acord cu această soluţie .

În ceea ce priveşte imobilul înscris sub nr. top 538 , se arată că acesta este teren – grădină intravilan  , în suprafaţă de 2 iugăre şi 1295 stânjeni  , teren care ulterior a fost dezmembrat astfel :  nr. top 538/1 – grădină intravilan în suprafaţă de 12368 mp  şi nr. top 538/ 2 cu suprafaţa de 3800 mp , ulterior transcris în CF nr. 337/I Bogata şi asupra căruia a fost intabulat dreptul de proprietate  al numitei Rotar Raveca .

În ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 3800 mp care prin titlul de proprietate nr. 24899/ 09.05.1996 a fost atribuit numitei Rotar Raveca –şi ulterior înstrăinat  în favoarea lui Kelemen Krisztina  , s-a propus acordarea de despăgubiri  , contestatoarea a arătat că nu este de acord cu această  soluţie şi înţelege să solicite restituirea în natură . 

Referitor la terenurile în suprafaţă totală de 9409 mp  solicitate  de contestatoare ,  s-au  arătat următoarele:

 - terenul în suprafaţă de 432 mp a fost atribuit prin titlul de proprietate nr. 25064/ 27.07.1999  numitului Marian Teodor , fiind o parte a numărului top 497 ; cu privire la acest teren  s-a propus acordarea de despăgubiri (invocându-se că aceste teren ar fi situat în extravilan ) , soluţie care nu este acceptată de către contestatoare  şi solicitând restituirea în natură a terenului  .

 - pentru terenul  în suprafaţă de 273 mp înscris sub nr. top 538 s-a propus acordarea de despăgubiri  , acest teren  fiind ocupat de cimitirul reformat din localitate ,  soluţie acceptată de către  contestatoare.

 - cu privire la terenul  în suprafaţă de 300 mp care face parte din nr. top 538  şi care aparţine domeniului public al comunei Bogata şi constituie remiza PSI  s-a propus acordarea de despăgubiri  , soluţie cu care contestatoarea este de acord .

 - terenul în suprafaţă de 993 mp , făcând parte tot din nr. top 538  şi care este drum comunal  , s-a propus acordarea de despăgubiri  , soluţie acceptată  de contestatoare.

 - pentru  terenul în suprafaţă de 771 mp , făcând parte tot in nr. top 538 , pe care au fost edificate construcţiile identificate  sub  număr administrativ 375 , 376 s-a propus acordarea de despăgubiri , soluţie acceptată de  contestatoare .

 - terenul în suprafaţă de 504 mp , făcând parte din nr. top 538 a fost propus pentru restituire în natură , soluţie acceptată de către contestatoare.

 - pentru terenul  în suprafaţă totală de 2768 mp (  din care pentru  suprafaţa de 1356 mp s-a dispus atribuirea prin Ordinul Prefectului nr. 311/11.06.2002 în favoarea numiţilor Huidan Alecu şi Huidan Ana  , pentru suprafaţa de 632 mp  s-a dispus atribuirea prin Ordinul Prefectului  nr. 310/ 11.06.2002  în favoarea numiţilor H. Ioan şi H. Emilia  , iar pentru suprafaţa de 600 mp s-a dispus atribuirea  prin Ordinul  Prefectului  nr. 312/ 11.06.2002 în favoarea numitei K. Krisztina ) , s-a propus acordarea de despăgubiri , soluţie cu care contestatoarea nu este de acord .

 - pentru terenul în suprafaţă de 1021 mp , făcând parte din nr. top 538  a fost propus a fi restituit în natură , soluţie acceptată de contestatoare.

Contestatoarea arată că dispoziţia atacată este nelegală în ceea ce priveşte terenurile  mai sus indicate şi cu privire la care s-a propus acordarea de despăgubiri , neacceptate  , întrucât , deşi  notificarea de revendicare a imobilelor a fost depusă în anul 2001 , în cursul anului 2002 au fost emise trei Ordine ale Prefectului  , în condiţiile în care situaţia juridică a acestor imobile nu putea fi schimbată  până la soluţionarea notificării .

Referitor la titlul de proprietate  emis în favoarea lui Marian Teodor  , se arată că terenul menţionat în acest titlu nu este extravilan  ci intravilan , prin urmare nu se justifica transferarea soluţionării în favoarea comisie de fond funciar .  O situaţie similară este indicată şi în ceea ce priveşte titlul de proprietate emis în favoare lui Rotar Raveca  , iar în ceea ce priveşte terenul  de 5782 mp  ocupat de Dispensarul veterinar  , de asemenea nu se justifica înaintarea notificării către ADS Mureş .

În fine , contestatoarea a arătat că Statul Româna  fost împrocesuat  raportat la înscrierile în cartea funciară .

În drept au fost invocate prevederile legii nr. 10/2001 .

Alăturat contestaţiei au fost depuse copii după :  dispoziţia  contestată  şi dovada de comunicare a acesteia ( filele 4-5 ) , referat privind  soluţionarea cererii ( filele  6-7) , planurile  de amplasament şi delimitare a imobilelor  , plan de încadrare în zonă ( filele 8-11) , declaraţie  extrajudiciară a numitului Cîrpaci Alexandru ( fila 12) , fişa moşiei ( fila 13) ,  Ordinele nr. 190/ 28 august 1996  , nr.312/11.06.2002  , nr. 311/ 11.06.2002  şi nr. 310/11.06.2002 ale prefecturii Judeţului Mureş ( filele 14, 15-18)  , contractul de concesiune  nr. 184/ 29.09.2003 încheiat de Agenţia Domeniilor Statului  cu Pavel Ioan ( fila 19) , titlul de proprietate emis în favoarea lui  Rotar Raveca ( fila 320) ,  copie fidelă după CF nr. 337 Bogata ( filele 21-24) .

Prin întâmpinare ( fila 30) , pârâtul primarul comunei Bogata a solicitat respingerea ca neîntemeiată  a contestaţiei  , întrucât prin dispoziţia contestată  pentru terenurile libere s-a propus restituirea în natură iar pentru terenurile atribuite în temeiul Legii nr. 18/1991  şi pentru cele afectate de amenajări de utilitate publică  s-a propus acordarea de despăgubiri .  Se mai arată că , în ceea ce priveşte partea din imobilul revendicat , situată în extravilan şi înscrisă sub nr. top 497 ( terne în suprafaţă de 432 mp)  , notificare a fost înaintată Comisiei locale  pentru stabilirea dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor  Bogata .

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş – în numele Ministerului Economiei şi Finanţelor , prin întâmpinare ( filele 38-40)  a invocat excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului  economiei şi Finanţelor .  În acest sens  , se arată că , potrivit art. 3 alin.1 , pct. 48 din HG nr. 386/ 25.04.2007  , Ministerul  Economiei şi Finanţelor reprezintă statul , ca subiect de drepturi şi obligaţii  , în faţa instanţelor  , în nume propriu , în raporturi juridice , dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ .  În consecinţă , se susţine că în litigiile în care Statul Român  are calitatea de parte  , operează principiul specializării, în sensul că nu orice organ administrativ poate reprezenta statul , ci doar acela prevăzut în actul normativ incident în cauză .  În concret , potrivit prevederilor art. 26 alin.3 din Legea nr. 10/2001 , Statul român – prin Ministerul Finanţelor Publice  poate fi chemat în judecată doar în situaţia în care unitatea deţinătoare a imobilului preluat abuziv nu a putut fi identificată , iar în cauză  calitatea de unitate deţinătoare o are Comuna Bogata .

Asupra excepţiei  lipsei calităţii  procesuale pasive în cauză a statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice  , instanţa s-a pronunţat  prin încheierea de şedinţă din data de 26 martie 2008 ( cu îndreptarea erorii materiale prin încheierea de şedinţă din data  de 13 mai 2010 )  în sensul admiterii acestei excepţii.

La dosarul cauzei au mai fost depuse : copiile  actelor care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate în favoarea lui Marian Teodor şi Rotar Raveca şi a ordinelor prefectului cu nr. 310 , 311 şi 312/ 11.06.2002  şi nr. 190/28.08.1996 ( filele 58-90 , 132-175 , 195-211) , copia acţiunii civile  formulate de contestatoarea din prezenta cauză în contradictoriu cu Comisie locală pentru Stabilirea dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor  Bogata  şi Comisia Judeţeană  pentru Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş  pentru anularea Hotărârii nr. 85/ 2008 emisă de Comisia Judeţeană  pentru Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş  ( filele 92-95) , copii ale actelor care au stat la baza  Dispoziţiei atacate şi actele aferente notificării ( filele 102-127) ,  şi a fost dispusă efectuarea unei expertize în specialitatea topografie ( 184-190 , 221) .

De asemenea  , din oficiu , instanţa a invocat  lipsa calităţii  procesuale pasive a Statului român , prin  Consiliul local al comunei Bogata , excepţie cu privire la care contestatoare ,  prin notele de şedinţă depuse ( fila 243) a arătat că este de acord .

Analizând actele şi lucrările dosarului , probele administrate în cauză , instanţa reţine următoarele :

În condiţiile art. 137  alin. 1 Cod de procedură civilă ,  asupra excepţiei invocate din oficiu , instanţa  apreciază că este întemeiată , întrucât  în cauză fiind contestată o dispoziţie emisă de primarul comunei Bogata  , calitatea procesuală pasivă determinată de  Legea nr. 10/2001 revine emitentului dispoziţiei şi nu Statului român , chiar dacă potrivit cărţii funciare Statul apare înscris ca proprietar ; pe cale de consecinţă va admite excepţiei .

În soluţionarea notificării formulate  de reclamanta contestatoare  , pârâtul Primarul comunei Bogata  , a recunoscut calitatea acesteia  de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate ( în înţelesul 3 alin.1 şi art. 4  alin.2  din Legea nr. 10/2001 )  ca şi  faptul că imobilul a cărui restituire a fost solicitată  este un imobil preluat abuziv ( în înţelesul prevederilor art. 2 din Legea nr. 10/2001 , astfel că aceste aspecte  nu vor fi supuse analizei instanţei .

În ceea ce priveşte imobilele pentru care prin dispoziţia contestată s-a propus acordarea de despăgubiri , instanţa reţine următoarele :

Terenurile în suprafaţă de 432 mp  şi respectiv  3800 mp care au fost atribuite prin titluri de proprietate emise în anii 1996 şi 1999 în favoare numiţilor Marian  Teodor şi Rotar Raveca , nu erau imobile libere la data apariţiei Legii nr. 10/2001 . Nu s-a făcut  în cauză dovada faptului că reclamanta contestatoare ar fi solicitat anularea acestor titluri de proprietate  , iar pe calea procedurii  de soluţionare a contestaţiei  formulate în temeiul Legii nr. 10/2001  , instanţa nu are posibilitatea de a verifica legalitatea emiterii titlurilor de proprietate  , prin urmare , apreciază ca fiind justă propunerea Primarul comunei Bogata de acordare de despăgubiri pentru aceste imobile .

Referitor la terenurile în suprafaţă de 1356 mp , 632 mp şi 600 mp pentru care au fost emise Ordine ale Prefectului în favoarea numiţilor Huidan Alecu , Huidan Ana , H. Ioan  , H. Emilia şi Kelemen Krisztina , instanţa  are în vedere prevederile art. 21 alin.  5 din  Legea nr.  10/2001  , potrivit cărora sunt sancţionate  cu  nulitatea  absolută, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege : înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grE.rea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.

În condiţiile în care  nici  cu privire la  aceste Ordine ale prefectului nu a fost promovată o acţiune prin care să se vizeze aplicarea sancţiunii nulităţii absolute , instanţa ,  reiterând  acelaşi considerente mai sus menţionate , nu poate  constata această nulitate în procedura  prevăzută de Legea nr. 10/2001 . Instanţa mai arată că , Legea nr. 10/2001  prevede restituirea în natură a imobilelor libere , ori , imobilele în cauză  nefiind libere , este corectă  soluţia propusă , de acordare de despăgubiri .

În fine , cu privire la  terenul în suprafaţă de 5782 mp  cu privire la care s-a înaintat notificarea spre soluţionare către ADS Mureş , prin cererea introductivă s-a precizat de către reclamantă că înţelege să formuleze o poziţie după ce va  primii un răspuns de la această entitate ,  de altfel şi prin lista anexă  nr. 2 ( fila 211) referitoare la imobilele  ca face obiectul cauzei  nu este menţionat aceste teren  ,  prin urmare instanţa apreciază că nu este investită cu analizarea  situaţiei  acestui teren .

Având în vedere  considerentele mai sus arătate, instanţa urmează să respingă ca nefondată contestaţia formulată .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,  ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român – prin Consiliul local al comunei Bogata.

Respinge contestaţia formulată de reclamanta  S. V. E.Z. cu domiciliul în Tg.Mureş, str. Braşovului, nr.11, ap.79, jud.Mureş, în contradictoriu cu Statul Român – prin Consiliul local al comunei Bogata, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge ca  nefondată contestaţia formulată de reclamanta  S. V. E.Z. cu domiciliul în Tg.Mureş, str. Braşovului, nr.11, ap.79, jud.Mureş, în contradictoriu cu Primarul comunei Bogata, cu sediul în Bogata, jud.Mureş.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Septembrie 2010