Exces de putere manifestat de autoritatea publică prin încălcarea limitelor de apreciere ale acesteia sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti - art.2 litera n) din legea cu numărul 554/2004 a contenciosului administrativ

Sentinţă civilă 4125 din 10.06.2013


Acte ale autorităţilor publice

Tribunalul Mehedinţi – sentinţă din 10.06.2013. Exces de putere manifestat de autoritatea publică prin încălcarea limitelor de apreciere ale acesteia sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – articolul 2 litera n) din legea cu numărul 554/2004 a contenciosului administrativ.

Prin cererea înregistrată la 11.12.2012 sub nr. 12063/101/2012, reclamanta DA a chemat în judecată pârâtul Consiliul Local al Municipiului Dr. Tr. Severin solicitând anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Dr. Tr. Severin nr. 102/26.04.2012 prin care s-a aprobat documentaţia de urbanism în faza PUZ pentru construire ”imobil cu regim de înălţime P+1+M cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu de firma”, cu respectarea aliniamentului blocului A0, obligarea pârâtului să modifice HCL nr. 102/26.04.2012 în sensul celor aprobate prin HCL nr. 219/2010 privind aprobarea regulamentului de Urbanism potrivit căreia construcţia cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu firma poate fi amplasată încât să nu depăşească aliniamentul stradal, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că este proprietara terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 301 mp conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2574/21.09.2007.

A menţionat că pe terenul sus menţionat se află amplasat un spaţiu comercial provizoriu în care desfăşoară o activitate comercială autorizată potrivit legii.

A precizat că pe terenul proprietate personală intenţionează să edifice o construcţie definitivă cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu de firmă, motiv pentru care a solicitat Primăriei mun. Dr. Tr. Severin eliberarea unui certificat de urbanism, dar aceasta a solicitat aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal, care a fost aprobat prin HCL nr. 102/26.04.2012, în care s-a prevăzut în mod abuziv si nelegal ca această construcţie să respecte aliniamentul blocului A0.

A susţinut că în imediata vecinătate a terenului proprietatea sa personală autorităţile au concesionat un teren aflat pe domeniul public sau privat si au autorizat edificarea unei construcţii definitive care depăşeşte aliniamentul stradal, deoarece se suprapune peste trotuar.

A precizat că în situaţia in care construcţia pe care urmează să o edifice pe terenul proprietatea sa personală va fi retrasă cu 6 m de la aliniamentul stradal, aşa cum se menţionează în documentaţia PUZ aprobată prin HCL nr. 102/2012 este de natură să o prejudicieze, deoarece terenul nu este utilizat în mod eficient şi urmează să afectat blocul alăturat.

A susţinut că pe cale amiabilă a solicitat Consiliului Local al municipiului Dr. Tr. Severin să respecte dispoziţiile legale privind modul de amplasare al construcţiilor, în sensul modificării HCL nr. 102/2012,  dar cu adresa nr. 308 din 01.10.2012, Primăria i-a comunicat că retragerea construcţiei cu 2 m fată de aliniamentul stradal a fost pusă în discuţia şedinţei comisiei de Urbanism al Consiliului Local din data de 21.09.2012 iar aceasta si-a menţinut punctul de vedere.

A arătat că în prezent Primăria Municipiului Dr. Tr. Severin i-a eliberat certificatul de urbanism nr. 905/31.10.2012 privind realizarea de lucrări modernizare chioşc existent cu destinaţia de spaţiu comercial în conformitate cu HCL nr. 219/2010, dar refuză ca pe acelaşi amplasament să autorizeze edificarea unei construcţii definitive care ar constitui un plus la aspectul urbanistic al Municipiului Dr. Tr. Severin.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004, Legii nr. 50/1991, HCL nr. 219/2010.

În dovedire a depus la dosar următoarele înscrisuri: contract de vânzare-cumpărare, încheierea nr. 15318cf, adresa nr. 308/10.08.2012, certificat de urbanism, certificat de urbanism nr. 905/31.10.2012, copie act de identitate, planşe foto nr. 9, Hotărârea nr. 219,  referat, autorizaţie de construcţie nr. 194/11.06.1996, raport de evaluare, Hotărârea nr. 102, proiect de hotărâre PUZ pentru construire obiectiv , ”imobil cu regim de înălţime P+1+M cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu de firma, notă de fundamentare, referat, PUZ, foaie de capăt, colectiv elaborare, adresa nr. 346/19.01.2012, adresa 25.04.2013, Hotărârea nr. 118, Hotărârea nr. 102,, proces verbal 26.04.2012, avize, proces verbal 29.05.2012avize, referate, încheiere carte funciară nr. 15318cf, certificat de urbanism.

La data de 11.03.2013 a formulat întâmpinare pârâtul Consiliul Local Al Municipiului Dr. Tr. Severin prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamantă pentru anularea în parte a HCL nr. 102/26.04.2012 prin care Consiliul local al Mun. Drobeta Turnu Severin.

A arătat că au fost chemaţi în judecată de reclamanta DA pentru anularea în parte a HCL nr. 102/2012 prin care Consiliul local al Mun. Drobeta Turnu Severin a aprobat documentaţia de urbanism în faza PUZ pentru construirea imobil cu regim de înălţime P+1+M cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu firmă, fiind nemulţumită de prevederea că trebuie să respecte aliniamentul blocului A0 prin modificările HCL 102/2012 în sensul celor aprobate prin HCL nr. 219/2010.

A învederat că reclamanta este proprietara terenului în suprafaţă de 301 mp conform contract de vânzare-cumpărare nr. 2574/21.09.2007, a fost emis certificatul de urbanism nr. 759 pentru elaborarea documentaţiei de urbanism în faza PUZ pentru zona delimitată.

A susţinut că reclamanta nu a fost de acord cu condiţiile HCL 102/2012 depunând o documentaţie în baza căreia a fost emis certificatul de urbanism nr. 905/31.10.2012 respectiv autorizaţia de construire nr. 655/04.12.2012 pentru realizarea de lucrări de modernizare chioşc existent cu destinaţia de spaţiu comercial, constând în înlocuire pereţi de tablă cu pereţi tip sandwich, înlocuire tâmplărie şi învelitoare.

A arătat că construcţia a fost finalizată conform procesului verbal de recepţie finală nr. 1din 2013 şi a fost impusă la Direcţia Impozite şi Taxe Locale.

În mod eronat reclamanta consideră un abuz eliberarea autorizaţiei de construire nr. 655/04.12.2012, Primăria municipiului prin serviciul urbanism respectând prevederile legale, a autorizat efectuarea unor lucrări de modernizare la un imobil provizoriu deja existent şi amplasat pe acelaşi loc.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 115-118 C.proc.civ. coroborat cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

La data de 10.06.2013 a formulat concluzii scrise reclamanta  DA prin care a solicitat să fie admisă acţiunea aşa cum a fost formulată, să fie anulată Hotărârea nr. 102/26.04.202 emisă de Consiliul local al Mun. Drobeta Turnu Severin prin care s-a aprobat documentaţia de urbanism în faza PUZ privind construirea imobil cu regim de înălţime P+1+M cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu firmă, să fie obligat pârâtul să modifice acest act administrativ în sensul celor aprobate de HCL nr. 219/2010.

A susţinut că este proprietara terenului în suprafaţă de 301 mp cu destinaţia curţi-constructe conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2574/21.09.2007.

A menţionat că pe terenul proprietate personală intenţionează să edifice o construcţie definitivă cu destinaţia de spaţiu comercial si sediu de firmă motiv pentru care a solicitat Primăriei mun. Dr. Tr. Severin eliberarea unui certificat de urbanism dar acesta a solicitat aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal.

În baza HCL nr. 102/26.04.2012 Consiliul local al Mun. Drobeta Turnu Severin a aprobat documentaţia de urbanism în faza PUZ.

Faţă de prevederile regulamentului de Urbanism a solicitat Consiliul local al Mun. Drobeta Turnu Severin să se revină celor dispuse prin HCL nr. 102/26.04.2012 dar fără a analiza motivele invocate de reclamanta acesta a refuzat.

A precizat că amplasarea construcţiei la aliniamentul blocului A0 este nelegală, deoarece Regulamentul de Urbanism aprobat prin HCL nr. 219/2010 prevăd si alte mijloace de amplasare si totodată această modalitate aprobată în şedinţă din 26.04.2012 este de natură să aducă prejudicii reclamantei.

A menţionat că în prezent Primăria Mun. Drobeta Turnu Severin a refuzat eliberarea certificatului de urbanism si autorizaţia de construire pentru a edifica imobilul cu destinaţia sediu firma si spaţiu comercial dar i-a fost eliberat certificatul de urbanism nr. 905/31.10.2010 privind realizarea de lucrări de modernizare a chioşcului existent cu destinaţia de spaţiu comercial care este amplasat la aliniamentul stradal.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004, Legii nr. 50/1991, HCL nr. 219/2010.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta este proprietara terenului în suprafaţă de 301 mp cu destinaţia curţi-construcţii, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2574/21.09.2007.

Pe acest teren se află amplasată o construcţie provizorie, respectiv un chioşc, iar Primăria Municipiului Dr. Tr. Severin a eliberat certificatul de urbanism nr. 905/31.10.2012 privind realizarea de lucrări modernizare chioşc existent cu destinaţia de spaţiu comercial. Acest chioşc de află amplasat la circa 1 m de trotuarul str. Crişan.

Prin HCL nr.219/2010 a fost aprobat planul urbanistic general al mun. Drobeta Turnu Severin. Aşa cum rezultă din întâmpinarea depusă de pârât, terenul reclamantei se află situat în UTR 23, zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare, compatibilă cu funcţiunea propusă de reclamantă, respectiv spaţiu comercial şi sediu firmă. Cartierul Crihala Sud, în care este situat terenul, este mobilat cu locuinţe colective cu regim de înălţime predominant P+4, maxim P+10, locuinţe existente minim P+1+M şi maxim P+2+M.

În ceea ce priveşte alinierea construcţiei pe care reclamanta intenţionează să o edifice, potrivit HCL nr.219/2010 prin a fost aprobat planul urbanistic general al mun. Drobeta Turnu Severin şi aşa cum reiese din adresa nr.59/19.03.2012 emisă de Primăria mun.Drobeta Turnu Severin, construcţiile trebuie implantate:

- respectând limita de implantare a construcţiilor aflate pe aceeaşi cale de circulaţie;

- retragere faţă de limita de implantare a construcţiilor aflate pe aceeaşi cale de circulaţie;

- construcţiile nu vor depăşi aliniamentul stradal.

Pe de altă parte, potrivit art.23 alin.1 din H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, anexa 1, clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.

De asemenea, potrivit art.23 alin.4 din acelaşi act normativ, în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

Instanţa constată din fotografiile prezentate de reclamantă şi necontestate de pârât că în zona unde se află terenul în cauză şi construcţia provizorie a reclamantei se află atât construcţii tip bloc, cu înălţimea P+4, care se află la distanţă faţă de trotuarul străzii Crişan, cât şi construcţii cu înălţimea de maxim P+2+M, care se află amplasate la limita trotuarului străzii Crişan. Aceste construcţii au şi o arhitectură diferită, primele fiind spaţii destinate locuinţelor, tip blocuri, iar celelalte având şi funcţiuni complementare.

Raportat la amplasarea acestor construcţii aflate în zonă, se constată că acestea nu sunt construite compact, astfel încât să se impună amplasarea obligatorie la aliniamentul clădirilor existente.

În situaţia reclamantei şi având obligaţia legală de a impune amplasarea construcţiilor în zonă astfel încât să respecte limita de implantare a construcţiilor aflate pe aceeaşi cale de circulaţie, autoritatea publică avea posibilitatea în principiu să solicite ca imobilul ce urmează a fi edificat de reclamantă să fie amplasat respectând limita de implantare a construcţiilor tip bloc, cu înălţimea P+4 (ceea ce a şi făcut, stabilind ca amplasarea să respecte aliniamentul blocului A0) sau respectând limita de implantare a construcţiilor cu înălţimea de maxim P+2+M.

Procedând în acest mod, stabilind ca amplasarea să respecte aliniamentul blocului A0, pârâtul a săvârşit un exces de putere, aşa cum este definit de art.2 lit.n din Legea nr.554/2004, ca fiind exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Astfel, deşi construcţiile similare (ca regim de înălţime şi funcţiuni complementare) cu cea care urmează a fi edificată de reclamantă se află situate la limita trotuarului, în cazul acesteia s-a stabilit în mod nejustificat o retragere de 6 m faţă de trotuar, pentru a se alinia cu o construcţie de alt tip. De asemenea, a fost ignorat faptul că pe terenul reclamantei se află amplasat un chioşc, în apropierea limitei trotuarului, construcţie pentru care s-a emis certificat de urbanism pentru modernizare. În fine, amplasarea construcţiei la limita aliniamentului stradal nu încalcă prevederile legale în materie de urbanism, întrucât se respectă limita de implantare a construcţiilor aflate pe aceeaşi cale de circulaţie şi nu se depăşeşte aliniamentul stradal.

În consecinţă, se va admite acţiunea formulată de reclamanta Draguloiu Alina Maria în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Dr. Tr. Severin, se va anula în parte HCL nr.102/26.04.2012 în ceea ce priveşte menţiunea ca imobilul să respecte aliniamentul blocului A0 şi va fi obligat pârâtul Consiliul local al Mun. Drobeta Turnu Severin să modifice HCL nr.102/26.04.2012, în sensul de a se menţiona că imobilul poate fi amplasat astfel încât să nu depăşească aliniamentul stradal.

Cauza de mai sus este irevocabilă prin respingerea recursului formulat împotriva sentinţei.