Necercetarea fondului, motiv de casare a sentintei civile si de trimiterea a cauzei spre rejudecare aceleiasi instante

Decizie 59/R din 20.01.2010


Necercetarea fondului, motiv de casare a sentintei civile si de trimiterea a cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Instanta de fond s-a prevalat de puterea de lucru judecat a unei  hotarâri prin care o actiune s-a respins pe exceptie, ca lipsita de obiect si de interes, motivata de constatarea interventiei unui  partaj voluntar între mama reclamantilor si fratii ei, cu privire la mostenirea ramasa în urma tatalui, fara a observa, ca în cererea ce i-a fost dedusa judecatii s-a solicitat recunoasterea acelui partaj voluntar la care facea referire  sentinta civila re?inuta cu titlu de autoritate si dezbaterea succesiunii unuia dintre copartasi.

prin Sentinta Civila nr. 1486/16.06.2009 pronuntata de Judecatoria Viseu de Sus în dosar nr. 78/336/2006 ( 2878/2006) s-a respins actiunea civila formulata de reclamantii V. I., P.N. (mostenitoare a defunctului H.I.), H. S., H.I. în contradictoriu cu pârâtii C. M., C. V., C.I., C. G., H. M., C.I., C. T., C. I., C. O., C. I., T. G., T. M., T. I., T.I., T. D.,T. G., T.V., T. G., T.D. si T. D., T. C., T. V., C. V., V. I., B. E. si B. M., reclamantii fiind obligati sa le plateasca pârâtilor B. E. si B. M., suma de 300 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca reclamantii au solicitat prin cererea precizata  a se constata ca masa succesorala ramasa dupa defuncta lor mama, H. N. nascuta K. se compune din 1/6 parte din imobilul cuprins în C.F. nr. 4568 Moisei, nr. top. 3328/a, în suprafata de 16.329 m.p.; nr.top.642 în suprafata de 601 m.p.; nr.top.643, în suprafata de 691 m.p.; nr.top.641/a/2, în suprafata de 300 m.p.; nr.top.641/3,în suprafata 389 m.p.;nr.top.641/a/1,în suprafata de 517 m.p.;nr.top.641/c/2/1,în suprafata de 760 m.p si nr.top.641/c/2/2,în suprafata de 230 m.p.; sa se dispuna rectificarea C.F.nr.4568 a comunei Moisei, în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtilor B.E.si B. M.privind nr.top.641/a/1, anularea partiala a schitei de dezmembrare nr.2480/2001 si, de asemenea, înscrierea dreptului lor de proprietate asupra terenului aferent nr.top.641/a/1, în suprafata de 517 m.p.,nr.top.641/a/1,în suprafata de 300 m.p. si nr.top.641/a/3,în suprafata de 389 m.p.

În motivarea actiunii civile reclamantii au învederat instantei ca sunt mostenitori ai defunctei H. N. nascuta K. si ca imobilul a fost mostenit de mama sa, împreuna cu ceilalti frati ai sai, de la tatal lor,K. G.

Instanta de fond a retinut ca prin cererea care a format obiectul dosarului nr. 2899/2004 al Judecatoriei Viseu de Sus, reclamantii din speta au solicitat stabilirea masei succesorale ramase dupa defunctul K. G., tatal defunctei mame a reclamantilor,H. N. nasc.K., în  masa bunurilor succesorale fiind inclus si imobilul obiect al cauzei pendinte;  sa se stabileasca calitatea de mostenitori a partilor în reprezentarea fiilor si fiicelor decedate, în cota de 1/6 parte si iesirea lor din indiviziune, aceasta cerere fiind respinsa irevocabil prin sentinta civila nr.678/22.04.2005(f.244-dos.atasat-2899/2004).

În considerentele hotarârii judecatoresti mentionate  s-a retinut ca între mostenitorii defunctului K. G. a avut loc un partaj voluntar înainte de anul 1950, recunoscut de acestia, mama reclamantilor din speta, K.N.casatorita H. si o alta fiica a defunctului, vânzând chiar terenul în suprafata de 16.329 m.p.,din C.F.nr.4568 Moisei,nr.top.3328/a(teren a carei partajare reclamantii o solicita în cauza pendinte).

De asemenea, s-a mai retinut  ca si alte parcele de teren, proprietatea defunctului, au fost vândute de mostenitorii sai, vânzarile fiind recunoscute de parti, asa încât singurele parcele de teren care mai figurau în cartea funciara pe numele mostenitorilor lui K.G., erau cele de sub nr.top.641/a/2,în suprafata de 300 m.p.,cumparata de V. I. (pârât chemat în judecata în cauza), vânzare care nu a fost contestata si, respectiv, parcela de sub nr.top.641/a/3,în suprafata de 389 m.p.,folosita de pârâtul C.V.

Judecatoria a mai constatat ca în speta, în masa succesorala  ramasa dupa defuncta lor mama, H. N., reclamantii au  mentionat bunurile imobile care au format proprietatea tatalui acesteia, K. G. si a caror partajare s-a solicitat si în dosarul nr. 2899/2004 solutionat irevocabil prin sentinta civila nr. 678/2005 a Judecatoriei Viseu de Sus prin respingerea actiunii civile si au solicitat a se dispune înscrierea dreptului lor de proprietate în cartea funciara asupra terenului aferent nr.top.641/a/1, în suprafata de 517 m.p., nr.top.641/a/2, în suprafata de 300 m.p. si nr.top.641/a/3, în suprafata de 389 m.p., cu motivarea ca între ei a intervenit un partaj în acest sens, învederând totodata  ca „restul suprafetei sa fie atribuita pârâtilor”

Instanta de fond a retinut ca ceilalti pârâti chemati în judecata  sunt fie mostenitori ai defunctului, K. G., partajarea bunurilor acestuia asa cum s-a retinut în considerente nemaifiind posibila, fie terti cumparatori ai unor terenuri,  straini de mostenire, iar la dosar nu a fost depus un partaj voluntar intervenit între toti mostenitorii defunctei H. N., în sensul celor sustinute de reclamanti, care sa fi fost recunoscut de parti.

Rectificarea de carte funciara C.F.nr.4568 a comunei Moisei în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtilor B. E. si B. M. privind top.nr.641/a/1 si a anularii partiale a schitei de dezmembrare nr.2492/2001 a fost respinsa, instanta de fond constatând ca nu este incident nici unul dintre  cele patru cazuri de rectificare a unei înscrieri de C.F.,reglementate prin dispozitiile art.36 din Lg.nr.7/1996,republicata, caci pârâtii sunt evidentiati ca proprietari tabulari în baza încheierii nr.1439-1440/16.09.1999c.f cu titlu de cumparare nefiind pronuntata în sensul dispozitiilor legale enuntate nici o hotarâre judecatoreasca ramasa irevocabila care sa constate nevalabilitatea  înscrierii lor în carte funciara.

Reclamantii au fost obligati la plata cheltuielilor de judecata în suma de 300 lei, justificate prin onorariu avocat, catre pârâtii B.E. si B. M. în baza art.274 C.pr.civ.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta V. I. solicitând în principal admiterea recursului, casarea sentintei atacate si rejudecarea cauzei motivat de faptul ca instanta nu a procedat la cercetarea fondului cauzei fiind incidente prevederile art. 312 al. 3 teza a II-a din Codul de procedura civila, iar în subsidiar: admiterea recursului , modificarea sentintei în sensul admiterii actiunii precizate si, pe cale de consecinta, tribunalul sa  constate ca masa succesorala ramasa dupa defuncta H. N. se compune din 1/6 parte din imobilul înscris în C.F.nr.4568, nr.top.3328/a, în suprafata de 16.329 m.p., nr.top.642 -casa, curte si gradina, în suprafata de 601 m.p., nr.top.643-casa(fara numar), curte si gradina, în suprafata de 691 m.p., nr.top.641/a/2, în suprafata de 300 m.p.-casa, curte si gradina,  nr.top.641/a/3,în suprafata de 389 m.p. si nr.top.641/a/1,în suprafata de 517 m.p., sa constate ca au vocatie succesorala, dupa defuncta H. N. ,nasc.K. reclamantii împreuna, sa constate ca între parti a intervenit un partaj voluntar, reclamantilor revenindu-le terenul aferent nr.top.641/a/1,in suprafata de 517 m.p., nr.top.641/a/2,în suprafata de 300 m.p. si nr.top. 641/a/3, în suprafata de 389 m.p., restul suprafetei fiind  atribuita pârâtilor; sa dispuna anularea partiala a schitei de dezmembrare nr. 2480/2001 si rectificarea C.F.nr.4568 a comunei Moisei, în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtilor B. E.si B. M. asupra nr.top.641/a/1 si reînscrierea dreptului lor de proprietate în cartea funciara, corespunzator actului de vânzare-cumparare din 20.X.1990, sa dispuna  anularea partiala a schitei de dezmembrare nr. 2492/2001în ceea ce priveste parcelarea nr. top 641/a , comasarea nr. top. dezmembrate si restabilirea situatiei anterioare, sa dispuna înscrierea în C.F.a dreptului de proprietate asupra terenului aferent nr.top.641/a/1,în suprafata de 517 m.p.,nr.top.641/a/2,în suprafata de 300 m.p.si nr.top.641/a/3,în suprafata de 389 m.p., dupa comasare, pe numele reclamantilor.

Motivându-si recursul recurenta a aratat ca prima instanta nu a cercetat fondul cauzei, limitându-se a aprecia  actiunea formulata prin prisma si cu referire expresa la cuprinsul si la motivarea expusa în sentinta civila nr.678/22.04.2005 pronuntata în dosar nr. 2899/2004. Instanta de fond nu a coroborat situatia faptica a folosintei terenurilor în litigiu cu cea reala si cu mentiunile din cartea funciara si nici nu a avut în vedere în nici un fel concluziile raportului de expertiza, reluând practic motivarea sentintei  civile nr.678/22.04.2005, ceea ce echivaleaza cu o necercetare a fondului.

În subsidiar, recurenta a aratat ca instanta de fond a pronuntat o hotarâre gresita, eroarea decurgând din interpretarea sentintei sus evocate. Respingerea unei actiuni în stabilirea masei succesorale si partaj judiciar pe considerentul existentei unui partaj voluntar între mostenitori care a rezultat din conduita partilor a impus promovarea ulterioara a unei actiuni în care instanta a fost investita sa constate acel partaj voluntar la care facea referire  Sentinta Civila nr.678/22.04.2005. De  aceea s-a solicitat în prezenta cauza tocmai stabilirea bunurilor care intra în componenta masei succesorale a uneia dintre copartasele între care a intervenit partajul voluntar, constatarea calitatii de mostenitori  ai defunctei în persoana reclamantilor si iesirea acestora  din indiviziune, cereri pe care instanta de fond le-a respins inexplicabil.

Pârâtii B.E. si B. M. au solicitat respingerea recursului.

Examinând hotarârea atacata prin prisma criticilor formulate, tribunalul a retinut urmatoarele:

Instanta de fond a fost sesizata cu o cerere prin care se solicita constatarea componentei masei succesorale ramase dupa defuncta H. N., calitatea reclamantilor de mostenitori ai defunctei, constatarea partajului voluntar intervenit între mostenitorii defunctului K. G. si rectificare de carte funciara.

Prin sentinta civila pronuntata, prima instanta a respins în întregime cererea ca neîntemeiata pe considerentul ca printr-o actiune anterioara aceiasi reclamanti au solicitat dezbaterea succesiunii bunicului lor K.G., stabilirea calitatii lor de mostenitori în reprezentarea fiicelor si fiilor decedati ai defunctului si iesirea din indiviziune, indicând în componenta masei succesorale aceleasi imobile din  C.F.nr.4568, nr.top.642 -casa, curte si gradina,  nr.top.3328/a, nr.top.643, nr.top.641/a/2, nr.top.641/a/3, iar acea actiune a fost respinsa irevocabil întrucât între mostenitorii defunctului K. G. a avut loc un partaj voluntar înainte de 1950,  ceea ce excludea realizarea unui partaj judiciar între aceleasi parti, pentru aceleasi bunuri.

Instanta de fond a retinut totusi ca nu opereaza autoritatea lucrului judecat între cele doua procese civile, respingând exceptia invocata de  pârâtii B. E.si  B. M., caci în dosarul nr.2899/2004 al Judecatoriei Viseu de Sus obiectul cauzei privea, printre altele, stabilirea calitatii partilor de mostenitori ai defunctului C.V., decedat la data de 6.XII.1999 .

De remarcat, raportat la considerentele sentintei atacate cu prezentul recurs, ca instanta de fond s-a prevalat de puterea de lucru judecat a unei  hotarâri prin care o actiune s-a respins pe exceptie, ca lipsita de obiect si de interes, motivata de constatarea interventiei unui  partaj voluntar între mama reclamantilor si fratii ei, cu privire la mostenirea ramasa în urma tatalui K.G., fara a observa, ca în cererea ce i-a fost dedusa judecatii s-a solicitat recunoasterea acelui partaj voluntar la care facea referire  sentinta civila nr. 678/22.04.2005 si dezbaterea succesiunii unuia dintre copartasi.

Din considerentele sentintei civile nr. 1486/16.06.2009 nu se pot  deduce  motivele de fapt si de drept care au condus la respingerea cererii de stabilire a masei succesorale a defunctei H. I., iar capatul de cerere privind constatarea calitatii reclamantilor de mostenitori ai defunctei nu a fost analizat deloc.

Fata de cele aratate, tribunalul a constatat ca prima instanta a solutionat procesul fara a intra în cercetarea fondului si, ca urmare, în temeiul art. art. 312 al. 3 teza a II-a din Codul de procedura civila , a casat  hotarârea si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

În rejudecare, instanta urmând sa administreze probele necesare pentru a stabili continutul partajului voluntar intervenit între mostenitorii defunctului K. G., sa se pronunte asupra bunurilor existente în patrimoniul numitei H. I. la data decesului acesteia, asupra calitatii reclamantilor  de mostenitori ai acesteia si asupra tuturor celorlalte capete de cerere formulate si precizate de parti.