Rectificare carte funciara

Decizie 88/2011 din 05.04.2011


Dosar nr. 4838/205/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA CIVIL?

DECIZIE CIVILA Nr. 88/2011

?edin?a public? de la 05 Aprilie 2011

Completul compus din:

S-a luat în examinare pentru solu?ionare apelul declarat de reclamanta 

?.A.M. , împotriva sentin?ei civile nr.2118 din data de 06.12.2010, pronun?at? de

Judecatoria Câmpulung în dosarul nr.4838/205/2010, intima?i fiind D.N.C. ?i

V.S.D.

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public? au lipsit p?rtile.

Procedura legal îndeplinit? f?r? citarea p?rtilor.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier care învedereaz? c? dezbaterile

asupra apelului au avut loc în ?edin?a public? din data de 29 Martie 2011, sus?inerile

p?rtilor fiind consemnate în cuprinsul încheierii de ?edin din aceea dat? ?i care fac

parte integrant? din prezenta decizie.

TRIBUNALUL

Constat?  c?, prin sentin?a civil? nr.2118/2010 Judec?toria Câmpulung a

admis în parte cererea formulat? de reclamanta ?.A.A.în contradictoriu cu  pârâtele

D.N.C. ?i V.S.D. ?i a dispus rectificarea încheierii de carte funciar?

nr.12689/27.01.2010, potrivit sentin?ei civile nr.3644/31.10.1997 pronun?at? de

Judec?toria Câmpulung în sensul c? se va men?iona o cot? de ½ din construc?ie

(partea de nord cu un singur  nivel) pe numele reclamantei ?i o cot? de ½ din

construc?ie (partea de sud cu dou? nivele  - parter ?i  etaj) pe numele pârâtelor.

A dispus ca Biroul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? Câmpulung  s? emit?

o nou? carte funciar? pe numele reclamantei ?.A.M. în care s? se înscrie construc?ia

cu un singur nivel, partea de nord, cota 1/1, conform sentin?ei civile

nr.3644/31.10.1997 a Judec?toriei Câmpulung.

A respins celelalte cereri prin care reclamanta a solicitat rectificarea încheierii

nr.5097/17.05.2010 emis? de OCPI Arge? – Biroul de Cadastru ?i Publicitate

Imobiliar? Câmpulung; rectificarea actului de dezmembrare nr.1264/29.06.2010

întocmit de BNP T.P.V.  ?i T.D.M.; rectificarea contractului de partaj voluntar

nr.1265/29.07.2010 emis de acela?i birou notarial; deschiderea  unei noi c?r?i

funciare pe numele reclamantei cu privire  la construc?ia dobândit? prin sentin?a

civil? nr.3644/31.10.1997 ?i obligarea la plata cheltuielilor de judecat?.

Pentru a pronun?a aceast? solu?ie, prima instan a re?inut c? prin sentin?a

civil? nr.3644/31.10.1997 pronun?at? de Judec?toria Câmpulung s-a consfin?it

învoiala p?r?ilor ?i s-a dispus ie?irea din indiviziune asupra construc?iei – aflat? pe

terenul în suprafa de 510 mp din pct.”Acas?” - în sensul c? jum?tate din cas?

(partea de nord), constând în verand?, dormitor, hol, buc?t?rie, magazie, debara,

sal? de acces, beci , a fost atribuit? reclamantei ?i cealalt? jum?tate din cas? (partea

de sud) constând din dou? dormitoare, sufragerie, hol ?i verand? la etaj, a fost 

atribuit? celor dou? pârâte, prin încheierea nr.12689/27.01.2010, fiind admis?

cererea de intabulare formulat? de expertul C.P. ?i dispus? intabularea dreptului de

proprietate asupra imobilului cu nr.80367,  în  cota de 1/1 asupra A1, A1.1 în

favoarea reclamantei, dar ?i a pârâtelor , sub B/1 din cartea funciar? 80367 Lere?ti.

A mai re?inut c? potrivit art.44 din legea 7/1996 a cadastrului ?i publicitii

imobiliare mai mul?i proprietari nu pot fi înscri?i în aceea?i carte funciar? decât dac?

se g?sesc în cazul coproprietii, situa?ie în care se va ar?ta partea  indiviz? a fiec?rui

proprietar, iar potrivit art.45 alin.1 din lege, pentru  un imobil cu construc?ie –

condominiu – din care  unele p?r?i sunt comune indivize, iar restul sunt individuale,

se întocme?te o carte funciar? colectiv? pentru întreaga construc?ie ?i câte o carte

funciar? individual? pentru fiecare proprietate individual? care poate fi reprezentat? 

din  apartamente sau spa?ii cu alt? destina?ie decât cea de locuin.

A constatat c? încheierile din cartea funciar? nu reflect? realitatea a?a cum a

fost materializat? prin  sentin?a civil? nr.3644/31.10.1997 ?i nu respect? dispozi?iile

legale mai sus enun?ate în sensul c?, de?i terenul de 492 mp aflat în indiviziune a

fost intabulat corect, construc?ia nu a fost intabulat? potrivit art.45  adic? într-o

carte funciar? colectiv? în  care s? fie men?ionat terenul în indiviziune ?i construc?ia

asupra c?reia s-a dispus ie?irea  din indiviziune respectiv cota de ½ (partea de nord)

pe numele reclamantei ?i cota de ½ (partea de sud) pe numele celor dou? pârâte ?i,

de asemenea, nu s-a emis o carte funciar? nou?  pe numele s?u  în care s? se  înscrie

construc?ia cu un singur nivel, partea de nord , în cot? de  1/1.,

A mai constatat, în raport de dispozi?iile art.33 din Legea 7/1996 ?i

observând c? actul de dezmembrare ?i actul de partaj voluntar sunt acte juridice 

orice încheiate sub semn?tur? la notar, reprezentând voin?a p?r?ilor, c? cererea

reclamantei este întemeiat? numai în  ce prive?te rectificarea  încheierii

nr.12689/27.01.2010 ?i deschiderea unei noi c?r?i funciare pe numele reclamantei în

care s? se înscrie construc?ia cu un singur nivel, partea de nord,  cota de 1/1

conform sentin?ei civile nr.3644/31.10.1997 a Judec?toriei Câmpulung.

Împotriva  sentin?ei civile nr.2118/2010, a declarat apel reclamanta,

criticând-o pentru nelegalitate ?i netemeinicie, pentru urm?toarele motive:

- de?i în mod  corect prima instan a apreciat c? men?iunile din cartea

funciar? trebuie s? reflecte realitatea juridic? a actelor care au stat la baza acestor

înscrisuri, nu a observat c? acelea?i gre?eli  s-au perpetuat ?i în încheierea

nr.5097/26.05.2010, în actul de dezmembrare ?i în actul de partaj voluntar.

Astfel, nu s-a observat c? în încheierea nr.5097/26.05.2010 s-a notat

propunerea de dezmembrare a imobilului cu num?rul cadastral 80367 în trei loturi

distincte de?i construc?ia existent? pe teren, potrivit sentin?ei civile nr.3644/1997 a

Judec?toriei Câmpulung este formulat? din dou? proprieti distincte.

De asemenea, prima instan nu a observat , în ce prive?te actul de

dezmembrare nr.1264/29.06.2010 , c? în cuprinsul acestuia, în mod gre?it se

men?ioneaz?  c? lotul 1 este compus ?i din construc?ia C1 care se afl? pe teren, cu

toate c? asupra construc?iei, prin aceea?i  hot?râre judec?toreasc?, a fost sistat?

starea de indiviziune, motiv pentru care construc?ia nu mai putea face parte din

lotul nr.1, ci doar terenul, ?i nici c?, contrar aceleia?i hot?râri judec?tore?ti, ce

eviden?iaz? existen?a unor proprieti distincte, în contractul de  partaj voluntar

autentificat sub nr.1265/29.07.2010, s-a men?ionat c? toate p?r?ile sunt  proprietate

asupra lotului nr.1 compus din teren de 131 mp ?i construc?ia C1.

- prima instan trebuia s? admit? cererea în integralitate.

Astfel, dincolo de motivarea  succint? în care a f?cut trimitere la voin?a

p?r?ilor, f?r? a men?iona dac? aceast? voin exist?, prima instan a ignorat

dispozi?iile art.61 alin.2 din Legea 36/1995, potrivit c?rora, nu sunt admise

rectific?ri directe în cuprinsul actelor notariale cu privire la erori sau omisiuni,

despre acestea f?cându-se trimitere la încheierea de rectificare care va fi ata?at? la

toate exemplarele originale ale actului care a fost întocmit.

Prin urmare, fiecare dintre pârâte are câte un exemplar original al actului de

dezmembrare ?i partaj voluntar, în lipsa c?ruia, dac? nu este prezentat, notarul nu

poate efectua aceast? rectificare.

- gre?it a fost respins? ?i cererea privind obligarea la plata cheltuielilor de

judecat?.

Astfel, prima instan nu a observat c? p?r?ile nu au studii juridice ?i au

încheiat conven?ia autentificat? sub  nt.8725/21.10.2009 la cererea expertului

cadastral.

Dar, aceast? conven?ie este în contradic?ie cu prevederile legale, a?a încât,

func?ionarii de la cartea funciar? nici nu  trebuiau s? ?in? seama de ea.

De?i, ulterior, când a sesizat c? în cartea funciar? s-au f?cut  înscrieri eronate,

reclamanta a încercat rezolvarea pe cale amiabil?, dar acest lucru nu a fost posibil,

tocmai datorit? refuzului pârâtelor.

În apel, s-au depus la dosar înscrisuri ?i a fost ata?at dosarul nr.3974/1997 a

Judec?toriei Câmpulung.

Examinând sentin?a atacat? prin prisma criticilor aduse ?i în raport cu

probatoriul administrat în fond ?i în apel, se constat? c? apelul este nefondat,

pentru urm?toarele considerente:

Conform art.33 alin.4 din Legea 7/1996 , rectificarea înscrierilor în cartea

funciar? se poate face pe cale amiabil?, prin declara?ie autentic?, fie în caz  de litigiu,

prin hot?râre definitiv? ?i irevocabil?.

În spe, existând un litigiu,  în raport de mijlocul procesual ales de

reclamant?, trebuie avute în vedere dispozi?iile art.34 din Legea 7/1996 potrivit

c?rora, orice persoan?  interesat? poate cere rectificarea înscrierilor din cartea

funciar? dac? printr-o hot?râre  definitiv? ?i irevocabil? s-a constatat c?: înscrierea

sau actul în temeiul c?rora s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;  nu mai sunt

întrunite condi?iile de existen a dreptului înscris sau au încetat efectele actului

juridic în temeiul  c?ruia s-a f?cut înscrierea.

Rezult? de aici c?, spre diferen?a de plângere, rectificarea se justific? faptic,

întotdeauna pe împrejur?ri ivite dup? r?mânerea  definitiv? a înscrierii care se va

vrea astfel pus? în concordan cu noua reflectare juridic?.

Mai mult, legea impune ?i condi?ii procesuale de admisibilitate a unei ac?iuni

în rectificare (în lipsa c?rora o astfel de cerere, ar trebui calificat? deci inadmisibil?)

de constatare a situa?iei pe care se întemeiaz? rectificarea,  doar printr-o  hot?râre

judec?toreasc? irevocabil?.

Or, este evident c? reclamanta nu se afla în aceast? situa?ie cât? vreme nici

actul de dezmembrare autentificat sub nr.1264/29.07.2010 ?i nici contractul de

partaj voluntar autentificat sub nr.1265/29.07.2010, a c?ror rectificare se solicit?, nu

au stat la baza înscrierilor efectuate în cartea funciar? dispuse prin încheierea din

data de 17.05.2010.

Pe de alt? parte, în principiu, ac?iunea în rectificare este grefat? pe o ac?iune

de fond , respectiv ac?iune  în nulitate sau în anularea actului în simula?ie , în

rezolu?iune, etc.

Îns?, în spe?a de fa, reclamanta a solicitat solu?ionarea ac?iunii în rectificare,

pe un alt considerent, legat de necesitatea rectific?rii actelor notariale mai sus

men?ionate, ceea ce contravine principiului legalitii încheierii de carte funciar?,

care, atâta vreme  cât nu a fost contestat? ?i anulat?, nu reprezint? altceva decât

consecin?a transpunerii în planul publicitii imobiliare, a realitii juridice con?inute

de actul în baza c?ruia s-a efectuat  intabularea dreptului de proprietate , respectiv a

tranzac?iei consfin?ite prin sentin?a civil? nr.3644/1997 pronun?at? de Judec?toria

Câmpulung.

Cât prive?te sus?inerile reclamantei potrivit c?rora prima instan nu a

analizat înscrisurile depuse la dosar, acestea nu subzist? în cauz?.

Omisiunea la care se face referire în motivele de apel poate  conduce la

schimbarea hot?rârii numai dac? dovada administrat?, ce nu a fost analizat?, sau a

fost analizat? incomplet, era de natur? s? duc? la o alt? situa?ie de fapt.

Numai c? prima instan a respins cererea de  rectificare a încheierii

nr.5097/17.05.2010, pe motiv c? aceast? cerere are caracter subsecvent, astfel c? nu

se mai impunea analizarea actelor la care se face  referire în motivele de apel.

Într-o asemenea situa?ie, în mod evident, nu se poate imputa pârâtelor o

culp? procesual? pentru promovarea  ac?iunii.

Toate aceste considerente atrag concluzia c? hot?rârea este legal? ?i, ca atare,

în temeiul art.296 Cod pr.civil? urmeaz? s? fie respins apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta  ?.A.M. împotriva

sentin?ei civile nr.2118 din data de 06.12.2010, pronun?at? de Judecatoria

Câmpulung în dosarul nr.4838/205/2010, intima?i fiind D.N.C. , ?i V.S.D.,.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public? de la 05 Aprilie 2011

Pre?edinte,

Judec?tor,

Grefier,