Carte funciară. Acţiuni supuse notării

Decizie 256 din 13.03.2014


Carte funciară. Acţiuni supuse notării

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată: art. 902 alin. (2) pct. 19

Acţiunea a cărei notare se cere a fi efectuată în temeiul art. 902 alin. (2) pct. 19 din Codul civil trebuie să aibă legătură cu imobilul înscris în cartea funciară .

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 256 din 13 martie 2014, F.Ş.

Prin Decizia civilă nr. 546/A din 17.09.2013, Tribunalul Timiş a respins apelul declarat de M.R. împotriva sentinţei civile nr. 785/18.01.2013 pronunţata de Judecătoria Timişoara în dosar nr. 17581/325/2012 în contradictoriu cu intimaţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş şi B.T.I.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Timiş a reţinut că prin sentinţa apelată Judecătoria Timişoara a respins plângerea formulată de petenta M.R. în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timiş, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuala pasiva; a respins plângerea formulata de petenta M.R., în contradictoriu cu intimatul B.T.I.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, la data de 07.05.2012, petenta a înregistrat la OCPI Timiş sub nr. 63593 cererea prin care a solicitat notarea în CF Săcălaz a procesului înregistrat pe rolul Judecătoriei Timişoara sub nr. 11440/325/2012, anexând copia acestei acţiuni din care rezultă că petenta a chemat în judecata paratul B.T.I. şi a solicitat obligarea acestuia la restituirea sumei de 10.500 euro pe care i-a împrumutat-o pentru renovarea imobilului personal situat în comuna Săcălaz.

Prin încheierea nr. 63593/07.05.2012, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timiş a respins cererea, reţinând că acţiunea cu privire la care s-a solicitat notarea în cartea funciara este o acţiune în pretenţii băneşti, fără legătură cu drepturile reale asupra imobilului înscris în cartea funciara si nesusceptibila de a face obiectul notarii in cartea funciara,  neîncadrându-se in prev. art. 902, alin. (2), pct. 18 şi 19 Codul civil.

Împotriva acestei încheieri, petenta a formulat cerere de reexaminare care a fost respinsa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timiş prin Încheierea nr. 80170/01.06.2012.

Având în vedere cele de mai sus, prima instanţa a constatat că plângerea formulata de petenta este neîntemeiata, dat fiind faptul ca acţiunea înregistrata pe rolul Judecătoriei Timişoara sub nr. 11440/325/2012 nu face parte din categoria acţiunilor in justiţie prevăzute de art. 902, alin. (2), pct. 19 Codul civil, obiectul acesteia nestabilind nici o legătură cu imobilul înscris in CF Săcălaz şi pe cale de consecinţa, a respins plângerea formulata de petenta.

Împotriva  acestei hotărâri a declarat apel reclamanta, solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate şi, pe cale de consecinţă, admiterea plângerii care face obiectul prezentului dosar astfel cum a fost formulată.

În motivare, a arătat că prin sentinţa apelată, instanţa de fond a respins plângerea formulată întrucât acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timişoara sub nr. 11440/325/2012 nu face parte din categoria acţiunilor în justiţie prevăzute de art. 902, alin. (2), pct. 19 Codul civil; hotărârea pronunţată de către Judecătoria Timişoara nu este temeinică şi legală, întrucât sunt supuse notării şi alte acţiuni referitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi  juridice în legătură cu imobilele înscrise.

Prin acţiunea care face obiectul dosarului nr. 11440/325/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Timişoara, reclamanta a solicitat obligarea lui B.T.I. la plata unei sume de bani, bani pe care i-a împrumutat acestuia pentru a efectua modificări la imobilul înscris în CF Săcălaz. În acest caz, apelanta a considerat că este admisibilă cererea de notare raportat la destinaţia pe care suma împrumutată a avut-o, şi anume efectuarea unor lucrări de modificare a imobilului anterior menţionat iar, prin alin. (2) pct. 19 al art. 902 Codul civil, se permite notarea în cărţile funciare a unor acţiuni care nu privesc direct drepturile reale asupra respectivelor imobile dar privesc alte drepturi care au o legătură, chiar indirectă, cu privire la imobilele respective.

Tribunalul a constatat următoarele :

Instanţa civilă, în cadrul plângerii formulate în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (22), se mărginește la a verifica dacă, cu ocazia efectuării operațiunilor de carte funciara, registratorul care a instrumentat cererea a respectat prevederile legale instituite de legiuitor în Legea cadastrului şi a publicității imobiliare şi în Regulamentul de organizare şi funcționare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliara, soluționând plângerea exclusiv pe baza înscrisurilor prezentate de petent registratorului de carte funciara. 

În sistemul de carte funciara, principiul legalității comportă doua componente: legalitatea formală şi legalitatea materială.

Tribunalul a apreciat că legalitatea formală înseamnă că registratorul de la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară nu poate încuviinţa decât înscrierea actelor şi faptelor juridice anume prevăzute de lege şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi actele ce o însoțesc.

Legalitatea materială vizează faptul că registratorul trebuie să cerceteze, pe de o parte, daca înscrisul pe baza căruia se solicită înscrierea întrunește condițiile prevăzute de lege pentru înscrierea dreptului sau faptului juridic, iar, pe de alta parte, să cerceteze dacă, potrivit cuprinsului cărții funciare, nu exista vreo piedica la efectuarea înscrierii.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 7/1995 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notare; cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege.

Dispoziţiile art. 902 alin. (2) Codul civil statuează că în afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt supuse notării în cartea funciară acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise.

Astfel, a reţinut tribunalul, confuzia apelantei poartă asupra noţiunii de orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi în legătură cu imobilul şi care pot fi notate în CF. Or, acţiunea la care face referire apelanta se referă la recuperarea unui drept de creanţă ce nu are nici o legătură cu imobilul asupra căruia se solicită notarea în CF. Apărarea apelantei că suma de bani a fost utilizată pentru amenajarea acestui imobil se poate face doar în cadrul acţiunii în pretenţii promovate, nu în prezenta procedură a plângerii de carte funciară.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului, schimbarea în tot a deciziei recurate şi, pe cale de consecinţă, admiterea plângerii astfel cum a fost formulată.

Recurenta a apreciat că hotărârea pronunţată de către Tribunalul Timiş nu este temeinică şi legală întrucât potrivit prevederilor art. 902 alin. (2) pct. 19 Codul civil, sunt supuse notării în cartea funciară „(…) acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise (…)”.

În sensul aceluiaşi articol, prin terţi se înţelege orice persoană care a dobândit un drept real sau un alt drept în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară.

Întrucât prin acţiunea care face obiectul dosarului nr. 11440/325/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Timişoara a solicitat obligarea intimatului B. la plata unei sume de bani, bani pe care i-a împrumutat pentru a efectua modificări la imobilul înscris în CF Săcălaz, consideră că în acest caz este admisibilă cererea sa de notare raportat la destinaţia pe care suma împrumutată a avut-o. Totodată, din punctul său de vedere, prin alin. (2) pct. 19 al art. 902 Codul civil, se permite notarea în cărţile funciare a unor acţiuni care nu privesc direct drepturile reale asupra respectivelor imobile, dar privesc alte drepturi care au o legătură, chiar dacă indirectă, cu imobilele respective.

Examinând legalitatea deciziei atacate prin prisma motivelor de recurs, precum şi faţă de prevederile art. 304 C. pr. civ., Curtea de apel a constatat că recurenta a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ. susţinând că acţiunea prin care se solicită obligarea intimatului B.T.I. la plata unei sume de bani pe care a împrumutat-o acestuia pentru a efectua modificări la imobilul înscris în CF Săcălaz se circumscrie acţiunilor prevăzute de art. 902 alin. (2) pct. 19 Codul civil.

Prin cererea adresată Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timiş de către recurentă s-a solicitat notarea în cartea funciară a acţiunii în pretenţii formulată împotriva intimatului B.T.I. cu motivarea că banii pe care i-a împrumutat acestuia au fost folosiţi pentru modificarea imobilului şi, astfel, acţiunea priveşte un raport juridic în legătură cu imobilul înscris în CF.

Noţiunea de raport juridic ce are legătură cu un imobil se referă la drepturile şi obligaţiile care s-au născut, modificat sau stins în legătură cu imobilul. Or, în speţă, este vorba de un raport juridic derivat, aşa cum susţine recurenta, dintr-un contract de împrumut. Destinaţia concretă dată sumei de bani de către împrumutat nu atrage după sine caracterizarea raportului juridic ca având legătură cu imobilul, aşa cum în mod legal au constatat şi primele două instanţe.

În consecinţă, Curtea a constatat că tribunalul a aplicat corect în cauză dispoziţiile art. 902 alin. (2) pct.19 Codul civil, motiv pentru care, conform art. 312 alin. (1) C. pr. civ., a respins recursul petentei.