Art.64, art.65, aliniat 1 litera b oug nr23 /2008

Decizie 13 din 20.01.2009


Dosar nr.1086/179/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR.13

Şedinţa publică din 20 ianuarie 2009

T R I B U N A L U L :

Cu privire la apelurile penale, constată următoarele : 

Prin rechizitoriul nr.532/P/2008 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor (...) şi (...), pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere de  unelte din plasă monofilament şi pescuit cu setci pe teritoriul R.B.D.D.,  fapte prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 64 lit. m şi art. 65 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 23/2008 ,  cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal .

Prin sentinţa penală nr. 169 din 22 octombrie 2008 a Judecătoriei  Babadag s-a dispus, în conformitate cu art. 64 lit. m din O.U.G. nr. 23/2008 cu aplicarea art. 74 şi 76 lit. f din Codul penal condamnarea inculpaţilor (...) şi (...) la câte o amendă penală  de 100 lei, fiecare. 

În conformitate art. 65 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 23/2008 cu aplicarea art. 74 şi 76 lit. d din Cod penal, inculpaţii au fost condamnaţi la  câte o pedeapsă de 3 luni închisoare .

În conformitate cu art. 33 lit. şi art. 34 lit. b Cod penal pedepsele au fost contopite în pedeapsa de 3 luni închisoare, la care s-a adăugat şi amenda penală de 100 lei. 

În conformitate cu art. 71 Cod penal, inculpaţilor le-a fost interzis exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

În temeiul art. 81 Cod penal, cu aplicarea art. 75 al. 5 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe o durată de 2 ani şi 3 luni, atrăgându-se atenţia asupra consecinţelor revocării şi anulării suspendării condiţionate a executării prevăzută de art. 83 şi respectiv de art. 85 Cod penal.

În temeiul art.14 Cod pr. penală cu referire la art. 998 Cod civil au fost obligaţi inculpaţii, în solidar, la 468 lei RON cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă A.N.P.A. Bucureşti .

 Conform art.66 alin.1 din OUG nr.23/2008 cu referire la art.118 lit. b Cod penal s-a dispus confiscarea de la cei doi inculpaţi un număr de 11 setci monofilament, predate Camerei de corpuri delicte a I.J.P.F. Tulcea.

În temeiul art. 66 alin. 2 din OUG nr. 23/2008 s-a dispus confiscarea cantităţii de 130 kg peşte, specia caras şi valorificarea în condiţiile legii, contravaloarea de 234 lei urmând a se face venit la bugetul de stat .

În temeiul art.169 din Cod pr. penală s-a dispus restituirea ambarcaţiunii – barcă tip lotcă cu nr. de înmatriculare 085 către numitul (...).

În temeiul  art. 191 Cod pr. penală obligă fiecare inculpat la câte 175 lei RON cheltuieli judiciare către stat .

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a examinat actele şi lucrările dosarului respectiv procesul-verbal  de procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, planşa fotografică cu fotografiile judiciare reprezentând plasele monofilament folosite de inculpaţi la activitatea de pescuit ilegal, procesul-verbal de predare a setcilor, procesul-verbal de predare a peştelui, coroborate cu declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor asistenţi şi a reţinut următoarea situaţie de fapt.

La data de 13.08.2008, un echipaj din cadrul  S.P.F. Tulcea aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu , respectiv patrulare pe Lacul Goloviţa , pe raza localităţii Baia , a observat o ambarcaţiune cu două persoane , care se deplasa spre Canalul  Baia .

S-a procedat la interceptarea ambarcaţiunii şi legitimarea celor două persoane , stabilindu-se identitatea acestora în persoana inculpaţilor în cauză  .

La verificarea ambarcaţiunii au fost depistaţi mai mulţi saci de rafie ce conţineau setci monofilament cu captură de peşte .

Referitor la provenienţa setcilor , inculpaţii au declarat că le aparţin şi le-au utilizat la pescuit în noaptea de 12/13.08.2008, pe lacul Goloviţa, iar peştele capturat era destinat consumului propriu .

În ceea ce priveşte ambarcaţiunea utilizată, inculpaţii au menţionat că au împrumutat-o de la o cunoştinţă, respectiv de la numitul  (...), căruia i-au relatat că vor pescui cu undiţa .

Inculpaţii au fost conduşi la sediul Poliţiei de frontieră unde s-a procedat la descărcarea peştelui din plase  şi la măsurarea şi numărarea setcilor monofilament, rezultând  11 bucăţi plase , cu următoarele dimensiuni : 4 bucăţi, fiecare cu lungimea de 100 m , lăţimea de 1,7 m , ochi 55mm , grad uzură 50% , şi 7 bucăţi , fiecare având lungimea de 50 m , lăţimea de 1,5 m , ochi 55 mm , grad uzură 50%.

Inculpatul (...) a declarat că îi aparţin un număr de 5 setci monofilament , restul de 6 aparţinând inculpatului (...) .

Cantitatea de 130 Kg peşte rezultată în urma cântăririi , specia caras, în valoare de 234 lei, a fost predată conform NRCD nr. 510/13.08.2008 Societăţii comerciale  Piscicola Tour SRL Jurilovca , în scopul valorificării .

Ambarcaţiunea utilizată, setcile monofilament şi cantitatea de peşte capturată  au fost ridicate pe bază de dovadă. Uneltele de pescuit au fost introduse în saci , sigilate şi predate ulterior Camerei de Corpuri Delicte a IJPF Tulcea .

Ambarcaţiunea  a fost depozitată la sediul Poliţiei de Frontieră până la finalizarea cercetărilor .

La activitatea de măsurare şi numărare a plaselor monofilament , la predarea şi cântărirea peştelui , precum şi la întocmirea actelor premergătoare de cercetare penală a participat martorul-asistent (...) .

Din adresa nr. 286 din 3.09.2008 emisă de ANPA Bucureşti , rezultă că prin săvârşirea faptelor inculpaţii au creat un prejudiciu în cuantum de 468 lei, reprezentând contravaloarea peştelui pescuit şi daune aduse fondului naţional prin folosirea uneltelor de pescuit monofilament . S-a mai precizat că Lacul Goloviţa face  parte din complexul lagunar  Razim - Sinoe , împreună cu lacurile Baia , Ceamurlia , Caraburun , care aparţin ARBDD  . Totodată s-a învederat că cei în cauză nu deţin permise de pescuit comercial , nu fac parte din nicio organizaţie de pescari recunoscută de ANPA şi nu posedă autorizaţie de pescuit în scop comercial .

S-a mai reţinut că în drept, faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de deţinere de unelte din plasă monofilament şi pescuit cu setci pe teritoriul RBDD , fapte prevăzute şi pedepsite de art. 64 lit. m şi art. 65 alin.1 lit. b din OUG nr.23/2008,  cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal .

La individualizarea, instanţa a avut în vedere, pentru fiecare inculpat, criteriile prevăzute de art. 72 cod penal : limitele speciale ale pedepsei , gradul de pericol social al faptelor , datele personale ce caracterizează persoana inculpaţilor şi atitudinea acestora pe tot parcursul procesului penal. Dând semnificaţia cuvenită faptelor prin prisma pericolului social concret, conturat de valoarea prejudiciului cauzat , s-a apreciat că se justifică reţinerea de circumstanţe atenuante.

În raport de împrejurările sus reţinute , respectiv gradul de pericol social al faptelor unit cu aptitudinile lor în plan intelectual şi moral , volitiv apreciate în general , dar şi în contextul faptelor concret săvârşite , modul de viaţă al acestora , s-a apreciat că scopul pedepselor poate fi atins şi fără executarea acestora, în condiţiile instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepselor aplicate .

Pentru soluţionarea laturii civile a cauzei, instanţa a avut în vedere declaraţiile inculpaţilor, aceştia achiesând la pretenţiile formulate de A.N.P.A. Bucureşti.

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat apel inculpaţii Iordahe Marin şi (...), criticând-o ca netemeinică sub aspectul individualizării pedepsei.

Prezenţi în faţa instanţei de apel, inculpaţii au susţinut aceleaşi critici, arătând că pedeapsa aplicată de instanţa de fond este prea aspră şi solicitând reducerea cuantumului amenzilor penale ce le-au fost aplicate pentru infracţiunea prevăzută de art. 64 lit. m din O.U.G. nr. 23/2008 şi  înlocuirea  pedepsei închisorii ce le-a fost aplicată pentru infracţiunea prevăzută de art. 65 al. 1 lit. b din O.U.G. nr. 23/2008 , cu pedeapsa amenzii penale.

Examinând  hotărârea pronunţată de prima instanţă, în raport de criticile formulate precum şi sub toate celelalte aspecte, în conformitate cu prevederile art. 371 al. 2 Cod pr. penală, tribunalul contată că susţinerile apelanţilor nu sunt  fondate.

Instanţa de fond, pe baza probelor administrate în cauză a stabilit corect situaţia de fapt reţinând vinovăţia celor doi  inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi  în  judecată.

Procedând la individualizarea pedepselor, conform criteriilor prevăzute de art. 72 Cod penal şi având în vedere dispoziţiilor art. 74 şi 76  lit. f din Codul penal, instanţa de fond a aplicat pedepse apte să conducă la realizarea scopului prevăzut  în art.  52 Cod penal.

Nu se poate susţine că pedeapsa amenzii penale de 100 lei este prea aspră , mai ales că inculpaţilor nu le-a fost interzis dreptul de a pescui.

Cât priveşte neaplicarea, de către prima instanţă, a unor amenzi penale  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 65 al. 1 lit. b  din O.U.G. nr. 23/2008, critica este în mod vădit neîntemeiată deoarece pedeapsa prevăzută de actul normativ este  închisoarea de la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui pe o durată de 1 la 3 ani, şi ca urmare a reţinerii circumstanţelor atenuante, în conformitate cu prevederile art. 76 lit. d Cod penal nu puteau fi aplicate amenzi. Consecinţa reţinerii circumstanţei atenuante, conform prevederilor amintite era reducerea pedepsei sub minimum special până la minimum general.

 Având în vedere aspectele subliniate mai sus, dar şi faptul că executarea pedepselor rezultante în urma contopirii, a fost suspendată condiţionat în conformitate cu prevederile art. 81 Cod penal tribunalul apreciază că nu există  temeiuri care să justifice desfiinţarea hotărârii pronunţate de prima instanţă şi  în consecinţă se va dispune respingerea apelurilor declarate de inculpaţii (...) şi (...), ca nefondate.

Va fi menţinută ca temeinică şi legală hotărâre atacată.

Ca urmare a respingerii apelurilor, în temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. penală,  inculpaţii vor fi obligaţi să plătească în folosul statului câte 30 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.