Cerere de reexaminare

Hotărâre din 02.06.2009


Nr. Operator: 2443

 Cerere de reexaminare

ROMÂNIA

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA COMERCIALĂ

Dosar nr. 8100/95/2008

ÎNCHEIERE

Şedinţa  din Camera de Consiliu din :  11 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE –

 Grefier –

Pe rol  soluţionarea cererii de reexaminare  formulată de petenta SC O.I. SRL împotriva modului de stabilire a  taxei judiciare de timbru prin încheierea de şedinţă din data de 02.06.2009 a Tribunalului Gorj – Secţia comercială.

La apelul nominal făcut în şedinţa  din camera de consiliu ,  au lipsit părţile .

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor .

S-a  făcut  referatul oral al  cauzei de către grefierul de şedinţă  după care constatând cererea  in stare de judecată, s-a  trecut la soluţionare .

  TRIBUNALUL

Asupra cererii de reexaminare de faţă,

Prin  cererea  adresată  la 10  iunie 2009  acestei  instanţe, petenta  SC  O. I. SRL  a solicitat reexaminarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru  prin încheierea  din data de 2 iunie 2009  pronunţată de  Tribunalul Gorj .

In motivarea cererii a  arătat  că prin această încheiere de şedinţă  s-a pus in vedere reclamantei  din dosarul nr. 8100/95/2008  , SC A. SRL să  plătească  o taxă  judiciară de timbru  in cuantum de 1232,60 lei  pe  care petenta o contestă.

Astfel  s-a arătat că  prin cererea reconvenţională depusă la 4 iul. 2008  de către  SC A. SRL  in contradictoriu cu petenta  SC O. I. SRL s –a solicitat instanţei să se constate încetate  efectele  contractului de închiriere nr. 4702  din 8 dec. 2005  încheiat între  F.  Tg. Jiu si SC O. I. SRL  , preluat de către  SC A. SRL printr-un contract de vânzare  - cumpărare  ca urmare  a denunţării unilaterale a  contractului de  închirire  de către SC A.SRL .

Totodată,  s-a  solicitat evacuarea SC O. I. SRL  din spaţiul închiriat  conform acestui contract .

La  termenul din data de 10 oct.  2008 , SC A. SRL a  completat cererea reconvenţională solicitând  obligarea petentei din cererea de faţă  la plata sumelor de : 2685,90 euro  reprezentând  despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a spaţiului  închiriat pentru perioada  aprilie – octombrie  2008  si 15085  euro reprezentând  beneficiul nerealizat pentru aceeaşi perioadă.

  La termenul din 5 mai 2009  , SC A. SRL  a formulat  o precizare la cererea  reconvenţională  prin care şi-a diminuat pretenţiile  solicitând  instanţei  să  dispună obligarea petentei doar la plata  sumei de 4.604,40 euro –lipsa  de folosinţă.

La acest din urmă termen de judecată, petenta a formulat excepţia netimbrării cererilor  reconvenţionale  si a depus o notă de calcul privind  modul de calcul corect a taxei de timbru .

Prin incheierea din 2  iunie 2009  instanţa a  pus  in vedere  SC A.SRL  să a  chite o taxă de timbru  in cuantum de 1232,60 lei  , sumă apreciată de petentă ca fiind insuficientă  faţă de pretenţiile formulate .

Au  fost motivate  pe larg  in cererea de reexaminarea  considerentele pentru care apreciază  că se impune o  taxă de timbru majorată  si  modalitatea de calcul a acesteia  .

Tribunalul analizând  cererea de reexaminare  apreciază că este parţial fondată  urmând  să fie admisă  pentru următoarele considerente:

  Astfel, din analiza  întregului  dosar nr. 8100/95/2008  se constată  că : la 4 iul. 2008  de  către  SC A. SRL  in contradictoriu cu petenta  SC O. I. SRL  s –a solicitat instanţei să se constate încetate  efectele  contractului de închiriere nr. 4702  din 8 dec. 2005  încheiat între  F.  Tg.Jiu si  SC O. I.SRL , preluat de către  SC A. SRL printr-un contract de vânzare  - cumpărare  ca urmare  a denunţării unilaterale a contractului de închiriere  de către SC A. SRL.

Totodată,  s-a  solicitat evacuarea  SC O. I. SRL  din spaţiul închiriat  conform acestui contract .

Se  reţine  că prin încheierea  pronunţată de  Tribunalul Gorj – Secţia comercială  in şedinţa publică din 10 oct.2008 pentru aceste două capete de cerere ale cererii reconvenţionale a  fost stabilită o taxă de timbru in cuantum de 690,65  lei  si 5 lei timbru judiciar ,iar  împotriva acestei  încheieri  a  fost formulată  cerere de reexaminare  numai cu privire la  modul in care a  fost stabilită taxa de timbru in sarcina petentei  SC O. I. SRL, nu şi  împotriva  modului  in care a  fost stabilită taxa de timbru pentru cererea reconvenţională.

Se reţine şi faptul că in aceeaşi şedinţă publică a fost completată cererea reconvenţională  cu solicitarea  obligării petentei din cererea de faţă  la plata sumelor de : 2685,90 euro  reprezentând  despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a spaţiului  închiriat pentru perioada  aprilie – octombrie  2008  si 15085  euro reprezentând  beneficiul nerealizat pentru aceeaşi perioadă.

Prin încheierea  pronunţată  in şedinţa din 10  oct.2008  a fost stabilită  taxa judiciară de timbru  si pentru cererea reconvenţională , astfel cum aceasta a fost completată.

Datorită  faptului  că  pretenţiile din cererea reconvenţională  au fost modificate în şedinţa  din  5  mai 2009 in sensul că  s-a solicitat obligarea SC O.I. SRL  la plata  lipsei de folosinţă a imobilului  începând  cu aprilie 2008  până  la momentul eliberării spaţiului, fiind  precizat acest cuantum la suma  de  4604,4 euro .

Prin încheierea  din 2 iunie 2009  s-a  calculat taxa de timbru la suma de 4604,4 euro  avându-se  in vedere cursul euro  la  data de 5 mai 2009 , data depunerii la dosar a cererii precizatoare.

A  fost calculat echivalentul  in lei  a sumei de 4604,4 euro  la  valoarea de 19.156,60 lei ,operaţie  rezultată  prin înmulţirea  sumei solicitate in euro cu valoarea unui euro la  data respectivă.

In acest mod  s-a  stabilit taxa de timbru  la suma de 1232,66 lei.

Din chitanţele depuse la dosar a rezultat că această taxă de timbru a fost completată prin adăugarea diferenţei la suma stabilită iniţial de judecătorul cauzei prin încheierea din  10 oct. 2008 .

Dacă în ceea ce priveşte  capătul de cerere referitor la pretenţii se  apreciază  că  taxa de timbru a fost corect  stabilită ,se constată că nu a  fost stabilită taxa de timbru pentru primele două capete de cerere din cererea reconvenţională  formulată  in data de 4 iulie 2008, respectiv pentru constatarea încetării efectelor contractului de închiriere  si pentru evacuarea  din spaţiul închiriat  .

In ceea  ce priveşte  cererea de evacuare, aceasta fiind o cerere neevaluabilă  in bani , sunt aplicabile disp. art.13 din L.146/1997, potrivit cărora acest gen de cerere  se timbrează cu 8 lei fiscal si 5 lei judiciar .

Referitor  la  primul  capăt  de cerere  cuprins in cererea reconvenţională depusă  la 4 iulie 2008 ,prin care se solicita să se constate încetarea efectelor contractului de închiriere  taxa de timbru urmează a  se calcula prin raportare  la chiria lunară prevăzută de părţi in contract de 383,70 euro , plus TVA,aferentă  perioadei  de la  formulării cererii  iulie până în noiembrie 2010 când expiră  termenul contractual , adică 383,70 euro , plus TVA, înmulţit cu 29 luni , rezultând  suma de  13.241,485 euro ,adică  47.853,402 lei (având  in vedere faptul că la data cererii reconvenţionale – 4 iulie 2008,cursul euro  era de 3,6139 lei ).

In aceste condiţii  taxa de timbru calculată potrivit dispoziţiilor Legii 146/1997  pentru acest capăt de cerere este  de 2204,27 lei – timbru fiscal şi 5 lei judiciar .

Aşadar , urmează a fi admisă  in parte cererea de reexaminare  si obligată  SC A. SRL  să  mai achite o taxă  de timbru in sumă de 2212,27 lei – fiscal si 10 lei judiciar .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite  in parte  cererea  de reexaminare  formulată de petenta SC O. I. SRL împotriva modului de stabilire a  taxei judiciare de timbru prin încheierea de şedinţă din data de 02.06.2009 a Tribunalului Gorj – Secţia comercială.

Obligă reclamanta SC A. SRL să  mai achite o taxă  de timbru in sumă de 2212,27 lei – fiscal si 10 lei judiciar .

Menţine  restul dispoziţiilor încheierii  din 2 iunie  2009 .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 Iunie 2009  la  Tribunalul Gorj .

Preşedinte,

Grefier,

12 Iunie 2009

Domenii speta