Drept civil. Actiune în rectificare de carte funciara. Întrunirea cerintelor prescrise de textul art. 908 pct. 1 din noul Cod civil.

Decizie 603 din 04.12.2014


SECTIA  I - A CIVILA

Materie: DREPT  CIVIL. Actiune în rectificare de carte funciara. Întrunirea cerintelor prescrise de  textul art. 908 pct. 1 din noul Cod civil.

- Art. 907 si art. 908 pct. 1 din Noul Cod civil

- Art. 33 din Legea nr. 7/1996

În speta îsi gaseste  incidenta  ultima ipoteza a normei înscrise în textul art. 907 din Noul Cod civil, în actiunea de rectificare dedusa judecatii fiind  invocate hotarâri judecatoresti pronuntate în procese anterioare prin care s-a constatat nulitatea titlului de proprietate  emis în favoarea pârâtilor  si respectiv prin care

S-a dispus reconstituirea  dreptului de proprietate în favoarea partilor  reclamante.

Rezulta cu puterea evidentei ca sunt întrunite cerintele prescrise de textul art. 908 pct.1 din Noul Cod civil, având în vedere  ca actul în temeiul caruia  a fost efectuata înscrierea în cartea funciara a fost desfiintat, motiv în considerarea caruia  solutia  de radiere a dreptului de proprietate este legala, legala fiind si dispozitia de întabulare a dreptului de proprietate al reclamantilor în cartea funciara cu titlu de reconstituire, din perspectiva prevederilor  art. 33 din Legea nr. 7/1996.

DECIZIA CIVILA NR. 603/2014-A din 04.12.2014

(Dosar nr. 490/296/2014)

Prin sentinta civila nr. 255/D din data de 19.05.2014, pronuntata de Tribunalul S M, în dosar nr. 490/296/2014, s-a admis actiunea civila reclamantii D M, domiciliat în 310189 A, str. E nr.6, având CNP nr.1460406020029, împuternicit prin procura judiciara de catre D S M, având CNP nr.2490618020041 si D V V, având CNP nr.1341215020014, în contradictoriu cu  pârâtii H M, domiciliata în P, str. P nr.65, jud. S M, B R, domiciliata în S M, str. I, bl.UH 77, jud. S M si R S, domiciliata în P, str.T B, nr.11, jud.S M si în consecinta:

S-a dispus radierea dreptului de proprietate  al pârâtilor H V.M si R V.I prin mostenitori B R si R S privind terenul înscris în CF nr.102615 P, nr.top 214/19 si CF nr.102617 P nr.top 227/17.

S-a dispus întabularea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilelor mai sus identificate cu titlu juridic reconstituire.

 Au fost obligati intimatii sa plateasca reclamantilor 50 lei cheltuieli  de judecata

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a avut în vedere urmatoarele considerente:

Cu privire la parcela cadastrala nr.214/19 în suprafata de 2900 mp, tribunalul a retinut ca prin sentinta civila nr. 5795/2008 pronuntata de Judecatoria S M în dosar nr.5959/296/2007 definitiva si irevocabila s-a constatat nulitatea absoluta partiala a T.P nr.31-100168 în contradictoriu cu pârâtii H M si B (R)R si R S mostenitoarele proprietarului tabular R V I  privind parcelele cu nr. cadastral 214/18b si 214/19 în suprafata de 2900 mp ;cu privire  la aceasta parcela prin sentinta civila nr.2470/2010 pronuntata în dosar nr.9086/296/2007 Judecatoria S M a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantilor.

Cu privire la parcela cadastrala nr.227/17 în suprafata de 0,29ha, prin sentinta civila nr.1852/2006 pronuntata în dosar nr.206/296/2009 ramasa definitiva si irevocabila Judecatoria S M a constatat nulitatea absoluta partiala a T.P.nr.31-100168 în contradictoriu cu aceiasi pârâti privind parcela nr. cadastral 227/17 în suprafata de 0,29ha; prin sentinta civila nr.1974/2011 ramasa definitiva si irevocabila  s-a dispus reconstituirea  dreptului de proprietate al  reclamantilor asupra acestei parcele de teren nr. cadastral 227/17 în suprafata de 2900 mp.

În urma reconstituirii dreptului de proprietate asupra celor doua parcele alaturi de alte parcele Comisia Judeteana de aplicare a Legii nr.18/1991 – S M a emis T.P nr. 31-160901/2013 pe seama reclamantilor în calitate de mostenitori ai proprietarilor tabulari deposedati.

Desi titlul de proprietate al pârâtilor a fost desfiintat, situatia tabulara nu s-a modificat, pârâtii  H M si R V I  ramânând înscrisi ca proprietari asupra parcelelor  de teren în litigiu în CF nr. 102615 comuna P parcela nr.214/19 în suprafata de 2900 mp si în CF nr. 102617 comuna P  parcela cu nr.cadastral 227/17 în suprafata de 2900 mp

Constatând ca starea tabulara nu corespunde cu situatia reala, tribunalul a considerat ca sunt întrunite conditiile art. 907, 908 alin pct.1 NCC, titlul pârâtilor fiind desfiintat prin hotarâri judecatoresti irevocabile invocate mai sus, astfel,  se justifica  radierea dreptului de proprietate al acestora  privind  terenul înscris în CF nr.102615 P, nr.top 214/19 si CF nr.102617 P nr.top 227/17 si întabularea dreptului de proprietate al reclamantilor cu privire la aceleasi terenuri în baza art. 893 NCC, art. 33 din Legea nr. 7/1996, a admis cererea  de rectificare de carte funciara conform dispozitivului hotarâri.

În baza art. 453 NCPC a obligat pârâtii sa plateasca reclamantilor 50 lei cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru în cuantum de 50 lei.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs, scutit de la plata taxelor de timbru, B R, si R S, solicitând admiterea acestuia, modificarea  hotarârii în sensul respingerii actiunii.

În sedinta de judecata din data de 04.12.2014 s-a recalificat calea de atac din recurs în apel.

Prin motivele de apel au fost invocate urmatoarele:

-pentru a lamuri toate  aspectele juridice, era necesar  ca instanta sa încuviinteze o expertiza topografica, solicitata de parti însa respinsa de instanta;

-instantele  au respins definitiv si irevocabil aceeasi solicitare a  reclamantilor în dosar nr. 3313/296/2012, în care o parte din cetateni au obtinut solutii favorabile prin care s-a respins radierea din cartea funciara;

- apelantele au obtinut  reconstituirea  dreptului de proprietate  asupra suprafetelor în cauza ce se gasesc în extravilanul comunei P;

-pentru punerea în aplicare a sentintei civile nr. 2470 din 13.04.2014 din dosar nr. 9086/296/2007, familia D era obligata sa se adreseze comisiei de fond funciar  pentru a obtine  un teren pe un alt amplasament si pentru îndeplinirea prealabila si obligatorie a procedurii refuzului a doua oferte propuse de Comisia  Locala, instituita de art. 10 din HG nr.  890/2005;

-reclamantii au ascuns  instantei care a solutionat cauza  din dosar  nr. 9086/296/2007 în care s-a pronuntat  sentinta  civila nr. 2470 din 03.04.2010, ca pâna în anul 2010 beneficiasera de reconstituiri de peste 50 ha;

-pentru aproximativ 10 ha, o parte din localnici au achitat diferite  sume de  bani, dar suprafetele pentru care au negociat cu cei împroprietariti si pentru care au încasat pretul, a fost ascuns instantelor  cât si comisionul;

-pâna în prezent  familiei D i s-a reconstituit  în fapt peste 86,08 ha teren, la care se adauga 24,25 ha  propus pentru despagubiri, adica cu mult mai mult  decât avea dreptul;

-desi terenurile  sunt  dobândite în  aceleasi împrejurari, sunt  amplasate în aceeasi tarla cu cele cuprinse în dosar nr. 3313/296/2012, Curtea de Apel O prin decizia civila nr. 5083/2013, nr. 320/2014 si nr. 595/2014-R, a respins  solicitarea  de radiere a titularilor  din CF, ca atare apelantele cer acelasi tratament juridic corect pentru toti cetatenii.

În drept  sunt invocate  dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 312 Cod procedura civila.

Prin întâmpinare, intimatii au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea ca situatia tabulara a pârâtilor H M si R I nu s-a modificat înca, desi titlul de proprietate al acestora  a fost  desfiintat, ca atare,  instanta a considerat ca sunt întrunite conditiile legale privind radierea si înscrierea în CF  a reclamantilor, actuali intimati.

Examinând hotarârea apelata, prin prisma motivelor de apel cât si din oficiu, instanta de apel a retinut urmatoarele:

Potrivit legii, înscrierile facute  în cartea funciara trebuie  sa oglindeasca situatia  juridica reala si exacta a drepturilor  privitoare  la imobile, fiind  situatii când  între starea tabulara si realitate exista neconcordante, neconcordante ce pot fi înlaturate prin actiunea în rectificare. Relevanta prezinta în sensul sus-aratat prevederile  art. 907 din Noul Cod civil, text care în ultimul alineat  statueaza ca situatia juridica reala trebuie  sa rezulte  dintr-o recunoastere facuta de titularul înscrierii a carei rectificare se solicita, prin declaratie data în forma autentica notariala, ori dintr-o hotarâre judecatoreasca definitiva pronuntata împotriva  acestuia, prin care s-a admis  actiunea de fond, actiunea de  fond putând  fi  dupa caz, o actiune în anulare, rezolutiune sau orice alta actiune întemeiata pe o cauza de ineficacitate a actului juridic.

În speta, îsi gaseste  incidenta ultima ipoteza a normei legale enuntate, în actiunea  în rectificare  dedusa judecatii fiind  invocate  hotarâri judecatoresti pronuntate în procese  anterioare privind imobilul din prezentul litigiu.

Astfel, prin cererea introductiva de instanta s-a solicitat rectificarea înscrierii din CF nr. 102615 P si CF nr. 102617 P în sensul radierii dreptului de proprietate înscris în favoarea intimatilor H V. M si R V. Ioan si în sensul înscrierii dreptului de proprietate în favoarea  petentilor.

Anterior, prin sentinta civila nr. 5795 din 14 octombrie 2008 a Judecatoriei S M, fusese admisa actiunea reclamantilor D M, D V si D S împotriva  pârâtilor pârâtilor H M, B (nasc. R) R, R S, Comisia Locala de Aplicare a Legii nr. 18/1991 P si Comisia Judeteana de Aplicare a Legii nr. 18/1991 S M, si, în consecinta, s-a constatat  nulitatea  absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 31 – 100168 în privinta  nr. cadastral 214/18 b în natura teren arabil extravilan în suprafata de 5.700 mp si nr. cadastral 214/19 în natura teren arabil extravilan în suprafata de  2.900 mp. De asemenea, prin Sentinta Civila nr. 1852 din 19 martie  2009 a Judecatoriei S M s-a  constatat nulitatea absoluta a aceluiasi titlu de proprietate în ceea ce priveste  terenul extravilan arabil cu nr. cadastral 227/17 în suprafata de  2.900 mp. Prin hotarâri judecatoresti ulterioare, si anume prin Sentinta Civila nr. 2470 din 13 aprilie  2010 a Judecatoriei S M, s-a  dispus  reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantilor D V, D S si D  M, în natura, asupra terenului situat pe nr. cadastral 214/9 în suprafata de  2.900 mp, iar prin Sentinta Civila nr. 1974/2011 din 23 martie  2011 a Judecatoriei S M s-a dispus  reconstituirea  dreptului de proprietate  în favoarea acelorasi reclamanti în natura si pe vechiul amplasament asupra parcelei de sub nr. top. 227/17 în suprafata de 2.900 mp, precum si asupra altor parcele cuprinse în vechile  carti funciare nr. 330, 331 si 332 P, ca urmare a constatarii nulitatii titlurilor de proprietate emise pe aceste parcele în favoarea unor  terte persoane.

Rezulta cu puterea evidentei ca, în speta, sunt întrunite  cerintele prescrise de textul art. 908 pct. 1 din Noul Cod civil, având în vedere ca actul în temeiul caruia  a fost efectuata înscrierea în cartea funciara a  fost desfiintat, titlul de proprietate nr.  31 – 100168 eliberat pe numele  numitilor  H V. M si R V. I - mostenitorii defunctului  R G. V -, fiind desfiintat  prin hotarârile  judecatoresti mentionate, context în care mai este de adaugat ca, pe plan probatoriu, nu se impunea suplimentarea materialului probator existent la dosar, criticile  axate pe aceasta problema neputând fi astfel primite.

În considerarea argumentelor expuse,  solutia de radiere a dreptului de proprietate al sus-numitilor din CF nr. 102615 P si din CF nr. 102617 P este legala, legala fiind  si dispozitia  de întabulare a  dreptului de proprietate al reclamantilor în cartea funciara, cu titlu de reconstituire, câta vreme în baza  hotarârilor  judecatoresti prin care s-a dispus  reconstituirea dreptului de proprietate  asupra parcelelor litigioase în favoarea reclamantilor, pe seama acestora  a fost emis, la data de 05.02.2013,  titlul de proprietate nr. 31 – 160901, în cuprinsul caruia  se regasesc mentionate si parcelele cu nr. 227/17 în  suprafata de 2.900 mp si respectiv cu nr.  214/19 în suprafata de  2.900 mp.

Cât priveste criticile  privind  modul de solutionare  a cauzei din dosar nr. 9086/296/2007, trebuie a se sublinia ca respectiva cauza a fost  solutionata în mod irevocabil prin  Sentinta  Civila nr. 2470 din 13 aprilie  2010 a Judecatoriei Satu Mare, modificata în parte prin Decizia Civila nr. 721/R din 25 noiembrie 2010 a Tribunalului S M. Prin urmare, criticile  aduse nu mai pot  face obiectul vreunei analize în afara cailor  extraordinare de atac exercitate în termenele si conditiile prevazute  de Codul de procedura civila.

În aceeasi ordine  de idei, mai este de subliniat ca aspectele reliefate de catre partile apelante axate pe problema modului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor  în  favoarea intimatilor reclamanti au facut obiectul litigiilor anterioare solutionate prin Sentinta Civila nr. 2470/2010 a Judecatoriei S M si respectiv Sentinta Civila nr. 1974/2011 a Judecatoriei S M, prin care s-a  stabilit  suprafetele  de teren asupra carora  sunt îndreptatiti intimatii sa le fie reconstituit  dreptul de proprietate, prin urmare aceasta problema fiind transata în mod irevocabil, orice  discutie  apare ca fiind neavenita.

Cât priveste Decizia Civila nr. 5083/2013-R din 29 octombrie  2013 a Curtii de Apel O, mentinuta în întregime  prin Decizia Civila nr. 320/2014-R si respectiv prin Decizia  Civila nr. 595/2014-R, trebuie a se retine ca nu exista identitate de situatie între procesul de fata si cea transata prin Decizia Civila nr. 5083/2013-R a Curtii de Apel O, deosebirea  rezidând în aceea ca în procesul invocat  s-a stabilit  ca, pâna la data pronuntarii hotarârii instantei de apel, nu fusese  reconstituit  în natura dreptul de  proprietate al reclamantilor  asupra terenului pe care se stabilise în favoarea pârâtilor  din acel proces dreptul de proprietate, motiv pentru care s-a conchis ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 908 din Codul civil, câta vreme reclamantii nu justifica un interes direct pentru radierea din CF a  titlurilor de proprietate.

Fata de considerentele ce preced, instanta, în baza  dispozitiilor  art. 480 alin. 1 din Codul de procedura civila, a respins ca nefondat apelul, sentinta apelata fiind pastrata în totul.