Pretentii

Sentinţă civilă 905 din 19.06.2014


DOSAR  CIVIL NR.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

SENTINŢA CIVILA NR.

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DIN : 19.06.2014

PREŞEDINTE: P. M.

GREFIER: S. D.

Pe rol se află  soluţionarea cauzei civile având ca obiect pretentii formulata de reclamanta M.G. L. (domiciliata in..) in contradictoriu cu parata S.C. S.Z. S.R.L. ,( cu sediul in..)

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din 12.06.2014  si au fost consemnate in incheierea de amanare pronuntare  din acea data , care face corp  comun cu prezenta hotarare, cand instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea asupra cauzei la data de 19.06.2014, cand s-a pronuntat.

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea adresata instantei de judecata si inregistrata sub numar de dosar  -  reclamanta M. G. L.( domiciliata in…) in contradictoriu cu pirita S. Z.SRL (cu sediul în…) prin administrator S. D. solicita obligarea piritei la plata sumei de 2.900 lei reprezentind drepturi succesorale arenda datorata si neachitata, aferenta anului agricol 2012-2013 pentru 7 ha teren agricol situat in localitatea H., judetul C., tarla 23 parcela 267/158, tarla 29 parcela 338/132, tarla 22 parcela VN 247/35.Cu cheltuieli de judecata.

Isi motiveaza cererea pe faptul ca de pe urma defunctei I. E. a dobindit, prin mostenire, impreuna cu N. T., C.M., D. V. G., D. C. I. dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 7 ha situat in extravilanul localitatii H., judetul C.

Terenul a fost dat in arenda de catre defuncta I. E. firmei S. Z. SRL.

Dupa intocmirea certificatului de mostenitor, reclamanta a devenit coindivizara a terenului in suprafata totala de 7 ha iar pentru a sista starea de indiviziune, a incheiat cu fiecare dintre mostenitori promisiuni bilaterale de vinzare cumparare prin care a stabilit ca a luat in posesie cotele-parti ale celorlalti mostenitori.Astfel, a preluat intreaga suprafata de 7 ha teren arabil.

S-a adresat arendasului S. Z. SRL sa ii achite arenda aferenta anului agricol 2012-2013 .Arendasul i-a comunicat faptul ca suma de bani in valoare de 2.900 lei a intrat in posesia defunctei I. E. la data de 10.07.2013.

Considera ca acest fapt nu este real, la data de 10.07.2013 numita I. E. fiind foarte bolnava, decesul intervenind la numai citeva zile respectiv la data de 14.07.2013.

Considera ca, in mod neintemeiat, arendasul pirit refuza sa ii achite contravaloarea arendei.Desi a facut numeroase demersuri in acest sens, in vederea rezolvarii amiabile a disputei inclusiv prin invitatie la mediere,  nu a intrat in posesia banilor.

In drept, isi motiveaza cererea pe dispozitiile art.194, 254, 265, 355 alin.1 N C.proc.civ, art. 1350, 1796 NC.civ.

Anexeaza, in copie, certificatul de mostenitor nr-, promisiunile bilaterale de vinzare-cumparare nr.-, etc.

Pirita, legal citata, a depus intimpinare solicitind respingerea cererii

Precizeaza ca administratorul societatii, numitul S. D., in data de  10.07.2013 a mers la domiciliul numitei I. E.  si i-a inminat acesteia, in prezenta martorilor C. L. – nepoata , T. C. – ingrijitorul personal si I. F.- cumnata, suma de 2.100 lei reprezentind arenda pe anul agricol 2012-2013 conform contractului de arenda nr.-.Mentioneaza ca suma platita a fost mai mare deoarece subventia pe terenul agricol a crescut.

In data de 28.10.2013 s-a achitat contravaloarea arendei pe anul agricol 2013-2014 in suma de 3.500 lei reclamantei M. G. L. deoarece aceasta a intrat in posesia terenului conform certificatului de mostenitor nr.-.

Anexeaza, in copie, contractul de arenda nr.-, dispozitia de plata din data de 10.07.2013 si dispozitia de plata din data de 28.10.2013.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost audiati martorii propusi de parti si depuse inscrisuri.

Pe baza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarele:

Defuncta I. E. a mostenit suprafata de 7 ha teren agricol situat in extravilanul localitatii H., judetul C. de la defunctul sau sot I. N., conform certificatului de mostenitor nr.- eliberat de - in dosarul succesoral nr.- suplimentar la certificatul de mostenitor nr.-.

Defunctului I. N. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate in baza legii nr.18/1991 prin Titlul de proprietate nr. -.

Terenul a fost dat in arenda de catre defuncta Ionita Ecaterina firmei S.Z. SRL in baza contractului de arenda  nr.-, pe o perioada de  6 ani.

La data de 14.07.2013 numita I. E. a decedat.

Conform Certificatului de mostenitor nr. - eliberat de BNP - reclamanta M. G. L. a dobindit, prin mostenire, impreuna cu N. T., C. M., D. V. G., D. C. I. dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 7 ha situat in extravilanul localitatii H., judetul C..

Ulterior reclamanta incheie cu fiecare dintre mostenitori promisiuni bilaterale de vinzare cumparare prin care preia in posesie cotele-parti ale celorlalti mostenitori.

In aceasta calitate, s-a adresat arendasului S. Z. SRL sa ii achite arenda aferenta anului agricol 2012-2013 .Arendasul i-a comunicat faptul ca suma de bani in valoare de 2.900 lei a intrat in posesia defunctei I. E. la data de 10.07.2013.

Aceasta stare de fapt este confirmata de martorii audiati in mod nemijlocit de instanta respectiv C. L. – nepoata, T. C. – ingrijitorul personal si I. F.- cumnata defunctei I. E.. Acestia au semnat, in calitate de martori, pe dispozitia de plata din data de 10.07.2014 ca o confirmare a faptului ca in prezenta lor, administratorul  societatii pirite, numitul S. D., i-a predat numitei I. E., in viata la data de 10.07.2014, suma de 2.100 lei reprezentind arenda pe anul agricol 2012-2013.

Actiunea este neintemeiata.

In drept,

Art.1350 din C.civil:”Orice persoana trebuie sa isi execute obligatiile pe care le-a contractat.

Atunci cind, fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acel prejudiciu, in conditiile legii…”

Intre defuncta I. E. si pirita S.Z. SRL au existat relatii contractuale determinate de semnarea contractului de arenda nr.-.

Odata cu decesul numitei I. E. drepturile si obligatiile contractuale au fost transmise, prin mostenire, conform certificatului de mostenitor nr. 25/2013 catre reclamanta si numitii N. T., C. M. D. V. G., D. C. I.

Reclamanta a incheiat cu ceilalti mostenitori promisiuni bilaterale de vinzare cumparare  intrind in posesia intregului teren extravilan in suprafata de 7 ha fara insa a incheia si contracte de vinzare cumparare pentru aceste terenuri.

Nu se poate vorbi de transferul dreptului de proprietate de la mostenitori la reclamanta  intrucit acestea presupune incheierea actului de instrainare in forma autentica.

Respectivele promisiuni de vinzare cumparare nu au efect asupra dreptului de proprietate acesta raminind in patrimoniul promitentilor vinzatori pina la perfectarea actelor de instrainare.

Potrivit dispozitiilor art.2 din legea privind arendarea nr.16/1994 aplicabile acestui contract de arenda incheiat in anul 2008, poate avea calitatea de arendator proprietarul, uzufructuarul sau detinatorul legal al bunului.

In cazul de fata, reclamanta nu are aceasta calitate decit pentru cota parte din dreptul de proprietate asupra terenului mostenit de la defuncta I. E. nu si pentru cotele parti ale celorlalti mostenitori intrucit nu a incheiat cu acestia actul translativ de proprietate.

Sub acest prim aspect, cererea reclamantei ar fi intemeiata doar pentru cota parte din valoarea arendei ce ii corespunde cotei sale parti din dreptul de proprietate asupra terenului mostenit.

Probatoriul administrat in cauza respectiv declaratiile martorilor prezenti la predarea sumei de 2.100 lei numitei I. E., in viata la data de 10.07.2014 cind a avut loc plata arendei,  demonstreaza ca nici pentru aceasta cota parte din arenda cererea reclamantei nu este intemeiata.

Reclamanta a preluat drepturile si obligatiile existente in patrimoniul autoarei sale I. E. la momentul decesului sau.Dreptul de creanta pentru arenda cuvenita anului agricol 2012-2013 fusese stins prin plata efectuata la data de 10.07.2013.

Desi contesta efectuarea platii  invocind starea de boala a autoarei sale si decesul intervenit la scurt timp dupa acest moment, reclamanta nu a administrat nicio proba in acest sens.Simplele sale afirmatii nesustinute in plan juridic de probe pertinente, concludente si utile nu sunt sufieiciente pentru a schimba convingerea instantei ca  plata nu a avut loc.

Acestea sunt considerentele pentru care actiunea reclamantei va fi respinsa ca neintemeiata cu obligarea acesteia la plata catre pirita a cheltuielilor judiciare ocazionate de  acest proces civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art.1350 din C.civ

Respinge actiunea civila având ca obiect pretentii formulata de reclamanta M. G. L., (domiciliata….) in contradictoriu cu parata S.C. S. Z. S.R.L.  , (cu sediul….) , ca neintemeiata.

In baza art.453 C.proc.civ

Obliga reclamanta sa plateasca piritei suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.06.2014.

 PRESEDINTE, GREFIER,

P. M.  S. D.

Red.jud.P.M./21.07.2014

Dact.gref.S.D./21.07.2014

Ex. 4 -