Furt

Sentinţă penală 201 din 29.04.2014


Constată că prin rechizitoriul nr…../P/2012 a Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr…./260/2013 pe rolul Judecătoriei Moineşti, au fost trimişi în judecată inculpaţii :

D.T.M. , …., pentru săvârşirea infracţiunii de  furt calificat, fapta  prev. de disp. art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,g şi i  C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen.

 G.V, …., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fapta  prev. de disp. art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,g şi i  C.pen. cu aplicarea art.99 s.u. C.pen.

În actul de sesizare a instanţei se arată că în seara zilei de 21.12.2012 inculpaţii D.T.M. şi G.V. au sustras din magazia părţii vătămate O.I. , după ce au forţat lacătul uşii cu un levier,  un ceaun din fontă cu capacitatea de cca 40 litri, după care au forţat lacătul de la holul locuinţei părţii vătămate, de unde au mai sustras un vas din aluminiu, prejudiciu 1200 lei, nerecuperat. 

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

În seara zilei de 21.12.2012 inculpaţii  D.T.M şi G.V. au luat hotărârea de a sustrage bunuri din locuinţa părţii vătămate O.I.  cunoscând faptul că acesta este plecat de la domiciliu.

S-au deplasat împreună la imobilul părţii vătămate, au escaladat gardul, apoi înv. D.T.M.  a forţat lacătul de la uşa magaziei cu un levier metalic.

Din interiorul magaziei au sustras un ceaun din fontă cu capacitatea de cea. 40 litri, după care au forţat lacătul de la holul locuinţei, de unde au sustras un vas (marmidă) din aluminiu.

Au transportat bunurile furate la domiciliul lui  D.T.M. unde le-au spart în bucăţi, iar în ziua de 22.12.2013 le-au vândut la centrul de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase aparţinând S.C….. din…., jud. Bacău, primind suma de 45 lei, bani pe care i-au împărţit.

Partea vătămată O.I.  arată faptul că prejudiciul este în cuantum de 1200 lei.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, inculpatul G.V. şi persoana vătămată, după identificare şi legitimare, s-au împăcat şi au dat declaraţii în acest sens, declaraţii depuse la dosarul cauzei.

Faţă de intrarea în vigoare, la 01.02.2014, a Noului Cod penal, instanţa apreciază că Legea nr. 286/2009 privind Codul penal este mai puţin favorabilă decât Codul penal de la 1968, dat fiind faptul că nu se mai reglementează posibilitatea împăcării părţilor în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, precum şi datorită limitelor speciale de pedeapsă mai mari.

Instituţia plângerii penale prealabile este o excepţie de la principiul oficialităţii şi constă în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului. Principiul oficialităţii ce domină procesul penal este ştirbit şi prin posibilitatea pe care o are partea vătămată de a-şi retrage plângerea prealabilă sau de a se împăca cu făptuitorul.

Potrivit art. 132 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 alin.1 Noul C. pen., împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă, situaţie care constituie, conform art.396 alin. (1), (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. g) Noul C. proc. pen., o cauză de stingere a acţiunii penale.

Având în vedere manifestarea de voinţă a părţilor de a se împăca cu privire la plângerea penală prealabilă formulată împotriva inculpatului G.V., instanţa va dispune încetarea procesului penal în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. g) Noul C. proc. pen, cu privire la infracţiunea de furt calificat , faptă prevăzută deart. 228 raportat la art. 229 lit.b ,d NCP , cu aplicarea art. 113 şi următoarele NCP ,cu aplicarea art. 5 alin.1 Noul C. pen.,,faţă de inculpat.

Astfel, faţă de dispoziţiile art. 132 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 alin.1 Noul C. pen., potrivit cărora împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă şi produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei, instanţa, în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) Noul C. proc. pen., va înceta procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul G.V.  ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 397 alin. 1 Noul C.proc.pen., instanţa va lua act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză faţă de acest inculpat.

Inculpatul D.T.M. legal citat , nu s-a prezentat în instanţă.

Faptele au fost dovedite şi prin declaraţia părţii vătămate O.I. (fil. 17, 19,20);proces-verbal de cercetare la faţa locului(fil. 18);declaraţie G.V. (fil.28), declaraţie D.T.M. (fil.34), adeverinţă centru de colectare fier vechi(fil.23)declaraţia martorului M.V. (fil. 21);declaraţia martorului T.A. (fil. 20).

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept fapta inculpatului D.T.M. , care în seara zilei de 21.12.2012 împreună cu minorul G.V.a sustras din magazia părţii vătămate O.I. , după ce au forţat lacătul uşii cu un levier,  un ceaun din fontă cu capacitatea de cca 40 litri, după care au forţat lacătul de la holul locuinţei părţii vătămate, de unde au mai sustras un vas din aluminiu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, pentru care se va dispune pedeapsa cu închisoarea.

Conform art.5 din NCP , în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Comparând limitele de pedeapsă ale infracţiunii cât modalităţile de executare , instanţa în baza art.386 NCPP , va dispune schimbarea încadrării juridice , în art. 228 raportat la art.229 lit.b, d N.C.pen. cu aplicarea art. 77 lit.d Noul Cod penal , art.78 NCP , art. 5 alin.1 N.C.pen. din art.208 alin 1-209 alin.1 lit. a,g, i Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal din 1968.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia în regim de detenţie, aplicarea pedepsei fiind un avertisment suficient de puternic pentru îndreptarea comportamentului social al inculpatului, care poate fi reintegrat social şi reeducat şi fără izolare în regim de detenţie.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) N.C.Pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) N.C.Pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei senţinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 81 C.pen. de la 1968 rap. la art. 5 N.C.pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei de 1 an închisoare, stabilind conform art. 82 C.pen. de la 1968, un termen de încercare de 3 ani

În temeiul art. 404 alin. (3) N.C.proc.pen., pune în vedere inculpatului că, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, se vor aplica dispoziţiile art. 83 C.pen. de la 1968, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În temeiul art. 71 alin. (5) C.pen. de la 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

În temeiul art. 404 alin. (4) N.C.proc.pen., constată că inculpatul a fost judecat în stare de libertate.

În baza art. 397 alin. (1) N.C.proc.pen. rap. la art. 1.349 N.C.civ., faţă de disp. art. 25 alin. (1) N.C.proc.pen., se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă pe inculpatul D.T.M.  la plata sumei de 600 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul suferit .

 În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. d), alin. (4) C. proc. pen., va obligă pe persoana vătămată şi pe inculpatul G.V.  la plata a câte 318 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat fiecare din care câte 250 lei fiecare onorarii apărători oficiu şi câte 68 lei fiecare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău-cont RO92TREZ0615041XXX000436

În baza art. 274 alin. (1) N.C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 lei, se avansează din fondurile  Ministerului Justiţiei.