Suspendarea executării silite

Sentinţă civilă 850 din 20.11.2013


Potrivit art.718 din Codul de Procedură Civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate, şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

De asemenea, pentru a se dispune suspendarea, cel care a solicitat-o trebuie să dea în prealabil o cauţiune calculată la valoarea obiectului contestaţiei, potrivit art.718 alin.2 din Codul de Procedură Civilă.

Din analiza acestui text de lege, rezultă că pentru admisibilitatea unei asemenea cereri sunt necesare două condiţii cu caracter procedural, şi anume: existenţa unei contestaţii la executare sau a altei cereri privind executarea silită şi consemnarea unei cauţiuni potrivit legii.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 850, ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 20.11.2013

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Lieşti, jud. Galaţi la data de 29.07.2013 sub numărul 1187/838/2013, petenta SC X  cu sediul în com. Lieşti, jud. Galaţi, a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială  suspendarea executării silite împotriva societăţii SC X a procesului verbal de constatare a contravenţiei nr.XXX/22.05.2013, întocmit de  intimata Inspectoratul Teritorial De Muncă Galaţi.

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. XXX/22.05.2013, organele de control ITM Galaţi au aplicat petentei  SC X  sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 20.000 lei.

Împotriva procesului verbal de contravenţie petenta a formulat plângere contravenţională, cauza fiind înregistrată sub nr.999/838/2013 la nivelul Judecătoriei Lieşti, judeţul Galaţi.

La data de 29.07.2013 petenta a formulat pe cale de ordonanţă preşedinţială cerere de  suspendare a executării silite împotriva societăţii SC X a procesului verbal de constatare a contravenţiei nr.XXXX/22.05.2013, întocmit de  intimata Inspectoratul Teritorial De Muncă Galaţi.

Potrivit art.718 din Codul de Procedură Civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate, şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

De asemenea, pentru a se dispune suspendarea, cel care a solicitat-o trebuie să dea în prealabil o cauţiune calculată la valoarea obiectului contestaţiei, potrivit art.718 alin.2 din Codul de Procedură Civilă.

Din analiza acestui text de lege, rezultă că pentru admisibilitatea unei asemenea cereri sunt necesare două condiţii cu caracter procedural, şi anume: existenţa unei contestaţii la executare sau a altei cereri privind executarea silită şi consemnarea unei cauţiuni potrivit legii.

Referitor la prima condiţie, instanţa constată că, aşa cum rezultă din probatoriul administrat, dar şi din susţinerile petentei, nu ne aflăm în prezenţa unei executări silite începute şi, mai mult, la nivelul Judecătoriei Lieşti nu este înregistrată în acest sens contestaţie la executare sau altă cerere privind executarea silită, ci doar o plângere contravenţională înregistrată sub nr.XXX/838/2013.

La termenul de judecată din 14.11.2013, instanţa a invocat, din oficiu, şi a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii acţiunii, având în vedere prevederile art.718 din Codul de Procedură Civilă. Apărătorul petentei a menţionat că lasă la aprecierea instanţei soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii.

În conformitate cu prevederile art.248 alin.1, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi a celor de fond care fac inutilă în tot sau în parte administrarea de probe, ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Astfel, instanţa constată că excepţia inadmisibilităţii constituie o excepţie de fond şi urmează a fi soluţionată cu prioritate.

Instanţa văzând că nu este îndeplinită prima condiţie cu caracter procedural necesară admisibilităţii cererii de suspendare a executării silite, a admis excepţia invocată din oficiu şi a respins acţiunea introdusă de petentă ca fiind inadmisibilă.

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin neapelare.