Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale. Lipsa titlului de creanţă de la dosarul cauzei.

Sentinţă civilă 4528/22.04.2015 din 22.04.2015


Prin acțiunea înregistrata pe rolul acestei instanțe la data de 11.06.2014 sub nr /212/2014 contestatoarea C.N a chemat in judecata intimata DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI-ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța pe calea contestației la executare sa se dispună anularea somației nr (…) si titlului executoriu nr (…) emise in cadrul dosarului de executare nr (…) si a tuturor actelor emise cu cheltuieli de judecata.

In motivarea contestației se arata ca la data de 29.05.2014 a recepţionat somaţia nr.(...), emisa in dosarul de executare 2(...), potrivit cu care exista obligaţia de plata a sumei de 507 lei reprezentând obligaţii fiscale conform titlului executoriu (…).

Potrivit titlului executoriu reiese ca obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizia (…) emisa la 31.12.2013 reprezentând accesorii precum si doc nr.(..)/25.01.2009 cu termen scadent 26.01.2009 care reprezintă obligaţii de plata in cuantum de 412 lei.

Arata contestatoarea ca in mod intenţionat intimata emite documente cu alte date si nu comunica niciodată contribuabilului ce reprezintă obligaţiile de plata si nici cărei perioade sunt aferente aceste obligaţii de plata.

Desi a solicitat aceste date organului fiscal acesta a refuzat motivat de faptul ca "nu dispune de hârtie" pentru a se comunica datele solicitate.In aceasta situaţie a  solicitat Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanta situaţia contribuţiilor declarate si a constatat ca obligaţiile fiscale reprezintă contribuţii de sănătate in cuantum de 412 lei aferente perioadei 2005 suma de 26 lei, 2006 suma de 38 lei, 2007 suma de 138 lei, 2008 suma de 210 lei, total 412 lei.

Asupra acestei sume intimata din prezenta cauza a calculat accesorii in cuantum de 95 lei.

Fata de aceste aspect invoca prescripţia dreptului material la acţiune potrivit prevederilor art.91 Cod procedura fiscala potrivit cu care "dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie in termen de 5 ani. Termenul de prescripţie incepe sa curgă de la 1 ianuarie a anului următor in care s-a născut creanţa fiscala". Daca se are in vedere doar creanţa aferenta anului 2008 aceasta se prescria la 31.12.2013, astfel incat apreciaza ca este implinit termenul de prescripţie in ce priveşte obligaţiile fiscale pe care intimata incearca sa le execute.

Fata de suma de 95 lei al cărui cuantum nu se stie cum a fost determinat, intimata având obligaţia de a stabili modalitatea de calcul a accesoriilor aferente cărui debit, apreciaza ca potrivit principiului accesorium sequitur principale, atat timp cat s-a implinit termenul de prescripţie pentru obligaţia fiscala principala nu se pot calcula dobânzi sau penalităţi, acestea urmând soarta debitului principal.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 172-73 si art.91 din OG92/2003 .

S-au depus de catre contestatoare inscrisuri in probatiune.

Intimata legal citata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca inadmisibila iar pe fondul cauzei ca nefondata.Au fost depuse de catre intimata la cererea instantei actele ce au stat la baza executarii silite.

Se arata in continutul intampinarii ca doc. nr. (...)/25.01.2009 şi decizia de calcul accesorii nr. (...)/ 31.12.2013 menţionate în Titlul executoriu din 16.05.2014 sunt acte administrativ fiscale potrivit art. 41 din Codul de procedură fiscal.

Conform art. 110 alin.3, „titlul de creanţă fiscală este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii".

Arata intimata ca in speta  contestatoarea invocă apărări de fond cu privire la însăşi existenţa creanţei, creanţă ce a fost stabilită de către organele competente ale autorităţii fiscale.

Conform dispoziţiilor art. 172 alin.3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: „contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdictional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege".

In acest sens, sunt şi dispoziţiile art. 712 al.2 din Noul Cod de procedură civilă.

Astfel, din analiza dispoziţiilor legale invocate, rezultă că debitoarea are dreptul să invoce pe calea contestaţiei la executare toate apărările de fond referitoare la existenţa,întinderea şi valabilitatea creanţei, dacă legea nu prevede în acest sens o altă cale de atac.

Rezultă, per a contrario, că atunci când pentru contestarea titlului există o procedură prin care un alt organ jurisdictional să se pronunţe asupra legalităţii sale, contestaţia împotriva titlului este inadmisibilă.

Titlurile de creanţă -respectiv actele de impunere şi cele accesorii - puteau fi contestate în 30 de zile, potrivit art. 205 Cod procedură fiscală, fiind singura cale prin care se poate tinde la desfiinţarea în tot sau în parte a titlului de creanţă fiscală; soluţia pronunţată de organul jurisdictional putea fi atacată pe calea contenciosului administrativ conform Legii nr. 554/2004.

Referitor la actul de impunere si la decizia de calcul accesorii menţionate în Titlul executoriu, cât timp aceastea nu au fost desfiinţate pe calea contenciosului fiscal sau pe calea contenciosului administrativ, se bucură de o prezumţie de autenticitate şi veridicitate, inclusiv în ceea ce priveşte cuantumul sumelor contestate.

Se mai arata ca in cauza contestatoarea invocă doar apărări de fond cu privire la încheierea actului administrativ, devenit ulterior titlu executoriu prin neplata la scadenţă.

Totodata, orice discuţie asupra fondului actelor de impunere/accesorii este inadmisibilă, având în vedere prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală-republicată, de contestare a actelor administrativ-fiscale în cadrul procedurii prealabile (cale administrativ-jurisdicţională).

Astfel, pe calea contestaţiei la executare nu se poate discuta despre legalitatea şi temeinicia titlurilor de creanţă/executorii, care sunt acte administrativ fiscale, pentru anularea acestuia existând o procedură specială, respectiv procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Se mai arata  că, prin documentul de impunere nr. (...)/25.01.2009 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa a efectuat calculul contribuţiei de sănătate pe anii 2005, 2006, 2007 şi 2008 din oficiu, în baza documentelor comunicate pe baza de protocol de către ANAF, în termenul de 5 ani prevăzut de art. 91 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sens în care solicită respingerea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune.

Instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri si a apreciat ca inadmisibilitatea invocata de catre intimata in continutul intampinarii, in raport de motivarea expusa prin intampinare reprezinta o aparare pe fondul cauzei.

Analizand cauza in raport cu probele administrate instanta retine urmatoarele:

În temeiul  titlului executoriu  nr.  (…) a fost pornită relativ la contestator executarea  silită  în vederea  realizării creanţei în cuantum de 507 lei cu titlu de contribuţii de asigurări  sociale de sanatate  datorate de persoanele  care realizează  venituri din activităţi independente formându-se în acest sens dosarul de executare  (…).

 În cadrul dosarului de executare menţionat a fost emisă  în temeiul  disp. art.  145 din OG 92/2003 somaţia de executare.

Suma de 507 lei ce face obiectul executarii silite este formata din 95 lei conform deciziei accesorii nr (...)7/31.12.2013 si suma de 412 lei individualizata in documentul nr (…)/25.01.2009.

In ceea ce priveste suma de 412 lei insasi intimata in continutul intampinarii nu contesta ca aceasta suma este aferenta perioadei 2005-2008, fapt ce rezulta dealtfel si din coroborarea inscrisurilor aflate la filele nr 59 si 62.

Potrivit art 91(1) si (2) dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel iar termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin. 1 incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art 23, daca legea nu dispune altfel.Acest text de lege se coroboreaza cu dispozitiile art. 131(1) cod procedura fiscala potrivit carora dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.In lumina acestor dispozitii legale rezulta ca in ceea ce priveste creanta aferenta anilor 2005-2008 inclusiv in cuantum de 412 lei a intervenit prescriptia, pentru anul 2008 implinindu-se la data de 01.01.2014, ori somatia a fost emisa dupa impinirea termenului de prescriptie de 5 ani, la data de 16.05.2014 . 

Desi intimata a precizat ca a depus actele ce au stat la baza executarii silite, instanta a acordat mai multe termene de judecata dispunand citarea intimatei cu mentiunea de a depune toate actele ce au stat la baza executarii silite insa aceasta nu a mai depus la dosarul cauzei alte acte.

Examinand titlul executoriu contestat se retine ca la baza executarii silite au stat printre altele decizia accesorie nr (…)/31.12.2013, titlu de creanta care nu se regasesc la dosarul cauzei, intimata nedepunand practic acest titlu de creanta individializat in continutul titlului executoriu.

Ori la baza oricarei executari silite si a oricarui titlu executoriu sta un titlu de creanta care neachitat la termen genereaza transformarea sa prin procedura executarii silite din titlu de creanta in titlu executoriu.

Din acest punct de vedere (nedepunandu-se la dosarul cauzei acest titlu de creanta) actele ce au stat la baza executarii silite depuse in cauza nu au putut stabili din ce creanta principala deriva creanta accesorie si pentru ce perioada,din prestrea carei activitati liberale sau comerciale i s-a emis decizia de calcul accesorie incat nu suntem in prezenta unei creante certe , lichide si exigibile in conformitate cu prevederile art 662 Cpc.

De mentionat ca potrivit inscrisului aflat la fila 38 din dosar, verso, rezulta ca suma de 95 lei aferenta acestui titlu de creanta reprezinta dobanda aferenta perioadei 31.05.2012-31.12.2013.

Sintetizand s-a emis un titlu executoriu fara sa existe un titlu de creanta care sa fi stat la baza acestuia pentru suma de 95 lei.

Fata de aceste considerente instanta va admite contestatia si va anula somația nr (...) si titlul executoriu nr (...) emise in cadrul dosarului de executare nr (...).

Pe temeiul culpei procesuale va fi obligata intimata la plata sumei de 500 lei către contestatoare cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat.

 In conformitate cu dispozițiile art. 45alin 1 lit. f din OUG nr 80/3013 se va dispune restituirea taxei de timbru in cuantum de 41 lei după rămânerea definitiva a hotărârii.