Divorţ

Sentinţă civilă 1221/07.10.2014 din 31.10.2015


Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 23 iunie 2014  legal timbrată, reclamantul U.P.M. depune cerere prin care solicită desfacerea căsătoriei şi revenirea de către pârâtă la numele avut anterior căsătoriei acela de S..

În motivare arată că, s-a căsătorit cu pârâta in data de 30.05.1990  conform certificatului de căsătorie nr. C 995824, însă la sfârşitul lunii aprilie 12014 aceasta a părăsit domiciliul conjugal, motiv pentru care căsătoria lor nu mai este posibilă.

Menţionează că, din căsătoria lor au rezultat doi copii, care in prezent sunt majori.

Cererea nu este motivată în drept.

Anexează în probaţiune: certificatul de căsătorie privind părţile, certificatul de naştere  privind pe U.P.M..

La data de 10 iulie 2014  pârâta U.E. depune întâmpinare prin care arată că, este de acord cu desfacerea căsătoriei, revenirea la numele avut anterior căsătoriei acela de S..

Cu privire la comunicarea actelor de procedură solicită a fi făcute la sediul av F.S. din ……….., judeţul Bihor.

La data de 21 iulie 2014  reclamantul U.P.M. depune întâmpinare prin care arată că, a luat la cunoştinţă despre întâmpinarea formulată de pârâta U.E.. Arată că, este de acord ca actele din dosar să îi fie comunicate la sediul avocatului indicat şi totodată solicită in continuare desfacerea căsătoriei şi revenirea pârâtei  la numele avut anterior căsătoriei.

Anexează copia actului de identitate.

Cererea nu este motivată în drept.

Sub aspect probatoriu în cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Părţile s-au căsătorit în data de 24 mai 1990 în Abram, jud. Bihor.

Din căsătoria părţilor au rezultat doi copii, care in prezent sunt majori.

 Părţile s-au înţeles asupra divorţului şi a tuturor cererilor accesorii legate de acesta, solicitând instanţei să pronunţe hotărârea potrivit înţelegerii lor. 

În consecinţă, reţinând hotărârea ambilor soţi de a divorţa, instanţa va aprecia că relaţiile de familie dintre ei sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă.

De aceea, în baza  dispoziţiilor art. 373 lit. a) şi art. 374 alin. 1 Cod Civil, raportat la prevederile art.  930 alin. 1 din Cod de procedură civilă,  instanţa va admite acţiunea formulată şi va desface căsătoria încheiată între părţi la data de 24.05.1990 în Abram, jud.Bihor, prin acordul celor doi soţi.

Referitor la capetele de cerere accesorii divorţului instanţa constată că părţile, potrivit art. 383 alin. 1 Cod civil, la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. 

Întrucât părţile nu s-au înţeles asupra acestui aspect, iniţial petenta solicitând revenirea la numele anterior, iar apoi a solicitat păstrarea numelui, însă petentul nu a fost de acord cu această solicitare, în baza art. 383 alin. 3 Cod civil, instanţa va dispune ca petenta să-şi reia după desfacerea căsătoriei numele anterior, acela de de S.

Cheltuieli de judecată nu se vor acorda în cauză, acestea nefiind solicitate de nici una dintre părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂREŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul U.P.M. – CNP ....... şi acceptată de pârâta U.E. – CNP ........, ambii domiciliaţi în Marghita, ............., judeţul Bihor, şi în consecinţă:

Desface căsătoria încheiată între părţi la data de 24/05/1990 în comuna Abram, în baza acordului celor doi soţi.

Încuviinţează ca petenta să-şi reia numele de familie avut anterior căsătoriei, acela de „S”.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 octombrie 2014.

PREŞEDINTE,GREFIER,