Plangere contravențională

Hotărâre 1955 din 08.10.2013


DOSAR NR. ………

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. …..

 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE

PREŞEDINTE: A.C.D.

GREFIER: M.V.

Pe rol, soluţionarea plângerii contravenţionale formulate de petentul D.F. împotriva procesului verbal de contravenţie seria .... nr. .......  întocmit la data de ..........  de către intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului C. – Serviciul Rutier.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 01.10.2013 şi au fost consemnate prin încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de astăzi.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. …………, la data de ………., petentul D.F. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de contravenţie seria .... nr. .......  întocmit la data de ..........  de către intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului C. – Serviciul Rutier, solicitând anularea procesului verbal de contravenţie, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

În motivare, petentul a arătat că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat într-o formă ilizibilă, motiv pentru care solicită ca intimatul să depună la dosar transcrierea mecanică a procesului verbal de contravenţie şi raportul agentului constatator.

A mai arătat petentul că cele consemnate în cuprinsul procesului verbal de contravenţie nu sunt reale, întrucât locul în care s-a săvârşit presupusa contravenţie, respectiv zona sens giratoriu din Mangalia, direcţia şos. Constanţei spre str. portului, în apropierea trecerii de pietoni era o aglomeraţie mare de maşini, care ori se deplasau încet, ori erau oprite şi acordau prioritate de trecere pietonilor care doreau să se angajeze în traversarea trecerii de pietoni, petentul, la rândul său, s-a deplasat încet în apropierea acelei treceri de pietoni, în funcţie de trafic, a oprit de 2-3 ori, pentru a acorda prioritate pietonilor angajaţi în traversare, şi-a continuat drumul încet, a depăşit în întregime trecerea de pietoni, iar prin spatele autoturismului condus de acesta a trecut un pieton, care, în opinia agentului constatator, reprezintă o contravenţie.

Petentul a conchis că, total netemeinic, agentul constatator l-a sancţionat pentru săvârşirea presupusei fapte contravenţionale, motiv pentru care apreciază că procesul verbal atacat este nelegal şi netemeinic.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 31 din O.G. 2/20011.

Plângerii i-au fost ataşate, în original,  procesul verbal de contravenţie seria …. nr. ………. întocmit la data de …………. şi, în copie, cartea de identitate a petentului.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

Prin întâmpinarea depusă la fila 10 din dosar, intimatul a solicitat respingerea plângerii, ca neîntemeiată, menţionând că petentul a fost sancţionat întrucât, la data de 15.05.2013, a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare ….. pe str. Portului din municipiul Mangalia şi nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat regulamentar în traversarea străzii pe marcajul pietonal, menţionând că procesul verbal de contravenţie se bucură de o prezumţie de adevăr relativ până la proba contrarie, prezumţie pe care petentul nu a răsturnat-o prin nici o probă, procesul verbal de contravenţie fiind întocmit cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Intimatul a anexat întâmpinării înscrisurile care au stat la baza întocmirii procesului verbal de contravenţie, respectiv: adresa I.P.J. nr. ….., cinci planşe foto, buletin de verificare metrologică nr. ……….., atestat operator radar, certificat de aprobare de model nr. …………. şi adresa Biroului Român de Metrologie Legală nr. …………….

În cauză, instanţa a încuviinţat, pentru ambele părţi, în temeiul dispoziţiilor art. 255 raportat la art. 258 Cod procedură civilă, administrarea probei cu înscrisurile anexate la dosar, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul verbal de contravenţie seria .... nr. .......  întocmit la data de ..........  de către intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului C. – Serviciul Rutier, petentul D.F. a fost sancţionat cu 4 puncte amendă în cuantum de 300 lei, în temeiul art. 135 lit. h din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 100 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002 rep., reţinându-se că, în ziua de 15.05.2013, ora 1123 conducând autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare ………….., dinspre şos. Constanţei înspre str. Portului, iar la trecerea de pietoni nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea drumului public din partea dreaptă a sensului de mers. Totodată, petentului i-a fost aplicată măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere.

Conform art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa va verifica legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunile aplicate de către agentul constatator prin actul de sancţionare.

Sub aspectul legalităţii procesului – verbal,  instanţa reţine că agentul de poliţie care a întocmit procesul – verbal contestat avea calitatea de agent constatator potrivit art. 15 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor coroborat cu art. 109 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep. privind circulaţia pe drumurile publice, iar procesul – verbal atacat conţine toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, modificată.

Fapta contravenţională săvârşită a fost descrisă cu claritate, iar încadrarea juridică a acesteia a fost în mod corect efectuată prin raportare la art. 135 lit. h din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002, potrivit cu care „Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului”, şi la art. 100 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002, potrivit cu care „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului”.

Totodată, în conformitate cu art. 100 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002, i-a aplicat acestuia sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce prin măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere, potrivit art. 111 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002 rep.

Petentul a semnat procesul verbal de contravenţie, în cadrul căruia au fost consemnate la rubrica alte menţiuni susţinerile acestuia, fiind respectate dispoziţiile art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001.

Instanţa constată astfel, că individualizarea sancţiunii contravenţionale a fost efectuată în mod legal de către agentul constatator şi că procesul verbal atacat conţine toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, modificată.

Sub aspectul temeiniciei procesului – verbal, instanţa constată că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din interpretarea sistematică a dispoziţiilor sale rezultă că procesul verbal întocmit de agentul constatator care a perceput în mod direct fapta face dovada situaţiei de fapt menţionate în cuprinsul său până la proba contrară. În cauză, proba contrară este furnizată tocmai de planşele foto depuse la dosar de către intimat.

Potrivit art. 100 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002 constituie contravenţie „neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului”.

Condiţiile existenţei neacordării priorităţii rezultă din interpretarea dispoziţiilor art. 6 pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, care definesc acordarea priorităţii drept „obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească”. Aşadar, din interpretarea per a contrario a acestor dispoziţii rezultă că, pentru a se reţine în sarcina unui participant la trafic săvârşirea faptei de neacordare a priorităţii de trecere, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-făptuitorul să îşi continue deplasarea ori să efectueze orice altă manevră;

-alţi participanţi la trafic să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să se oprească;

-respectivii participanţi la trafic să aibă prioritate de trecere, conform legii;

-între acţiunea făptuitorului şi cea a celorlalţi participanţi la trafic să existe o legătură de cauzalitate.

Pentru început, trebuie să menţionăm că noţiunea de „participant la trafic” utilizată anterior cuprinde şi sfera pietonilor, nu doar pe cea a conducătorilor auto, astfel cum reiese din art. 6 pct. 24 din acelaşi act normativ, care defineşte participantul la trafic drept „persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public”.

În ceea ce priveşte contravenţia supusă analizei, din conţinutul art. 100 alin. 3 lit. b redat anterior, rezultă şi alte condiţii specifice care trebuie, de asemenea, să fie îndeplinite cumulativ pentru a se putea constatata săvârşirea acesteia, respectiv:

-participanţii la trafic influenţaţi să fie pietoni

-pietonii să fie angajaţi în traversarea drumului public

-această traversare să se realizeze regulamentar, prin locuri special amenajate şi semnalizate

-pietonii să se afle pe sensul de deplasare al autovehiculului.

Din planşele foto depuse la dosar, instanţa constată că fapta săvârşită de către petent nu întruneşte condiţiile expuse anterior.

Astfel, la momentul în care autoturismul calcă marcajul pietonal (minutul 11:23:57), pietonul se află încă pe trotuar, începând traversarea la minutul 11:23:58, când autoturismul petentului se află în întregime pe marcajul pietonal. Aşadar, pietonul nu era angajat în traversarea drumului public la momentul în care autoturismul condus de către petent a trecut de trecerea de pietoni şi, prin urmare, petentul nu avea obligaţia de a-i acorda prioritate.

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că petentul nu a săvârşit fapta imputată constând în continuarea deplasării care să conducă la modificare bruscă a vitezei ori a direcţiei de deplasare a unui pieton angajat în traversarea regulamentară a drumului public prin locuri special amenajate şi semnalizate, aflat pe sensul său de deplasare, nefiind îndeplinită condiţia ca pietonul să fie angajat în traversarea drumului public.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, constatând netemeinicia procesului verbal de contravenţie, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petentul D.F. în contradictoriu cu intimatul  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa – Serviciul Rutier şi va anula procesul verbal seria … nr. ……. din data de …….., emis de intimat, cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul D.F., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului C. – Serviciul Rutier.

Anulează procesul verbal seria … nr. ……. din data de …………., emis de intimat, cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, urmând ca cererea de apel să fie depusă la Judecătoria Mangalia.

Pronunţată în şedinţă publică azi 08.10.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

A.C.D.   M.V.