Partaj judiciar

Sentinţă civilă 388 din 15.04.2014


JUDECĂTORIA COSTEŞTI

Sentinţa civilă nr. 388/2014

Pe rol, soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta D V în contradictoriu cu pârâta B E, având ca obiect partaj judiciar.

***

Prin cererea de partaj succesoral, înregistrată pe rolul Judecătoriei Costeşti, la data de 24.04.2012, sub nr. de dosar 961/214/2012, reclamanta, D V, a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii, B E, B F şi B M, ieşirea din indiviziune asupra bunurilor autorilor B I şi B M.

În motivare, reclamanţii au arătat că autorul lor, B I, a decedat la data de 26.04.1995, iar autoarea, B M, a decedat la 06.04.2007, ambii având ultimul domiciliu în comuna Lunca Corbului, judeţul Argeş. Moştenitori legali au rămas părţile, reclamanta şi pârâta B E, în calitate de descendente de gr. I, iar pârâţii B F Şi B M, în calitate de descendenţi de gr. II, ce vin la moştenire prin reprezentarea tatălui lor, B N, decedat la 07.03.2008.

Masa succesorală se compune din terenul de 32.600 mp, menţionat în titlul de proprietate nr. 105156 din 15.09.1998; terenul de 15.000 mp, menţionat în titlul de proprietate nr. 133385 din 19.10.2005; suprafaţa de 3000 mp, pădure, individualizată conform procesului-verbal de punere în posesie nr. 2380 din 19.04.2012 şi suprafaţa de 3000 mp, pădure, individualizată conform procesului-verbal de punere în posesie nr.169 din 03.02.2000; o casă de locuit în suprafaţă de 70 mp, edificată în 1962; un pătul de 40 mp, din lemn şi un grajd de 40 mp, din cărămidă.

Totodată, reclamanta a precizat că a efectuat îmbunătăţiri substanţiale la casa de locuit, ce au constat în construirea unei noi temelii, tencuire a exterioară, montarea de geamuri termopan la camere şi la balcon. A construit gardul din spatele casei aprox. 60 ml şi a plătit taxele şi impozitele din 2008 şi până în prezent.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1143 Cod civil, art. 6731-14 Cod proc civilă.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi interogatoriu.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 723 lei şi timbru judiciar de 5 lei

În termen legal, pârâta B E a formulat întâmpinare prin care a arătat că a folosit suprafaţa din intravilan împreună cu reclamanta, iar cea din extravilan (T.P. nr. 105156) a fost dată în arendă, produsele agricole primite în schimb fiind luate doar de reclamantă. Terenul din T.P. nr.133385 a fost dat tot în arendă, iar produsele agricole au fost folosite doar de reclamantă. Pe de altă parte, dorinţa părinţilor lor a fost ca suprafaţa de 5583 mp din titlul tatălui să rămână fratelui lor, în prezent decedat.

De asemenea, a arătat că îmbunătăţirile pretinse de reclamantă sunt însemnate, făcând o simplă consolidare a casei, iar nu o temelie, o tencuială exterioară fără finisaj, a montat doar două geamuri termopan, iar balconul a fost închis pe o singură latură şi a montat uşa de acces. A refăcut gardul din spatele casei, edificând o temelie mică, iar uluca şi laţii au fost cumpărate de mama lor. La grădină, a săpat o bordură mică şi a pus un gard din plasă de sârmă, ce a fost cumpărată tot de mama lor. Aceasta a avut suma de 1750 lei, cu care vroia să refacă gardul şi soba, sumă ce a fost luată de reclamantă.

Pârâta a mai adăugat că dorinţa defuncţilor a fost ca fratele lor să rămână în casă, iar prin comportamentul său, reclamanta a încercat să o înlăture pe pârâtă din casa părintească, pentru ca la partaj să-i fie atribuită ei.

În drept, pârâta a invocat dispoziţiile art 115-118 C.p.c.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, martori şi expertiză tehnică.

Prin precizarea depusă la 20.11.2012, reclamanta a invocat excepţia prescripţiei dreptului la opţiune succesorală şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor B F şi B M, deoarece nu au acceptat în termen legal succesiunea autoarei B M. De asemenea, a solicitat să se constate că, pe lângă îmbunătăţirile menţionate în acţiune, a construit în vara anului 2012 şi un foişor  din beton şi lemn, despre care au relatat martorii audiaţi (fila72).

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, interogatoriu şi martori.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea de admitere în principiu, în temeiul art. 6736 C.pr.civ. din 1865 pronunţată la data de 27.11.2012, instanţa a constatat deschisă succesiune numitului B I  decedat la data de 26.04.1975, cu ultimul domiciliu în comuna Lunca Corbului, jud. Argeş, iar moştenitori legali acceptanţi ai succesiunii autorului sunt: B M, în calitate de soţie  supravieţuitoare cu o cotă succesorală de ?, reclamanta D V,  pârâta B E şi defunctul B N ( decedat la data de 07.03.2008) fiecare cu o cotă succesorală 1/4, cota celui din urmă, B N, revenind prin retransmitere surorilor sale, Dinu Viorica şi B E, în calitate de colaterali privilegiaţi, cu o cotă de 1/2 fiecare, astfel că acestea beneficiază fiecare de o cotă de 3/8 din succesiunea defunctului.

Prin aceeaşi încheiere s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor B F şi B M, descendenţi de gradul I ai numitului B N, fiul defuncţilor B Işi Bu M. 

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului, Burdeanu Ion, se compune din cota de 1/2 dintr-o casă de locuit din ostreaţă, dintr-un pătul (fânar) şi un grajd (magazie) din ostreaţă, menţionate în certificatul de moştenitor nr. 249/06.06.1996; din terenul în suprafaţă totală de 3,26 ha, individualizat conform titlului de proprietate nr. 105156/15.09.1998 şi din terenul forestier de 3000 mp, menţionat în procesul-verbal de punere în posesie nr. 2380/19.04.2012.

Prin încheierea din data de 27.12.2012 s-a respins includerea la masa partajabilă rămasă la data decesului autorului Burdeanu Ion a terenului forestier în suprafaţă de 3000 mp menţionat în procesul-verbal de punere în posesie nr.169/03.02.2000, întrucât este acelaşi cu cel menţionat în procesul-verbal de punere în posesie nr.2380/19.04.2012.

Prin încheierea de admite în principiu instanţa a mai constatat deschisă succesiunea defunctei B M decedată la data de 06.04.2007, cu ultimul domiciliu în localitatea Lunca Corbului, jud. Argeş, a reţinut ca fiind moştenitori acceptanţi ai succesiuni acestei autoare, reclamanta D V,  pârâta B E şi defunctul BN (decedat la data de 07.03.2008) fiecare cu o cotă succesorală 1/3, cota celui din urmă, revenind prin retransmitere surorilor sale, Dinu Viorica şi B E, în calitate de colaterali privilegiaţi, cu o cotă de 1/2 fiecare, astfel că acestea beneficiază fiecare de o cotă de 3/6 din succesiunea defunctei.

Totodată, instanţa a constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei, B M se compune din : cota de 1/2 dintr-o casă de locuit din ostreaţă, dintr-un pătul (fânar) şi un grajd (magazie) din ostreaţă, menţionate în certificatul de moştenitor nr. 249/06.06.1996; din terenul în suprafaţă totală de 1,5 ha, individualizat conform titlului de proprietate nr. 133385/19.10.2005 şi din cota de 1/4 din succesiunea defunctului său soţ, B I, conform certificatului de moştenitor nr. 249/06.06.1996.

Instanţa a mai reţinut că pasivul succesoral rămas al ambilor defuncţi, este în sumă de 1129 lei, reprezentând taxe şi impozite aferente bunurilor succesorale, pentru perioada 2008-1012 (chitanţele de la filele 13, 17-21, mai puţin chitanţa nr. 0007112 din 06.10.2008, ce atestă plata sumei de 30 lei cu titlu de “pază 2008”).

Prin încheierea interlocutorie instanţa a  reţinut că  reclamanta a efectuat următoarele îmbunătăţiri asupra bunurilor succesorale:gardul din spatele casei, cu excepţia ulucilor şi a laţilor; gardul din grădină, realizat din plasă de sârmă cu temelie din ciment; temelia casei din ostreaţă şi tencuirea exterioară a acesteia; montarea a două geamuri termopan, a unei uşi şi închiderea balconului pe o latură şi a fost respinsă cererea completatoarea a aceleaşi părţi cu privire la includerea la pasivul succesoral şi a foişorul construit în gospodăria ce a aparţinut defuncţilor, reţinându-se că această construcţie are caracter voluptoriu.

Subsecvent pronunţării încheierii de admitere în principiu a cererii de chemare în judecată, instanţa a dispus efectuarea expertizelor în specialităţile construcţii şi topografie, ultimului expert stabilindu-i-se şi  obiectivul de formarea loturilor, obiectivele rapoartelor de expertiză fiind stabilite prin încheierea de la data de 22.01.2013.

La data de 15.04.2013 dl. expert Dumitrache Ion a întocmit raportul de expertiză în specialitatea evaluare bunuri imobile  (filele 122- 132), iar la data de 10.06.2013 a fost depus completarea la raport, prin care expertul tehnic judiciar  a răspuns la obiecţiunile încuviinţate de instanţă, pârâtei prin încheierea de şedinţă din data de 14.05.2013(filele 146-151).

În cauză a fost desemnat expert tehnic judiciar în specialitatea topografie pentru identificarea, evaluarea terenurilor reţinute la masa partajabilă a celor doi defuncţi şi lotizare bunurilor ce compun cele două mese partajabile dl. expert Diaconu Ion, care l-a data de 29.01.2014 a depus la dosar lucrarea întocmită şi o rectificare la raport (filele 210-228, 229).

Ca urmarea a admiteri obiecţiunilor formulate de reclamantă şi de pârâta B E l-a data de 20.03.2014 s/a depus la dosarul cauzei completare la raportul în specialitatea topografie (filele 135-136).

Prin expertiza în specialitate construcţii au fost identificate şi  evaluate bunurile imobile reţinute la masa partajabilă, respectiv, o casa,  un grajd, o magazia şi îmbunătăţirile efectuate de reclamantă şi reţinute de instanţă prin încheierea de admitere în principiul ca fiind realizate de aceasta.

Prin raportul de expertiză întocmit în cauză de dl. expert tehnic  Diaconu Ion au fost identificate terenurile din titlurile de proprietate al autorilor, din procesul-verbal de punere în posesie nr. 2380/19.04.2012, evaluată masa partajabilă şi au fost propuse două variante de lotizare fiecărei părţi fiindu-i atribuite bunuri în natură, iar pentru echilibrarea loturilor s-au acordat sulte.

Expertul a evaluat masa partajabilă la suma de 76706 lei cu includerea îmbunătăţirilor efectuate de reclamantă, iar valoarea loturilor cu scăderea pasivului succesoral în cuantum de 1129 lei este de 38918 lei lotul ce i se cuvine reclamantei Dinu Viorica şi 37788 lei lotul ce i se cuvine pârâtei B E.

Potrivit art. 741 C.civ. din 1864 (aplicabil în cauză raportat la data decesului celor doi autori, anterior intrării în vigoare a noului cod civil 01.10.2011) la formarea şi compunerea loturilor, trebuie să se dea în fiecare lot, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi şi de creanţe de aceeaşi natură şi valoare. Principiul partajării în natură este reluat de dispoziţiile art. 6739 Cod pr. civ. din 1865, ce stabilesc criteriile ce vor fi avute în vedere la formarea şi atribuirea loturilor, respectiv acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor şi modul de stăpânirii al terenurilor.

Părţile au optat pentru variante diferite de lotizare, reclamanta preferând varianta I de lotizare, iar pârâta dorind varianta II de lotizare.

Instanţa în lipsa acordului părţilor la atribuirea loturilor va avea în vedere posesia bunurilor reţinute la masa partajabilă, edificarea pe terenul curţii-construcţii în suprafaţă de 916 mp a unor construcţii de către reclamanta Dinu Viorica, îmbunătăţirile efectuate de acesta la casa defuncţilor părinţi, împrejmuiri efectuate de aceasta şi suportarea de către părţi a unor costuri minime pentru formarea loturilor independente.

În cauză se constată că varianta de lotizare propusă de  reclamantă respectă principiul atribuirii în natură a bunurilor supuse partajării, costurile pentru realizarea unor loturi individuale sunt minime implicând doar mutarea de către reclamantă a curţii păsărilor pe un alt amplasament în cadrul lotului său, şi nu presupune plata de sulte de către părţi pentru realizarea echilibrului valoric dintre loturi.

În cazul celei de-a doua variante chiar dacă se propune o partajare în natură a bunurilor reţinute a fi partajate costurile pentru realizarea loturilor sunt superioare faţă de prima variantă şi sunt dor în sarcina reclamantei, singura  moştenitoarea care a efectuat cheltuieli de întreţinere a gospodăriei părinţilor şi a achitat la scadenţă impozitele aferente construcţiilor şi terenurilor reţinute  prin încheierea de admitere în principiu.

 Prin urmare, chiar dacă în această variantă părţile ar avea deschidere egală la drumul naţional şi în prima variantă deschiderea la drumul naţional a lotului ce este propus a reveni pârâtei este de 13, 44 mp şi permite potrivit Legii nr.50/1991 edificare de construcţii pe acest teren, însă presupune pentru reclamantă suportarea cheltuielilor cu mutare a foişorului C4 şi  curţii păsărilor pe un alt amplasament în cadrul lotului acesteia, demolarea urmată de mutarea gardului pe aliniamentul 2-10 conform schiţei din anexa nr.6 la raport.

Prin urmare, instanţa va omologa raportul de expertiză întocmit de expertul tehnic judiciar Diaconu Ion în varianta I de lotizare, astfel cum a fost modificată în sensul că beneficiara lotului nr. 2 este doar pârâta B E, iar nu cum eronat s-a menţionat în raport, atât în partea scrisă, cât şi în partea grafică , ca fiind această pârâtă împreună cu pârâţii B F şi B M M.

În concluzie, reclamantei Dinu Viorica îi va reveni în proprietate lotului nr. 1 al variantei I de lotizare, iar pârâtei B E îi va reveni în proprietate lotul nr.2 al variantei I de lotizare, raportul împreună cu schiţele  anexate, aferente variantei I  făcând parte din prezenta hotărâre.

În cauză se constată că, cheltuielile de judecată au fost suportate de reclamanta Dinu Viorica  în sumă de 2328 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru în cuantum de 728 lei, diferenţă de onorariu de expert pentru specialitate construcţii în sumă 100 lei (onorariul de expert în specialitatea topografie fiind suportat de părţi în cote egale câte 500 lei, iar în construcţii reclamanta suportând cu 100 lei mai mult decât pârâta) şi onorariu avocat în sumă de 1500 lei conform chitanţelor nr. 115/02.04.2014, nr.70/31.11.2012, 112/29.03.2014.

Instanţa, având în vedere că prezentul proces profită tuturor părţilor litigante, va dispune obligarea pârâtei B E la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, conform cotei succesorale ce i s-a cuvenit, după realizarea compensării onorariilor de expert.

Prin urmare, instanţa  o va obliga pe pârâta B E să plătească  reclamantei suma de 1164 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Pentru toate aceste considerente, instanţa în temeiul art.728 C.civ. din 1864 coroborat cu art.6731 C.pr.civ.din 1865 va admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Dinu Viorica şi va sista starea de indiviziune dintre părţi.