Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 992 din 18.09.2014


J U D E C A TO R I A

D E L I B E R Â N D:

Constată că prin plângerea înregistrată la instanţă la data de 24.04.2014,  petentul XX a solicitat, în contradictoriu cu intimata IPJ Bihor, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr. 6535680 din data de …… şi implicit a sancţiunilor aplicate prin acesta ca nelegal şi netemeinic.

În fapt, în motivare petentul arată că la data de 09.04.2014 a fost oprit de către IPJ Bihor şi a fost sancţionat neîntemeiat de către agentul de poliţie, reţinându-se în sarcina sa faptul că a încălcat viteza de circulaţie în localitate şi că ar fi încălcat linia continuă.

Arată că în ziua respectivă se deplasa dinspre Cluj Napoca spre Oradea, transporta marfă pentru societatea la care este angajat, ocupându-se cu distribuţia de bunuri în zona Cluj, Bihor, Mureş.

Mai arată că nu se face vinovat de cele consemnate în procesul verbal, a avut obiecţiuni, dar nu s-a ţinut cont de acestea de către agentul de circulaţie, cu atât mai mult cu cât nu a fost însoţit de nici un martor.

Totodată, consideră că a circulat cu aproximativ 65-70 km/h, depăşind un auto care circula foarte încet şi a revenit pe banda de circulaţie înainte să fie linie continuă. Arată că a solicitat organului de poliţie înregistrarea video ca să demonstreze că este nevinovat, că nu a încălcat linia continuă şi că circula cu aproximativ 65-70 km/h şi nicidecum cu 86 km/h, însă agentul constatator a refuzat acest lucru.

Faţă de cele de mai sus, solicită admiterea plângerii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile OUG 195/2002 şi art. 194 C.p.c.

Intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca netemeinică şi nelegală a acţiunii formulate de petent.

În motivare, intimata arată că la data de 09.04.2014 agentul constatator aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe DN 1 în loc. Borod, km 570+350, a sesizat faptul că petentul în cauză, conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare ….., a efectuat o manevră de depăşire neregulamentară a unui alt autovehicul care circula regulamentar, în zona de acţiune a indicatorului ,,depăşirea interzisă”, manevra de depăşire s-a efectuat trecându-se peste marcajul longitudinal simplu continuu a drumului.

Oprit de către agentul de poliţie petentului i s-au solicitat actele acestuia, întocmindu-se procesul verbal de contravenţie, fiind sancţionat conform prevederilor legale pentru abaterea săvârşită.

De asemenea, petentul a mai fost sancţionat pentru depăşirea limitei legale de viteză, fiind surprins circulând cu o viteză de 86 km/h.

Solicită instanţei a se constata că prin manevra de depăşire neregulamentară efectuată, petentul a pus în pericol grav atât siguranţa sa cât şi a celorlalţi participanţi la trafic.

De asemenea, solicită instanţei a avea în vedere faptul că înregistrarea radar s-a făcut cu aparat omologat şi verificat metrologic, aşa după cum rezultă din buletinul de verificare.

Mai mult, solicită a se avea în vedere că zona în care petentul a efectuat depăşirea neregulamentară este una foarte periculoasă, semnalizată ca atare, o zonă în care au avut loc numeroase accidente soldate cu pagube materiale dar şi cu victime umane, datorită ignoranţei manifestată de unii conducători auto, precum este şi cazul petentului.

De asemenea, menţionează că petentul a semnat procesul verbal de contravenţie fără a avea de formulat obiecţiuni, dovadă faptului că şi-a recunoscut vinovăţia.

Referitor la aspectele de formă şi fond ale procesului-verbal întocmit, acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2001.

Pentru considerentele expuse, apreciază că prezumţia de temeinicie a procesului verbal de contravenţie nu a fost răsturnată în speţă, petentul nefăcând dovada nevinovăţiei sale raportat la fapta reţinută în sarcina sa.

Faţă de aspectele arătate, consideră că agentul constatator a procedat corect în stabilirea vinovăţiei petentului, drept pentru care solicită instanţei respingerea acţiunii petentului şi menţinerea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ca fiind legal întocmit.

În drept, întâmpinarea se întemeiază pe prevederile art. 205-208 C.proc.civ., OU.G. nr. 195/2002, O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 6535680 din data de ….., dresat de intimata IPJ Bihor pe seama petentului XX, acesta a fost sancţionat cu amenda în cuantum total de 850 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 121 alin. 1 şi art. 120 alin. 1 lit. h, i din din HG 1391/2006 şi sancţionate de art. 101 alin. 2 şi art. 100 alin. 3 lit.e din OUG nr.195/2002, totodată, în baza art.108 al.1 lit.c pct 3 din OUG 195/2002, reţinându-i-se permisul de conducere.

În sarcina petentului s-a reţinut faptul că la data de 09.04.2014, pe DN1 E60 în localitatea Borod, Km 570+350m., a condus autoturismul marca Fiat cu nr. de înmatriculare …..cu o viteză de 86 km/h şi a efectuat o manevră de depăşire neregulamentară a unui alt autovehicul care circula regulamentar, în zona de acţiune a indicatorului ,,depăşirea interzisă”, trecând peste marcajul longitudinal simplu continuu a drumului.

Instanţa, în urma verificării cerute de art. 34 din O.G. 2/2001, constată că plângerea a fost înregistrată la instanţă la data de (…..) în termenul legal de 15 zile de la data comunicării procesului verbal contestat (…..)

Examinând procesul-verbal de contravenţie din prisma dispoziţiilor art.17 din OG nr. 2/2001, instanţa reţine că lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator sau a semnăturii acestuia atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata şi din oficiu.

Prin urmare, sub aspectul condiţiilor de valabilitate ale actului constatator, instanţa constată că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002.

Referitor la apărarea invocată de petent, în sensul că la momentul opririi sale în trafic a formulat obiecţiuni, care însă nu au fost consemnate de către agentul constatator, instanţa reţine din menţiunile inserate în procesul-verbal de contravenţie, că la rubrica „Alte menţiuni” se precizează faptul că „nu sunt menţiuni”, petentul semnând procesul-verbal pentru luare la cunoştinţă.

De altfel, instanţa reţine că nerespectarea dispoziţiilor art. 16 din OG nr. 2/2001 atrag nulitatea relativă a procesului verbal, petentului revenindu-i sarcina, conform art. 175 aliniat 1 din Codul de procedură civilă, de a face dovada vătămării pricinuite, vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea procesului verbal.

Câtă vreme petentul nu face dovada existenţei vreunei vătămări pricinuite prin întocmirea procesului-verbal în această formă, instanţa consideră apărarea invocată de acesta ca fiind neîntemeiată.

Sub aspectul analizării temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că petentului îi sunt recunoscute şi garanţiile procesuale specifice în materie penală în ceea ce priveşte dreptul la un proces echitabil, printre care şi prezumţia de nevinovăţie prevăzută de par. 2 al art. 6 din CEDO. Această prezumţie, ca orice prezumţie legală relativă, conduce la răsturnarea sarcinii probei, astfel că în cazul plângerilor contravenţionale trebuie urmărită asigurarea unui echilibru între prezumţia creată de art. 1171 C. civ. şi posibilitatea pentru petent de a face dovada unei situaţii de fapt diferite, în favoarea petentului operând prezumţia de nevinovăţie, astfel cum s-a reţinut şi în cauza Anghel contra României.

Potrivit art.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa apreciază că se impune angajarea răspunderii contravenţionale a petentului, având în vedere următoarele considerente:

Conform art.121 al.1 din HG 1391/2006 „conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare.”

De asemenea, art. 101 alin. 2 din OUG 195/2002 prevede că amenda contraventionala prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni se aplica si conducatorului de autovehicul care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. 1 lit. c.

Art.108 al.1 lit.c pct 3 din OUG 195/2002 prevede că savarsirea de catre conducatorul de autovehicul a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: 4 puncte de penalizare pentru depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

De asemenea, dispoziţiile art.120 alin.1 lit.h, i din HG nr. 1391/2006 prevăd că „se interzice depăşirea vehiculelor în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă” şi când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere, iar potrivit art.100 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile nerespectarea de către conducătorul de autovehicul a regulilor privind depăşirea.

Din fotografiile depuse la dosarul cauzei (filele 13-16) dar şi ca urmare a vizionării CD-ului depus de către intimată, rezultă că petentul se face vinovat de faptele reţinute în sarcina sa prin procesul verbal contestat, acesta fiind surprins în timp ce efectua manevra de depăşire pe un segment de drum cu marcajul longitudinal simplu continuu, în zona de acţiune a indicatorului „depăşirea interzisă”.

Din fotografiile radar depuse de intimată, rezultă cu claritate viteza cu care petentul circula, precum şi numărul de înmatriculare al autoturismului condus de petent, acesta fiind înregistrat cu viteza de 86 km/h în zonă de limitare a vitezei la 50 km/h.

Potrivit buletinului de verificare metrologică nr. …. din data de …. emis de Institutul Naţional de Metrologie, aparatul pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor montat pe Dacia Logan MCV nr. MAI …… a fost verificat metrologic la data de ……., durata valabilităţii acestei verificări fiind de 1 an.

De asemenea, la dosar s-a depus de către intimată în probaţiune şi certificatul aprobare de model pentru aparatul de măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi atestatul operator radar pe numele ag. XX din cadrul SPR Bihor (fila 17 dosar). 

Fapta este recunoscută parţial prin plângerea formulată de către petent, acesta arătând că a existat o manevră de depăşire, însă iniţiată pe un segment de drum în care exista linie discontinuă.

Sub aspectul elementelor constitutive ale contravenţiei prev. de art.1 al.1 OUG 2/2001, constând în existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia, prevederea şi incriminarea legală a faptei săvârşite, instanţa reţine că în cauză sunt întrunite în mod cumulativ aceste elemente, petentul săvârşind contravenţiile reţinute în sarcina sa în procesul verbal de contravenţie.

 Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa competentă să soluţioneze plângerea hotărăşte asupra sancţiunii, iar potrivit art. 21 alin. 3 din OG nr.2/2001, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul verbal.

Prin urmare, instanţa consideră că procesul verbal de contravenţie a fost  legal şi temeinic întocmit şi, faţă de gravitatea faptelor, este necesară în cazul petentului aplicarea unor sancţiuni de natura celor aplicate de organul constatator, pentru realizarea scopului acestora, constând în prevenirea săvârşirii unor astfel de fapte.

În aceste condiţii, faţă de probele administrate în cauză, fiind răsturnată prezumţia de nevinovăţie care operează în favoarea petentului, având în vedere starea de fapt reţinută în procesul verbal atacat, susţinută şi de probele analizate în condiţiile arătate mai sus şi necontestate de petent, instanţa în baza art. 34 din OG 2/2001 republicată, găsind neîntemeiată plângerea formulată de petent, urmează a o respinge.

Referitor la cheltuielile de judecată, instanţa constată că acestea nu au fost solicitate în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge plângerea formulată de petentul XX, domiciliat în …., str. …., nr….., ap…., jud. …., CNP -…….., în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Poliţie Judeţean …., cu sediul în ……., ……, nr….., jud. …., împotriva procesului verbal de contravenţie seria CP nr. 6535680, întocmit la data de …… de intimata Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor – Poliţia Aleşd.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Calea de atac se va înregistra la Judecătoria Aleşd.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.09.2014.

 PREŞEDINTE GREFIER

 

Domenii speta