Fond funciar. Apliabilitatea art. iii din Legea 169/1997. Aplicabilitatea art. 23 din Legea 18/1991

Hotărâre 1 din 25.04.2014


Fond funciar. Apliabilitatea art. III din Legea 169/1997. Aplicabilitatea art. 23 din Legea 18/1991

Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr. … pe rolul acestei instante, reclamanta Ba solicitat in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR si COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR sa se constate nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. …./26.05.2004 in sensul schimbarii destinatiei de folosinta a unei suprafete de 777 mp din teren agricol intravilan sau extravilan, in teren intravilan curti constructii, prin excluderea din titlu a unei suprafete de 777 mp (sau 626 mp) teren agricol extravilan sau intravilan si includerea in titlu a unei suprafete egale de teren intravilan cu destinatia teren curti-constructii.

In motivarea cererii a aratat ca parintii sai, PD (decedata la data de …) si PS, de asemenea decedat, anterior cooperativizarii, au detinut in proprietate mai multe suprafete de teren situate in intravilanul si extravilanul com. Zarnesti, dintre care aproximativ 2000 mp teren intravilan curti constructii.

A aratat in continuare ca in anul 1960, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …./19.08.1960, tatal sau i-a vandut terenul in suprafata de 1000 mp cu destinatia curti constructii, situat in intravilanul satului ., intre vecinii ….., impreuna cu imobilul casa de locuit situat pe teren.

A mai aratat ca dupa aparitia Legii nr. 18/1991, mama sa a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru mai multe suprafete de teren, printre care si pentru suprafata de 0,10 ha teren intravilan curti constructii, suprafata ramasa nevanduta in intravilan, iar titlul de proprietate atacat a fost emis pentru suprafata totala de 3,33 ha teren agricol, dintre care 10500 mp pasune intravilan si restul teren agricol extravilan, fara ca in totalul suprafetei reconstituite sa fie inclusa si suprafata de 1000 mp teren intravilan curti constructii.

A precizat ca terenul in suprafata de 2000 mp a fost stapanita de catre parintii sai si apoi de reclamanta, mai bine de 80 de ani, terenul fiind intr-un singur trup, imprejmuit integral.

In drept a invocat dispozitiile art. 23 din Legea nr. 18/1991, ale art. III din Legea nr. 169/1997.

In dovedire a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri si de orice alte probe utile si a caror necesitate ar rezulta din dezbateri.

A anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in copii certificate: certificat de mostenitor nr. …./15.09.2004, certificat de atestare fiscala, titlu de proprietate, documentatie tehnica, contract de vanzare-cumparare, proces-verbal de vecinatate.

Cererea este scutita de plata taxei de timbru in temeiul dispozitiilor art. 29 lit. l din OUG nr. 80/2013 raportat la art. 42 din Legea nr. 1/2000.

La data de  29.01.2014 (fila 21) reclamanta a formulat o cerere precizatoare (fila 21) prin care a aratat ca vecinatatile terenului in suprafata de 1000 mp sunt cele mentionate in contractul de vanzare-cumparare  nr. …./19.08.1960.

A precizat ca in prezent vecinatatile intregului teren aflat in posesia sa sunt urmatoarele: la N-dispensar pe o distanta de 43,48 m, drum pe o distanta de 0,43 m si mostenitorii ND pe o distanta de 19,09 m; la S-drum pe o distanta de 11,60 m si BInr. cad. 49 pe 23,90 m; la E- drum pe o distanta de 12,89 m si BI nr cad 49 pe o distanta de 36,20 m; la V- MC pe o distanta de 42,77 m, terenul fiind amplasat in T…P ….. in com. ..

La solicitarea instantei, Comisia Locala … a comunicat actele care au stat la baza titlului de proprietate …../26.05.2004 (filele 23-32).

Paratele nu au formulat intampinare.

Instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …./19.08.1960 (fila 14) PS a vandut fiicei sale, PS (reclamanta din prezenta cauza) un teren loc de casa in suprafata de 1000 mp situat in com. …. impreuna cu casa si anexele gospodaresti edificate pe acesta.

Prin cererea formulata la data de 16.02.1962 (fila 26) P a solicitat primirea sa ca membru in Cooperativa Agricola de Productie, aducand in gospodaria colectiva terenuri in suprafata totala de 3,53 ha, printre care si un teren intravilan in suprafata de 0,10 ha, loc de casa.

Prin cererea inregistrata sub nr. …./09.03.1991 la Primaria …., sotia lui PS, PD a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, in baza Legii nr. 18/1991 (fila 27) pentru o suprafata totala de 3,33 ha teren, prin care un teren in suprafata de 0,10 ha aferent casei de locuit.

Prin titlul de proprietate nr. …./45/26.05.2004 emis de Comisia Judeteana .. de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor (fila 9), numitei PD i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 3,3300 ha situata pe teritoriul satului ….

Potrivit certificatului de mostenitor nr. …./15.09.2004 eliberat de BNI Visinoiu Elena (fila 7) reclamanta BS este unica mostenitoare a defunctei PD, decedata la data de 21.08.2000.

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta a solicitat anularea partiala a titlului de proprietate susmentionat prin includerea in titlul de proprietate a unui teren intravilan in suprafata de 777 mp, aceeasi suprafata urmand sa fie exclusa din suprafata reconstituita in extravilan sau intravilan.

Reclamanta a invocat in sprijinul cererii formulate dispozitiile art. 23 din Legea nr. 18/1991 si ale art. III din Legea nr. 169/1997.

Dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997 reglementeaza sanctiunea ce intervine in cazul in care actele emise in baza legilor fondului funciar au fost adoptate cu incalcarea legii.

Astfel, sanctiunea nulitatii absolute intervine ori de cate ori actele au fost emise cu nerespectarea dispozitiilor legii si cu incalcarea drepturilor altor persoane, iar nu numai in cazurile enumerate exemplificativ de textul de lege.

Instanta invedereaza pentru inceput faptul ca legile fondului funciar au instituit o procedura speciala, procedura care se finalizeaza prin emiterea titlului de proprietate, astfel incat persoanele indreptatite trebuie sa urmeze aceasta procedura intocmai, cu respectarea succesiunii etapelor.

Astfel, este esentiala urmarea tuturor pasilor prevazuti de lege, intrucat etapele premergatoare emiterii titlului au ca obiect stabilirea intinderii dreptului de proprietate si a amplasamentului, astfel incat orice nemultumire cu privire la acestea trebuia adusa la cunostinta comisiilor.

Actiunea intemeiata pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997 nu constituie o alta cale procesuala pusa la indemana persoanei pe numele careia a fost emis titlul sau la indemana mostenitorilor acesteia de exprimare a nemultumirilor legate de intinderea dreptului, ci vizeaza o finalitate distincta, aceea a invalida actele de reconstituire facute cu nerespectarea legii si a drepturilor altor persoane.

Astfel instanta apreciaza ca partea nu poate uza de dispozitiile art. III din Lege daca nu a formulat anterior contestatie si plangere impotriva actelor de reconstituire a dreptului de proprietate.

In ceea ce priveste art. 23 din Legea nr. 18/1991, instanta invedereaza ca acesta instituie un caz de reconstituire a dreptului de proprietate, reconstituire de care beneficiaza membrii cooperatori sau succesorii acestora care sunt proprietari ai caselor si anexelor gospodaresti, care sunt amplasate pe terenuri care au fost proprietatea lor anterior colectivizarii.

Potrivit alin. 2 terenurile ce fac obiectului reconstituirii in baza acestui text de lege sunt cele evidentiate ca atare in actele de proprietate, in cartea funciara, in registrul agricol sau in alte documente funciare, la data intrarii in cooperativa agricola de productie.

Astfel cum s-a aratat anterior, in anul 1960 reclamanta, in varsta de 9 ani,  a cumparat, de la autorii sai, un teren loc de casa in suprafata de 1000 mp situat in vatra satului …. impreuna cu casa si anexele gospodaresti edificate pe acesta, loc de casa avand urmatoarele vecinatati: la N si la E cu cladirea Sfatului Popular al com. …, la sud cu …...

In anul 1962 autorul sau, PS a adus in CAP un teren in suprafata de 0,10 ha, categoria de folosinta curti constructii, cu care a si figurat in registrul agricol in anii 1959-1961 (fila 28), registru care a si stat la baza cererii de reconstituire (fila 31 verso).

Reclamanta sustine ca detine in intravilanul satului … un teren in suprafata de 849 mp, care este cel cumparat de la parintii sai si un teren agricol in suprafata de 777 mp aflat in continuarea primului, in privinta caruia apreciaza reclamanta ca opereaza dispozitiile art. 23 din Legea nr. 18/1991.

Instanta trebuie sa cerceteze daca este vorba despre un teren ce a apartinut autorilor reclamantei anterior colectivizarii.

Analizand vecinatatile din contractul de vanzare-cumparare, instanta observa ca pe niciuna dintre laturi terenul vandut nu se invecineaza cu un alt teren proprietatea autorilor reclamantei. Mai mult, in registrul agricol apare mentiunea detinerii unui teren intravilan in suprafata de 1000 mp pana in anul 1961 inclusiv, categoria de folosinta curti constructii, in registru nefiind inserata nicio alta suprafata teren agricol cu aceasta suprafata.

Coroborand cele retinute mai sus cu faptul ca in registrul agricol erau trecute toate terenurile folosite de intreaga familie, instanta apreciaza ca terenul in suprafata de 0,10 ha vandut este cel inserat in registrul agricol.

Apreciaza astfel ca reclamanta nu a facut dovada imprejurarii ca terenul in suprafata de 777 mp a fost anterior colectivizarii, proprietatea autorilor sai, astfel incat dispozitiile art. 23 nu sunt aplicabile in privinta acestuia.

 Pentru considerentele susexpuse, va respinge cererea formulata ca neintemeiata.

Vazand principiul disponibilitatii ce guverneaza procesul civil, va lua act ca reclamanta nu solicita cheltuieli de judecata. 

Domenii speta