Validare poprire

Sentinţă civilă 0 din 13.04.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. …………

Şedinţa publică de la …………………..

Completul compus din:

PREŞEDINTE …………………….

Grefier …………………..

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile având ca obiect  validare poprire formulată de creditorul-intimat Biroul Executorului Judecătoresc „……………………….“.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din …………….fiind consemnate în acea încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

- deliberând -

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr. ………………… sub nr. ……………… la Judecătoria Buhuşi, ………………….. i-a chemat în judecată pe terţul poprit ………… …………. şi pe debitorul ………………, solicitând validarea popririi înfiinţate prin adresa nr. …………………… a acestui birou şi obligarea terţului poprit la plata sumelor datorate de debitor în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ………….. a Judecătoriei Buhuşi. Totodată, s-a solicitat amendarea terţului poprit pentru rea-credinţă, conform art. 460 C. pr. civ.

Cererea a fost legal timbrată, cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii se arată că în baza sentinţei civile nr. ……………. pronunţată de către Judecătoria Buhuşi,  precum şi ca urmarea cererii creditorului …………….., cu domiciliul în ………………, debitorul …………… a fost somat să plătească suma de ………………. lei (reprezentând cheltuieli de judecată şi de punere în executare, cheltuieli de executare şi taxă judiciară de timbru).

Deşi a fost somat încă din data de ……………., debitorul nu s-a conformat, în sensul achitării integrale a debitului.

Drept urmare, pentru a se asigura efectuarea plăţii sumei amintite, Biroul Executorului Judecătoresc a emis, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 al.1 şi art. 454 Cod pr.civ., adresele nr. …………….. din data de ……………. şi nr. ……………. din data de ……………., prin care a înfiinţat poprire asupra veniturilor debitorului, care este salariatul terţului poprit …………... din Buhuşi, str. …………., jud. Bacău. Deşi a primit adresele de poprire încă din data de ……………. respectiv din data de ……………….. terţul poprit nu s-a conformat, ignorând dispoziţiile art. 456 al.1 Cod pr.civ.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 460 Cod pr.civ.

În dovedirea cererii au fost depuse copii ale următoarelor înscrisuri, aflate în dosarul de executare nr. …….. al BEJ ……………… din ……………: cerere de executare silită/…………., sentinţa civilă nr. …………. a Judecătoriei Buhuşi pronunţată în dosarul nr. …………….., proces verbal de onorariu şi cheltuieli nr. ……………. din ………….. somaţie nr. …………… a B.E.J.”……”, o cerere cu nr. de înregistrare ………… la B.E.J.”……….., fişă portal instanţă, adresa nr. ………… din …………. emisă de B.E.J. ………….., dovada de comunicare, cerere, adresa nr. ………….. din …………. emisă de ……………, proces verbal de onorariu şi cheltuieli/………….., adresa nr. …………. din ……….. a B.E.J………….. cerere formulată de contestator şi înregistrată  la B.E.J. sub  nr. ……….., adresa nr. ……………. din ……………. emisă de B.E.J. …………….. adresa nr. ………….. din …………, adresa nr. ………… din …………. a B.E.J. Kovacs, cerere de validare poprire, recipise de consemnare CEC nr. …………. şi nr……………., adresa nr. ………….. emisă de Casa Judeţeană de pensii Bacău. De asemenea, la solicitarea instanţei, a fost depus în copie conformă cu originalul şi dosarul de executare nr. …………… al aceluiaşi birou (filele …………..).

Debitorul …………… a formulat întâmpinare şi cerere conexă, prin care a chemat în judecată pe creditorul …………….. şi pe executorul judecătoresc ……………., solicitând anularea tuturor formelor de executare din dosarul nr. ………… (prezentul dosar), întocmite în baza sentinţei civile nr. …………., pronunţată în dosarul nr. …………….. al Judecătoriei Buhuşi.

Cererea conexă a fost precizată ulterior, la termenul din …………, ca fiind cerere reconvenţională prin care se contestă executarea silită în dosarul nr. ……………. al executorului judecătoresc.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată, cu 183 lei taxă judiciară de timbru şi 1 leu timbru judiciar.

În motivarea cererii, debitorul-contestator critică soluţia dată de instanţă prin sentinţa civilă nr. ………………….. a Judecătoriei Buhuşi, considerând că această sentinţă a fost dată cu încălcarea normelor de drept constituţional şi a autorităţii de lucru judecat, în raport de decizia civilă nr…………….. a Tribunalului Bacău şi de sentinţa civilă nr. …………… a Judecătoriei Buhuşi, hotărâri defavorabile creditorului-intimat …………………..

Mai arată debitorul-contestator că în anul 2005, ……………… şi-a ………………… fără drept terenul în litigiu, contrar dispoziţiilor hotărârilor judecătoreşti anterior menţionate, iar în anul 2008 s-a adresat din nou instanţei, solicitând posesia pentru acelaşi teren, pentru care se judecase în anul 1997, acţiune ce a fost admisă de instanţă prin sentinţa civilă nr. ……………… a Judecătoriei Buhuşi, în baza unor acte false emise de primărie.

Debitorul-contestator consideră că executorul judecătoresc ……………….şi creditorul-intimat ………………., „au premeditat totul”, premeditarea constând în aceea că executorul a executat doar cheltuielile de judecată,  ferindu-se să execute şi dispoziţiile referitoare la posesia terenului, întrucât anterior, în dosarul de executare nr. …………….. pusese în executare decizia civilă nr. ………………. a Tribunalului Bacău şi sentinţa civilă nr. …………………. a Judecătoriei Buhuşi.

În dovedirea cererii sale, debitorul-contestator a depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: copia acţiunii din dosarul nr. ……………… al Judecătoriei Buhuşi, decizia civilă nr. …………………….. a Tribunalului Bacău în dosarul nr. ………………… sentinţa civilă nr. …………………….. pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosarul nr. ……………… proces verbal de sechestru asigurator nr. ………………… întocmit de B.E.J…………….., cerere formulată de ………………şi …………… cerere de înscriere la O.C.P.I.,  motivarea deciziei civile nr. ……………… pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. ………………., cerere formulată de ..............................., şi a solicitat interogatoriul executorului judecătoresc …………….. şi a creditorului-intimat …………………..

La termenul din ……………, debitorul-contestator prin apărător a precizat că nu doreşte să solicite proba cu interogatoriul, pentru ca la termenul din …………….. să revină şi să solicite din nou interogatoriul creditorului-intimat ……………………

De asemenea, la termenul din …………….., debitorul-contestator prin apărător şi-a precizat cererea reconvenţională, arătând că el contestă atât întinderea titlului executoriu, cât şi a sumelor datorate, întrucât suma solicitată derivă din alte titluri executorii, nu este precizată în mod expres şi nu este certă.

La termenul din …………….., acelaşi debitor-contestator a precizat că aceeaşi executare a mai fost făcută anterior, că s-au pus în executare hotărâri contradictorii, motiv pentru care în prezent există pe rol o cerere de revizuire. A solicitat un termen pentru a depune în scris aceste precizări, însă ulterior nu le-a mai depus.

Creditorul-intimat …………….. a formulat la rândul său întâmpinare la cererea reconvenţională de mai sus, prin care a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, întrucât ……………………….. a mai solicitat anularea tuturor formelor de executare silită efectuate de executorul judecătoresc …………………. în dosarul nr. …………………., pentru punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ……………. în ceea ce priveşte plata cheltuielilor de judecată şi de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate în dosarul nr. ………………….. şi care a fost respinsă ca nefondată prin sentinţa civilă nr. …………………, rămasă definitivă şi irevocabilă, ca urmare a respingerii recursului declarat de  ……………………….. împotriva acesteia.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, creditorul intimat arată că prin cererea de executare silită, pe care a adresat-o Biroului Executorului Judecătoresc „………………….” şi care face obiectul dosarului de executare silită nr. …………… a solicitat punerea în executare a titlului executoriu – sentinţa civilă nr. ……………… a Judecătoriei Buhuşi, în sensul achitării de către ………………… a cheltuielilor de judecată, şi a cheltuielilor ocazionate de executarea silită.

Până în prezent, acesta nu i-a plătit nici o sumă din cheltuielile de judecată şi executare datorate, deşi sentinţa civilă nr. ………….. constituie titlu de executoriu şi îndeplineşte toate condiţiile de formă necesare punerii în executare silită în privinţa recuperării cheltuielilor datorate ……………… refuză cu rea-credinţă să îi plătească aceste cheltuieli şi încearcă prin toate mijloacele să tergiverseze plata acestora. Se mai arată că hotărârile judecătoreşti, la care …………………… face referire în cuprinsul cererii reconvenţionale, au făcut obiectul unor executări silite distincte, deci fără legătură cu actuala executare silită şi titlul executoriu reprezentat de sentinţa nr……………………..

Ca urmare a relei-credinţe a terţului poprit ……………….. în ceea ce priveşte efectuarea popririi, creditorul-intimat solicită amendarea acestuia, cu amenda în cuantumul prevăzut de dispoziţiile Codului de procedură civilă.

De asemenea, creditorul-intimat apreciază că nu există motive pentru anularea formelor de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc ……………….., în dosarul de executare silită nr. ………………… solicitând instanţei să respingă cererea reconvenţională şi să admită cererea executorului judecătoresc de validare a popririi.

Întâmpinării i-au fost ataşate copii ale următoarelor înscrisuri: sentinţa civilă nr. …………… pronunţată în dosarul nr. ……………. al Judecătoriei Buhuşi, istoric portal instanţă.

Părţile au fost legal citate, prezentându-se în instanţă debitorul-contestator ……………….. asistat de avocat ……………….. şi creditorul-intimat ……………………………

Probele propuse de părţi au fost încuviinţate şi administrate de instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ………………… a Judecătoriei Buhuşi, s-a admis acţiunea civilă având ca obiect revendicare, formulată de reclamanţii ……………….şi…….. în contradictoriu cu pârâtul ……………, acesta din urmă fiind obligat să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamanţilor, suprafaţa de ………… teren arabil intravilan, situat în Buhuşi, ……………… identificată potrivit raportului de expertiză topografică efectuat în cauză de expertul ……………………….

Prin aceeaşi sentinţă, pârâtul a fost obligat să plătească reclamantului suma de ……………… lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Sentinţa de mai sus a rămas irevocabilă prin decizia nr. ………………….. a Tribunalului Bacău, prin care s-a constatat nul parţial recursul promovat de ………………… cu privire la motivele invocate la data ……………., s-a respins ca nefondat recursul aceleiaşi părţi cu privire la celelalte motive invocate, fiind obligat recurentul să plătească intimaţilor suma de ………….. lei cheltuieli de judecată în recurs.

Prin cererea formulată de creditorul ……………. la data de ………………. şi adresată BEJ ……….. din …………., s-a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …………….. a Judecătoriei Buhuşi, formându-se dosarul de executare nr. …………….. al acestui birou.

Prin încheierea din data de ……………. a Judecătoriei Buhuşi, a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ………………. a acestei instanţe.

La data de ……………., executorul judecătoresc a întocmit un proces-verbal de onorariu şi cheltuieli, în sumă totală de ………… lei, din care …………. lei onorariul executorului.

La data de …………, în dosarul de executare, s-a emis o primă somaţie, prin care debitorul ……………. a fost somat să achite creditorului ……………… suma de …………….. lei, reprezentând cheltuieli de judecată în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …………… a Judecătoriei Buhuşi şi cheltuieli de executare.

Ca urmare a neefectuării plăţii de către debitor, prin adresa nr. ………… emisă în acelaşi dosar, s-a solicitat terţului poprit SC ………………. SRL Buhuşi, indisponibilizarea sumelor pe care debitorul le are de primit de la această unitate, până la concurenţa sumei de ……………… lei.

La data de …………….., executorul judecătoresc întocmeşte un nou proces-verbal de onorariu şi cheltuieli, calculând în continuare cheltuieli de executare în valoare totală de …………….lei.

Ulterior, prin adresa nr. ………….. emisă în acelaşi dosar, s-a solicitat terţului poprit SC ……………SRL Buhuşi, indisponibilizarea sumelor pe care debitorul le are de primit de la această unitate, până la concurenţa sumei de ……………… lei.

Analizând actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. …………… al BEJ ………………, instanţa constată că executarea silită s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 372-379 şi următoarele din vechiul Cod de procedură civilă aplicabil în prezenta cauză.

Astfel, executarea silită a fost începută la cererea creditorului ……. …………… în baza unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă - sentinţa civilă nr. ……………. a Judecătoriei Buhuşi, investită cu formulă executorie, executarea silită fiind încuviinţată de instanţă. Creanţa pentru care se face executarea silită este certă, lichidă şi exigibilă şi este compusă din următoarele sume de bani: …………lei cheltuieli de judecată la fond, ………………. lei cheltuieli de judecată în recurs, la care s-au adăugat în temeiul art. 3717 vechiul Cod de procedură civilă, sumele de …………… lei reprezentând onorariul executorului judecătoresc calculat în conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2561/2012 (10% din valoarea creanţei) şi cheltuielile de executare în sumă de …………………… lei calculate potrivit celor două procese-verbale sus-menţionate.

Procesele-verbale de onorariu şi cheltuieli, somaţia comunicată debitorului contestator şi adresele către terţul poprit, au fost de asemenea întocmite cu respectarea condiţiilor de formă impuse de art. 387, 388 şi respectiv 454 din vechiul Cod de procedură civilă.

Asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de creditorul-intimat …………………. cu privire la cererea reconvenţională, instanţa constată că într-adevăr debitorul-contestator ………………… a mai formulat anterior o cerere având ca obiect contestaţie la executare împotriva actelor de executare întocmite în acelaşi dosar de executare, cauză ce a format obiectul dosarului nr. …………….. al Judecătoriei Buhuşi şi a fost soluţionată prin s.c. nr. ………………., definitivă şi irevocabilă la data de ………………, în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată. Totuşi, ulterior pronunţării acestei sentinţe, în dosarul nr. ……………. al BEJ ………………, au mai fost întocmite acte de executare, aşa cum s-a arătat mai sus, astfel încât, deşi între cererea reconvenţională din prezenta cauză şi cererea ce a format obiectul dosarului anterior menţionat există identitate de părţi şi obiect, actele de executare contestate nu sunt aceleaşi, motiv pentru care instanţa constată că nu există o totală identitate de părţi, obiect şi cauză astfel încât să fie aplicabile dispoziţiile privind autoritatea de lucru judecat şi va respinge excepţia invocată.

În ce priveşte afirmaţiile debitorului-contestator în sensul că aceeaşi executare a mai fost făcută anterior, în sensul că aceeaşi hotărâre a mai fost executată şi în alte dosare, nu s-a făcut nici o dovadă în acest sens.

Asupra contestaţiei la executare formulată pe cale reconvenţională de către debitorul-contestator ………………….., instanţa reţine următoarele:

Debitorul-contestator nu a contestat propriu-zis actele de executare întocmite în dosarul executorului judecătoresc, ci titlul executoriu, respectiv sentinţa civilă nr. ………………………. a Judecătoriei Buhuşi, fiind nemulţumit de soluţia adoptată de instanţă prin această sentinţă, pe care o consideră dată cu încălcarea normelor de drept constituţional şi a autorităţii de lucru judecat, în raport de decizia civilă nr. ……………….. a Tribunalului Bacău şi de sentinţa civilă nr. ……………. a Judecătoriei Buhuşi, hotărâri defavorabile creditorului-intimat ……………… şi care au fost puse în executare de acelaşi BEJ în dosarul nr. ……………….

În fapt, debitorul-contestator readuce în discuţie însuşi fondul cauzei soluţionate prin sentinţa ce constituie titlu executoriu, considerând că în mod nedrept a fost obligat să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamanţilor, suprafaţa de ………… mp. teren, în condiţiile în care la rândul său deţine titlu de proprietate pe acest teren, iar cererile prin care numitul …………….. a solicitat anularea titlului său au fost respinse anterior de instanţe prin hotărârile invocate.

Criticile aduse de debitorul-contestator titlului executoriu, exced însă cadrului legal al prezentei cauze, întrucât în cadrul contestaţiei la executare,  instanţa nu poate reanaliza fondul pricinii dezlegate prin hotărârea ce constituie titlu executoriu.

Atâta timp cât există o hotărâre definitivă şi irevocabilă care, aşa cum s-a arătat anterior, întruneşte condiţiile de formă necesare pentru a fi titlu executoriu, aceasta poate fi pusă în executare silită, iar o eventuală cerere de revizuire (despre care debitorul-contestator a făcut vorbire, fără însă a face dovada în acest sens), nu suspendă executarea.

În situaţia în care, pe calea revizuirii se va stabili că hotărârile judecătoreşti date în speţă sunt contradictorii, iar hotărârea supusă prezentei executări va fi anulată, debitorul-contestator va avea calea întoarcerii executării, potrivit dispoziţiilor legale în materie.

Cu privire la afirmaţiile debitorului-contestator în sensul că intimatul-creditor a dat dovadă de rea-credinţă solicitând executarea doar a dispoziţiilor referitoare la cheltuielile de judecată şi nu şi a celor referitoare la posesie, trebuie amintit că posibilitatea de a executa silit un titlu executoriu este un drept al creditorului şi nu o obligaţie, astfel încât acesta poate să ceară executarea totală sau parţială, neexistând nici o dispoziţie legală care să-l oblige să ceară executarea  silită a titlului în întregul său.

Faţă de motivele de mai sus, sunt lipsite de relevanţă răspunsurile creditorului-intimat la interogatoriul solicitat de debitorul-contestator, cu privire la aspecte legate de fondul cauzei, de existenţa unor hotărâri contradictorii, ori de punerea în executare parţială a titlului executoriu.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 460 şi urm. din vechiul Cod de procedură civilă, instanţa va admite în parte cererea de validare poprire, urmând a valida poprirea înfiinţată de BEJ …………… din Buhuşi prin adresele nr. ………… din datele de ………. şi …………, emise în dosarul de executare nr. ……………. al acestui birou şi a obliga terţul poprit să plătească creditorului-intimat suma de …………. lei, reprezentând cheltuieli de judecată conform s. c. nr. ………….. a Judecătoriei Buhuşi şi cheltuieli de executare în dosarul de executare nr.……………………

În ce priveşte cererea de amendare a debitorului-contestator, care are şi calitatea de administrator al terţului poprit SC …………………. SRL Buhuşi, instanţa reţine că acesta are convingerea intimă că a fost nedreptăţit prin hotărârea ce face obiectul executării, astfel încât nu poate fi considerat de rea-credinţă în refuzul său de a-şi îndeplini obligaţia de plată. Pentru acest motiv, cererea de amendare urmează a fi respinsă.

De asemenea, pentru motivele anterior expuse, instanţa va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de creditorul-intimat ……………..

În temeiul art. 399 şi urm. din vechiul Cod de procedură civilă şi pentru motivele de mai sus, instanţa va respinge ca nefondată cererea reconvenţională având ca obiect contestaţie la executare, formulată de debitorul-contestator ……………….. în contradictoriu cu creditorul-intimat …………… şi în consecinţă va respinge şi cererea debitorului-contestator privind cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE.

Admite în parte cererea având ca obiect validare poprire, formulată de BEJ ……………. din Buhuşi, cu sediul în loc. Buhuşi, ………………….  în contradictoriu cu debitorul-contestator …………….., domiciliat în loc. Buhuşi, …………………,  şi cu terţul poprit SC ………………. SRL Buhuşi, cu sediul în loc. Buhuşi, ………………….., jud.Bacău.

Validează poprirea înfiinţată de BEJ ………………. din Buhuşi prin adresele nr. ………………. din datele de ……………… şi ………………., emise în dosarul de executare nr. ………………. al acestui birou.

Obligă terţul poprit să plătească creditorului-intimat ………………, suma de ……………….. lei, reprezentând cheltuieli de judecată conform s. c. nr. ………………….. a Judecătoriei Buhuşi şi cheltuieli de executare în dosarul de executare nr. ……………… al BEJ …………………… din Buhuşi.

Respinge ca nefondată cererea de amendare a debitorului-contestator.

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de creditorul - intimat ……………., domiciliat în ……………. jud.Bacău.

Respinge ca nefondată cererea având ca obiect contestaţie la executare, formulată de debitorul-contestator …………….. în contradictoriu cu creditorul-intimat …………………………

Respinge cererea debitorului-contestator privind cheltuielile de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ………….

Domenii speta