Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (art.349 ncp)

Decizie 0 din 25.09.2014


JUDECĂTORIA BUHUŞI

ÎNCHEIERE – Camera preliminară

Şedinţa din Camera de Consiliu de la ...

Completul compus din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ : .

Grefier:  .

Pe  rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr.  .... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi privind pe inculpaţii ... trimişi în judecată în stare de libertate pentru infracţiunile de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi ucidere din culpă, prevăzute de art. 349 al. 1, 2, art. 350 al. 1, 3 şi art. 192 al. 1, 2 N. C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 1969.

Fără participarea procurorului şi a inculpaţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

JUDECĂTORUL DE  CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Prin rechizitoriul nr.... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii ....., pentru infracţiunile de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi ucidere din culpă, prevăzute de art. 349 al. 1, 2, art. 350 al. 1, 3 şi art. 192 al. 1, 2 N. C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 1969.

În actul de sesizare s-a reţinut că inculpaţii nu au respectat obligaţiile şi măsurile stabilite prin lege şi prin fişa postului, cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă şi nu au luat măsurile care se impuneau în această privinţă, deşi aveau îndatorirea de a le lua, consecinţa fiind accidentul de muncă din data de ...., de la ...., jud. Bacău, aparţinând ......., în urma căruia a decedat persoana vătămată .....

Situaţia de fapt a fost astfel reţinută, în urma administrării următoarelor probatorii: proces-verbal de sesizare din oficiu, procese-verbale de cercetare la faţa locului şi planşă foto anexă, acte de constatare medico-legală, constatare a ITM ..., expertiză extrajudiciară ..., expertiză judiciară ..., supliment raport expertiză judiciară – răspuns la obiecţiuni, proces-verbal de predare echipament individual de muncă, fişa postului – ......,  fişele posturilor – inculpaţi, proces-verbal de remediere a neconformităţilor, fişe de mentenanţă, înscrisuri privind situaţia juridică a....., declaraţiile inculpatei persoană juridică prin reprezentant, declaraţiile inculpatului ...., declaraţie extrajudiciară olografă inculpat ...., declaraţiile inculpaţilor.....,  declaraţiile martorilor.....

Prin cererea formulată la data de ...., inculpaţii au depus la dosar note de şedinţă, referitoare la legalitatea sesizării instanţei şi a probelor administrate, solicitând restituirea cauzei la parchet.

 În motivarea acestei cereri, inculpaţii au arătat că, la baza întocmirii actului de sesizare, a stat procesul-verbal de cercetare nr. ...., întocmit de ITM ..., deşi activitatea efectuată de ITM nu poate suplini activitatea de cercetare penală şi nu poate impune repere după care organul de cercetare penală trebuie să se ghideze.

 Inculpaţii consideră că organul de cercetare penală a ignorat obligatia instituită de art. 5 alin. 2 C. pr. pen. şi a ghidat întreaga cercetare în aşa fel încât aceasta să confirme aspectele consemnate în procesul-verbal de cercetare nr. ....

Raportat la constatările consemnate acolo, s-a plecat e la o "prezumţie de vinovăţie", context în care probatoriul a fost administrat unidirecţional.

Astfel actul de sesizare preia fără substanţă probatorie şi fără fundament legal o serie de elemente consemnate în acel proces verbal ca fiind aspecte esenţiale în atragerea răspunderii penale.

Mai arată inculpaţii că sunt reţinute aspecte extrajudiciare - raportul de expertiză ....., în condiţiile în care, raportat la textele invocate anterior, acele constatări nu constituie repere în cercetarea penală.

Cu bună ştiinţă sunt ignorate apărările formulate în baza prevederilor art. 22-23 L. 319/2006, în contextul în care există elemente probatorii care le confirmă.

Inculpaţii consideră că încă de la început s-a plecat de la o prezumţie greşită în ceea ce priveşte cauza accidentului, persoana răspunzătoare şi legătura de cauzalitate.

În mod greşit se reţine că SC ..... ar fi răspunzătoare, prin prisma neadoptării de soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Afirmaţia respectivă are un caracter general şi, în mod greşit, este considerată principala cauză a producerii evenimentului.

Inculpaţii susţin că au dovedit, cu prilejul cercetării, faptul că ..... de creştere a păsărilor este o fermă modernizată tehnologic, că în decursul timpului s-au făcut nenumărate lucrări de modernizarea instalaţiilor tehnologice şi electrice, în conformitate cu toate cerinţele legale.

Acest aspect nu este relevat de raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de ....., iar premizele inexacte exprimate acolo sunt preluate de organul de cercetare penală, fără o verificare prealabilă.

Mai menţionează inculpaţii că procesul-verbal întocmit de ITM ..... - ce a stat la baza sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, a fost contestat, făcând obiectul ds. nr. ..., aflat pe rolul Tribunalului Bacău.

Mai mult, aceste premize au constituit şi obiective pentru raportul de expertiză electroenergetică administrată şi teze probatorii prestabilite.

Referitor la afirmaţia Ministerului Public în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Popovici Ştefan, respectiv "indiferenţa cu care inculpatul a tratat procesul-penal", inculpaţii apreciază că aceasta demonstrează încă o dată modalitatea părtinitoare şi abuzivă, de încălcare a prevederilor art. 83 C. pr. pen., în care organul de cercetare penală a interpretat atitudinea procesuală a acestuia.

Lucrările dosarului demonstrează, la o minimă lectură, faptul că acest inculpat a înţeles să dea declaraţie şi să răspundă întrebărilor ce i-au fost adresate de organele de cercetare penală.

În plus, afirmaţiile acestuia sunt coroborate cu înscrisuri de natură să înlăture "răspunsurile evazive" consemnate în actul de sesizare.

La data de ..., parchetul a formulat răspuns la cererea inculpaţilor, arătând că singurul mijloc de probă contestat de inculpaţi este procesul-verbal al ITM ..., în rest reprezentanţii inculpaţilor făcând discuţii pe fondul cauzei cu privire la existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, care se situează în afara obiectului procedurii în camera preliminară.

Din dosarul cauzei, aspect descris în detaliu şi în rechizitoriu, reiese clar că organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la decesul unui salariat la locul de muncă, s-au deplasat la locul accidentului şi au efectuat o cercetare la faţa locului în conformitate cu atribuţiile de serviciu. Tot în baza atribuţiilor de serviciu, la faţa locului s-au deplasat şi reprezentanţi ai ITM ..... care au efectuat cercetări conform cu legislaţia în vigoare care reglementează activitatea acestora în astfel de situaţii.

Procesul-verbal întocmit de ITM... constituie mijloc probă necesar şi legal administat, care a stat la baza emiterii rechizitoriului în ansamblul probatoriu, prin coroborare cu celelalte mijloace de probă enumerate în rechizitoriu. ITM .. a întocmit respectivul proces-verbal şi 1-a înaintat organelor de cercetare penală potrivit obligaţiilor de serviciu stabilite de legislaţia specifică. Faptul că a fost contestat la Tribunalul Bacău nu împiedică administrarea lui ca mijloc de probă în procesul penal.

În ceea ce priveşte celelalte susţineri din cuprinsul notelor de şedinţă, parchetul apreciază că acestea sunt simple discuţii pe fondul cauzei, reprezentanţii inculpaţilor făcând afirmaţii speculative cu privire la modul efectuare a urmăririi penale din punct de vedere al prezumţiei de nevinovăţie, atacând şi formulările din cuprinsul rechizitoriului, deşi magistratul procuror are garantată libertatea de apreciere şi de exprimare cu privire la probatoriul administrat în procesul penal. Instanţa urmează să-şi formeze propria opinie şi să pronunţe o hotărâre în baza mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, care de altfel nu au fost contestate de părţi.

Parchetul consideră că faza de urmărire penală s-a desfăşurat cu respectarea tuturor aspectelor pe care Ie presupune garantarea dreptului la apărare.

Judecătorul de cameră preliminară constată că susţinerile inculpaţilor nu se referă la motive de nelegalitate a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în sensul prevăzut de art. 344 N. C. pr. pen., ci la motive de netemeinicie, inculpaţii invocând aspecte de fond, referitoare la interpretarea şi coroborarea probelor în sensul reţinerii sau nu a vinovăţiei lor. Aspectele invocate de inculpaţi, urmează a fi analizate de instanţă pe fondul cauzei, ca urmare a administrării şi coroborării întregului probatoriu şi nu în faza de cameră preliminară, al cărei obiect îl constituie doar verificarea legalităţii sesizării, a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Din actele şi lucrările dosarului parchetului, judecătorul de cameră preliminară constată că administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale privind urmărirea penală, iar rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă şi încadrarea juridică, la persoana inculpaţilor, la probele şi mijloacele de probă, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi la cheltuielile judiciare.

În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 345 al. 1 şi al art. 346 al. 2 N. C. pr. pen., judecătorul de cameră preliminară va respinge cererea inculpaţilor, va constata legalitatea rechizitoriului întocmit în cauză, a administrării probelor şi actelor de urmărire penală şi va dispune începerea judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În temeiul art. 345 al. 1 N. C. pr. pen., respinge cererea inculpaţilor ....., de contestare a legalităţii sesizării instanţei şi a probelor administrate la urmărirea penală.

În baza art. 346 alin. 2 N. C. pr. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. .... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi privind pe inculpaţii ...., trimişi în judecată în stare de libertate pentru infracţiunile de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi ucidere din culpă, prevăzute de art. 349 al. 1, 2, art. 350 al. 1, 3 şi art. 192 al. 1, 2 N. C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 1969, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii .....

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu azi, ....