Grăniţuire

Sentinţă civilă 356/2014 din 12.06.2014


Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul .....şi pe pârâtul ....., având ca obiect grăniţuire.

Dezbaterile în fond au avut loc la termenul din .... fiind consemnate în încheierea din aceea zi,  ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

-deliberând-

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată sub nr. ..... la Judecătoria Buhuşi, reclamantul .....l-a chemat in judecata pe pârâtul ....., solicitând ca instanţa să stabilească linia de hotar dintre proprietăţile lor.

Cererea a fost legal timbrata, cu 100 lei taxă judiciară de timbru.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este  proprietarul unei suprafeţe de 6400 m.p. teren situat în com. ., jud. Bacău, conform sentinţei civile nr.....– T.P. nr. .... şi că suprafaţa pe care o stăpâneşte în extravilan este conformă titlului de proprietate şi sentinţei civile, de 4.600 m.p. şi 1800 m.p., iar pârâtul ... refuză să stabilească o linie de hotar corectă între proprietăţile lor.

 Mai arată reclamantul că, între terenul său şi terenul pârâtului nu există o linie de hotar corectă şi chiar dacă există semne exterioare de delimitare sunt totuşi îndoieli că ar fi amplasate pe traseul hotarului dintre cele două proprietăţi limitrofe, motiv care a generat numeroase neînţelegeri între părţi şi că pârâtul şi-a mutat gardul pe o altă linie de hotar care nu corespunde proprietăţii sale.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri:  adresa nr. .... de Postul de .....,  chitanţa nr...., certificat nr. topo emis de BCPI ...., titlu de proprietate nr. ...,sentinţa civilă nr. ...., carte de identitate seria ......, cărţi identitate martori ..... şi a solicitat încuviinţarea probelor cu interogatoriul pârâtului, martori şi expertiză topo-cadastrală.

Pârâtul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării sale, pârâtul a arătat că aspectele arătate de către reclamant sunt întrutotul nereale, întrucât el nu a mutat nici un gard pe terenul proprietatea reclamantului sau pe vreo altă linie de hotar care nu corespunde proprietăţii sale. Practic nu există nici un gard acolo unde pretinde reclamantul, împrejurare ce se poate verifica la faţa locului.

Există într-adevăr delimitare cu gard între suprafaţa de teren a lui Grecu şi cea aparţinând numitului Popescu Emil, însă pârâtul constată că el nu şi-a extins suprafaţa de teren ridicând vreun gard pe terenul reclamantului şi nu ocupă nici o porţiune din proprietatea acestuia, contrar celor arătate în cererea de chemare în judecată.

Pârâtul consideră că reclamantul cu  rea credinţă a indus în eroare instanţa de judecată arătând că pe terenul lui a ridicat gard şi în consecinţă ocupă fără drept parte determinantă din terenul limitrof, în aceste condiţii grăniţuirea implicând şi o revendicare, numitul .... pretinzând parte din terenul proprietatea sa.

Mai arată pârâtul că în prezent terenul său, în partea de nord, se învecinează cu terenul numitului .... (astfel cum rezultă din decizia civilă nr. ... pronunţată în dosarul nr....) aceste două fonduri fiind despărţite de gard pe o distanţă de 135 metri liniari.

 De asemenea arată şi că în perioada aprilie-mai 2013, inginerul cadastru din cadrul Primăriei ....., în urma solicitărilor lui ..... s-a prezentat la faţa locului pentru a efectua măsurători, constatând că pârâtul nu a încălcat hotarul ce desparte suprafeţele lor de teren şi în consecinţă nu ocupă vreo suprafaţă din fondul reclamantului din prezenta cauză.

Faţă de aceste considerente pârâtul a  invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive şi a solicitat  în consecinţă respingerea acţiunii formulate.

 În apărare, pârâtul a depus la dosar xerocopii de pe certificat de moştenitor nr. ...., titlu de proprietate nr. ...,carte de identitate seria XC nr.....,  decizia civilă nr. ..../R pronunţată de Tribunalul Bacău în ds.nr. ..., 3 file planşe foto cu terenul în litigiu şi a solicitat încuviinţarea probelor cu interogatoriul reclamantului, cu înscrisuri, martori şi cercetare la faţa locului.

Părţile, legal citate, s-au prezentat personal în instanţă, pârâtul fiind asistat de avocat.

La termenul din data de ....., reclamantul a făcut precizarea că nu există nici un gard între proprietatea sa şi a pârâtului.

La acelaşi termen, constatând necesară administrarea de probe, instanţa a unit cu fondul excepţia invocată prin întâmpinare.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul este proprietarul unei suprafeţe de teren de 6400 mp, situată în com. ...., jud. Bacău, cuprinsă în TP nr. ..., (fila 11 dosar), în calitate de moştenitor al defunctei sale mame, ...., aşa cum rezultă din sentinţa civilă de partaj nr...(filele 12-16 dosar).

Pârâtul ... este proprietarul unei suprafeţe de 11200 mp teren, situată în aceeaşi comună, cuprinsă în TP nr....., (fila 32 dosar), în calitate de moştenitor mamei sale, defuncta ...., aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. .../... (fila 31 dosar).

Proprietăţile părţilor sunt situate una în apropierea celeilalte, însă nu sunt delimitate de vreun gard.

Astfel, în răspunsurile la interogatoriul luat de pârât, reclamantul a confirmat faptul că între proprietăţile părţilor nu există delimitare cu gard şi că pârâtul nu a ridicat şi nu a mutat niciodată vreun gard, însă a arătat că nu a dorit să inducă în eroare instanţa cu afirmaţiile referitoare la mutarea gardului din cuprinsul acţiunii, acestea fiind trecute dintr-o eroare în cererea sa.

Potrivit susţinerilor părţilor şi a martorei ...., terenul reclamantului se învecinează în fapt pe latura de sud, cu terenul pârâtului, iar pentru acest motiv, instanţa urmează a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de acesta din urmă prin întâmpinare.

Martora .... a arătat că nu ştie dacă terenurile părţilor se învecinează, iar martora .... vecină cu terenul reclamantului, a declarat că din schiţa terenului său nu rezultă că părţile s-ar învecina.

În ceea ce-l priveşte pe martorul ...., acesta a relatat că în calitatea sa de referent agricol la Primăria comunei ..., a mers la solicitarea reclamantului şi a făcut măsurători în teren, constatând că terenul reclamantului nu se învecinează cu cel al pârâtului, reclamantul având ca vecini pe ..... pe două dintre laturi, ... pe o latură şi drumul ce delimitează comuna .... de comuna....., pe o altă latură.

Aşa cum rezultă din expertiza topo-cadastrală efectuată în cauză de ing. .... potrivit titlului de proprietate al reclamantului, terenul său ar trebui să se învecineze la sud cu numita ...., însă pe numele acesteia nu figurează eliberat vreun titlu de proprietate. Expertul mai precizează că nici din planul parcelar şi nici din sentinţa de partaj care nu este însoţită de schiţe, nu rezultă informaţii pertinente privind dimensiunile şi amplasarea exactă a acestui teren, în afara vecinului de la nord, care este hotarul comunei ... şi care în fapt, trece prin mijlocul drumului de exploatare, nemenţionat în acte. Astfel, în fapt, vecinul de la nord este drumul de exploatare şi nu hotarul administrativ al celor două comune, iar vecinul de la sud nu mai este ...., ci pârâtul ..... Pe planuri există un decalaj al amplasamentelor către nord faţă de situaţia existentă în teren, însă expertul concluzionează că, chiar şi aşa, pârâtul nu ocupă din terenul reclamantului, ci din T16 P117/1, care nu apare nici în titlul reclamantului şi nici în vreun titlu pe numele .....

Date fiind nelămuririle referitoare la vecinul din partea de sud al terenului reclamantului şi considerând esenţial pentru soluţionarea cauzei a se stabili dacă părţile se învecinează sau nu în drept, instanţa a solicitat lămuriri în acest sens de la Primăria comunei ...., care a comunicat instanţei cu adresele nr. .... că numita ..... nu figurează cu titlu de proprietate, dar figurează totuşi în listare cu suprafaţa de 0,16 ha în parcela 117/1, că în arhiva primăriei nu există vreo cerere depusă pentru această suprafaţă şi că numita .... nu este din comuna .... şi nu se cunoaşte adresa ei, sau dacă este în viaţă.

Coroborând toate aceste probatorii, instanţa constată că din probele administrate nu a rezultat cu certitudine că părţile se învecinează potrivit actelor lor de proprietate, astfel încât este practic imposibilă stabilirea unei graniţe între cele două proprietăţi înainte de lămurirea situaţiei amplasamentului terenului reclamantului.

 Pentru aceste motive, instanţa urmează a respinge ca nefondată acţiunea formulată.

Întrucât a căzut în pretenţii, reclamantul va fi obligat în temeiul art. 453 al. 1 C. pr. civ, să-i plătească pârâtului cheltuielile de judecată reprezentând taxa de timbru şi onorariul de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului... Respinge ca nefondată cererea având ca obiect grăniţuire, formulată de reclamantul .... în contradictoriu cu pârâtul....

Obligă reclamantul să plătească pârâtului 1100 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel la Tribunalul Bacău în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ...