Partaj succesoral- acceptarea moştenirii prin cererea formulată în baza legii 18/1991, caz de divizare a actului juridic de opţiune succesorală- consecinţe juridice

Hotărâre 1 din 21.03.2013


PARTAJ SUCCESORAL- ACCEPTAREA MOŞTENIRII PRIN CEREREA FORMULATĂ ÎN BAZA LEGII 18/1991, CAZ DE DIVIZARE A ACTULUI JURIDIC DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ- CONSECINŢE JURIDICE

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr …/200/20.04.2011 reclamantul PG a solicitat în contradictoriu cu pârâţii PPPPP partajarea averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor PS decedat la 12.02.1994 şi Panait Anca decedată la 19.07.1973 ambii cu ultimul domiciliu în com Vadu Paşii, cu cheltuieli de judecată

În motivarea în fapt a acţiunii reclamantul a învederat că acesta şi fratele PV , decedat,  sunt moştenitori legali acceptanţi ai def PA ce a lăsat ca avere succesorală 800 mp loc de casă situat în com Vadu Paşiui şi ½ din casa de locuit construită pe acesta, construcţie din paiantă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi hol

Defunctul PS a dispus în timpul vieţii ca întreaga sa avere mobilă şi imobilă să fie culeasă de reclamantul conform testamentului autentificat sub nr … din 9 iunie 1975

După apariţia legii 18/1991 toţi fraţii reclamantului şi acesta au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 5,3100 ha cu care defunctul tată s-a înscris la CAP fiind eliberat titlul de proprietate nr …/…/19.01.1996 şi în care au fost incluşi şi cei 800 mp teren loc de casă rămase de la defuncta mamă

Reclamantul a arătat că după 1985 şi până în prezent a stăpânit casa de locuit şi terenul aferent pentru care a plătit impozitele. Pe o anumită suprafaţă de teren defunctul PS şi-a construit casa, terenul extravilan a fost împărţit prin bună învoială între fraţi deşi testamentul menţionat a fost lăsat reclamantului

Averea succesorală rămasă de pe urma defunctului PS se compune din 5,2300 ha din care 4,9390 ha teren extravilan şi 0,2910 ha teren intravilan, ½ din casa de locuit descrisă

A mai precizat reclamantul că după decesul tatălui niciunul dintre fraţi nu a făcut expres sau tacit acte de acceptare a succesiunii acestuia, numai el a acceptat moştenirea în baza testamentului autentificat a considerat că ½ din imobilul casă de locuit i se cuvine în totalitate

În ceea ce priveşte terenul rămas moştenire de pe urma tatălui reclamantul a precizat că este de acord ca numai ¼ din teren să-i revină ca moştenitor testamentar iar rezerva succesorală de ¾ să se împartă pe 7 tulpini corespunzătoare celor şapte fii ai defunctului

În drept au fost invocate art 728 C. civ

Pârâţii PPPP prin întâmpinarea formulată în termen legal, fila 59 dosar, au solicitat admiterea acţiunii , motivat de faptul că terenul de 600 mp a fost inclus în titlul de proprietate …/97/1996, nu a fost dezbătută succesiunea tatălui, reclamantul a fost singurul care s-a ocupat de îngrijirea părinţilor săi, de înmormânare şi pomenire, a locuit în casa părintească de la moartea lor şi până în prezent, ceilalţi moştenitori ai defunctului nu au făcut acte exprese sau tacite de acceptare a succesiunii în termen legal ci numai după apariţia Legii 18/1991 fiii acestui defunct au făcut cerere de reconstituire,  sunt de acord ca reclamantului să i se atribuie casa de locuit iar terenul rămas moştenire de la Panait Ştefan să fie împărţit aşa cum este stăpânit de părţi de la revoluţie şi până în prezent, au solicitat judecarea cauzei în lipsă

Pârâţii PPPP prin cererea depusă la fila 71 dosar a solicitat ca reclamantul să dea tot ce li se cuvine ca moştenitori ai defunctului, casă, pământ inclusiv banii de pe sunbvenţia de pe 1 ha teren din anul 1990 până în prezent, în masa partajabilă fiind inclusă şi casa cu terenul acestora, iar prin precizările depuse la fila 90 dosar au evaluat subvenţia din 1991 şi până în prezent la 25000 lei RON inclusiv dobâmnda la această sumă

La termenul din 26.09.2011 a fost introdus la solicitarea reclamantului în cauză pârâtul PI

Pârâta RV prin cererea depusă la fila 89 dosar a solicitat admiterea acţiunii  formulate de reclamant

Instanţa în baza art 84 C.p.civ a recalificat cererea pârâţilor PPP ca fiind cerere reconvenţională

Prin precizările depuse la fila 98 dosar pârâţii reclamanţi au reiterat în esenţă întâmpinarea şi cererea reconvenţională formulate anterior

În ceea ce-i priveşte pe pârâţii PPP aceştia deşi legal citaţi nu au formulat întâmpinare potrivit art 115 şi urm C.p.civ.

Instanţa , în temeiul art 137 alin 1 C.pciv , după ce a pus în discuţia părţilor la termenul din 30.01.2012 excepţia netimbrării cererii reconvenţionale invocată din oficiu a admis-o pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă respectivă

În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost ataşate în copie:  cupoane pensie pe lunile 02/11 si o3/11, adeverinta nr. …/18.04.2011 emisa de Comuna Vadu Pasii, certificate de deces  pentru …., certificate de mostenitor nr. …/19.03.1974, nr. …/8.04.1992, emise de NSJ Buzau, testament autentificat nr. …/9.06.1975 de NSJ Buzau, titlu de proprietate …./97/19.01.1996,  certificat de atestare fiscala nr. …/28.03.2011 emis de  Comuna Vadu Pasii, chitante ( filele 17-21, 82-86 dosar), acte stare civila parti ( filele 22, 25-26, 29-31 , 33, 35-37, 39-45, 78-80,99-105  dosar  ), anexe 24( filele 24, 38, 34 dosar) , certificat nr. …./21.09.2005 emis de Camera Notarilor Publici Ploiesti,  act de vanzare autentificat sub nr. …/13.02.1932 de Tribunalul Buzau,  inscris sub  semnatura privata , autorizatie pentru executare de lucrari din 23.04.1961 emisa de Sfatul Popular Comuna Vadu Pasii,  adeverinta nr. …./16.09.2011 emisa de Comuna Vadu Pasii.

Reclamantul a depus la dosar concluzii scrise

Prin încheierea de admitere în principiu din 06.02.2012 instanţa a admis excepţia netimbrării cererii reconvenţionale invocate din oficiu, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul PG în contradictoriu cu pârâţii …., a anulat ca netimbrată cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi PPPP, a declarat deschisă succesiunea defunctei  PA, decedată la data de 19 iulie 1973 şi care a avut  ultimul domiciliu în com …., a constatat că moştenitori acceptanţi ai succesiunii defunctei PA au rămas :  reclamantul  PG, în calitate de descendent de gradul I, cu o cotă de  2/4 din masa succesorală, pârâtul  PD, în calitate de nepot cu o cotă de 1/4 din masa succesorală şi pârâtul  PC în calitate de nepot cu o cotă de 1/4  din masa succesorală  compusă din : cota de ½ din  casa de locuit, construcţie din paiantă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi hol ( cealaltă cotă de ½  fiind cota de bun comun a soţului supravieţuitor PS) şi cota de 1/1 din suprafaţa de 800 mp  teren aferent locuinţei ( dobândit prin moştenire de la tatăl său IC) , imobile amplasate în intravilanul satului …., a constatat că pârâta PA  este străină de succesiunea defunctei PA , prin neacceptare în termen legal, a constatat că sunt străini de succesiunea defunctei PA, prin renunţare expresă : PPPP, a declarat deschisă succesiunea defunctului PS, decedat la data de  12.02.1984 şi care a avut  ultimul domiciliu în com …, judeţul Buzău, a constatat că de pe urma defunctului PS au rămas ca moştenitori acceptanţi :  reclamantul PG în calitate de legatar universal cu o cotă de 1/1 din cota de ½  din  dreptul de proprietate asupra imobilului casă de locuit situat în sat Vadu Paşii, iar în ceea ce priveşte suprafaţa  totală de 4,9390 ha teren arabil şi vii din extravilanul satului …. jud Buzău astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr …/97/19.01.1996 şi cota de 1/1 din suprafaţa totală de 0,1910 ha arabil, vii şi rest curţi construcţii ( după ce a fost scăzută suprafaţa de 800 mp curţi construcţii bunul propriu al soţiei PA decedate anterior  şi suprafeţei de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii cu care a fost înzestrat numitul PS ) astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr 16300/97/19.01.1996 sunt  : reclamantul PG în calitate de legatar universal cu o cotă de 24/96, pârâta PF  în calitate de soţ supravieţuitor al lui  PS cu o cotă de 3/96 , pârâta SA cu o cotă de 3/96, în calitate de nepoată  , pârâtul  PI cu o cotă de 3/96 în calitate de nepot , pârâtul PC cu o cotă de 3/96 în calitate de nepot ,  pârâta PI o cotă de 3/96, în calitate de nepoată , pârâtul PC cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot , pârâtul PI cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot , pârâtul NC cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot, pârâta RV cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot, pârâta TS în calitate de fiică cu o cotă de 12/96 , pârâta PA în calitate de fiică cu o cotă de 12/96 , pârâtul PD o cotă de 6/96 în calitate de nepot , pârâtul PC o cotă de 6/96 în calitate de nepot , a respins capătul  de cerere privind : includerea în masa partajabilă rămasă de pe urma defunctului PS a suprafeţei de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii cu care a fost înzestrat numitul PS , a numit experţi constructor şi topo cadastru pentru identificare, delimitare, măsurare, poziţionare pe schiţa de plan, evaluare şi propunere de lotizare bunuri partajabile, fiecare cu un onorariu de câte 800 lei în sarcina părţilor.,  expertul constructor va realiza şi expertiza centralizatoare.

Pentru a pronunţa această încheiere de admitere în principiu, instanţa a reţinut următoarele considerente:

În ceea ce priveşte excepţia netimbrării cererii reconvenţionale invocată din oficiu,  excepţie de procedură, peremptorie şi absolută,  instanţa în completarea considerentelor din încheierea de şedinţă de la 30.01.2012 va mai  reţine următoarele:

La termenul din 21.11.2011, s-a stabilit în sarcina  pârâţilor reclamanţi obligaţia de plată a unei taxe judiciare de timbru în valoare de 750  lei, potrivit  art. 3 lit. c din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în funcţie de valoarea şi obiectul  cererii şi timbru mobil de 5 lei potrivit art . art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

În conformitate cu art. 20 alin 1-3 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantum legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit fiind sancţionată cu anularea acţiunii sau a cererii.

Art. 9 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar prevede că, cererile pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite şi înregistrate, dacă nu sunt timbrate corespunzător, iar în cazul nerespectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe, se va proceda conform prevederilor legale referitoare la taxa de timbru.

Totodată, art. 35 alin. 1 şi 2 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, stabileşte că taxele judiciare de timbru se datorează şi se plătesc anticipat, adică înainte de primirea (înregistrarea), efectuarea sau eliberarea actelor taxabile sau înainte de prestarea serviciilor, iar instanţele judecătoreşti - cu totul excepţional, pentru motivele menţionate în rezoluţie - pot reţine cereri sau acţiuni netimbrate sau insuficient timbrate, obligând partea să plătească taxele până la primul termen de judecată. Potrivit alin. 5 al aceluiaşi articol, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Art. 36 din acelaşi act normativ prevede că instanţele judecătoreşti au obligaţia de a încunoştinţa părţile, o dată cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate în cazurile în care acţiunile şi cererile au fost trimise prin poştă.

Întrucât pârâţii reclamanţi  au fost înştiinţati  de instanţă (fila 194), asupra obligaţiei de a achita taxa judiciară de timbru de 750 lei şi timbru judiciar de 5 lei şi cu toate acestea, nu s-au conformat acestor dispoziţii, instanţa va face aplicarea art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 şi art. 9 din O.G. nr. 32/1995, va admite excepţia  netimbrării cererii reconvenţionale, invocată din oficiu şi, având în vedere caracterul peremptoriu al acesteia, va anula cererea reconvenţională, fără a se mai pronunţa asupra fondului acesteia.

În ceea ce priveşte acţiunea principală,  la data de 19 iulie 1973 a intervenit decesul numitei PA, cu ultimul domiciliu în com …, judeţul Buzău (conform certificatului de deces eliberat în baza actului de deces înregistrat sub nr. …/20.07.1973, fila 11).

În lipsa unui testament, prin prisma dispoziţiilor din Codul civil privitoare la devoluţiunea legală, persoane cu vocaţie legală generală la moştenirea lăsată de defunctă au rămas rudele în linie dreaptă descendentă şi ascendentă, în mod nelimitat în grad, iar în linie colaterală până la gradul al IV-lea inclusiv, precum şi soţul  supravieţuitor, în ceea ce priveşte succesiunea primei defuncte. Aceasta nu înseamnă că toate aceste rude, împreună şi deodată, vor culege moştenirile lăsate de defuncţi, căci vocaţia lor este numai generală, potenţială, vizând posibilitatea de principiu a acestor persoane de a moşteni, prin efectul legii, patrimoniul persoanei decedate. Vocaţia lor concretă de a culege efectiv aceste moşteniri este determinată prin devoluţiunea succesorală legală, legea instituind o anumită ordine de chemare legală la moştenirea.

Cum, ca principiu de ordine publică, legea precizează ca nimeni nu este obligat a face acceptarea unei moşteniri ce i se cuvine (art.686 C.civ.), chiar în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori vocaţia generală se transformă în vocaţie concretă prin manifestarea expresă sau tacită a succesibilului de a culege moştenirea. Prin urmare, succesibilul are dreptul de a alege – numit drept de opţiune succesorală – între consolidarea (confirmarea) titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii (acceptare pură şi simplă sau sub beneficiu de inventar) şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.

Pentru ca soarta juridică a moştenirii să nu rămână multă vreme incertă, dreptul de opţiune trebuie să fie exercitat într-un termen de 6 luni calculat de la data deschiderii moştenirii. În acest sens, art. 700 alin.1 C.civ. prevede că dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii. Deşi legea se referă la dreptul de a accepta moştenirea, iar nu la dreptul de opţiune, este neîndoielnic că şi renunţarea la moştenire urmează să fie făcută în aceeaşi perioadă de timp, termenul de 6 luni este acordat de lege pentru exercitarea dreptului de opţiune, pentru a se putea pronunţa asupra acceptării sau renunţării în deplină cunoştinţă de cauză.

Sancţiunea neexercitării, în termenul instituit de art. 700 alin.1 C.civ., a dreptului de opţiune succesorală o constituie stingerea dreptului de a accepta moştenirea şi, odată cu acest drept se stinge cu efect retroactiv şi titlul său de moştenitor, pe cale de consecinţă, persoana respectivă devenind străină de succesiune.

Potrivit certificatului de moştenitor nr. …/… din 19.03.1974 eliberat de Notariatul de Stat Judeţean Buzău, moştenitori cu vocaţie succesorală concretă şi acceptanţi de pe urma defunctei PA au rămas:  PPPP, în calitate de descendenti de gradul I, cu o cotă de câte  ½ din masa succesorală, potrivit art 669 C. civ.

La data de 12 mai 2010 a decedat fiul defuncte, numitul PV certificat de deces depus la fila 38 dosar. Ca urmare fii acestuia, PPP, vor primi prin retransmitere de la tatăl lor câte ½ din partea succesorală rămasă autorului lor de la defuncta PA, potrivit art 664-665 C.civ , respectiv ¼ fiecare.

Din cuprinsul certificatului de moştenitor eliberat pentru defuncta PA rezultă că au renunţat la succesiunea acesteia : PPPP conform declaraţiilor înregistrate la nr 38, 39, 40, 41 şi 42/1974 conform art  696 C. civ.

Cum  din nici o probă administrată în cauză nu a rezultat că pârâta  PA,  fiica defunctei, ar fi acceptat expres sau tacit succesiunea în discuţie, deşi sarcina acesteia îi incumba potrvit art 129 C.p.civ, instanţa va lua act că aceasta este străină de succesiune prin neacceptare potrivit art  700 C.civ.

Din coroborarea înscrisurilor depuse la filele 12, 16 dosar rezultă că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei PA se compune din ; cota de ½ din  casa de locuit, construcţie din paiantă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi hol ( cealaltă cotă de ½  fiind cota de bun comun a soţului supravieţuitor PS) şi cota de 1/1 din suprafaţa de 800 mp  teren aferent locuinţei ( dobândit prin moştenire de la tatăl său IC) , imobile amplasate în intravilanul satului …., jud Buzău.

Din coroborarea atitudinii procesuale a părţilor a reieşit că suprafaţa de 800 mp în discuţie a fost înscrisă în titlul de proprietate nr …./…/19.01.1996, fila 15 dosar

La data de 12.02.1984 a intervenit evenimentul natural al decesului numitului PS, cu ultim domiciliu în com …., fila 13 dosar.

Potrivit art. 651 C.civ., succesiunile se deschid prin moarte. Succesiunea de pe urma lui Panait Ştefan s-a deschis, prin urmare, pe data de 12.02.1984.

Prin testamentul autentificat sub nr …/9.06.1975 de Notariatul de Stat Judeţean Buzău, defunctul PS a lăsat reclamantului PG întreaga sa avere mobilă şi imobilă ce se va găsi în patrimoniul acestuia la deschiderea succesiunii  sale. În cuprinsul aceluiaşi testament s-a făcut referire că testatorului i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art 841 C. civ cu privire la rezerva celor 6 copii ai săi.

Pe de altă parte, din cuprinsul certificatului de moştenitor nr …./8.04.1992 eliberat de Notariatul de Stat Judeţean Buzău, fila 75 dosar, rezultă că defunctii  PS  şi  PA au înzestrat pe fiul lor PS ( de peste 40 ani la data întocmirii respectivului certificat de moştenitor) cu suprafaţa de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii pe care acesta şi-a edificat o casă de locuit în timpul căsătoriei cu pârâta Panait Floarea; ca urmare , instanţa apreciază că această suprafaţă, deşi înscrisă în titlul de proprietate nr …/…/19.01.1996 nu se afla în patrimoniul defunctului PS la data decesului acestuia şi nu putea forma obiectul testamentului autentic şi nici al masei partajabile pendinte judecăţii, urmând a fi respins capătul de cerere corelativ.

Conform art 13 şi art 27 din Legea 18/1991, dreptul de proprietate asupra terenurilor, se dobândeşte de moştenitori prin titlu de proprietate şi acestea constituie temei al acţiunii civile în stabilirea şi partajul succesiunii.

Urmare a cererii formulate în temeiul legilor fondului funciar,  de reclamant şi numiţii PPPPP şi NM, în calitate de moştenitori ai defunctului PS , a fost eliberat pe numele acestora titlul de proprietate nr …/…./19.01.1996 cu privire la suprafaţa totală de 5,3100 ha teren intravilan şi extravilan sat Vadu Paşii în care au fost cuprinse şi suprafeţele de 800 mp şi 1000 mp la care s-a făcut referire în cele ce preced.

În aceste condiţii invocarea de către reclamant că fraţii săi sunt străini de succesiunea tatălui , prin neacceptare expresă sau tacită a succesiunii , în termen legal, nu poate fi primită întrucât terenul nu era în circuitul civil la data deschiderii succesiunii după autorul părţilor şi au fost repuşi în drept în termenul de acceptare a succesiunii asupra cotei ce li se cuvenea din teren, în temeiul art 12 alin 2 din Legea 18/1991.

În consecinţă, acceptarea moştenirii s-a făcut prin cererea adresată comisiei competente a aplica dispoziţiile legii .

Opţiunea succesorală îşi produce efecte retroactiv, de la data deschiderii moştenirii, motiv pentru care este calificată ca act juridic declarativ. În acest sens, art 688 C. civ prevede că acceptarea se suie până în ziua deschiderii succesiunii.

Pe cale de consecinţă, cum nu a fost anulat titlul de proprietate arătat şi nu s-a probat că vreunul din moştenitorii legali sau testamentari ai defunctului au renunţat expres la succesiune pentru a fi aplicate art 696 C. civ , pe cale de excepţie potrivit art 8,11,36 şi 48 din legea fondului funciar republicată şi completată, ne găsim în faţa unui caz de divizare a actului juridic de opţiune succesorală : pe de o parte terenurile agricole obiect al legilor fondului funciar , pe de altă parte restul masei succesorale.

Din coroborarea înscrisurilor depuse la filele 16-21 dosar rezultă că, anterior apariţiei Legii 18/1991,  pentru cota de ½ din imobilul casă de locuit rămas de pe urma defunctului tată a fost singurul dintre moştenitorii cu vocaţie succesorală care au acceptat succesiunea rămasă, pentru restul succesibililor fiind aplicabile art 700 C. civ.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din cota de ½  din  dreptul de proprietate asupra imobilului casă de locuit situat în sat Vadu Paşii , cota de 1/1 din suprafaţa  totală de 4,9390 ha teren arabil şi vii din extravilanul satului …., jud Buzău astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr …/…/19.01.1996 şi cota de 1/1 din suprafaţa totală de 0,1910 ha arabil, vii şi rest curţi construcţii ( după ce a fost scăzută suprafaţa de 800 mp curţi construcţii bunul propriu al soţiei PA decedate anterior  şi suprafeţei de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii cu care a fost înzestrat numitul PS ) astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr …/…/19.01.1996.

La stabilirea cotelor succesorale instanţa va ţine seama pe de o parte de dispoziţiile cuprinse în testamentul autentic lăsat de autor iar pe de altă parte de rezerva moştenitorilor legali,  în acord cu prevederile articolului 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor (care prevede că soţul supravieţuitor moşteneşte din averea celuilalt soţ după cum urmează: când vine la succesiune cu copiii legitimi si recunoscuţi sau numai cu unii din ei, ori cu descendenţii lor, moşteneşte o pătrime) şi ale articolului 669 C.civ. (care stabileşte: copiii sau descendenţii lor succed tatălui, mamei, bunicilor, bunicelor şi oricărui alt ascendent, fără deosebire de sex şi chiar de ar fi născuţi din deosebite căsătorii. Ei succed în părţi egale când se găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept; ei succed pe tulpină când sunt chemaţi toţi sau unul din ei prin reprezentare.).

Moştenitori acceptanţi ai defunctului PS , din coroborarea şi actelor de stare civilă depuse la dosar, sunt : reclamantul PG în calitate de legatar universal cu o cotă de 1/1 din cota de ½  din  dreptul de proprietate asupra imobilului casă de locuit situat în sat Vadu Paşii, iar în ceea ce priveşte suprafaţa  totală de 4,9390 ha teren arabil şi vii din extravilanul satului Vadu Paşii, com Vadu Paşii, jud Buzău astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr …/…/19.01.1996 şi cota de 1/1 din suprafaţa totală de 0,1910 ha arabil, vii şi rest curţi construcţii ( după ce a fost scăzută suprafaţa de 800 mp curţi construcţii bunul propriu al soţiei PA decedate anterior  şi suprafeţei de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii cu care a fost înzestrat numitul PS ) astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr …/…/19.01.1996 sunt reclamantul PG în calitate de legatar universal cu o cotă de 24/96 potrivit art 841 C. civ, pârâta PF  în calitate de soţ supravieţuitor al lui  PS cu o cotă de 3/96 ( art  1 din Legea 319/1944 cu referire la art 841 C. civ), pârâta SA cu o cotă de 3/96, în calitate de nepoată  ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), Panait St Ion cu o cotă de 3/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâtul PC cu o cotă de 3/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), PI o cotă de 3/96, în calitate de nepoată  ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâtul PC cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâtul PI cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâtul NC cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), RV cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâta TS în calitate de fiică cu o cotă de 12/96 ( potrivit art 669 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâta PA în calitate de fiică cu o cotă de 12/96 ( potrivit art 669 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâtul PD o cotă de 6/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ), pârâtul PC o cotă de 6/96 în calitate de nepot ( prin retransmitere de la tată potrivit art 664-665 C. civ cu referire la art 841 C. civ).

Normele procedurale aplicabile în cauză sunt cele conţinute de art. 6736 raportat la art. 6735 C.pr.civ. Primul text amintit prevede că dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, evaluare şi altele asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele arătate la art. 6735 alin. 1, întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258. Prin aceeaşi încheiere, instanţa va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. Alineatul al doilea al aceluiaşi articol stabileşte că raportul de expertiză va arăta evaluarea şi criteriile avute în vedere la stabilirea acesteia, va indica dacă bunurile pot fi comod partajate în natură şi în ce mod anume, propunând loturile ce urmează a fi atribuite.

Articolul 6735 alin. 1 C.pr.civ. are următorul enunţ: dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii.

Încuviinţând, în temeiul art. 167 alin. 1 C.pr.civ., pârâţilor - reclamanţi proba cu expertiza de specialitate de specialitate construcţii şi topo cadastru  pe care le consideră legale, pertinente şi concludente cauzei, în temeiul art. 6736 C.pr.civ., instanţa va dispune efectuarea unei expertize tehnice imobiliare, specialitatea construcţii asupra imobilului casă de locuit, şi a unei expertize tehnice topo cvadastru stabilind ca obiective identificare, delimitare, măsurare, poziţionare pe schiţa de plan, evaluare şi propunere de lotizare.

Prin înscrisul depus la fila 129 dosar intitulat „ Tranzacţie” pârâţii PD, PC au cedat cota parte din casa de locuit partajabilă descrisă mai sus în favoarea reclamantului PG.; ca urmare, nu a mai fost utilă cauzei efectuarea unei expertize construcţii.

Prin încheierea din 08.10.2012 instanţa a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul şi dispozitivul IAP-ul  pronunţat la data de 06 februarie 2012  de Judecătoria  Buzău  în dosarul nr …/200/2011 în sensul de a se înscrie corect „ pârâta PF  în calitate de soţ supravieţuitor al lui  PS cu o cotă de 12/384 , pârâta SA cu o cotă de 9/384, în calitate de nepoată  , pârâtul  PS cu o cotă de 9/384 în calitate de nepot , pârâtul PC cu o cotă de 9/384 în calitate de nepot ,  pârâta PI o cotă de 9/384, în calitate de nepoată” în loc de „  pârâta PF  în calitate de soţ supravieţuitor al lui  PS cu o cotă de 3/96 , pârâta SA cu o cotă de 3/96, în calitate de nepoată  , pârâtul  PI cu o cotă de 3/96 în calitate de nepot , pârâtul PC cu o cotă de 3/96 în calitate de nepot ,  pârâta PI o cotă de 3/96, în calitate de nepoată”, pentru motivele arătate în cuprinsul respectivei încheieri.

În cauză a fost întocmit şi depus la filele 204-217 dosar raportul de expertiză topo întocmit de expert Oprea Marian. Împotriva acestui raport de expertiză au formulat obiecţiuni pârâţii PC şi PF, respinse de către instanţă pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă din 19.11.2012

Prin declaraţia autentificată sub nr …/01.11.2012 de BNP LEGALIS, pârâtul NC a cedat în favoarea reclamantului cota sa indiviză din terenul în discuţie

Prin cererea depusă la fila 225 dosar, pârâta RV a cedat în favoarea reclamantului cota sa indiviză din terenul în discuţie.

La termenul de judecată din 11.03.2013 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtului PI , pe care în condiţiile art 137 alin 1 C.p.civ a admis-o, pentru motivele arătate în respectiva încheiere; ca urmare, pârâtul PI  a fost scos din cauză, la solicitarea reclamantului potrivit art 243 C.p.civ au fost introduşi în cauză moştenitorii PPPP.

În cauză au mai fost ataşate înscrisuri în copie filele 129-131, 144-145, 149-150187-188, 224-229, 243-244, 262-270 dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, precum şi considerentele avute în vedere la pronunţarea încheierii de admitere în principiu şi încheierii de îndreptare eroare materială a acesteia, instanţa reţine următoarele :

Conform dispoziţiilor art 728 C. civ nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, astfel încât acţiunea principală dedusă judecăţii urmează a fi admisă în parte, având în vedere calitatea de moştenitor a părţilor, cotele cuvenite acestora şi componenţa masei succesorale

Pentru motivele arătate în încheierea de admitere în principiu şi încheierii de îndreptare eroare materială a acesteia, instanţa va  admite excepţia netimbrării cererii reconvenţionale invocate din oficiu, va admite în parte acţiunea formulată de reclamant, va anula ca netimbrată cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi PPPP, va declara deschisă succesiunea defunctei  PA, decedată la data de 19 iulie 1973 şi care a avut  ultimul domiciliu în com …., judeţul Buzău, va constata că moştenitori acceptanţi ai succesiunii defunctei PA au rămas :  reclamantul  PG, în calitate de descendent de gradul I, cu o cotă de  2/4 din masa succesorală, pârâtul  PD, în calitate de nepot cu o cotă de 1/4 din masa succesorală şi pârâtul  PC în calitate de nepot cu o cotă de 1/4  din masa succesorală  compusă din : cota de ½ din  casa de locuit, construcţie din paiantă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi hol ( cealaltă cotă de ½  fiind cota de bun comun a soţului supravieţuitor PS şi cota de 1/1 din suprafaţa de 800 mp  teren aferent locuinţei ( dobândit prin moştenire de la tatăl său IC) , imobile amplasate în intravilanul satului …. .., jud Buzău, va constata că pârâta PA  este străină de succesiunea defunctei PA , prin neacceptare în termen legal, va constata că sunt străini de succesiunea defunctei PA, prin renunţare expresă : PPPPPP, va declara deschisă succesiunea defunctului PS, decedat la data de  12.02.1984 şi care a avut  ultimul domiciliu în com …., judeţul Buzău, va constata că de pe urma defunctului PS au rămas ca moştenitori acceptanţi :  reclamantul PG în calitate de legatar universal cu o cotă de 1/1 din cota de ½  din  dreptul de proprietate asupra imobilului casă de locuit situat în sat Vadu Paşii, iar în ceea ce priveşte suprafaţa  totală de 4,9390 ha teren arabil şi vii din extravilanul satului Vadu Paşii, com Vadu Paşii, jud Buzău astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr …/…./19.01.1996 şi cota de 1/1 din suprafaţa totală de 0,1910 ha arabil, vii şi rest curţi construcţii ( după ce a fost scăzută suprafaţa de 800 mp curţi construcţii bunul propriu al soţiei PA decedate anterior  şi suprafeţei de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii cu care a fost înzestrat numitul PS ) astfel cum a fost identificată prin titlul de proprietate nr 16300/97/19.01.1996 sunt  : reclamantul PG în calitate de legatar universal cu o cotă de …/…, pârâta PF  în calitate de soţ supravieţuitor al lui  PS cu o cotă de 12/384 , pârâta SA cu o cotă de 9/384, în calitate de nepoată  , pârâtul  PI cu o cotă de 9/384 în calitate de nepot , PC cu o cotă de 9/384 în calitate de nepot ,  pârâta PI o cotă de 9/384, în calitate de nepoată , pârâtul PC cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot , pârâtul PI cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot , pârâtul NC cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot, pârâta RV  cu o cotă de 6/96 în calitate de nepot, pârâta TS în calitate de fiică cu o cotă de 12/96 , pârâta PA în calitate de fiică cu o cotă de 12/96 , pârâtul PD o cotă de 6/96 în calitate de nepot , pârâtul PC o cotă de 6/96 în calitate de nepot , va respinge capătul  de cerere privind : includerea în masa partajabilă rămasă de pe urma defunctului PS a suprafeţei de 1000 mp teren intravilan sat Vadu Paşii cu care a fost înzestrat numitul PS .

Faţă de  înscrisul depus la fila 129 dosar intitulat „ Tranzacţie”  prin care pârâţii PPPP au cedat  in favorem cota lor  parte din casa de locuit partajabilă descrisă mai sus în favoarea reclamantului PG, instanţa  în temeiul art 730 C. civ cu referire la art 271-273 C.p.civ urmează să ia act că pârâţii PPP au cedat cota parte din casa de locuit partajabilă descrisă mai sus în favoarea reclamantului PG; ca urmare, reclamantul va deveni proprietar asupra întregului imobil casă de locuit situat în com Vadu Paşii , jud Buzău construit de defuncţii PPPP, construcţie din paiantă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi hol.

A vând în vedere dispoziţiile art 673 ind 9 C.p.civ  instanţa va ţine seama la atribuirea loturilor de cota ce revine fiecăreia dintre părţi din masa succesorală, de natura acestor bunuri comod partajabile în natură, de evitarea pe cât posibil a plăţii sultelor, de modul în care a fost folosit terenul de părţi înainte de a cere împărţeala.

Aşa fiind, în considerarea celor ce preced, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor prin omologarea raportului de expertiză topo întocmit de expert Oprea Marian în varianta unică, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, atribuind părţilor loturile propuse, după cum urmează:

Lotul nr 1 se  atribuie reclamantului PG şi se compune din:

-suprafaţa de 7056 mp teren categoria arabil, amplasat în tarlaua nr 32, extravilan teritoriul administrativ Vadu Paşii evidenţiat în schiţa de plan anexă nr … la raportul de expertiză prin poligonul de culoare roşu, determinat de punctele 2,3,C, B, în valoare de 1764 lei

-suprafaţa totală de 1744 mp- din care 830 mp cu categoria de folosinţă curţi construcţii, 502 mp cu categoria de folosinţă vii şi 412 mp cu categoria de folosinţă arabil, teren amplasat în intravilanul satului Vadu Paşii cvartalul nr …., parcelele nr ….. teritoriul administrativ Vadu Paşii evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 1…2 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare roşu determinat de punctele …. cu valoare de 6069,40 lei. Pe acest teren se află locuinţa C1 cu suprafaţă de 65 mp

- plăteşte sultă în valoare de 795,87 lei către pârâţii PPP

-plăteşte sultă în valoare de 613,02 lei către pârâţii PPPP

Suprafaţa totală a lotului nr 1 este de 8800 mp

Valoare titală a lotului nr 1 este de 6424,51 lei.

Lotul nr 2 se  atribuie pârâţilor PPPPşi se compune din:

-suprafaţa de 5219 mp din care 3716 mp cu categoria de folosinţă arabil şi 1503 mp cu categoria de folosinţă vii, teren amplasat în tarlaua nr …, extravilan teritoriul administrativ … …, evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 7 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare verde, determinat de punctele …., în valoare de 1379,90 lei

 -suprafaţa de 4171 mp teren cu categoria de folosinţă arabil amplasat în tarlaua nr … extravilan teritoriul administrativ …, evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 8 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare verde determinat de punctele …. în valoare de 1042,75 lei

 -suprafaţa totală de 214 mp din care 90 mp cu categoria de folosinţă curţi construcţii şi 124 mp cu categoria de folosinţă arabil, teren amplasat în intravilanul satului …, cvartalul nr …, parcelele nr … teritoriul administrativ Vadu Paşii, evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 12 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare verde, determinat de punctele 3,…. cu valoare de 710,40 lei

- plăteşte sultă în valoare de 920,79 lei către pârâţii PPPP

Suprafaţa totală a lotului nr 2 este de 9604 mp

Valoare totală a lotului nr 2 este de 2212,26 lei

Lotul nr 3 se atribuie pârâţilor PPP şi se compune din:

-suprafaţa de 5600 mp teren categoria de folosinţă arabil, amplasat în tarlaua nr …, extravilan teritoriul administrativ … evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 9 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare portocaliu determinat de punctele 1,2,3,4 cu valoare de 1400 lei

-primeşte sultă în valoare de 613,02 lei de la reclamantul PG

-primeşte sultă în valoare de 199,24 lei de la pârâta TS

Suprafaţa totală a lotului nr 3 este de 5600 mp

Valoare totală a lotului nr 3 este de 2212,26 lei

Lotul nr 4 se atribuie pârâţilor PPPP şi se compune din:

-suprafaţa de 8672 mp teren categoria de folosinţă arabil, amplasat în tarlaua nr … extravilan teritoriul administrativ … evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 10 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare albastru determinat de punctele … cu valoare de 2168 lei

-primeşte sultă în valoare de 44,26 lei de la pârâta TS

Suprafaţa totală a lotului nr 4 este de 8672 mp

Valoarea totală a lotului nr 4 este de 2212,26 lei

Lotul  nr 5 se atribuie pârâtei TS şi se compune din:

-suprafaţa de 10000 mp teren cu categoria de folosinţă arabil amplasat în tarlaua nr … extravilan teritoriul administrativ … evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 11 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare mov determinat de punctele … cu valoare de 2500 lei

-plăteşte sultă în valoare de 199,24 lei către pârâţii PP

-plăteşte sultă în valoare de 44,26 lei către NC

-plăteşte sultă în valoare de 44,25 lei către pârâta Panait Şt Anca

Suprafaţa totală a lotului nr 5 este de 10000 mp

Valoare totală a lotului nr 5 este de 2212,25 lei

Lotul nr 6 se  atribuie pârâtei  PA şi se compune din:

-suprafaţa de 8672 mp teren cu categoria de folosinţă arabil amplasat în tarlaua nr … extravilan teritoriul administrativ …, evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 10 la raportul de expertiză prin poligonul de culoare maro determinat de punctele 1… cu valoare de 2168 lei

-primeşte sultă în valoare de 44,25 lei de la pârâta TS

Suprafaţa totală a lotului nr 6 este de 8672 mp

Valoarea totală a lotului nr 6 este de 2212,25 lei

Lotul nr 7 se atribuie pârâţilor PPPP şi se compune din:

-suprafaţa totală de 752 mp din care 316 mp cu categoria de folosinţă curţi construcţii şi 436 mp cu categoria de folosinţă arabil teren amplasat în intravilanul satului …, cvartalul nr …, parcelele … teritoriul administrativ Vadu Paşii, evidenţiat în schiţa de plan anexă nr 12 la raportul de experiză prin poligonul de culoare galben, determinat de punctele A…B cu valoare de 2495,60 lei

-primeşte sultă în valoare de 795,87 lei de la reclamantul PG

-primeşte sultă în valoare de 920,79 lei de la pârâţii PPP

Valoarea totală a lotului nr 7 este de 4212,26 lei.

Instanţa , faţă de declaraţia autentificată sub nr …/01.11.2012 de BNP LEGALIS, ( prin care pârâtul NC a cedat în favoarea reclamantului cota sa indiviză din terenul în discuţie), de cererea depusă la fila 225 dosar, ( prin care pârâta RV a cedat în favoarea reclamantului cota sa indiviză din terenul în discuţie), urmează  să  ia act că pârâţii NC  au cedat cota lor parte indiviză asupra terenurilor descrise mai sus în favoarea reclamantului PG.

Faţă de cuantumul cheltuielilor de judecată suportate de părţi în cauză, de cota parte succesorală culeasă efectiv de fiecare din masa partajabilă, de culpa procesuală, în temeiul art 274 C.p.civ, instanţa  urmează să oblige pârâta PA să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 112 lei, să oblige pârâtii PPPP să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de  câte 116 lei fiecare.( taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, onorariu expert şi avocat)

După rămânerea sa definitivă şi irevocabilă, prezenta hotărâre se va comunica OCPI Buzău  şi organului fiscal competent în temeiul art 77 C..fisc