Partaj judiciar

Sentinţă civilă 8546/2014 din 29.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 8546/2014

Şedinţa publică de la 29 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ……, reclamant ……., reclamant …… şi pe pârât ……, pârât ….., pârât …………, ……, pârât …., pârât ……., pârât ……, având ca obiect partaj judiciar.

Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din 22.09.2014, când părţile prezente au pus concluzii în fond, care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când s-a amânat pronunţarea la data de 29.09.2014, dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul de dosar de mai sus şi ulterior precizată reclamanţii …….. au formulat în contradictoriu cu pârâţii ……. să se dispună sistarea stării de  indiviziune asupra imobilului înscris în CF colectiv 19038 Oradea, nr. topo ….. şi ……. şi CF individual ……. topografic ……. şi să se dispună intabularea în CF a dreptului de proprietate.

În motivarea cererii, reclamanţii arată că sunt proprietarii apartamentului 3 din curtea comună, iar în această curte s-a făcut o împărţire de facto şi nu sunt probleme cu vecinii. Mai arată că statul român deţine o încăpere aflată într-o stare avansată de degradare.

În drept, art. 728 cod civil.

În probaţiune depune înscrisuri.

Pârâta ……….., prin întâmpinarea depusă solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Pârâta …… depune întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice în reprezentarea Statului Român.

Pârâtele ………., prin cererea reconvenţională depusă la dosar solicită la rândul lor ieşirea din indiviziune conform cotelor de proprietate deţinute de acestea.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 728 vechiul Cod Civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune.

Instanţa reţine că particularitatea proprietăţii comune din acest dosar este dată de faptul că părţile deţine apartamentele în proprietate şi cote din teren ca şi proprietate comună. Cu alte cuvinte, în prezentul dosar se solicită partajarea terenului curte comună. Cum terenul bun comun este aferent şi construcţiilor (apartamente la casă), este evident că se exclude din start partajarea în sensul atribuirii întregului teren unei singure persoane cu obligaţia de sultă, fiecare parte care solicită ieşirea din indiviziune solicitând constituirea unei suprafeţe de teren în curtea comună alături de suprafaţa de teren aferentă construcţiilor deţinute în proprietate exclusivă.

Din analiza situaţiei de CF actualizată, instanţa reţine că între timp reclamanţii ……. au devenit proprietari tabulari pentru cota de teren de 184,54 mp. De asemenea, se reţine că pârâta-reclamantă reconvenţional ……… deţine cota de 93,82 mp din teren, pârâta-reclamantă reconvenţional ……. deţine cota de 70,27 mp teren aferent apartamentului VI/U1 şi 128,26 mp aferent ap. V, iar pârâţii ……….. deţin cota de 185,60 mp teren.

În urma mai multor discuţii între părţile ce solicită ieşirea din indiviziune, precum şi în urma completărilor la expertiza topografică de formare a loturilor, instanţa reţine că în final s-au propus două moduri de partajare şi formare a loturilor conform completării la raportul de expertiză depus la dosar la data de 02.06.2014 de expert ……….

Poziţia reclamanţilor …….. şi a pârâtelor – reclamante reconvenţional ……… este ireconciliabilă, primele părţi solicitând partajul conform variantei 2 din completare iar celelalte părţi confrom variantei 1.

Având în vedere şi cercetarea la faţa locului, instanţa constată că partajarea terenului proprietate comună nu poate fi posibilă în absenţa unei înţelegeri între coproprietarii ce solicită acest lucru, fiind incidente în acest caz textele legale ce reglementează coproprietatea forţată. Astfel în lipsa unui acord între coproprietari (sau cel puţin între cei care solicită ieşirea din indiviziune) instanţa nu poate alege un criteriu obiectiv pentru care să opteze pentru una din cele două variante prezentate de expertul topograf, terenul curte comună fiind considerat de instanţă ca şi dotare comună pentru toate apartamentele la casă din respectivul imobil.

Pentru acest motiv, constatând că partajul nu se poate realiza, în baza art. 673ind.14 C. pr. Civilă va respinge ambele cereri precizate de partaj, conform dispozitivului.

Având în vedere că urmează a respinge ambele cereri de partaj, instanţa nu va acorda cheltuielile de judecată solicitate de părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată şi precizată de reclamanţii  ……… ambii cu domiciliul în ……. şi ………, în contradictoriu cu pârâţii …. ambele cu domiciliul în …….

Respinge cerea reconvenţională formulată şi precizată de pârâtele – reclamante reconvenţionale ………. în contradictoriu cu reclamanţii – pârâţi reconvenţionali …...

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.09.2014.

PREŞEDINTE,GREFIER,

Domenii speta