Partaj judiciar

Hotărâre 50/2019 din 10.01.2019


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:2019:001.000050

Dosar nr. …/252/2017Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. …/2019

Şedinţa publică de la 10 ianuarie 2019

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE: C. R. C.

Grefier: I. P.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta D.V.‚ în contradictoriu cu pârâţii D.V., O.C., D.D.şi D.P., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă reclamanta asistată de av. T.M., av. C.R.pentru pârâta O.C., lipsind celelalte părţi.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin serviciul registratură, la data de 09.01.2019, s-a depus, de către pârâta O.C., concluzii scrise.

Av. T.M., pentru reclamantă, depune chitanţa privind achitarea sumei de 950 lei, reprezentând diferenţa onorariului de expert.

Av. C.R.pentru pârâta O.C. depune 2 chitanţe privind onorariul avocaţial perceput în cauză.

Se reţine că, la termenul anterior de judecată, instanţa, în temeiul disp. art. 244* alin. (1) şi (2) C. proc civ. a declarat cercetarea procesului încheiată şi a fixat prezentul termen pentru dezbaterea fondului, sens în care acordă cuvântul părţilor.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea acţiunii, astfel cum a fost formulată şi precizată. Cu cheltuieli de judecată.

Prin urmare, solicită sistarea stării de indiviziune, asupra imobilului din litigiu, prin modalitatea atribuirii acestuia reclamantei şi fiului său pus sub interdicţie, conform cotelor de proprietate deţinute, iar cota de proprietate deţinută de către cealaltă coproprietară O. C. să îi fie atribuită ei, cu obligarea sa la plata sultei corespunzătoare cotei de proprietate a acesteia.

În motivare, arată că atât expertul constructor cât şi cel topograf au arătat că imobilul respectiv nu este comod partajabil, iar ulterior, expertul topograf, din motive pe care nu le înţelege, a încercat să îi convingă că această casă este comod partajabil în natură.

 Prin urmare, subliniază că imobilul nu este comod partajabil în natură, că nu există posibilitatea contorizării separate, şi că, curtea este extrem de mică, fiind imposibil să se locuiască în acel imobil, în eventualitatea înfiinţării a două unităţi locative.

Av. C.R.pentru pârâta O.C. solicită sistarea stării de indiviziune asupra imobilului, în modalitatea partajării în natură conform propunerilor stabilite de expertul S.I., în cuprinsul raportului de expertiză, astfel:

-în principal, solicită atribuirea către pârâta O.C. a  apartamentului nr. 1 şi a terenului în suprafaţă de 399 mp., atribuirea către reclamanţi a apartamentului nr.2 şi a terenului în suprafaţă de 1196 mp. şi atribuirea către ceilalţi pârâţi a terenului în suprafaţă de 160 mp. cu obligarea la plata sultei pentru egalizarea loturilor;

-în subsidiar, solicită atribuirea către pârâta O.C. a  apartamentului nr. 2 şi a terenului în suprafaţă de 399 mp, atribuirea către reclamanţi a apartamentului nr.1 şi a terenului în suprafaţă de 1196 mp. şi atribuirea către ceilalţi pârâţi a terenului în suprafaţă de 160 mp. cu obligarea la plata sultei pentru egalizarea loturilor;

Mai solicită ca partajul să fie dispus în conformitate cu raţiunea şi modul în care el a fost reglementat de lege, şi anume, să se dispună partajarea imobilului în modalitatea partajării în natură având în vedere că aceasta este varianta care satisface în cea mai mare măsură interesele tuturor părţilor.

Arată că, conform concluziilor raportului la expertiză tehnică judiciară- răspunsul la obiecţiuni, efectuat în cauză, de către expertul S.I., este posibilă partajarea în natură, având în vedere întinderea mare a suprafeţei de teren, dar şi faptul că există două corpuri distincte de clădire ce constituie două unităţi locative distincte.

Mai solicită ca la partajarea terenului să fie avută în vedere suprafaţa reală a imobilului teren, respectiv cea de 1755 mp. măsurată de expert şi evidenţiată în raportul de expertiză, pentru considerentele tehnice şi de legalitate arătate de expert. De altfel, singura propunere de sistare a stării de indiviziune asupra terenului avizată de către O.C.P.I. are în vedere această suprafaţă şi nu cea înscrisă în C.F.

În cazul, în care nu se dispune în sensul partajării în natură a imobilului, şi se dispune conform solicitărilor reclamantei, solicită ca la calculul sultei să fie avute în vedere valoarea cu care imobilul compus din casă şi anexe este înregistrat în evidenţele fiscale (conf. Certificatului de atestare fiscală din data de 29.12.2017, depus de reclamantă), respectiv valorile din expertizele utilizate de notarii publici, pentru teren, aşa cum s-a consemnat în Încheierea din 12.11.2018, urmare a respingerii cererii sale de citare a expertului evaluator.

Totodată, faţă de poziţia sa procesuală, la cererea reclamantei, exprimată pe calea întâmpinării, solicită exonerarea pârâtei de la plata cheltuielilor de judecată, neputându-se reţine nicio culpă procesuală a pârâtei.

Cu cheltuieli de judecată, dovedite prin înscrisurile depuse la dosar.

Av. T.M., pentru reclamantă, în replică, referitor la teren, arată că există suprapuneri pe mai multe suprafeţe învecinate, împrejurare care dacă ar fi luată în calcul, la partajare, ar duce inevitabil la un litigiu între vecini.

Totodată, având în vedere condiţiilor dificile în care trăieşte reclamanta, solicită prorogarea plăţii sultei, peste un termen de 6 luni.

 Av. C.R.pentru pârâta O.C. arată că se opune acestei solicitări, având în vedere că reclamanta a mai beneficiat de reduceri sau eşalonări de taxă de timbru.

Arată că se opune acestei modalităţi, iar aspectele învederate de antevorbitorul său, în sensul chemării în judecată a celorlalţi vecini, nu sunt adevărate, întrucât limitele terenului cu ceilalţi vecini nu sunt afectate, existând suprapuneri virtuale. Plusul de suprafaţă este sub 10% din suprafaţa totală a imobilului, condiţie în care se poate dispune, fără chemarea în judecată a vecinilor. 

Instanţa constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept, astfel că, în temeiul disp. art. 394 C. pr. Civ.,  închide dezbaterile şi reţine cauza spre deliberare şi pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înaintată pe rolul Judecătoriei Lugoj, la data de 08.02.2017, sub nr. …/252/2017, reclamanta D.V., în nume propriu şi în calitate de tutore al numitului D.V., fiul său, pus sub interdicţie prin sentinţa ../11.04.2007 a Judecătoriei Lugoj, în prezent instituţionalizat la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, în contradictoriu cu pârâții  O.C., D. D. şi D.P., au solicitat instanței, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

- sistarea stării de indiviziune cu privire la imobilul casă, situat în Lugoj, str. T. nr. XX, evidenţiat în C.F. … –C1 Lugoj, top …., prin modalitatea atribuirii acestuia reclamantei şi fiului său pus sub interdicţie, conform cotelor de proprietate deţinute, iar cota de proprietate deţinută de către cealaltă coproprietară O. C. să îi fie atribuită ei, cu obligarea sa la plata sultei corespunzătoare cotei de proprietate a acesteia;

-  înscrierea drepturilor  de proprietate, ale subsemnaţilor, în această carte funciară conform cotelor de proprietate, concomitent cu radierea dreptului de proprietate al pârâtei O.C.;

- sistarea stării de indiviziune cu privire la imobilul teren, în suprafaţă de 1662 mp, situat în Lugoj, str. … nr. …, evidenţiat în C.F. … Lugoj, top … după cum urmează: faţă de pârâţii D.D.şi D.P., prin modalitatea partajării în natură conform modului actual de folosinţă şi cotelor de proprietate, urmând a se înfiinţa cărţi funciare separate pentru aceştia şi pentru ea; faţă de pârâta O.C., prin modalitatea atribuirii către reclamantă a cotei de 5/22 teren deţinută de aceasta, cu obligarea subsemnatei la sulta corespunzătoare în favoarea acesteia, urmând a fi radiat din C.F. dreptul său de proprietate, concomitent cu înscrierea dreptului său de proprietate;

- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că deţine cota de 2/8 din imobilul casă evidenţiat în C.F. … –C1 Lugoj, top …, iar fiul său D.V. cota de 3/8 din acelaşi imobil, precizând că fiul său a fost pus sub interdicţie, prin sentinţa civilă nr. ../11.04.2007, pronunţată de Judecătoria Lugoj, în dosarul nr. ../252/2006, ea fiind tutorele acestuia. Ulterior, prin sentinţa penală nr. ../13.06.2007 pronunţată de aceeaşi instanţă în dosarul nr. ../252/2007 s-a dispus internarea medicală a acestuia la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel.

De asemenea a arătat că, cotă de 3/8 din imobil o deţine pârâta O.C.. Această cotă a aparţinut fiicei sale L. V. I., însă ea a pierdut-o în urma unei datorii ce a fost garantată tocmai cu această cotă de proprietate.

De când pârâta O.C. a dobândit această cotă de proprietate, a început la propriu calvarul său. Deşi pârâta nu locuieşte în acest imobil, şi-a închiriat partea sa unor persoane care îi fac viaţa imposibilă. Deşi casa nu este comod partajabilă, în natură, iar cota sa şi a fiului său reprezintă majoritatea, totuşi acest aspect a fost ignorat de „chiriaşii" care au ocupat aproape întreaga casă, pe reclamantă obligându-o să folosească o singură încăpere din anexa casei, care este amenajată în fostul grajd. A arătat că la vârsta sa este nevoită să trăiască fără baie, să gătească în camera în care doarme, să folosească latrina din grădină, iar cei doi „chiriaşi" şi fiicele lor se bucură de casa acesteia, folosesc baia făcută de ea, chiar dacă ea plătește toate utilităţile.

Reclamanta a arătat că toate contractele pentru utilităţi au fost încheiate de ea cu mulţi ani în urmă, şi nu există contorizări separate, toate facturile sunt emise pe numele acesteia, fiind pusă în situaţia ca din venitul mic, din pensie, să plătească sume uriaşe pentru servicii pe care nu le poate folosi. Aceşti „chiriaşi" consumă mult curent electric, apă, etc., se folosesc de toată casa şi nu vor să plătească nimic.

Reclamanta a solicitat să se observe că în aceste condiţii, îi este imposibil să mai trăiască în casa sa, unde pe corpul principal de clădire au pus stăpânire alţii, îl ţin încuiat şi la vârsta pe care o are îi este cu neputinţă să își procure o altă locuinţă.

Pentru aceste motive, reclamanta consideră că acțiunea este întemeiată, solicitând admiterea acesteia, chiar dacă este nevoită să plătească sultă pentru cota de proprietate a pârâtei O.  C. pentru a avea posibilitatea să trăiască în casa sa. Mai mult, a solicitat să se observe că prin modul în care au ocupat, se încalcă şi dreptul de proprietate al fiului său care aşa cum a arătat este bolnav şi internat într-un centru special, iar în situaţia în care s-ar dispune să se întoarcă acasă, nu ar avea unde.

Cu privire la imobilul teren, în suprafaţă de 1662 mp, situat în Lugoj, str. …nr. .., evidenţiat în CF .. Lugoj, top .., a arătat că de asemenea, se impune ieşirea din indiviziune faţă de O.C. pentru aceleaşi considerente. Referitor la pârâţii D.D.şi D.P., a arătat că aceştia sunt de bună credinţă, şi au cumpărat de la ea cota de 2/22 din teren, iar de la cumpărare folosesc partea lor conform unui partaj faptic, pe care doresc să îl legalizeze, ei ocupând o porţiune chiar din capătul terenului.

În dovedirea acţiunii, a depus înscrisuri (f. 7-46, 31-45).

În drept: a invocat prevederile art. 555 şi art. 1143 din C.civ.

La data de 25.04.217, f. 59, pârâta Ó. C., a formulat întâmpinare învederând  instanţei că, este de acord cu sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în Lugoj, str. T…, nr…, compus din casa înscrisă în C.F. nr. ..-.. Lugoj, sub nr. top. …  şi terenul în suprafaţă de 1662 mp înscris în C.F. nr. .. Lugoj, sub nr. top. ...

A solicitat ca sistarea stării de indiviziune asupra imobilului să fie dispusă, în principal, prin modalitatea partajării în natură, acest demers fiind posibil, având în vedere suprafaţa mare a terenului, dar şi faptul că există două corpuri distincte de clădire ce constituie unităţi locative distincte.

În cazul în care instanţă va aprecia că nu este posibilă partajarea în natură a imobilului arătă că este de acord ca sistarea stării de indiviziune asupra imobilului, să fie dispusă în sensul celor solicitate de reclamantă, respectiv prin atribuirea către aceasta a cotelor sale de proprietate, cu obligarea reclamantei la plata sultei reprezentând contravaloarea acestora.

Mai arată că este de acord şi cu partajarea pe cale amiabilă a imobilului (aspect învederat anterior reclamantei), urmând a fi avută în vedere la stabilirea sultei valoarea cu care imobilul compus din casă şi anexe este înregistrat în evidenţele fiscale (conf. certificat de atestare fiscală nr. …/29.12.2017, depus de reclamantă), precum şi valoarea de circulaţie la zi a imobilului teren.

A solicitat ca partajul să fie dispus în conformitate cu raţiunea şi modul în care el a fost reglementat de lege şi anume să se dispună partajul în varianta care satisface în cea mai mare măsură interesele părţilor.

Apreciază că se impune precizarea cadrului procesual precum şi prezentarea documentelor din care să rezulte că persoana pusă sub interdicţie, D.V., este reprezentată legal în prezenta cauză.

Faţă de poziţia sa procesuală cu privire la cererea reclamantei, exprimată pe calea prezentei întâmpinări, a solicitat exonerarea sa la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 454 C. pr. civ.

În drept, a invocat prev. art.205 C.p.civ.

În susţinerea apărării nu a depus înscrisuri.

La data de 18.05.2017, fila 65, reclamanta  D.V., în nume propriu şi în calitate de tutore al numitului D.V., a formulat răspuns la întâmpinare prin care învederează următoarele:

Imobilul aflat în litigiu nu poate fi comod partajat în natură, deoarece casa deşi este compusă din două corpuri de clădire, unul este impropriu de locuit, fiind „amenajat" din fostul grajd. Oricum reaua- credinţă a pârâtei este vădită, întrucât deşi deţine o cotă mică din clădire, iar subsemnata şi fiul ei au cotă majoritară, totuşi, profitând de neputinţa acesteia, când a adus aici aşa zişii chiriaşi, i-a instalat în casa propriu zisă, obligându-o pe aceasta să locuiască în anexa insalubră. Nici grădina nu poate fi partajată în natură întrucât ar duce inevitabil la instituirea unei servituți de trecere.

Cu privire la cadrul procesual şi la legalitatea reprezentării fiului său D.V., în temeiul art. 150 alin. 1C. proc. civ, a solicitat numirea unui curator.

Referitor la solicitarea pârâtei de a fi exonerată de la plata cheltuielilor de judecată, a solicitat să observe că: partajarea imobilului profită în egală măsură atât reclamanţilor cât şi pârâtei, iar cheltuielile pentru realizarea partajului incumbă tuturor, la aprecierea întinderii culpei procesuale urmând să fie avută în vedere întinderea cotei de proprietate a pârâtei.

La termenul de judecată din data de 28.06.2018, instanţa a desemnat, pentru reclamantul D.V.,  curator în persoana av. D. C..

La fila 79, curatorul av. D. C. a depus întâmpinare, prin intermediul căreia a învederat că este de acord cu acţiunea şi nu se opune probelor solicitate de reclamantă.

 Pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea construcţii (f. 90-106),  proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie (f. 236-263), 

Analizând întregul material probator depus la dosar, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii şi pârâta O.C. sunt coproprietari ai imobilului, casă, situată în Lugoj, str. .., nr. …, evidenţiată în CF .......Lugoj, nr. top. ........ Asupra imobilului teren, în suprafaţă de 1662 mp, evidenţiat în CF ......., nr. cad. ......., coproprietari sunt reclamanţii şi pârâta O.C. şi D.D.şi D.P..

La data de 08.02.2017 reclamanţii sesizează instanţa cu o cerere de ieşire din indiviziune asupra terenului şi asupra casei de locuit precum şi întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.

Având în vedere momentul introducerii cererii de chemare în judecată instanţa apreciază că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 670 şi urm. din C.civ.

În principiu, părţile între care există starea de coproprietate pot recurge la un partaj voluntar pentru sistarea acestei stări sau prin hotărâre judecătorească. De principiu, partajul bunurilor comune se va face în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar. Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face, potrivit art. 676 alin. 2 din C. civ., în unul dintre următoarele moduri:

 a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;

 b) vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii, şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.

Potrivit art. 669 C.civ., încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească, iar potrivit art. 676 alin. 1 C.civ., partajul bunurilor comune se face în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 988 C.proc.civ., care prevăd că, la formarea şi atribuirea loturilor, se va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea. Vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 989 alin. 1 C.proc.civ., şi anume dacă împărţeala în natură a unui bun este sau nu posibilă în raport de natura, configuraţia ori destinaţia sa ori dacă această modalitate de împărţeală nu cauzează o scădere importantă a valorii sale sau nu-i modifică în mod păgubitor destinaţia economică.

Reţine instanţa că în speţă, asupra imobilului pârâta O.C. deţine o cotă-parte minoritară în raport cu reclamanţii, însă mărimea cotei-părţi ca şi criteriu de luat în seama la partaj nu trebuie absolutizat şi nu poate fi în niciun caz avut în vedere ca singur criteriu ori ca un criteriu prioritar la formarea şi atribuirea loturilor sau a bunului.

De asemenea, în afara criteriilor mai sus arătate, în practica instanţelor judecătoreşti s-au statornicit şi alte criterii, pentru ipoteza în care partajul priveşte un bun imobil cu destinaţia de locuinţă, aşa cum este imobilul în speţă, ce a reprezentat domiciliul conjugal al reclamanţilor şi în care aceştia locuiesc şi în prezent.

La stabilirea modalităţii de partaj, instanţa va avea în vedere şi că în cauză, reclamanta este o femeie în vârstă, nu mai are o altă locuinţă, că a locuit efectiv în acest imobil mai bine de 20 ani, fiind incontestabil legată emoţional de imobil, astfel încât instanţa apreciază că atribuirea lui trebuie să se facă în favoarea reclamantei.

S-a avut în vedere şi că de casa ce face obiectul litigiului, reclamanta este legată sufleteşte, acolo a locuit împreună cu soţul său şi acolo a investit întreaga sa agoniseală.

De asemenea, astfel cum rezultă din raportul de expertiză în specialitate construcţii şi evaluarea proprietăţii imobiliare (f. 69-77), imobilul în litigiu nu poate fi partajat în natură, întrucât nu pot fi formate două unităţi locative distincte, din cauza numărului redus de camere cu dependinţe distincte, necesare funcţionalităţii lor.

Atribuind imobilul reclamanţilor, instanţa consideră că aceştia sunt mai îndreptăţiţi să primească imobilul luând în considerare şi alte elemente de apreciere în favoarea acestora si anume că, reclamanţii nu mai deţin un alt imobil spre deosebire de pârâta O. care a transmis dreptul său de folosinţă în favoarea unor chiriaşi care nu au făcut altceva decât să minimalizeze dreptul de folosinţă al reclamantei, nevoită fiind să se mute într-o anexă a imobilului, improprie uzului normal al unei familii. Această concluzie rezultă atât din raportul de expertiză tehnică efectuat de către dl. expert M. I. cât şi de dl. expert S.I., care coroborate cu concluziile instanţei reţinute cu ocazia deplasării la faţa locului justifică sistarea stării de coproprietate prin atribuirea imobilului casă în favoarea reclamanţilor cu obligarea acestora din urmă la plata unei sulte corespunzătoare către pârâta O.C..

În ceea ce priveşte imobilul teren supus partajării, conform raportului de expertiză efectuat de dl. expert S.I., terenul aparţinând pârâţilor D. poate forma un lot separat deoarece aceştia deţin şi terenul dinspre str. …., teren de pe care pot avea acces la lotul cumpărat, aflat în coproprietate. În ceea ce priveşte coproprietatea existentă între reclamanţi şi pârâta O.C. instanţa apreciază că argumentele reţinute anterior şi care au fundamentat sistarea coproprietăţii asupra imobilului casă prin atribuirea către reclamanţi se menţin şi în cazul terenului astfel încât va dispune sistarea coproprietăţii prin atribuirea imobilului teren în favoarea reclamanţilor concomitent cu obligarea acestora din urmă la plata unei sulte corespunzătoare în favoarea pârâtei O.C..

Referitor la sulta corespunzătoare cotei de proprietate asupra terenului şi casei de locuit instanţa reţine că, prin raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză ( filele 89-104 ) s-a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului situat în Lugoj, str. .., nr. .., pe parcursul cercetării judecătoreşti la suma de 143658 lei, din care valoarea construcţiilor reprezintă 86462 lei iar valoarea terenului, 57196 lei.

Raportat la această valoare, cuantumul sultei la care are dreptul pârâta O.C. ca urmare a deţinerii unei cote de 3/8 din imobilul casă este de 32423,25 lei (86462:8X3) şi de 12998,15 lei (377,7 mp X 57196 : 1662=12998,15 lei) reprezentând contravaloarea cotei de proprietate de 5/22 din terenul în suprafaţă de 1662 mp (377,7 mp X 57196 : 1662=12998,15 lei).

În aceste condiţii, având în vedere prevederile art. 676 alin. 1 din C.civ., urmează a dispune sistarea stării de indiviziune existentă între reclamanţi şi pârâţii D.D.şi P. prin partajarea în natură a imobilului teren iar în temeiul art. 676 alin. 2 lit. a din C.civ. va dispune sistarea stării de coproprietate existentă între reclamanţi şi pârâta O.C. în ceea ce priveşte imobilul casă înscris în CF ......., nr. top. ....... prin atribuirea acestui imobil către reclamanţi, cu obligarea acestora din urmă la plata unei sulte în favoarea pârâtei O.C. în cuantum de 32423,25 lei, reprezentând echivalentul în lei al cotei de 3/8 parte din valoarea de circulaţie a imobilului-casă şi prin atribuirea imobilului teren în cotă de 5/22 către reclamanţi, cu obligarea acestora din urmă la plata unei sulte în favoarea pârâtei O.C. în cuantum de 12998,15 lei.

Având în vedere atribuirea către reclamanţi a întregului imobil casă, în temeiul art. 885 alin. 4 din C.civ., instanţa va dispune întabularea într-o carte funciară nouă, nr. cad. Nou/1 a dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra terenului în suprafaţă de 1511 mp pe numele reclamanţilor iar asupra construcţiei astfel: 2/8 din casă pe numele reclamantei D.V. prin succesiune, 3/8 din casă pe numele reclamantului D.V. prin succesiune iar asupra cotei de 3/8 din casă, cu titlu de sistare de coproprietate.

În temeiul art. 676 alin. 2 C.civ., instanţa va dispune sistarea stării de coproprietate existentă între reclamanţi şi pârâţii D.D.şi D.P. cu privire la imobilul teren şi în temeiul art. 885 alin. 4 C.civ. dispune întabularea într-o carte funciară nouă, nr. cad. Nou/2 a dreptului de proprietate al pârâţilor D.D.şi D.P. asupra terenului în suprafaţă de 151 mp, cu titlu de sistare indiviziune.

Având în vedere dispoziţiile art. 990 C.proc.civ. potrivit cu care, „La cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să îi atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi termenul în care este obligat să le plătească”, instanţa urmează a obliga reclamanţii la plata în termen de 8 luni de la rămânerea definitivă a soluţiei dispuse asupra partajului judiciar, către pârâta O.C., a sultei în cuantum de 45421,4 lei reprezentând echivalentul în lei al cotei de 3/8 parte din valoarea de circulaţie a imobilului-casă şi al cotei de 5/22 parte din valoarea de circulaţie a imobilului teren.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, având în vedere faptul că apărările efectuate în cauză de către reclamanţi profită şi pârâţilor, instanţa urmează a admite în parte capătul de cerere referitor la plata cheltuielilor de judecată, în sensul că urmează a compensa chelutielile de judecată reprezentând onorariu avocaţial şi a obliga pârâţii O.C. şi D.D.şi P., la plata către reclamanţi a onorariilor de expert în cotă de 1/3 fiecare, respectiv a sumei de 1448 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanţii D.V., CNP …. şi D.V.,  reprezentat de tutore D.V., ambii cu domiciliul procedural ales la av. T.M. din Lugoj, str. …, nr. …, jud. Timiş, în contradictoriu cu pârâţii O.C., CNP …., cu domiciliul procedural ales la av. C.R.din Lugoj, str. …, nr. …, jud. Timiş şi D.D.şi D.P., domiciliaţi în ..,nr. .., jud. Timiş.

Dispune sistarea stării de coproprietate existentă asupra imobilului casă, situată în Lugoj, str. .., nr. ..,jud. Timiş, evidenţiată în CF ......., nr. top. ....... şi asupra imobilului teren, în suprafaţă de 1662 mp, evidenţiat în CF ......., nr. cad. ........

Atribuie reclamanţilor D.V. şi D.V. întregul imobil casă şi teren.

Dispune întabularea într-o carte funciară nouă, nr. cad. Nou/1 a dreptului de proprietate al reclamanţilor D.V. şi D.V. asupra terenului în suprafaţă de 1511 mp iar asupra construcţiei astfel: 2/8 din casă pe numele reclamantei D.V. prin succesiune, 3/8 din casă pe numele reclamantului D.V. prin succesiune iar asupra cotei de 3/8 din casă, cu titlu de sistare de coproprietate.

Obligă reclamanţii D.V. şi D.V. la plata în termen de 8 luni de la rămânerea definitivă a soluţiei dispuse asupra partajului judiciar, către pârâta O.C., a sultei în cuantum de 45421,4 lei reprezentând echivalentul în lei al cotei de 3/8 parte din valoarea de circulaţie a imobilului-casă şi al cotei de 5/22 parte din valoarea de circulaţie a imobilului teren.

Atribuie pârâţilor D.D.şi D.P. terenul  în suprafaţă de 151 mp.

Dispune întabularea într-o carte funciară nouă, nr. cad. Nou/2 a pârâţilor D.D.şi D.P., cu titlu de sistare indiviziune.

Obligă reclamanţii la plata diferenţei de onorariu expert M. I. în cuantum de 950 lei.

Compensează cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocaţial.

Obligă pârâta O.C. la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1448 lei.

Obligă pârâţii D.D.şi D.P. la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1448 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 10 ianuarie 2019.

PREŞEDINTE GREFIER

C. R. C. I. P.

EX.7

RED. C.R.C. 11 ianuarie 2019

TEHNORED. I.P. 14 ianuarie 2019

COM- 5  EX.