Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă 180/2014 din 17.02.2014


JUDECĂTORIA NOVACI, JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Civilă Nr. 180/2014

Şedinţa publică de la 17.02.2014

Completul constituit din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996), formulată de petenţii R.A, R.A, R.O şi R.M  domiciliaţi în........, str..........., bl...., apt...., Judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimaţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. 8 Martie , nr.3A, Judeţul Gorj  şi  BEJ.........., cu sediul în oraşul ........, str...., Judeţul Gorj .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit părţile, petiţionarul R.M , fiind reprezentat de procurator M. A .

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care procurator M A, a depus la dosar note de şedinţă prin care solicită ataşarea dosarului nr.2055/267/2003, al Judecătoriei Novaci  şi procura judiciară.

Instanţa, examinând notele de şedinţă formulate, apreciază că nu se impune ataşarea dosarului solicitat şi constatând cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul în fond.

Procurator M A, pentru petiţionarul R M,  a solicitat admiterea plângerii aşa cum a fost formulată.

INSTANŢA,

Asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

La data de 11 noiembrie 2013, s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe de judecată sub nr. dosar ......., plângerea formulată de petenţii R A, R.A, R.O şi R.M  împotriva încheierii de carte funciară nr.............,  plângere ce a fost înaintată de către OCPI Gorj.

Astfel, prin plângerea formulată, petiţionarii.............,  în contradictoriu cu intimaţii  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj  şi  BEJ..........., au formulat  plângere împotriva încheierii nr. ............din data de 04.10.2013, a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, prin care s-a admis cererea Biroului Executorului Judecătoresc ..........., privind reexaminarea cererii nr. ........., din data de 23.05.2013, având ca obiect notarea somaţiei imobiliare din data de 11.12.2007.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că  executarea silită a sentinţei civile nr. 208 din data de 15.02.2006, pronunţată de Judecătoria Novaci , judeţul Gorj în dosarul nr. ......., ce face obiectul dosarului de executare nr....., al BEJ.........., a fost obţinută de numita....... prin săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea, prevăzută şi pedepsită de art. 293 C.pen.

Au mai arătat petiţionarii că Tribunalul Gorj prin Decizia irevocabilă nr.566 din data de 03.03.2009, pronunţată în dosarul nr.............., a statuat că numita..........., pentru revendicarea terenului în cauză trebuie să promoveze acţiune în revendicare cu adevăratul nume.

În drept, petiţionarii nu au motivat plângerea .

Au fost depuse la dosar în copie xerox  următoarele acte: adresa nr. 4106 din data de 22.12.2008, a Consiliului Judeţean Gorj, sentinţa civilă nr. 208 din data de 15.02.2006, pronunţată de judecătoria Novaci, Judeţul Gorj, în dosarul nr............., decizia civilă nr. 566 din data de 03 martie 2009 , pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. .........şi Ordonanţa nr.........., dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci , Judeţul Gorj.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 50 lei , conform chitanţei ataşate la 16 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului,prin prisma celor invocate în plângere, precum şi a normelor legale aplicabile speţei,  instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, petenţii R A, R.A, R.O şi R.M  , în contradictoriu cu intimaţii  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj  şi  BEJ........., au formulat  plângere împotriva încheierii nr. ...........din data de 04.10.2013, a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj , prin care s-a admis cererea Biroului Executorului Judecătoresc ........., privind reexaminarea cererii nr. ..........din data de 23.05.2013, având ca obiect notarea somaţiei imobiliare din data de 11.12.2007.

Rezultă din actele dosarului că la data de 23/05/2013, prin încheierea nr.........., s-a dispus respingerea cererii introduse de Biroul executorului judecătoresc........, cu privire la imobilul situat în localitatea............, Judeţul Gorj, privind  petenţii din cauza de faţă.

Împotriva încheierii menţionate, a fost formulată cerere de reexaminare de către Biroul executorului judecătoresc............, la OCPI Gorj.

Ulterior, prin încheierea nr.32216/2013, a fost admisă cererea introdusă de Biroul Executorului Judecătoresc ..........şi notată executarea silită imobiliară în dosarul nr........

Conform înscrisurilor existente în dosarul înaintat de OCPI Gorj, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.208/16.02.2007, pronunţată de Judecătoria Novaci, Judeţul Gorj, executorul judecătoresc a întocmit procesul-verbal de situaţie, apoi a emis somaţia de plată a creanţei.

Se apreciază că potrivit  prevederilor din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc are obligaţia de a nota în cartea funciară urmărirea silită.

Aşadar, susţinerile petenţilor nu pot fi reţinute de către instanţă, deoarece, doar pe calea contestaţiei la executare, în condiţiile art.711 C.p.c., pot fi invocate aspecte legate de modul în care au fost emise formele de executare silită, modul în care s-a efectuat executarea silită sau prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Dispoziţiile din Codul de procedură civilă, sunt conforme cu  dispoziţiile  Legii nr.7/1996,  care prevăd posibilitatea notărilor în cartea funciară.

În aceste condiţii, se apreciază că dreptul petenţilor nu este prejudiciat prin notarea efectuată, deoarece, notarea unei astfel de somaţii are doar efect de opozabilitate faţă de terţi, respectiv, având un efect de atenţionare, cu privire la existenţa unei urmăriri silite privind imobilul în cauză.

Drept urmare, scopul notării somaţiei în cartea funciară, aşa cum s-a arătat, este acela de a aduce la cunoştinţa terţilor, că imobilul este urmărit de un creditor, făcând astfel opozabil terţilor actul de executare înscris, fără ca înscrierea să afecteze în vreun fel atributele proprietăţii.

În concluzie, se apreciază că nu există temeiuri  de anulare a încheierii, atâta timp cât notarea somaţiei nu a împietat asupra dreptului de proprietate al petenţilor, că nu a fost finalizată executarea silită.

Pentru considerentele expuse şi în raport de actele existente la dosar, urmează a se dispune respingerea  ca nefondată a plângerii de faţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea  împotriva încheierii de carte funciară, formulată de petenţii R A, R A, R O şi  R M, domiciliaţi în mun.........., str........, bl...., apt...., Judeţul Gorj,  în contradictoriu cu intimaţii  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în mun. Tg. Jiu , str. 8 Martie , nr.3A, Judeţul Gorj  şi  BEJ........, cu sediul în oraşul ...... , str. ........Judeţul Gorj .

Cu drept de  apel, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2014.

28 Februarie 2014