Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 342 din 28.01.2014


Dosar nr. 12155/288/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 4246

SENTINŢA CIVILA Nr. 342

Şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Eladiea Dinu

Grefier Adriana Cirjan

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulată de reclamanta UC, în contradictoriu cu pârâţii OCPI, CG,DMC, şi IMM, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns, atât la prima, cât şi la cea de-a  doua strigare a cauzei, pârâtul DMC, asistat de av. Popescu Olimpia, potrivit împuternicirii avocaţiale nr.12/27.01.2014, care reprezintă şi pe pârâta IMM, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Instanţa constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, în temeiul art. 94 C.pr.civilă.

După care, pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Vâlcea, invocată de pârâţi prin întâmpinare.

Av. Popescu Olimpia, pentru pârâţii DMC şi IMM, solicită admiterea acestei excepţii, întrucât OCPI nu are calitate procesuală pasivă.

Instanţa admite excepţia invocată de pârâţi prin întâmpinare, întrucât OCPI Vâlcea nu are calitate procesuală pasivă în astfel de litigii.

La interpelarea instanţei, referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată de pârâţii  DMC şi IMM prin întâmpinare, apărătorul pârâţilor DMC şi IMM, arată că susţine excepţia invocată şi solicită admiterea acesteia.

Instanţa uneşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată de pârâţii DMC şi IMM prin întâmpinare cu fondul cauzei.

Instanţa constată că reclamanta a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri şi expertiză tehnică de specialitate.

Av.Popescu Olimpia arată, referitor la probele solicitate de reclamantă, că este de acord cu proba cu înscrisuri şi se opune probei cu expertiză.

În temeiul art. 258 Cod pr. civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri, solicitată atât de reclamantă cât si de pârâţii DMC şi IMM, ca fiind utilă soluţionării cauzei, şi respinge proba cu expertiză tehnică de specialitate solicitată de reclamantă.

La interpelarea instanţei, apărătorul pârâţilor DMC şi IMM arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Faţă de aceste precizări, instanţa deschide dezbaterile şi acordă cuvântul pe fondul  cauzei.

Av. Popescu Olimpia, având cuvântul pentru pârâţii DMC şi IMM, solicită respingerea acţiunii pentru motivele expuse pe larg în întâmpinare. Solicită cheltuieli de judecată în cuantum de 800 lei.

În temeiul art. 394 Cpc instanţa închide dezbaterile şi reţine cauza pentru soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată la data de 20.11.2013, sub nr. 12155/288/2013, precizată şi completată prin cererea de la fila 10 dosar, petentaUC a solicitat ca în contradictoriu cu intimaţii OCPI, CD, DMC şi IMM să se dispună anularea încheierilor cu nr. 45654/09.10.2012, 41122/12.09.2012 emise de OCPI Vâlcea.

În motivarea plângerii petenta arată că, titlul de proprietate în baza căruia a fost înscris în cartea funciară terenul face obiectul dosarului nr. 6395/288/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Rm Vâlcea, având ca obiect „constatare nulitate titlu”, terenul nu este delimitat în fapt şi este cuprins în anexele la HG 1527/2009, ca fiind teren domeniu public aflat în proprietatea statului.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimaţiiDMC şi IMM au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a  OCPI Vâlcea, lipsa calităţii procesuale active a reclamantei  rezultată din lipsa interesului iar pe fond, respingerea acţiunii ca neîntemeiată sau nefondată.

În motivarea celor susţinute intimaţii arată că, prin sentinţa civilă nr. 10329/29.10.2012 pronunţată de Judecătoria Rm Vâlcea în dosarul nr. 14522/288/2011, petenta a fost obligată să predea terenul ce le aparţinea în vederea punerii în posesie. Anterior, prin sentinţa civilă nr. 1399/10.02.2011 pronunţată de Judecătoria Rm Vâlcea în dosarul nr. 1392/288/2009, comisia locală a fost obligată să-i pună în posesie pe suprafaţa de 9,20 ha teren.

Cu toate acestea, petenta cu rea credinţă a formulat o acţiune pentru constatarea nulităţii titlului de proprietate, ce a fost respinsă de Judecătoria Rm Vâlcea prin sentinţa civilă nr. 6993/24.09.2013, pronunţată în dosarul nr. 6395/288/2013, o cerere de revizuire şi de altfel, litigii similare a iniţiat şi împotriva altor proprietari.

În concluzie, apreciază că intabularea dreptului de proprietate s-a făcut legal, în baza titlului de proprietate emis ca urmare a dispoziţiilor instanţelor, încheierile emise de OCPI Vâlcea sunt legale, iar reclamanta nu numai că nu justifică interesul de a solicita anularea acestora, ci chiar ar trebui să i se aplice o amendă judiciară, în conformitate cu prevederile art. 187 alin.1 lit. a C.pr. civ, pentru introducerea cu rea credinţă a unei cereri.

Şi intimatul OCPI Vâlcea a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii faţă de acesta având în vedere decizia nr. LXXII(72)/15.10.2007  a ÎCCJ care a admis un recurs în interesul legii şi a stabilit că în cauzele care au ca obiect plângerile împotriva încheierilor de carte funciară întemeiate pe art. 50 din Legea 7/1996, OCPI nu are calitate procesuală. Mai mult decât atât, art. 32 din Legea 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, republicată la 07.02.2013 stabileşte că soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară ş.a. se face fără citarea oficiului teritorial.

În şedinţa publică din 28.01.2014 instanţa a pus în discuţie excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Vâlcea şi a lipsei calităţii procesuale active a petentei, respingând prima dintre excepţii, iar pe cea de-a doua a unit-o cu fondul.

În cauză s-a administrat proba cu acte.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea adresată instanţei, petenta a solicitat anularea încheierii nr. 45654/09.10.2013 emisă de OCPI Vâlcea, prin care i-a fost respinsă cererea de reexaminare a încheierii nr. 41122/12.09.2013 şi pe cale de consecinţă anularea acesteia din urmă. Prin urmare, instanţa a fost sesizată cu o plângere întemeiată pe prevederile art. 31 alin.3 din Legea 7/1996.

Din motivarea plângerii formulate instanţa reţine că petenta este nemulţumită de  faptul că prin încheierea din 12.09.2013, cu nr. 41122, s-a diminuat suprafaţa terenului înscris în cartea funciară nr. 36895( provenind din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1999) UAT B, cu numărul cadastral 2192, cu 3.850 mp teren, urmare a înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al intimaţilor stabilit în baza unor hotărâri judecătoreşti. Terenul respectiv aparţinea statului şi era administrat de petentă, situaţie faţă de care instanţa apreciază că aceasta are interes şi calitate procesuală activă să promoveze plângerea, iar excepţia invocată de intimaţi va fi respinsă ca neîntemeiată.

Instanţa constată că prin încheierea nr. 41122/12.09.2013, în baza unui referat întocmit de inspectorul de cadastru, s-a notat diminuarea suprafeţei imobilului mai sus identificat cu 3.850 mp, în conformitate cu sentinţa civilă nr. 1399/10.02.2011 pronunţată de Judecătoria Rm Vâlcea, operaţiune ce se întemeiază în drept pe dispoziţiile art. 29 din Legea 7/1996.

Prin sentinţa civilă nr. 1399/10.02.2011 a Judecătoriei Rm Vâlcea la care se face referire, Comisia locală de fond funciar B şi CJV au fost obligate să-i pună în posesie pe intimaţii din prezentul dosar asupra unui teren de 9,20 ha, pe vechiul amplasament, individualizat prin hotărârea de validare nr. 505/08.06.2006 şi anexele acestuia şi să le elibereze titlul de proprietate. Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 10329/29.10.2012 pronunţată de Judecătoria Rm Vâlcea în dosarul nr. 14552/288/2011, petenta din acest dosar este obligată să predea comisiei locale terenul de 9,20 ha identificat prin hotărârea de validare.

Sentinţa nr. 1399/10.02.2011 a fost executată la 26.04.2013, prin emiterea titlului de proprietate nr. 21296, titlu care a fost contestat de petentă, iar printr-o hotărâre de primă instanţă cererea acesteia a fost respinsă( sentinţa civilă nr. 6993/24.09.2013 a Judecătoriei Rm Vâlcea).

S-a întocmit documentaţia cadastrală şi s-a constatat că faţă de întinderea terenului din  titlului intimaţilor, terenurile se suprapun pe 3850 mp, situaţie faţă de care s-a diminuat terenul statului administrat de petentă şi s-a emis încheierea contestată.

OCPI Vâlcea a dat eficienţă prevederilor art. 908 şi 909 cod civil, potrivit cărora, dacă o înscriere în cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia juridică reală şi aceasta rezultă dintr-o hotărâre judecătorească  se impune corectarea, îndreptarea înscrierii inexacte.

Potrivit art.33 alin.1 din legea 7/1996, înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale.

Aşa fiind, instanţa constată că încheierea nr. 41122/12.09.2013 emisă de OCPI este legală şi temeinică, iar cererea de reexaminare formulată împotriva acesteia neîntemeiată, situaţie faţă de care şi încheierea de respingere a reexaminării cu nr. 45654/09.10.2013 este legală şi temeinică.

În consecinţă, instanţa va respinge plângerea formulată, constatând că prin aceasta nu se depun înscrisuri cu care să se facă dovada unei alte situaţii decât cea avută în vedere la emiterea celor două încheieri contestate.

Reţinând că plângerea formulată este neîntemeiată, instanţa o va obliga, în temeiul art. 453 C.pr. civ. pe petentă la cheltuieli de judecată către intimaţii DMC şi IMM, constând în onorariul de avocat achitat de aceştia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei invocată de intimaţi.

Respinge plângerea formulată de reclamanta UC în contradictoriu cu pârâţii OCPI, CG, DMC şi IMM, ca neîntemeiată.

Obligă pe petentă la 800 lei cheltuieli de judecată către intimaţii DMC şi IMM. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2014.

Preşedinte,

Eladiea Dinu

Grefier,

Adriana Cirjan

?

Red.DE/Tehn.CA/30.01.2014/7 ex.

5 ex.com.părţi

Azi:

Dosar nr. 827/288/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILA Nr. 1892

Şedinţa publică de la 08 Aprilie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Eladiea Antonie

Grefier Adriana Cirjan

Pe rol fiind judecarea cauzei civileformulată de reclamantul PTR VÂLCEA, contradictoriu cu pârâţii ORM Şi C B-SUCURSALA RM.VÂLCEA, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefiercare învederează instanţei, că prezenta cauză se află la primul termen de judecată.

Instanţa constată că este prima zi de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, precum şi faptul că Judecătoria Rm. Vâlcea este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial, cu judecarea prezentei cauze, în temeiul art.94  şi art. 107 C.pr.civilă.

Având în vedere înscrisurile existente la dosar, precum şi faptul că prin cererea introductivă, reclamantul a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu disp. art. 411 alin 1 pct.2 Cod proc.civ., instanţa reţine cauza pentru soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul JudecatorieiRm Vâlcea la data de 30.01.2014 sub nr. 827/288/2014, PTR VÂLCEA, a solicitat în contradictoriu cu intimaţii ORM şi C B-SUCURSALA RM.VÂLCEA  anularea înscrisului intitulat "Adeverinţă de salariu şi vechime în muncă", înregistrat la B.R.D. - Sucursala Vâlcea sub nr.2837/20.05.2008 întocmită de învinuitaORM în mod fictiv.

În motivarea cererii s-a arătat că prin Ordonanta cu nr. 448/P/2012 din data de 27.11.2013 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala a învinuitei ORM sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.290 cod penal, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 18 ind. 1 cod penal.

Cercetările au stabilit că intimata, în cursul anului 2008, intenţionând să achiziţioneze două suprafeţe de teren în cartierul C din municipiul Rm Vâlcea, a solicitat mai multor instituţii bancare din municipiul Rm Vâlcea acordarea unui credit ipotecar în valoare de 329.500 lei, singura care a fost de acord să crediteze o sumă atât de mare fiind CB-Sucursala Vâlcea, pentru o perioadă de 30 ani, cu condiţia ca veniturile lunare să fie de minim 7.000 lei.

La acea dată, intimata era salariată la BRD şi realiza venituri lunare cuprinse între 3.500 şi 4.386 lei, situaţie faţă de care a hotărât să completeze o adeverinţă de venituri pe numele său cu sume reprezentând salariul mult mai mari decât cele pe care le primea în realitate. Pentru că nu exista un serviciu care să se ocupe cu completarea adeverinţelor de venituri, fiecare salariat proceda la completarea propriei adeverinţe.

Intimata, deşi realiza venituri de aproximativ 3.500 lei lunar, a completat pe adeverinţă că în perioada februarie-aprilie 2008 a obţinut un salariu net lunar în valoare de 7.000 lei, a depus înscrisul la mapă pentru a fi semnat de conducerea băncii, l-a ridicat şi depus ulterior la intimată pentru obţinerea creditului solicitat.

În baza adeverinţei menţionate şi a contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu GG şi SMC s-a încheiat contractul de credit nr. RQ08053009213953/22.05.2008, prin care aceasta a beneficiat de un credit de 329.500 euro, rambursabil în rate lunare de câte 2.500 euro, pentru o perioadă de 30 ani.

În susţinerea cererii formulate, petentul depune înscrisul la care a făcut referire şi ataşează dosarului penal nr. 448/P/2012.

Cererea este scutita de plata taxei de timbru.

Intimata ORM a formulat întâmpinare, în care arată că este de acord şi solicită anularea acelei adeverinţe, confirmând situaţia de fapt expusă în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

La termenul din data de 08.04.2014 instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosar ca fiind concludenta, pertinenta si utila soluţionării cauzei, fiind ataşat şi dosarul penal nr.448/P/2012.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, ca urmare a plângerii formulate la 03.04.2012 de C B SA, înregistrată la IPJ Vâlcea sub nr.P/3000321/04.04.2012, s-au efectuat cercetări şi s-a constatat că intimata ORM, la 25.07.2012, a completat înscrisul intitulat "Adeverinţă de salariu şi vechime în muncă", înregistrată la B.R.D. - Sucursala Vâlcea sub nr.2837/20.05.2008. A menţionat în cuprinsul acesteia că în perioada februarie-aprilie 2008 a obţinut un salariu net lunar în valoare de 7.000 lei, deşi în realitate veniturile acesteia erau de aproximativ 3.500 lei lunar.  Conducerea băncii a semnat adeverinţa depusă la mapă, în condiţiile în care nu cunoşteau valoarea exactă a salariului învinuitei, iar ulterior, aceasta a fost depusă la CB pentru obţinerea unui credit.

Creditul în valoare de 329.500 euro a fost obţinut la 22.05.2008, restituirea fiind garantată cu ipotecă de rang I asupra celor două terenuri achiziţionate.

Deşi avea venituri mult sub cele rezultând din adeverinţa în discuţie, intimata a plătit ratele până în luna iulie 2009. A hotărât ulterior să plece la muncă în străinătate, a solicitat încetarea raporturilor de muncă cu BRD, iar în luna august 2009 a cerut restructurarea creditului, obţinând prin actul adiţional din 18.09.2009 o perioadă de graţie de 12 luni.

Pentru că nu a reuşit să vândă terenurile achiziţionate şi nici să mai plătească ratele,  a solicitat o nouă reeşalonare, care i-a fost respinsă. Totodată s-au efectuat verificări de către C B care au relevat faptul că adeverinţa folosită pentru obţinerea creditului era falsă.

Ulterior, prin Ordonanţa din 27.11.2013, pronunţată în dosarul cu nr. 448/P/2012 a PTRV s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a intimatei pentru infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 cod penal, scoaterea de sub urmărire penală pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 cod penal şi totodată, în temeiul art. 18 ind. 1 C.pr. pen.  aplicarea sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 1.000 lei reţinându-se că fapta, în conţinutul său concret, ţinând cont de împrejurările în care a fost săvârşită, prezintă un pericol social redus, nu a produs urmări grave, aducând o atingere minimă valorilor sociale ocrotite de legea penală.

Având în vedere ca prin Ordonanţa procurorului data în temeiul art. 249 C.pr.penala rap. la art. 10 alin.1 lit. b ind. 1 s-a constatat existenta faptei penale, persoana care a săvârşit-o si vinovăţia acesteia, dar s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, se impune repunerea în situaţia anterioara în sensul anularii actului falsificat.

Prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 245 al.1 lit.c ind.1 din Codul de procedura penală, va admite acţiunea si va dispune anularea înscrisului intitulat "Adeverinţă de salariu şi vechime în muncă", înregistrat la B.R.D. - Sucursala Vâlcea sub nr.2837/20.05.2008, întocmit de pârâta ORM în mod fictiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantul PTRV în contradictoriu cu pârâţii ORM, şi C B-SUCURSALA RM.VÂLCEA.

Dispune anularea înscrisului intitulat "Adeverinţă de salariu şi vechime în muncă", înregistrată la B.R.D. - Sucursala Vâlcea sub nr.2837/20.05.2008 întocmită de pârâta ORM în mod fictiv.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Aprilie 2014.

Preşedinte, Grefier,

  Antonie EladieaCîrjan Adriana

Red.AE/Tehn.CA/14.04.2014/5 ex.

3 ex.com.părţilor

Azi:

1