Actiune in constatare

Sentinţă civilă 1438 din 28.05.2014


INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

Cu nr. 6054 din 20.12.2013 s-a inregistrat cererea prin care reclamantul S G, CNP X in contradictoriu cu paratii: U I, CNP X, X X, CNP X, X T. X, CNP X si X X, CNP X, ultimii doi ca mostenitori ai defunctului X T a solicitat instantei sa pronunte o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare si sa constate ca a dobandit dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 2 ha si 8000 mp, categorie arabil, situata extravilanul com. X, jud. X, individualizata in titlul de proprietate nr. X din 10.10.1994, eliberat de Comisia Judeteana X de Reconstituire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, la data de 10.10.1994, pe numele defunctei X D. X: punctul ” Salcami Buhai ” si punctul ” Dealul Hambarului „ , individualizata inacelasi titlul de proprietate.

A motivat ca prin inscrisul sub semnatura privata intitulat „ contract de vanzare cumparare” din 25.02.2013,incheiat cu paratii U I, X X, X T. X, X X in calitate de promitenti vanzatori s-au obligat sa vanda si el sa cumpere suprafatade 2 ha si 8000 mp, categorie arabil, situata extravilanul com. X, jud.X, individualizata in titlul de proprietate nr. X din 10.10.1994, eliberat de Comisia Judeteana X pe numele autoarei lor X I.D. X.

Ela achitat pretul in suma de 9 800 leisi a intrat in posesia terenului, la data intocmirii inscrisului iar promitentii vanzatori s-au obligat sa depuna diligente pentru incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica. A notificat paratii sa se prezinte la sediul BNP X X pentru incheierea actului autentic insa acestia nu au dat curs notificarii.

A depus in proba copie de pe inscrisul sub semnatura privata intitulat ”contractde vanzare cumparare”, copie de pe titlul comun de proprietate, copie de pe cartile de identitate, certificatul de deces, copie de pe notificarea 12 din 29 noiembrie 2013, incheierea de certificare de fapt nr. 44 din 6 decembrie 2013, copie deadresa nr. 897/10.01.2014 emisa de O.C.P.I. X.

Paratii nu s-au prezentat in instanta cu toate ca au fost citati personal la interogatoriusi nu au depus intampinare.

La cererea reclamantului s-a efectuat o expertiza topo cadastrala de catre expertul tehnic judiciar X. Cu privirela expertiza reclamantul nu a formulat obiectiuni. Expertiza a fost vizata de reprezentantul OCPI, procesul verbal nr.134 din 12.05.2014, procesul verbal nr. 133 din 12.05.2014.Cu privire la legea aplicabila instanta apreciaza ca in cauza se aplica dispozitiileCodului nou civil, intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2011, Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a Legii nr. 287/2009 a codului nou civil, art.1669, art. 1670. In acest sens se retine ca actele si faptelejuridice dintre parti, supuse analizei s-au produs la data de 17.07.2012 subincidenta noii legi

Potrivit art.1669 si 1670 din codul civil. Promisiunea de vanzare si promisiunea de cumparare :

(1) Cand una dintre partile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.

(2) Dreptul la actiune se prescrie in termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia incheiat.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator in cazul promisiunii unilaterale de vanzare sau de cumparare, dupa caz.

(4) In cazul promisiunii unilaterale de cumparare a unui bun individual determinat, daca, mai inainte ca promisiunea sa fi fost executata, creditorul sau instraineaza bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligatia promitentului se considera stinsa.

Art. 1670 din Codul civil.Pretul promisiunii :

“ In lipsa de stipulatie contrara, sumele platite in temeiul unei promisiuni de vanzare reprezinta un avans din pretul convenit.”

In baza probelor administrate instanta retine urmatoarele: prin inscrisul sub semnatura privata intitulat „ contract de vanzare cumparare ” din 25.02.2013,incheiat intre reclamantul S G, in calitate de promitent cumparator si paratii U I, X X, X T. X, X X in calitate de promitenti vanzatori, promitentii vanzatori s-au obligat sa vanda si promitentul cumparator sa cumpere suprafatade 2 ha si 8000 mp, categorie arabil, situata extravilanul com.X, jud. X, individualizata in titlul de proprietate nr. X din 10.10.1994,eliberat de Comisia judeteana X de Reconstituire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, la data de 10.10.1994, dupa cum urmeaza: 2 ha teren in punctul ”Salcami Buhai „ - T. 21, P. 640/25,individualizata in titlul de proprietate nr. X din 10.10.1994; 8 000 mp in punctul ” Dealul Hambarului „ T.21, P. 629/79, individualizata in titlul de proprietate nr. X din 10.10.1994, cu delimitarea facuta de expertul tehnic judiciar X, inexpertiza si plansa anexa nr. 2, ce fac parte integranta din hotarare, filele 88-91 dosar, expertiza vizata de reprezentantul OCPI, procesul verbal nr.134 din 12.05. 2014, puncte contur :1,2,3,4,1, cu vecinii: X- neproductiv 601. Reclamantul a achitat pretul in suma de 9 800 leisi a intrat in posesia terenului, la data intocmirii inscrisuluiiar promitentii vanzatori au intrat in posesia banilor aspect confirmat cu semnatura de pe inscrisul sub semnatura privata de pus in probacoroborat si cu atitudinea pasiva a paratilor din proces.

Prin inscrisul sub semnatura privata denumit „ act de vanzare cumparare” nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate de la promitentii vanzatori la promitentul cumparator. Pentru a se realiza acest aspect se impune incheierea actului in forma autentica, art.557 al. 4, art. 888, art. 1676 din Codul civil.

In cauza reclamantul a facut dovada conventiei prin care partile s-au obligat reciproc sa incheie contractul de vanzare-cumparare, ce are ca obiect material suprafata de teren sus individualizate. S-a nascut pentru ambele parti obligatia „ de a face ”, iar in caz de neexecutare a obligatiei, partea care urmareste incheierea contractului poate sa pretinda celeilalte parti sa se prezinte la notarul public pentru intocmirea actului autentic.

In caz de refuz al unei parti contractante de a se prezenta la notar, instantade judecata poate pronunta hotararea care sa tina loc de contract de vanzare – cumparare potrivit dispozitiilor art.1669 din Codul civil.

Urmeazasa se admita cererea reclamantului. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

2