Încheiere de anulare. Cale de atac. Inadmisibilitatea recursul

Decizie 359 din 09.04.2014


Încheiere de anulare. Cale de atac. Inadmisibilitatea recursului

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă: art. 200 alin. (4), alin. (5) şi alin. (6), art. 483 alin. (1)

Potrivit art. 200 alin. alin. (4), alin. (5) şi alin. (6) din Noul Cod de procedură civilă, împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face, în 15 zile de la comunicarea încheierii, numai cerere de reexaminare, încheierea dată în cererea de reexaminare fiind definitivă, iar conform art. 483 alin. (1) din Noul Cod de procedură civilă „Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”.

Din prevederile legale menţionate mai sus, rezultă că împotriva încheierii de anulare există o singură cale de atac, recursul fiind inadmisibil.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 359 din 9 aprilie 2014, G.O.

Prin Decizia civilă nr. 359 din 9 aprilie 2014, pronunţată în dosarul nr. 8623/30/2013/a1.1, Curtea de Apel Timişoara a respins ca inadmisibil recursul declarat de petentul O.R.G. împotriva Încheierii din 14 octombrie 2013, pronunţată de Tribunalul Timiş.

Pentru a pronunţa această decizie, în deliberare asupra excepţiei inadmisibilităţii recursului, Curtea a reţinut următoarele:

Prin Încheierea nr. 2165/PI/ 16.09.2013 pronunţată în dosar nr. 8623/30/2013, Tribunalul Timiș a anulat cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul O.R.G.. 

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut următoarele:

Cererea de chemare în judecată nu îndeplinea toate condiţiile prevăzute la art. 194 –196 N. C. pr. civ., prin comunicarea emisă în data de 27.08.2013, reclamantului i s-a pus în vedere să complinească lipsurile cererii, respectiv: să indice codul numeric personal, valoarea obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare; să depună înscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar pentru fiecare parte, conform art. 150 N. C. pr. civ., precum şi obligaţia achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 12405 lei şi timbru judiciar de 5 lei, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii.

Din dovada de înmânare aflată la fila 5 dosar reiese că reclamantului i-au fost comunicate lipsurile cererii de chemare în judecată la data de 29.08.2013, astfel că termenul de complinire a lipsurilor s-a împlinit în data de 10.09.2013.

Tribunalul a constatat că reclamantul nu s-a conformat următoarelor obligaţii: să indice codul numeric personal, valoarea obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare; să depună înscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar pentru fiecare parte, conform art. 150 N.C. pr. civ., precum şi să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 12405 lei şi timbru judiciar de 5 lei, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii.

În acest context, tribunalul a constatat că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de a complini lipsurile cererii de chemare în judecată în termenul legal de 10 zile prevăzut de art. 200 alin. (2) N. C. pr. civ., astfel că în temeiul art. 200 alin. (3) a anulat cererea.

Împotriva acestei încheieri petentul O.R.G. a formulat cerere de reexaminare înregistrată la Tribunalul Timiş sub dosar nr. 8623/30/2013/a1, apreciind că încheierea este nelegală şi netemeinică

Prin Încheierea din 14.10.2013, pronunţată în dosarul nr. 8623/30/2013/a1, Tribunalul Timiş a respins cererea de reexaminare a Încheierii civile nr. 2165/PI/16.09.2013, pronunţată în dosarul nr. 8623/30/2013, formulată de petentul O.R.G., încheierea fiind definitivă.

Pentru a pronunţa această încheiere, Tribunalul a reţinut următoarele:

Potrivit  art. 200 alin. (4), alin. (5) şi alin. (6) C. pr. civ. împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2).

Se apreciază că împotriva modului de stabilire a taxei de timbru, petentul avea posibilitatea sa formuleze o cerere de reexaminare distinctă, în cazul în care contesta valoarea stabilită prin rezoluţie administrativă.

În ceea ce priveşte completările solicitate prin rezoluţie, se constată împrejurarea că petentul nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei.

Prin urmare,  Tribunalul, a constatat ca nu s-a făcut dovada că măsura anulării a fost dispusă eronat sau că neregularităţile au fost înlăturate de reclamant în termenul acordat potrivit alin. (2) al  art. 200 C. pr. civ., a respins ca neîntemeiată cererea de reexaminare.

În urma examinării excepţiei inadmisibilităţii recursului, Curtea apreciază că această excepţie este întemeiată, pentru argumentele de mai jos:

Potrivit art. 200 alin. (4), (5) şi (6) din noul Cod de procedură civilă, împotriva încheierii de anulare reclamantul va putea face în 15 zile de la comunicarea încheierii, numai cerere de reexaminare, încheierea dată în cererea de reexaminare fiind definitivă, iar conform art. 483 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă „Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”.

Din economia textelor legale de mai sus, reiese în mod neechivoc că împotriva încheierii de anulare există o singură cale de atac prevăzută de noul Cod de procedură civilă, şi anume cererea de reexaminare, recursul fiind inadmisibil, deoarece încheierile date în cererea de reexaminare sunt definitive şi nu intră în categoria hotărârilor prevăzute de art. 483 alin. (1) C. pr. civ.

Prin urmare, Curtea a respins ca inadmisibil recursul declarat de petentul recurent O.R.G.