Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1429 din 29.12.2014


Constată că, prin cererea înregistrată la data de 13 martie 2014 contestatorii  O.L. şi O.E.A.  au formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. ... al Executorului Bancar Neagoş Dorel, având ca obiect punerea în executare a titlurilor executorii, respectiv Contractul de credit nr. 796/14.12.2002, Actul adiţional nr. 796/B/19.05.2003, Actul adiţional nr. 796/C/l 1.06.2004, Contractul de creau nr. 82/1646/15.06.2005, Actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, Contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/l 1.06.2004 şi Contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005, încheiate cu ....

Prin cerere solicită să se dispună, în contradictoriu cu intimatele: BANCA ... şi S.C. S.C. S.R.L, admiterea contestaţiei la executare; desfiinţarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. ... al Executorului Bancar NEAGOŞ DOREL, ca efect al perimării de drept a executării silite; constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de a pune în executarea silită titlurile executorii: Contractul de credit nr. 796/14.12.2002, Actul adiţional nr. 796/B/19.05.2003, Actul adiţional nr. 796/C/l 1.06.2004, Contractul de credit nr. 82/1646/15.06.2005, Actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, Contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/l 1.06.2004 şi Contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005; anularea tuturor actelor/formelor de executare silită care au ca obiect Contractul de credit nr. 796/14.12.2002, Actul adiţional nr. 796/B/19.05.2003, Actul adiţional nr. 796/C/l 1.06.2004, Contractul de credit nr. 82/1646/15.06.2005, Actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, Contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/l 1.06.2004 şi contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005; radierea somaţiei de plată nr. 1/07.02.2007, emisă de Executor Bancar NEAGOŞ DOREL şi notată asupra imobilului înscris în C.F. ...;  radierea interdicţiei de înstrăinare, grevare şi demolare notate în favoarea S.C. S.C. S.R.L., asupra imobilului înscris în C.F. ..., sub B3; radierea ipotecii intabulate în favoarea S.C. S.C. S.R.L., asupra imobilului înscris sub Al, Al.l în C.F. ..., sub C4; radierea ipotecii întăbulate în favoarea S.C. S.C. S.R.L., asupra imobilului înscris sub Al, Al.l în C.F. ..., sub C5. Cu cheltuieli de judecată.

În motivare arată că,  S.C. B.R. S.R.L. a încheiat cu BANCA ..., Contractele  de credit nr. 796/14.12.2002 şi 82/1646/15.06.2CC, contracte modificate ulterior prin mai multe acte adiţionale, în valoare totală de 417.500 lei.

Arată că în calitate de garanţi ipotecari, contestatorii s-au obligat la restituirea împrumuturilor, în solidar cu împrumutata S.C. B.R. S.R.L., renunţând în mod expres la beneficiul de discuţiune, beneficiul de diviziune şi la orice alte opoziţii.

În acest sens, pentru garantarea obligaţiei de plată, au încheiat cu intimata BANCA ..., contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/l 1.06.2004 şi contractul de ipotecă nr. 82A/1646/ 15.06.2005, având ca obiect imobilul situat în sat ...şi înscris în C.F. ..., nr. topo. 188, sarcinile fiind înscrise în C.F. nr. 917 - Petreu (C.F. 50217 Abrămuţ).

Precizează că pe parcursul derulării contractelor de credit, împrumutata S.C. B.R. S.R.L. a ajuns în incapacitate de plată, iar prin Sentinţa nr. 460/F/05.09.2006, pronunţată de Tribunalul Bihor în dos cu nr. 102/F/2006 (ulterior 2222102/111/2006) a intrat în insolvenţă, procedura falimentului fiind închisă la data de 08.12.2009, în temeiul art. 131 din legea 85/2006, societate fiind radiată din Registrul Comerţului la data de 15.03.2010.

Urmare a acestei împrejurări, în condiţiile existenţei solidarităţii pasive dintre contestatori şi împrumutată, intimata BANCA ... (prin Sucursala Marghita) şi-a exercitat drepturile decurgând din prevederile art. 9.1 din contractele de credit, respectiv art. 7 lit. j şi 9 din contractele de ipotecă, declarând scadent anticipat întregul împrumut şi a demarat procedurile de executare silită faţă de contestatori, în vederea recuperării debitelor restante.

Astfel, prin cererea de executare silită nr. 4461/14.05.2006, formulată de creditoarea BANCA ..., s-a solicitat începerea executării silite a garanţilor ipotecari ai debitoarei S.C. B.R. S.R.L., în temeiul titlurilor executorii constând în Contractul de credit nr. 796/14.12.2002, Actul adiţional nr. 796/B/19.05.2003, Actul adiţional nr. 796/C/l 1.06.2004, Contractul de credit nr. 82/1646/15.06.2005, Actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, Contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/l 1.06.2004 şi Contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005, contractele fiind învestite cu formulă executorie de către Judecătoria Marghita.

În acest sens, prin emiterea somaţiei de plată nr. 1/07.02.2007, s-a demarat procedura de executare silită de către executorul bancar Neagoş Dorel, în dosar execuţional nr. ....

In baza dispoziţiilor art. 497 alin. 2 C.pr.civ. 1865, s-a luat măsura înscrierii somaţiei asupra imobilului situat ..., înscris în C.F. ..., nr. topo. 188. în procedura de executare silită, s-au înfăptuit numeroase acte de executare silită: somaţia de plată nr. 1/07.02.2007; proces verbal de situaţie din data de 07.02.2007; proces verbal de stabilire a preţului de vânzare la licitaţie din data de 01.03.2007; publicaţiile de vânzare imobiliară nr. 1/01.03.2007,  nr. 2/16.04.2007, nr. 3/03.05.2007, etc.

Prin adresa nr. 717/20.06.2007, creditoarea BANCA ... - prin Sucursala Marghita, a solicitat suspendarea executării silite, până la reglementarea situaţiei juridice a imobilului.

Prin procesul-verbal de suspendare a executării silite încheiat la data de 20.06.2007, s-a dispus de către executorul bancar suspendarea executării silite în dosar execuţional nr. ..., până la comunicarea unei cereri de reluare a executării silite din partea unităţii creditoare, după lămurirea situaţiei faptice, juridice si de carte funciară a imobilului supus executării.

La data de 10.10.2008, BANCA ... a înaintat Judecătoriei Marghita o cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat rectificarea înscrierilor din C.F. 917, 1228 şi 228 ale localităţii Petreu, deoarece acestea nu sunt în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilelor.

Prin sentinţa civilă nr. 586/20.05.2010, pronunţată în dosar nr. 1313/255/2008, instanţa a admis acţiunea reclamantei, dispunând cuvenitele rectificări de carte funciară, iar sentinţa pronunţată, a rămas definitivă prin nerecurare.

Prin contractul de cesiune de creanţă nr. J927/28.08.2009, încheiat intre BANCA ... S.A., în calitate de cedent şi S.C. S.C. S.R.L. în calitate de cesionar, s-a cedat creanţa rezultată din împrumuturile de care a beneficiat S.C. B.R. S.R.L..

Astfel că, prin încheierea nr. 9046/15.11.2010 emisă de B.C.P.I. Marghita s-a dispus: notarea interdicţiei de înstrăinare, grevare şi demolare notate în favoarea S.C. S.C. S.R.L., asupra imobilului înscris în C.F. ...; întăbularea unui drept ipotecă în favoarea S.C. S.C. S.R.L., asupra imobilului înscris sub Al, Al.1 în C.F. .... sub C4: întăbularea unui drept de ipotecă în favoarea S.C. S.C. S.R.L.. asupra imobilului înscris sub Al, A 1.1 în C.F. .... sub C5.

Contestatorii  învederează faptul că ultimul act de executare silită înfăptuit în dosarul execuţional nr. ... al Executorului Bancar Neagoş Dorel a fost procesul-verbal de suspendare a executării silite încheiat la data de 20.06.2007.

Cu privire la perimarea executării silite

Conform art. 389 alin. 1 C. pr. civ. 1865, contestatorii arată că "Dacă creditorul a lăsat sa treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perima de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.”

Având în vedere faptul că ultimul act de executare silită în dosar nr. ..., a fost îndeplinit la data de 20.06.2007, data de la care nu s-au mai efectuat acte de executare, devenind incidente dispoziţiile art. 389 alin.l Cod pr. civ. 1865, apreciază că se impune desfiinţarea executării silite ca urmare a intervenirii perimării acesteia întrucât creditoarea nu a mai formulat o cerere de reluare a executării silite.

Chiar şi în cazul în care s-ar admite că termenul de perimare nu curge pe perioada cât este suspendată executarea, acest termen de 6 luni este împlinit, deoarece motivul de împiedicare a executării silite (de altfel inexistent) pentru care creditoarea a solicitat suspendarea executării, a fost înlăturat la data rămânerii definitive a sentinţei civile nr. 586/20.05.2010, pronunţată în dosarul nr. 1313/255/2008 al Judecătoriei Marghita.

Raportat la toate aceste considerente, solicită constatarea  intervenirii perimării executării silite şi desfiinţarea acesteia.

Cu privire la prescripţia dreptului de a cere executarea silită

Contestatorii învederează că în conformitate cu dispoziţiile art. 405 alin. 1 C.Pr.Civ. 1865, „dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel", iar potrivit art. 405 alin. 2 „termenul începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită".

În cauza dedusă judecăţii, dreptul creditoarei de a cere executarea silită a subsemnaţilor pentru întreaga sumă contractată, a fost data la care aceasta a exercitat dreptul de a declara scadent anticipat întregul credit, respectiv cel mai târziu data de 14.05.2006 - dată la care a formulat cererea de executare silită a contestatorilor.

Aşadar, cel mai târziu la data de 14.05.2009 termenul de prescripţie urma să se împlinească, dacă nu ar fi existat întreruperi sau suspendări ale cursului său.

Prin înfăptuirea actelor de executare silită din dosarul execuţional nr. ..., cursul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a cunoscut o serie de întreruperi. în urma fiecărui act de executare începând să curgă un nou termen de prescripţie de 3 ani.

 Apreciază că, în măsura în care instanţa va admite primul capăt de cerere, apreciind că a intervenit perimarea executării silite, executarea silită se desfiinţează şi vor dobândi aplicabilitate dispoziţiile art. 4052 alin. 3 Cod pr. civ. 1865 şi art. 16 alin. final din Decretul nr. 167/1958, potrivit cărora "Prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare... s-a perimat...". Drept urmare, termenul de prescripţie a fost împlinit cel mai târziu la data de 14.05.2009, cursul termenului nefiind întrerupt niciodată.

Perimarea nu afectează dreptul creditorului de a începe o noua executare silită, dar numai înlăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, termen care în opinia contestatorilor este evident împlinit.

Mai apreciază că în măsura în care, deşi în nelucrare de 7 ani de zile, executarea silită nu va fi considerată perimată, toate actele de executare se consolidează, producând efectul întreruperii cursului termenului de prescripţie.

Raportat la faptul că executarea silită a fost suspendată la cererea creditoarei, în opinia contestatorilor, dobândesc aplicabilitate dispoziţiile art. 405 ind. 1 alin. 2 Cod pr. civ., potrivit cărora termenul de prescripţie nu se suspendă pe perioada cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor". Astfel, ultimul act de executare silită înfăptuit fiind procesul-verbal de suspendare a executării silite încheiat la data de 20.06.2007, în cauză a început să curgă un nou termen de prescripţie care s-a împlinit la data de 20.06.2010 .

Contestatorii  apreciază că şi în cazul în care s-ar admite că: executarea silită nu s-a perimat ca urmare a pasivităţii creditorului, fiind suspendată de 7 ani de zile, că executarea silită (vânzarea garanţiei imobiliare) nu ar fi fost posibil de continuat pentru motivele ce au făcut obiectul dosarului nr. 1313/255/2008 - impedimente juridice la efectuarea vânzării, şi că actele de procedură efectuate în dosarul nr. 1313/255/2008 ar fi asimilate unor acte de executare întrerupătoare ale cursului termenului de prescripţie, data de 03.07.2010 - data rămânerii definitive a sentinţei civile nr. 586/2010, este data de la care a început să cursă un nou (si ultim) termen de prescripţie, care s-a împlinit la data de 03.07.2013, fără ca în cauză se fi înfăptuit vreun act de executare silită, nici de către creditoarea iniţială şi nici de către cesionară.

In concluzie, contestatorii apreciază că indiferent de soluţia juridică care c va fi adoptată, dreptul creditoarei de a cere executarea silită a titlurilor executorii s-a stins, iar conform prevederilor art. 1800 C.Civ. a încetat şi dreptul de ipotecă al intimatelor privind imobilele proprietatea contestatorilor, astfel încât capetele de cerere privind radierea inscripţiilor ipotecare din evidenţele cărţilor funciare sunt întemeiate.

Apreciază că referitor la situaţia juridică a intimatei de rândul II, potrivit contractului de cesiune de creanţă şi a dispoziţiilor legale în materie, cesionarul se subrogă în drepturile creditorului şi drept urmare, prescripţia dreptului de a solicita executarea silită operează şi în privinţa acestuia.

Faţă de toate aceste considerente, solicită admiterea contestaţiei.

În drept, invocă prevederile art. 3 şi urm. din Legea nr. 76/2012, art. 389 alin. 1, art. 399, art. 405. art. 405 ind. 1 alin. 2, art. 405 ind. 2 alin. 3 Cod pr. civ. 1865.

În probaţiune, contestatorii au depus înscrisuri. 

La data de 14/04/2014 intimata BANCA ... a depus întâmpinare prin care invocă lipsa calităţii  procesuale pasive a Băncii Comerciale Române SA (f. 61), raportat la faptul că la data de 28/08/2009 între BANCA ...  şi S.C. S.C. S.R.L. s-a încheiat contractul de cesiune de creanţă nr. J927/28.08.2009 prin care toate drepturile acesteia au  fost transferate cesionarului.

Faţă de acestea solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a BANCA ... pentru motivele invocate.

La data de 18/04/2014 intimata S.C. S.C. S.R.L.  a depus întâmpinare prin care solicită respingerea contestaţiei formulate şi menţinerea tuturor actelor de executare ca fiind temeinice şi legale (f. 64).

Prin întâmpinare intimata S.C. S.C. S.R.L. a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, raportat la dispoziţiile art. 401 alin. 1 lit. a  c Cod procedură civilă conform căreia „ contestaţia se poate face în termen de 15  zile de la data când:  a) contestatorul a luat la cunoştinţă  de actul de executare pe care îl contestă sau de refuzul de a împlini un act de executare…”, c) debitorul care  contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat la cunoştinţă de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie”.

Precizează că textul instituie termenul de 15 zile a cărei încălcare atrage decăderea titularului din dreptul de a se adresa instanţei.

Învederează faptul că astfel cum a fost formulată, contestaţia este una împotriva executării însăşi. In această situaţie contestatorul trebuia să o înainteze in termenul de 15  zile de la data la care a luat la cunoştinţă de executare.

Codul nu distinge în această situaţie şi ca atare înştiinţarea este privită lato sensu astfel ea se poate face în orice mod legal care conduce la prezumţia că persoana în cauză a fost notificată.

In data  de 7 februarie 2007 a fost emisă somaţia nr. 1 în dosarul de executare nr. ..., care a fost adusă la cunoştinţă prin comunicare directă şi prin înscrierea în Cartea Funciară ....

Apreciază că prin înscrierea somaţiei nr. 1/7.02.2007 în cartea funciară, s-a  făcut cunoscută existenţa dosarului de executare împotriva contestatorilor chiar dacă s-ar presupune că nu le-a fost comunicată.

In data de 10 octombrie 2008 BANCA ... a formulat şi depus in faţa Judecătoriei Marghita o acţiune in rectificare de carte funciară, prin care s-a solicitat să se constate că înscrierile din cartea funciară 917, 1228, 228 ale localităţii Petreu nu sunt în concordanţă cu situaţia reală a imobilelor şi să se dispună rectificarea înscrierilor.

In data de 20 mai 2010 Judecătoria Marghita  a admis cererea BANCA ...., astfel că contestatorii au aflat şi pe această cale despre faptul că executorul bancar a înscris în cartea funciară somaţia nr. ....

Arată că există cel puţin două momente, la o distanţă de mai mult de 15 zile în care contestatorii au luat la cunoştinţă in mod legal de existenţa dosarului de executare şi de actele întocmite în el şi apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru constatarea decăderii contestatorilor din dreptul de a solicita anularea executării silite in dosarul nr. ... şi a diferitelor acte procedurale şi solicită respingerea contestaţiei ca tardivă.

Intimata mai invocă excepţia inadmisibilităţii solicitării radierii sarcinilor pe calea contestaţiei la executare şi în subsidiar in situaţia in care instanţa va trece peste ea, solicită unirea cu fondul cauzei.

În baza art. 399 alin. 3 cod procedură civilă : „în cazul in care executarea silită se face in temeiul un titlu executoriu care nu este emis de instanţa judecătorească, se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”. Ca atare pe calea contestaţiei la executare nu se poate solicita radierea din  cartea funciară a somaţiei de plată  şi a ipotecii. Apreciază că acestea pot fi radiate doar în condiţiile prevăzute de Legea nr. 7/1996.

Având în vedere cele expuse solicită respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea tuturor actelor procedurale întocmite în cadrul dosarului de executare nr. ... ca fiind temeinice şi legale.

Solicită obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În drept invocă art. 115 şi orice ale dispoziţii la care au făcut referire la întâmpinare.

Prin adresa nr. 93125 i/13.10.2014 intimata  BANCA ... S.A a comunicat instanţei copia dosarului execuţional nr. ... privind părţile în litigiu (f. 112).

Prin adresa înregistrată la dosar în data de din data de 21.10.2014 S.C. S.C. S.R.L. solicită obligarea contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezenta cauză (f. 203).

Anexează facturile nr. 140505 din data de 21.05.2014 şi nr. 140619  din data de 24 iunie 2014 (f. 204, 206).

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă 1865 aplicabil în cauză, raportat la data începerii executării silite, respectiv anul 2007, instanţa se va pronunţa  mai întâi asupra excepţiilor de procedură şin a celor de fond care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Cu referire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei SC BANCA ... SA, instanţa reţine că, de principiu, calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată în judecată, în calitate de pârât şi cea obligată în cadrul raportului juridic dedus judecăţii. În speţă, instanţa reţine că SC BANCA ... SA este parte a executării silite, întrucât aceasta a fost pornită la cererea sa, dosarul execuţional se afla în continuare în arhiva sa, nefiind transmis cesionarei  S.C. S.C. S.R.L., iar hotărârea care urmează să se pronunţe prezintă interes pentru SC BANCA ... SA, în virtutea obligaţiei de garanţie pe care aceasta o are în calitatea sa de cedent. În aceste condiţii, constatând că intimata BANCA ... SA este parte în executarea silită şi apreciind că justifică un inters în cauză, va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către intimată.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, instanţa reţine că în unele situaţii legea stabileşte ca anumite acţiuni sau căi de atac să fie promovate într-un anumit termen, în caz contrar acţiunea sau calea de atac urmând a fi respinsă ca tardiv formulată. Un astfel de termen este stabilit de legiuitor şi în materia contestaţiei la executare, prin art. 401 alin. 1 lit. a şi c Cod procedura civila 1865, potrivit căruia contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când „contestatorul a luat la cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă…respectiv ...de la data când a primit somaţia ori a luat cunoştinţă de primul act de executare……”.

Astfel, dacă ne-am raporta la dispoziţiile legale susmenţionate, s-ar putea aprecia că în cauză, contestaţia la executare formulată de către  contestatori, este tardiv depusă.

Potrivit art. 389 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei. În mod evident o asemenea cerere nu ar putea fi formulată de către persoana interesată decât pe calea unei contestaţii la executare.

În cauza de faţă, aşa cum rezultă din cuprinsul cererii cu care a fost sesizată instanţa, se solicită constarea perimării executării silite, astfel că instanţa consideră că părţile interesate, respectiv contestatorii, nu sunt ţinuţi de termenul de 15 zile prev. de art. 401 Cod procedură civilă 1865, cererea acestora fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 389 alin. 1 Cod procedură civilă 1865. În aceste condiţii, instanţa va respinge excepţia tardivităţii formulării cererii.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii solicitării radierii sarcinilor pe calea contestaţiei la executare, instanţa califică această excepţie invocată de către intimata S.C. S.C. S.R.L. ca fiind o apărare de fond, astfel că analiza acesteia va fi efectuată odată cu analiza asupra fondului cererii.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare formulată de contestatori, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea nr. 33 din 09/01/20007 intimata BANCA ... SA a solicitat Corpului Executorilor Bancari din cadrul Direcţiei Juridice a BANCA ... SA, executarea silită a imobilului înscris în CF nr..., reprezentând casă de locuit şi terenul aferent situat în ..., imobil care se afla în proprietatea garanţilor ipotecari, contestatorii O.L. şi O.E.A.. Executarea silită a fost solicitată pentru recuperarea unei creanţe în sumă totală de 456.414,48 lei (f. 162).

Prin dispoziţia nr. 268 E/26.01.2007 Corpul Executorilor Bancari din cadrul Direcţiei Juridice a BANCA ... SA a autorizat executarea silită imobiliară împotriva debitorilor O.L. şi O.E.A., garanţi ipotecari ai debitoarei SC B.R. SRL, pentru recuperarea creanţei de 456.414,48 lei, dispunând ca executarea silită să fie efectată de către executorul bancar Neagoş Dorel din cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANCA ... SA, în baza titlurilor executorii: contractul de credit nr. 796/17.12.2002, actul adiţional  nr. 796B/19.05.2003, actul adiţional nr. 796C/11.06.2004, contractul de credit nr. 82/1646/15.06.2005, actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, contractul de ipotecă nr. 796/C/11.06.2004, contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005, investite cu formulă executorie (f.  160).

La data de 07/02/2007 în dosarul execuţional nr. ..., executorul bancar Neagoş Dorel a emis somaţia de plată nr. 1/07.02.2007, prin care debitorii O.L. şi O.E.A., în calitate de garanţi iptecari ai SC B.R. SRL, au fost somaţi ca în termen de 15 zile de la primirea somaţiei să achite obligaţia prevăzută în titlurile executorii susmenţionate, în caz contrat urmând ca imobilul menţionat mai sus, adus în garanţie, să fie executat silit (f. 157). Somaţia de plată a fost primită de către debitoarea O.E.A. la data de 07/02/2007 (f. 151). De asemenea, executorul bancar a solicitat înscrierea somaţiei de plată nr. 1/07.02.2007 în cartea funciară (f. 156), aceasta fiind înscrisă notată în CF ..., la poziţia 25 din foaia de sarcini, prin încheierea nr. 590 din 12/02/2007, (f. 137 verso şi 138).

La data de 01/03/2007 a fost emisă publicaţia de vânzare imobiliară nr. 1 cu privire la imobilul susmenţionat, data licitaţiei fiind stabilită la 16/04/2007 (f. 135).  La data respectivă, imobilul nefiind adjudecat, s-a emis publicaţia de vânzare nr. 2, preţul fiind diminuat cu 25 %, iar data licitaţiei a fost stabilită la 03/05/2007 (f. 132). Nici de această dată nu a fost adjudecat imobilul, astfel că a fost emisă publicaţia de vânzare imobiliară nr. 3, data licitaţiei fiind stabilită la 20/06/2007 (f. 122).

 La data de 20/06/2007, ca urmare a întocmirii unui studiu topografic şi de descriere al imobilului situat în Petreu nr. 276 aparţinând debitorilor O.L. şi O.E.A., s-a constatat că există neconcordanţe între situaţia juridică a imobilului rezultată din cartea funciară şi cea faptică - reală a imobilului, creditoarea BANCA ... SA Sucursala Marghita, prin adresa nr. 717, i-a solicitat executorului bancar Neagoş Dorel  suspendarea executării silite, urmând ca după clarificarea situaţiei imobilului să-i comunice o cerere de reluare a executării silite (f. 115).

Ca urmare a solicitării creditoarei, prin procesul verbal din data de  20/06/2007, executarea silită în dosarul execuţional nr. ... a fost suspendată până la reglementarea situaţiei juridice a imobilului supus executării (f. 114).

În urma examinării copiei actelor dosarului execuţional nr. ... transmis instanţei de către intimata SC BANCA ... SA, se constată că ultimul act de executare silită efectuat în cauză este procesul verbal de suspendare a executării la cererea creditoarei, întocmit la data de 20/06/2007.

Din cuprinsul înscrisurilor depuse la dosar, rezultă că situaţia juridică a imobilului, respectiv punerea în concordanţă a situaţiei juridice cu cea faptică, a fost reglementată printr-o acţiune de rectificare carte funciară promovată de către intimata BANCA ... SA, care a făcut obiectul dosarului 1313/255/2008 al Judecătoriei Marghita în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 586/20.05.2010 şi prin care a fost admisă cererea intimatei BANCA ... SA, dispunându-se rectificările necesare (f. 29). Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare.

Imobilul contestatorilor a fost transcris în CF ... provenită din conversia CF .... În această carte funciară prin încheierea nr. 9046 din data de 09/11/2010 a fost înscrisă sub B3 interdicţia de înstrăinare, grevare şi demolare în favoarea intimatei S.C. S.C. S.R.L., ca urmare a contractului de cesiune de creanţă nr. J 927/28.08.2009 intervenit între intimata BANCA ... SA şi intimata S.C. S.C. S.R.L., iar în foaia de sarcini, sub C 4 şi C5 au fost înscrise dreptul de ipotecă  asupra proprietăţii de sub B1 în favoarea S.C. S.C. S.R.L. (f. 32 – 37).

Potrivit art. 389 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei. De asemenea, potrivit art. 389 alin. 2 Cod procedură civilă 1865, în caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la încetarea suspendării.

În speţa dedusă judecăţii, instanţa constată că executarea silită a fost autorizată prin dispoziţia nr. 268 E/26.01.2007  a Corpului Executorilor Bancari din cadrul Direcţiei Juridice a BANCA ... SA, iar la data de 07/02/2007 a fost emisă somaţia de plată din dosarul execuţional nr. .... Executarea silită a fost suspendată la cererea creditoarei la data de 20/06/2007, până la reglementarea situaţiei juridice a imobilului supus executării, procesul verbal de suspendare a executării fiind ultimul act de executare efectuat în dosarul execuţional de către executorul bancar, la solicitarea intimatei SC BANCA ... SA. 

Instanţa constată că situaţia juridică a terenului a fost reglementată de către intimata SC BANCA ... SA prin promovarea acţiunii de carte funciară care a făcut obiectul dosarului nr. 1313/255/2008 al Judecătoriei Marghita, în care a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 586/20.05.2010, rămasă definitivă prin neapelare.

Potrivit dispoziţiilor legale, pe perioada suspendării executării, termenul de perimare nu curge. În speţa dedusă judecăţii suspendarea executării a încetat în urma rămânerii definitive prin neapelare a sentinţei civile nr. 586/20.05.2010 a Judecătoriei Marghita şi având în vedere că ulterior în cauză nu s-a mai efectuat, până în prezent, nici un act de executare sau de urmărire, instanţa va constata că în cauză a intervenit perimarea de drept a executării silite şi va dispune desfiinţarea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. ... de către executorul bancar Neagoş Dorel, la solicitarea intimatei BANCA ... SA.

Chiar şi în situaţia în care înscrierea în CF  ... a interdicţiei de înstrăinare, grevare şi demolare şi a dreptului de ipotecă în favoarea sa, de către intimata S.C. S.C. S.R.L., prin încheierea 570 din data de 09/11/2010, ar fi calificată drept un act de urmărire în cadrul executării silite, care ar fi întrerupt termenul de perimare care a început să curgă după încetarea suspendării executării, instanţa constată că la împlinirea termenului de 6 luni de la data acestui ultim act, a intervenit perimarea de drept, conform art. 389 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, acest ultim act nefiind urmat de alte acte de urmărire. 

Referitor la prescripţia executării silite, instanţa constată că potrivit art. 405 alin. 1 teza întâi, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani dacă legea nu prevede altfel.

Perimarea executării silite are ca efect desfiinţarea actelor de executare îndeplinite. Potrivit art. 405 ind. 2 alin. 3 Cod procedură civilă 1865 şi a art. 16 alin. ultim din Decretul nr. 167/1958, „prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat…”. În baza acestor dispoziţii legale, instanţa constată că în urma perimării de drept a executării silite, cursul prescripţiei executării silite nu a fost întrerupt prin actele de executare care au făcut obiectul dosarului execuţional nr. ... al executorului bancar Neagoş Dorel.

Termenul de prescripţie al executării silite în prezenta cauză a început să curgă cel mai târziu la data de 09/0..., dată la care intimata SC BANCA ... SA Sucursala Marghita, a formulat cererea de executare silită (f. 162). Prin urmare, cel mai târziu la data de 09/01/2010 termenul de prescripţie a executării silite s-a  împlinit, ca urmare a faptului că actele de întrerupere a cursului prescripţiei au fost înlăturate ca urmare a perimării de drept a executării silite.

Deşi perimarea nu afectează dreptul creditoarei de a începe o nouă executare silită, aceasta ar putea fi realizată doar în cazul în care nu s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, termen care în prezenta cauză s-a împlinit cel mai târziu la data de 09/01/2010, astfel că instanţa va constata că a intervenit prescripţia dreptului de a pune în executare titlurile executorii pe care intimatele le deţin  faţă de contestatori.

Referitor la celelalte capete de cerere ale contestaţiei la executare formulată de către contestatori, respectiv radierea somaţiei de plată nr. 1/07.02.2007 emisă de executorul bancar Neagoş Dorel şi notată asupra imobilului înscris în CF ..., a interdicţiei de înstrăinare, grevare şi demolare notate în favoarea S.C. S.C. S.R.L. aupra imobilului înscris în CF ... sub B 3 şi a ipotecilor înscrise în favoarea S.C. S.C. S.R.L. asupra imobilului  înscris sub A1, A1.1 în CF ... sub C4 şi C5, instanţa reţine următoarele:

Contestaţia la executarea silită reprezintă o cale de atac specială, specifică fazei de executare silită, prin care debitorul se poate plânge contra executării silite în sine pentru motive ce ţin de respectarea condiţiilor formale a însăşi procedurii de executare.

Prin urmare, cererile de radiere a unor înscrieri din cartea funciară nu pot face obiectul judecăţii în cadrul unei cereri care are ca obiect contestaţia la executare silită, asemenea cereri putând fi promovate în cadrul unor acţiuni distincte, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 7/1996 care se completează cu dispoziţiile Codului Civil. În aceste condiţii, instanţa va respinge celelalte pretenţii formulate de către contestatori.

Pentru motivele expuse mai sus, instanţa va admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorii O.L. şi O.E.A. în contradictoriu cu intimatele SC BANCA ...  SA şi S.C. S.C. S.R.L., astfel că va constata perimată executarea silită începută de BANCA ... SA în dosarul execuţional nr. ... al Executorului Bancar Neagoş Dorel şi va dispune desfiinţarea tuturor actelor de executare silită îndeplinite în acest dosar, inclusiv a somaţiei de plată nr. 1/07.02.2007, notată asupra imobilului înscris în CF  ... şi va constata prescris dreptul intimatelor BANCA ... SA şi S.C. S.C. S.R.L. de a pune în executare silită titlurile executorii reprezentate de contractul de credit nr. 796/14.12.2002, actul adiţional nr. 796/B/19.05.2003, actul adiţional 796/C/11.06.2004, contractul de credit nr. 82/1646/15.06.2005, actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/11.06.2004 şi contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005.

În baza art. 45 alin. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013, va dispune restituirea către contestatori a taxei judiciare de timbru achitate, în cuantum de 1000 lei, sub rezerva rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă 1865, va obliga intimatele BANCA ... SA şi S.C. S.C. S.R.L., în solidar, să plătească contestatorilor cheltuieli judiciare parţiale în cuantum de 2.500 lei reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei la executare invocată de către intimata S.C. S.C. S.R.L..

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către intimata BANCA ... SA.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorii O.L. – CNP ... şi O.E.A. – ..., domiciliaţi în ..., cu domiciliul procesual ales în ..., în contradictoriu cu  intimatele BANCA ... SA  cu sediul în ... şi S.C. S.C. S.R.L. cu sediul social în ... şi în consecinţă:

Constatată perimată executarea silită începută de BANCA ... SA în dosarul execuţional nr. ... al Executorului Bancar Neagoş Dorel şi dispune desfiinţarea tuturor actelor de executare silită îndeplinite în acest dosar, inclusiv a somaţiei de plată nr. 1/07.02.2007, notată asupra imobilului înscris în CF  ....

Constată prescris dreptul intimatelor BANCA ... SA şi S.C. S.C. S.R.L. de a pune în executare silită titlurile executorii reprezentate de contractul de credit nr. 796/14.12.2002, actul adiţional nr. 796/B/19.05.2003, actul adiţional 796/C/11.06.2004, contractul de credit nr. 82/1646/15.06.2005, actul adiţional nr. 82/1646/A/30.11.2005, contractul de garanţie imobiliară nr. 796/C/11.06.2004 şi contractul de ipotecă nr. 82A/1646/15.06.2005.

Respinge celelalte cereri ale contestatorilor.

Dispune restituirea către contestatori a taxei judiciare de timbru achitate, în cuantum de 1.000 lei, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Obligă intimatele în solidar să plătească contestatorilor cheltuieli judiciare parţiale în cuantum de 2.500 lei reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 25 noiembrie 2014.