Fara titlu

Sentinţă civilă 916 din 12.02.2009


Dosar nr. ………………….

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI - SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. ………….

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: …………………………………..

GREFIER: …………………….

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare executare silită, formulată de contestatoarea .............................. în contradictoriu cu intimaţii …………………………….. şi ………………………. şi cu terţii popriţi ……………………………………………………

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ordine, au răspuns contestatoarea, prin avocat …………….., cu împuternicire avocaţială la dosarul cauzei (fila 6), şi intimata …………………..., prin avocat …………………., cu împuternicire avocaţială la dosarul cauzei (fila 20), lipsă fiind intimatul …………………… şi terţii popriţi.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocatul contestatoarei solicită să i se acorde cuvântul asupra fondului cauzei în cazul în care toate actele de executare sunt depuse la dosar. Arată că renunţă la judecata cererii de suspendare a executării silite.

Avocatul intimatei solicită, de asemenea, să i se acorde cuvântul asupra fondului cauzei, arătând că nu mai are alte cereri de formulat.

Instanţa invocă din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului ……………………….., pe care o pune în discuţia părţilor:

Având cuvântul pe rând, avocatul contestatoarei şi avocatul intimatei arată că lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare a acestei excepţii.

Deliberând, faţă de faptul că executorul judecătoresc nu este parte în faza de executare silită, aceasta urmând între părţile fondului, respectiv între reclamant şi pârât, care dobândesc în faza executării silite calitatea de creditor şi, respectiv debitor, în acelaşi sens fiind şi dispoziţiile Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, potrivit cărora aceştia sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public, coordonarea şi controlul activităţii lor exercitându-se de către Ministerul Justiţiei, instanţa admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului ……………………………………

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată acordă părţii prezente cuvântul pe fond, în cadrul dezbaterilor:

Contestatoarea, prin avocat, solicită admiterea contestaţiei la executare pentru motivele arătate în cererea de chemare în judecată, pe care le-a dovedit prin înscrisurile depuse la dosar. Arată că intimata a încercat să modifice dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti şi că executarea silită a fost greşit pornită împotriva sa, executarea trebuind să vizeze societatea din această hotărâre. Solicită cheltuieli de judecată, respectiv taxă de timbru şi timbru judiciar.

Intimata, prin avocat, solicită respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi menţinerea actelor de executare ca legal întocmite. Arată că executarea silită a pornit împotriva societăţii comerciale din titlul executoriu, dovadă fiind codul unic de înregistrare, care este acelaşi. Învederează că societatea contestatoare a fost reprezentată în procesul finalizat cu obţinerea titlului executoriu de avocat, pe împuternicirea acestuia apărând denumirea contestatoarei. Arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus la data de 09.12.2008, contestatoarea ………………………. a formulat, în contradictoriu cu intimaţii ………………………….. şi …………………….. şi cu terţii popriţi ………………. …………………………., contestaţie la executare împotriva executării silite pornite în dosarul de executare nr…………….. al .………………, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea adresei de înfiinţare a popririi asupra conturilor sale bancare, până la concurenţa sumei de 25.253,69 lei, emisă la data de 04.12.2008, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare; cu cheltuieli de executare.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr.3479/20.04.2006 a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, a fost obligat .. ………………, pe calea somaţiei de plată, la plata sumei de ……………….. lei cu titlu de debit principal, precum şi la plata sumei de ……… lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. A mai arătat că după obţinerea acestei hotărâri judecătoreşti, intimata ………………………... a solicitat începerea executării silite, însă executorul judecătoresc, observând că nu se cere executarea împotriva debitorului din sentinţă, respectiv ………………………, ci împotriva ……………………….., a sistat executarea.

Contestatoarea a susţinut că pentru rezolvarea acestui incident la executare, intimata …………………….. a formulat în justiţie mai multe cereri, şi anume: 1. cerere în anularea hotărârii pe motiv că denumirea debitoarei este …………….., şi nu ..………………., ce a fost respinsă prin sentinţa civilă nr.3428/27.04.2008 din dosarul nr.2688/299/2007; 2. cerere de îndreptare a erorii materiale strecurate în dispozitiv, în sensul menţionării calităţii de debitoare a ………… în loc de . ………………., cerere ce a fost respinsă prin încheierea din data de 15.10.2007 din dosarul nr.2650/299/2008; 3. cerere de lămurire a dispozitivului în acelaşi sens, ce a fost respinsă prin încheierea din data de 18.03.2008 din dosarul nr.2650/299/2008; 4. contestaţie în anulare împotriva încheierii din data de 18.03.2008 din dosarul nr.2650/299/2008, ce a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr.4359/12.05.2008 în sensul admiterii contestaţiei în anulare şi respingerii cererii de lămurire a dispozitivului.

A arătat contestatoarea că deşi intimata ……………………….. ştia că hotărârea ce constituie titlul său executoriu este obţinută în contradictoriu cu . …………………….., cu rea credinţă, a formulat o nouă cerere de executare silită împotriva ……………………..., inducând în eroare executorul judecătoresc, care, în mod superficial, cu neobservarea menţiunilor din hotărârea judecătorească, a dispus instituirea popririi asupra conturilor sale bancare. Contestatoarea a susţinut că executarea silită nu poate avea loc decât împotriva …………………………. A mai arătat că executarea silită a fost pornită împotriva unei alte persoane decât cea menţionată în titlul executoriu.

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art.399, art.400, art.401, art.403 şi art.452 şi urm. C.pr.civ.

În dovedire, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar, în copie, adresa de înştiinţare a înfiinţării popririi emisă la data de 04.12.2008 de ……………………….. în dosarul de executare nr……………., procesul-verbal de cheltuieli de executare întocmit la data de 04.12.2008 în dosarul de executare nr……………… al ……………………., adresa trimisă executorului judecătoresc de către contestatoarea ………………………... şi sentinţa civilă nr. 4359/12.05.2008 pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr.3932/300/2008.

Contestaţia la executare şi cererea de suspendare a executării silite au fost legal timbrate.

La data de 07.01.2009, intimata ………………….. a depus la dosar, prin serviciul registratură, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării silite ca neîntemeiate; cu cheltuieli de judecată.

A arătat intimata că din eroare s-a menţionat atât în cererea de chemare în judecată, cât şi în dispozitivul sentinţei ce constituie titlu executoriu denumirea pârâtei ca fiind „………………………fapt ce rezultă şi din aceea că societatea pârâtă a fost prezentă prin reprezentant legal, respectiv avocat, la fiecare termen de judecată până la soluţionarea dosarului şi niciodată nu a obiectat în vreun fel cu privire la denumirea sa, precum şi din aceea că nu pot exista două persoane juridice cu acelaşi cod unic de înregistrare, …………………., şi cu aceeaşi adresă, str. ……….. nr…., sector ….. A mai arătat intimata că la dosarul instanţei din somaţia de plată nu s-au întors plicul cu cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate, ceea ce înseamnă că societatea contestatoare a avut cunoştinţă de acest dosar şi şi-a însuşit denumirea societăţii astfel cum a fost indicată.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.399 şi urm. C.pr.civ.

În dovedire, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar, în copie, sentinţa civilă nr.2078/27.03.2006 pronunţată de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 1607/302/2006, sentinţa civilă nr. 3479/20.04.2006 pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr.2650/300/2006, cererea de chemare în judecată ce a condus la formarea dosarului nr.2650/300/2006 al Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, factura fiscală nr. ………….. emisă de ………………………..., împuternicirea avocaţială depusă de avocatul …………….. în dosarul nr………….. al Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, chitanţa nr. …………… eliberată de Cabinet de Avocat ………….. …, factura fiscală nr. ………… şi relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului privind pe …………………..

Intimatul ………………şi terţii popriţi ………………… şi …………………. nu au formulat întâmpinare.

S-au depus la dosar copii ale actelor din dosarul de executare nr……….. al ………….. (filele …-…).

La termenul de judecată de la 12.02.2009, contestatoarea a renunţat la judecata cererii de suspendare a executării silite.

Tot la termenul de judecată de la 12.02.2009, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului …………………….., motivele fiind arătate în practicaua prezentei hotărâri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti la data de 23.02.2006 sub nr.2650/300/2006, creditoarea ………………... a chemat în judecată pe debitorul …………………., cu sediul în Bucureşti, str. .. ………… nr…, bl…., sector .., cod unic de înregistrare ……………., solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligat debitorul, prin procedura somaţiei de plată, la plata sumei de ……………. lei noi, reprezentând contravaloare marfă, conform facturii fiscale nr. ……………………

Prin sentinţa civilă nr. 3479/20.04.2006 pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr.2650/300/2006, definitivă şi irevocabilă la data de 07.06.2006, s-a admis cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea ……….. împotriva debitorului ………………….. şi a fost obligat debitorul să plătească creditoarei suma de ……….. lei noi, reprezentând contravaloare marfă, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Totodată, a fost obligat debitorul la plata sumei de …. lei noi, cheltuieli de judecată către creditoare (fila 30).

Creditoarea …………….. a solicitat şi obţinut învestirea sentinţei cu formulă executorie, aceasta devenind titlu executoriu conform art.374 alin.1 şi art.376 alin.1 C.pr.civ.

La data de 28.11.2008, creditoarea ………………. s-a adresat . . ………………… cu cerere de declanşare a executării silite prin poprire împotriva contestatoarei …………….. . până la concurenţa sumei de …………….. lei noi, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3479/20.04.2006 a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti. În acest sens, s-a format dosarul de executare nr………… al . . (fila 49).

Prin adresele din data de 04.12.2008 emise de…………………. în dosarul de executare nr………….., s-a solicitat terţilor popriţi ……………………. şi . ………………………. înfiinţarea popririi asupra sumelor cuprinse în conturile deschise de către contestatoarea …………………..., până la concurenţa sumelor de ……………… lei noi, reprezentând debit stabilit prin sentinţa civilă nr. 3479/20.04.2006 a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, şi de …………. lei noi, reprezentând cheltuieli de executare stabilite de executorul judecătoresc prin procesul-verbal încheiat la data de 04.12.2008 (filele 60-61 şi 62-63).

Despre înfiinţarea popririi a fost înştiinţată şi contestatoarea …………………. prin adresa emisă de executorul judecătoresc la data de 04.12.2008 (fila 64), primită de aceasta la data de 08.12.2008 (fila 65).

La data de 09.12.2008, …………………. a formulat contestaţie la executare, solicitând anularea adreselor de înfiinţare a popririi, pe motiv că debitorul din titlul executoriu este …………………………………., astfel că în mod greşit s-a început executarea silită împotriva sa.

Instanţa apreciază neîntemeiată contestaţia la executare, considerând că executarea silită ce se desfăşoară în dosarul de executare nr………….. al ………………………. a fost pornită împotriva societăţii comerciale ce figurează în calitate de debitor în titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3479/20.04.2006 a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti. Nu există nici o îndoială că ………………………..., societatea ce apare ca debitor în titlul executoriu, este una şi aceeaşi cu contestatoarea ……………………., împotriva căreia s-a declanşat executarea silită la cererea intimatei-creditoare ………………………………

În acest sens, instanţa are în vedere că potrivit evidenţelor ţinute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, contestatoarea …………………………... are codul unic de înregistrare …………………, sediul său fiind în ……………, str. . …………….. nr…., bl….., sector .. (fila …). Prin urmare, contestatoarea ………….. are aceleaşi date de identificare cu societatea comercială ……………………, este imposibil ca două societăţi comerciale să aibă acelaşi cod unic de înregistrare şi acelaşi sediu.

Totodată, instanţa constată că …………………..., contestatoarea din prezenta cauză, a participat în mod efectiv în calitate de debitor în dosarul nr.2650/300/2006 al Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, finalizat cu pronunţarea sentinţei civile nr. 3479/20.04.2006, titlul executoriu în baza căruia s-a pornit executarea silită împotriva sa. Astfel, în dosarul nr.2650/300/2006 al Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, societatea debitoare a fost reprezentată de avocat ales ... ……………….., pe împuternicirea avocaţială depusă de acesta la dosarul menţionat, în calitate de client apare ……………., contestatoarea din prezenta cauză, şi nu . ……………………. (fila 36). Conform împuternicirii menţionate, clientul ………………….. l-a însărcinat pe avocatul ……………… să o asiste şi să o reprezinte în dosarul nr.2650/300/2006 al Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, având ca obiect somaţie de plată. Împuternicirea în discuţie poartă ştampila contestatoarei …………………………..., precum şi semnătura reprezentantului acesteia. Conform menţiunilor din interiorul ştampilei, contestatoarea ………………….. este un centru medical.

Deşi a fost reprezentată de avocat în dosarul nr.2650/300/2006 al Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, avocat ce a fost prezent la ultimul termen de judecată şi a pus concluzii pe fondul cererii de emitere a somaţiei de plată (astfel cum se menţionează în practicaua sentinţei pronunţată în acest dosar), ………………………. nu a ridicat nici o obiecţie cu privire la indicarea greşită a denumirii sale. ……………., în condiţiile în care, deşi în calitate de debitor în dosarul nr.2650/300/2006 fusese citat ……………………. contestatoarea ………………………. a înţeles să se prezinte, să formuleze apărări şi să pună concluzii pe fondul cererii de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea ……………………….. este mai mult decât evident că aceasta şi-a asumat calitatea de debitor în dosarul amintit.

Faţă de toate cele expuse anterior, ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului .……………………. instanţa va respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu acest intimat ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Totodată, va respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimata . ………………… şi cu terţii popriţi ……………. şi ………………., ca neîntemeiată.

În baza art.246 C.pr.civ., va lua act de renunţarea contestatoarei la judecata cererii de suspendare a executării silite.

În baza art.274 C.pr.civ., va respinge cererea contestatoarei, aflată în culpă procesuală, de obligare a intimatei …………………………... la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Totodată, făcând aplicarea principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil, va lua act că intimaţii şi terţii popriţi nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului …………………

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea . …………………….. cu sediul în …………….., str. ………… nr…., bl…., …., sector …, în contradictoriu cu intimatul ………………………, cu sediul în ……….., …………. nr…., bl…., et…, ap…., sector …, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea …….. ... în contradictoriu cu intimata ……………………..., cu sediul în ……….., str. ……………… nr…., sc…, et…., ap….., sector … şi cu sediul ales în ……………., str. ………….. ………….. nr…., sector .., şi cu terţii popriţi …………………….., cu sediul în ………, B-dul ……………. nr…., sector .., şi …………….., cu sediul în ……….., B-dul …………… nr…., sector …, ca neîntemeiată.

Ia act de renunţarea contestatoarei la judecata cererii de suspendare a executării silite.

Respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei ………………….. la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Ia act că intimaţii şi terţii popriţi nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 Februarie 2009.

PREŞEDINTE,   GREFIER,

Red./Dact./Jud. R.M.O./8 ex./2009

1