Succesiune şi ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 891 din 14.06.2013


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.891/2013

Şedinţa publică din data de 14 iunie 2013

Judecător :

Grefier:

S-a luat în examinare, acţiunea formulată de reclamanta A A D  în contradictoriu cu pârâţii O A, C Z M, O I, T A F, M I F, T E, M R pentru succesiune şi ieşire din indiviziune.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul reclamantei, avocat B D cu împuternicire avocaţială nr…. depusă la fila 4 din dosar şi reclamanta A A D cu CI seria, nr., lipsă  fiind pârâţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care reprezentantul reclamantei, avocat B D, depune la dosar un set de trei înscrisuri reprezentând verificări efectuate de BNP … din Ineu în evidenţele succesorale: Încheierea nr…., adresa nr…., adresa nr…..

Instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză conform  art.118 alin.1 pct.2 şi art.94 pct.1 lit. i din Noul Cod proc.civ. De asemenea, se constată că cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar potrivit art.2 alin.1 lit.d, art.3 lit.c din Legea nr.146/1997 şi art.3 alin.2 din O.G. nr.32/1995.

La interpelarea instanţei, reprezentantul reclamantei, avocat B D estimează durata de soluţionare a cererii la un termen.

Instanţa, având în vedere obiectul cauzei, în temeiul art.238 alin.1 din Noul Cod proc.civ., estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la 3 luni.

Având cuvântul, reprezentantul reclamantei, avocat B D, susţine acţiunea astfel cum a fost formulată şi solicită a se lua act de faptul că pârâţii nu s-au prezentat, nu au depus întâmpinare şi nu mai pot invoca excepţii.

Reprezentantul reclamantei arată că nu mai are cereri, nu solicită încuviinţarea de probe şi nu  mai are de depus alte înscrisuri la dosar.

Instanţa, în temeiul art.258 alin.1 din Noul Codul de procedură civilă încuviinţează reclamantei proba cu înscrisurile depuse la dosar ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării prezentei cauze, fiind necesară pentru a se analiza susţinerile părţii şi, constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat şi probe de administrat, acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul reclamantei, avocat B D, solicită admiterea acţiunii astfel cum este formulată în scris, fără cheltuieli de judecată.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.03.2013, reclamanta A A D domiciliată în …  CNP … în contradictoriu cu pârâţii O A e domiciliat în …, C Z M domiciliată în …, O I domiciliată în …, T A F domiciliată în …, M I F domiciliat în …, T E domiciliat în …, M R domiciliată în … a solicitat  să se constate că defunctul M F a decedat la data de 03.05.1965, fără testament cu ultimul domiciliu în … având ca masă succesorală imobilul identificat în CF … Tauţ (provenit din conversia de pe  hârtie a CF …) nr.top … curte şi grădină în suprafaţă de 5755 mp, iar ca moştenitori părţile; a se constata că acceptarea succesiunii a fost făcută doar de către reclamantă şi pârâţii 1 şi 2; a se dispune predarea  succesiunii către reclamantă şi pârâta C Z M fiecare în cotă de 3/8 parte, iar pârâtul O A în cotă de 2/8 parte; să se constate că asupra imobilului din CF … (provenit din conversia de pe  hârtie a CF …) nr.top … curte şi grădină cu suprafaţa de 5755 mp sunt  coproprietari reclamanta şi pârâţii 1-2, dispunându-se ieşirea din indiviziune prin atribuirea întregului imobil către reclamantă, fără sultă; a se autoriza întabularea în CF.

În fapt a arătat că defunctul M F a  decedat în data de 3.05.1965, iar averea acestuia s-a compus din imobilul identificat în CF ….

Defunctul a avut  trei copii pe: M I (I)-actualmente decedat şi care are ca urmaşi pe pârâta 3 ca fiică; pe M T -actualmente decedat care are ca urmaşi pe reclamantă şi pârâţii 1-2;  pe  M I  -care are ca urmaşi pe pârâţii 4-7. Succesiunea defunctului a fost acceptată numai de fiul său M T ai cărui urmaşi sunt reclamanta şi pârâţii 1-2.

În drept a invocat prevederile art.669 şi 664 Cod civil anterior.

În probaţiune, reclamanta a anexat cererii următoarele înscrisuri: extras CF nr. … (filele 5-6), adeverinţa nr…. (fila 7), schiţă arbore genealogic (fila 8), cerere pentru deschiderea procedurii succesorale din data de 8.03.2013, pentru M F (fila 9), extras din registrul de deces nr…. (fila 10), cerere pentru deschiderea procedurii succesorale din data de 8.03.2013, pentru M T (fila 11), extras din registrul de deces nr…. (fila 12), cerere pentru deschiderea procedurii succesorale din data de 8.03.2013, pentru O R (fila 13), certificat de deces nr…. (fila 14), certificat de naştere nr…. (fila 15), certificat de căsătorie nr…. (fila 16), act de identitate seria …, nr…. (fila 17), act de identitate seria …, nr…. (fila 18), certificat de naştere nr…. (fila 19), cerere pentru deschiderea procedurii succesorale din data de 8.03.2013 pentru M I (fila 20), certificat de căsătorie nr…. (fila 21), certificat de căsătorie nr…. (fila 22), act de identitate seria …, nr…. (fila 23), certificat de deces nr…. (fila 24), acte de identitate seria …, nr…. şi seria …, nr…. (fila 25), acte de identitate seria …, nr…. şi seria …, nr…. (fila 26), cerere pentru deschiderea procedurii succesorale din data de 8.03.2013 pentru M I (fila 27), extras din registrul de deces nr…. (fila 28).

Cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 400 lei, potrivit chitanţei seria … nr…. din data de 26.03.2013 (fila 3) şi cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 812 lei potrivit chitanţei seria … nr…. din data de 08.04.2013 (fila 37), precum şi cu timbru judiciar în valoare de 8 lei potrivit art.2 alin.1 lit.d, art.3 lit.c din Legea nr.146/1997 şi art.3 alin.2 din O.G. nr.32/1995.

Pârâţii, deşi au fost legal citaţi, nu s-au prezentat şi nu au formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

… (fila 10), defunctul M F a decedat în data de 3.05.1965. Astfel cum rezultă din Încheierea nr…. întocmită de BNP … din Ineu, Certificatele nr…., nr…. şi adresa nr…. emise de Camera Notarilor Publici Timişoara, Sediu secundar Arad  (filele 92-94) succesiunea defunctului M F nu figurează ca fiind dezbătută şi nu există înregistrări cu privire la testamente sau declaraţii de opţiune succesorală.

Reclamanta a depus la dosar o schiţă reprezentând arbore genealogic (fila 8), potrivit căreia numiţii M T, M I şi M I (I) ar fi fiii defunctului M F, însă nu a depus la dosar certificatele lor de naştere pentru a dovedi acest aspect. Conform extrasului din registrul de deces nr….  emis de Primăria … (fila 12), numitul M T a decedat în data de 14.05.1981, potrivit certificatului de deces nr…. (fila 24) numitul M I a decedat în data de 11.06.1992, iar conform certificatului de deces nr…. (fila 55), cel de-al treilea presupus fiu, M I (I) a decedat în data de 20.12.1982.

Astfel cum rezultă din aceeaşi schiţă depusă de către reclamantă (fila 8), numita O R ar fi fiica defunctului M T, pârâţii T A F, M I F, T E şi M R ar fi descendeţi de gradul I ai defunctului M I, iar pârâta O I ar fi fiica defunctului M I (I), cu toate acestea, însă, instanţa constată că reclamanta nu a depus la dosar certificatele de naştere pentru a dovedi aceste legături de rudenie.

Conform certificatului de deces nr…. (fila 14), numita O R a decedat în data de 3.10.2002. Astfel cum rezultă din certificatul de căsătorie nr…. (fila 21) soţul acesteia a fost pârâtul O A.

Potrivit certificatului de naştere nr…. şi certificatului de căsătorie nr…. (filele 15, 16), precum şi, certificatului de naştere nr…. şi certificatului de căsătorie nr…. (filele 19, 22) reclamanta A A D (născută O) şi pârâta C Z M (născută O) sunt fiicele defunctei O R.

Reclamanta susţine că este moştenitoarea defunctului M F decedat în data de 3.05.1965, însă, astfel cum rezultă din certificatul de naştere nr…. (fila 15) reclamanta A A D s-a născut în data de 27.05.1966, ulterior decesului acestuia.

Mai mult decât atât, instanţa constată că presupuşii fii ai defunctului M F, respectiv numiţii M T, M I şi M I (I), au decedat ulterior acestuia.

În drept, cu privire la moştenirea legală, instanţa constată că aceasta este guvernată de legea în vigoare la data deschiderii succesiunii, adică la data decesului celui despre a cărui moştenire este vorba. În acest sens, art.91 din Legea nr.71/2011 dispune că moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil din 2009 sunt supuse legii în vigoarea la data deschiderii moştenirii. Având în vedere aceste aspecte, întrucât defunctul M F a decedat în data de 3.05.1965, instanţa reţine că prevederile Codului civil din 1864 sunt aplicabile în prezenta cauză cu privire la dezbaterea succesiunii. 

Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea moştenirii are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege. Pentru ca o persoană să poată veni la moştenire în temeiul legii trebuie să aibă, în afara capacităţii succesorale, ca o condiţie generală a dreptului la moştenire, vocaţie succesorală legală, să nu fie nedemnă şi să nu fie înlăturată de la moştenire prin voinţa defunctului.

Potrivit art.654 Cod civil din 1864 „pentru a putea succede trebuie neapărat ca persoana care succede să existe la momentul deschiderii succesiunii”. Rezultă că orice persoană care există în momentul deschiderii moştenirii are capacitate succesorală, adică capacitatea de a moşteni, de a culege o succesiune.

Astfel cum rezultă din prevederile art.1169 Cod civil din 1864, dovada existenţei în momentul deschiderii moştenirii incumbă aceluia care pretinde drepturi asupra moştenirii. Dovada vizează atât existenţa persoanei cât şi corelaţia ei cu momentul morţii celui care lasă moştenirea.

În consecinţă, vocaţia succesorală concretă presupune două condiţii: una pozitivă, vocaţie succesorală generală şi una negativă, persoana în cauză să nu fie înlăturată de la moştenire de un alt succesibil.

Cu privire la prima condiţie referitoare la vocaţia succesorală generală, având în vedere că potrivit certificatului de naştere nr…. (fila 15) reclamanta A A D s-a născut în data de 27.05.1966, instanţa constată că nu se poate reţine existenţa acesteia la data de 3.05.1965, când a decedat M F.

Cu privire la cea de-a doua condiţie, Codul civil din 1864 stabileşte în art.659, 669-675 principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea celor patru clase de moştenitori legali, iar în art. 659 şi art. 660 Cod civil din 1864, reglementează principiul proximităţii gradului de rudenie, în sensul că, în interiorul aceleiaşi clase de moştenitori, rudele de grad mai apropiat înlătură de la moştenire rudele de grad mai îndepărtat.

Astfel cum rezultă din schiţa reprezentând arbore genealogic depusă de către reclamantă (fila 8), reclamanta ar fi strănepoata defunctului M F, însă nu a depus la dosar certificatul de naştere al mamei sale O R şi certificatul de naştere al presupusului bunic M T, pentru a dovedi legătura sa de rudenie cu cel despre a cărui moştenire este vorba, presupusul străbunic M F.

În aplicarea principiului proximităţii gradului de rudenie, reclamanta susţinând că este descendent de gradul III, nu ar putea avea chemare la moştenirea străbunicului ei, în condiţiile în care presupuşii fii ai acestuia M T, M I şi M I (I), ar fi fost în viaţă la data la care străbunicul a decedat.

Mai mult decât atât, astfel cum rezultă din ansamblul materialului probator, în prezenta cauză este vorba despre mai multe moşteniri succesive, respectiv trei astfel de moşteniri: moştenirea defunctului M F decedat în data de 3.05.1965, moştenirea defunctului M T decedat în data de 14.05.1981 şi moştenirea defunctei O R decedată în data de 3.10.2002. În cazul a două sau mai multe moşteniri succesive se impune examinarea separată şi cronologică a acestora, fiecare patrimoniu succesoral având regimul său juridic distinct. Existenţa a mai multor succesiuni diferite, impune obligaţia instanţei de a stabili separat atât bunurile pe care fiecare le cuprinde şi cotele părţi ce se cuvin moştenitorilor, cât şi obligaţia de a verifica dacă a fost acceptată în termen fiecare moştenire.

Având în vedere aceste aspecte, întrucât reclamanta A A D s-a născut ulterior decesului celui a cărui moştenire s-a solicitat a fi dezbătută, defunctul M F, în lipsa certificatelor de naştere menţionate necesare pentru a se face dovada rudeniei, instanţa constată că nu se poate reţine calitatea reclamantei şi a pârâţilor O A şi C Z M de moştenitori ai defunctului.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.654, art. 659, art. 660 şi art.1169 Cod civil din 1864, instanţa va respinge cererea formulată de reclamanta A A D cu privire la stabilirea calităţii de moştenitori, stabilirea masei succesorale şi ieşire din indiviziune, ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanta A A D domiciliată în …  CNP …, în contradictoriu cu pârâţii O A domiciliat în …, C Z M domiciliată în …, O I domiciliată în …, T A F domiciliată în .., M I F domiciliat în …, T E domiciliat în …, M R domiciliată în …, ca nefondată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

În caz de exercitare a căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Ineu.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.06.2013.

Preşedinte Grefier

Red./Tehnored./

10 ex./8 com.

Se comunică:

-reclamantei: A A D domiciliată în …  CNP …;

-pârâţilor: O A domiciliat în …,

-C Z M domiciliată în …,

-O I domiciliată în ….,

-T A F domiciliată în …,

-M I F domiciliat în …,

-T E domiciliat în …,

-M R domiciliată în …