Uzucapiune

Sentinţă civilă 2291 din 01.11.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.2291/2012

Şedinţa publică din 01 noiembrie 2012

 Preşedinte :

 Grefier :

S-a luat în pronunţare cauza civilă formulată de reclamantul M. G., împotriva pârâţilor D. E., S.S., B. M., B.P., B. M., B. S. şi C. T. prin Primar, având ca obiect uzucapiune şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta B. V.-S..

La apelul nominal lipsă părţile.

Procedura îndeplinită fără citarea părţilor.

Acţiune timbrată cu suma de 411,00 lei taxă judiciară de timbru.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că judecarea cauzei în fond a avut loc la termenul de judecată din data de 25 octombrie 2012 când părţile prezente au pus concluzii pe fond şi când s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru depunerea de concluzii scrise.

J U D E C AT A

Asupra acţiunii civile înregistrată la această instanţă la data de 27 iunie 2012, timbrată cu 411,00 lei taxă judiciară de timbru, constată că reclamantul M. G., domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâţii D. E., domiciliată în …, S.S., B. M., B. P., B. M., B.S., toţi cu domiciliu necunoscut şi Comuna T. prin Primar, cu sediul în comuna T.,  a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărâre judecătorească să se constate că, prin joncţiunea posesiilor cu pârâta D. E.şi antecesoarea acesteia B. I., asupra imobilului situat în localitatea Agrişul Mare, nr.572 (nr. adm.vechi 131), comuna Tîrnova, jud…., compus din casă curte şi grădină în suprafaţă totală de 2.877 mp, imobil înscris în CF nr…. Tîrnova provenit din conversia de pe hârtie a CF nr…. Agrişul Mare, nr.top…..

În motivarea acţiunii, reclamantul învederează instanţei de judecată că, în fapt, pârâţii S.S., B.M., B. P., B. M., B. S. şi C. T. prin Primar sunt proprietari tabulari asupra imobilului din litigiu. Din anul 2004 imobilul a fost folosit de pârâta D. E., care l-a preluat de la antecesoarea sa, defuncta B. I., exercitând asupra acestuia o posesie continuă, neîntreruptă şi netulburată până la data înstrăinării către reclamant, posesia îndeplinind condiţiile expres prevăzute de art.1895-1900 din codul civil de la 1864.

Posesia pârâtei D. E. împreună cu posesia exercitată de antecesoarea sa, transmisă reclamantului se întinde pe o perioadă de peste 30 de ani, motiv pentru care, în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului din litigiu, reclamantul formulează prezenta acţiune.

În drept îşi întemeiază acţiune pe disp. art.1865-1900 din codul civil de la 1864 şi art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938.

La termenul de judecată din data de 04 august 2011, intervenienta în interes propriu B.V.-S. depune cerere de intervenţie prin care solicită respingerea acţiunii principale şi admiterea cererii de intervenţie în interes propriu.

În motivarea cererii de intervenţie în interes propriu, intervenienta învederează instanţei de judecată că, în fapt, reclamantul M. G. a formulat acţiune în uzucapiune privind imobilul din litigiu, fără a chema în judecată şi pe intervenientă în calitate de proprietar tabular. A mai precizat instanţei de judecată că reclamantul a dobândit un imobil vecin cu imobilul proprietatea sa prin înscris autentic de vânzare-cumpărare, care nu se identifică cu imobilul care face obiectul procesului. De asemenea, arată că în CF există o neconcordanţă privind numerele topografice din zonă, fapt constatat de experţi topografi autorizaţi, dar care poate fi rezolvat prin efectuarea unei expertize topografice judiciare. Cu privire la proprietarii tabulari înscrişi în CF, intervenienta învederează instanţei de judecată că aceştia sunt antecesorii săi şi nicidecum ai pârâtei D. E., care a înstrăinat imobilul către reclamant.

În drept, intervenienta îşi întemeiază cererea de intervenţie pe disp. art.49-56 din codul de procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă la cererea de intervenţie în interes propriu, reclamantul solicită respingerea cererii de intervenţie în interes propriu atât în principiu cât şi în fond.

În motivarea întâmpinării, reclamantul învederează instanţei de judecată că, în urma lecturării cererii de intervenţie în interesa propriu a constatat că aceasta nu are nici un obiect, mai mult, nu se indică nici măcar formal ce se solicită în interesul propriu al persoanei care intervine.

La termenul de judecată din data de 20 octombrie 2011, reclamantul invocă excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de soluţia pronunţată în Decizia civilă nr.452 din 08 martie 2011 pronunţată în dosarul civil nr.1512/246/R/2010 al Tribunalului Arad, pe care instanţa o uneşte fondul.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: împuternicire avocaţială fila 3, 24, 75, 129, certificat de atestare fiscală fila 4, 51, certificat de urbanism fila 5, xerocopie acte stare civilă fila 6, xerocopia Sentinţei civile nr…./2010 fila 7-9, extras CF fila 10-12, chitanţă de plată taxă judiciară de timbru fila 23, cerere de intervenţie în interes propriu fila 25, întâmpinare fila 34, 44, Decizia civilă nr…./2011 fila 45-48, 124-128, proces-verbal de constatare la faţa locului fila 49, plan de situaţie fila 50, cerere de amânare fila 65, 68, 84, interogator fila 66, chitanţă CEC fila 76-77, 135-136, obiective expertiză fila 79-80, memoriu fila 87-90, raport de expertiză fila 99-111, obiecţiuni la raportul de expertiză fila 116, xerocopie Ordonanţă fila 118-119, răspuns la obiecţiuni fila 130, chitanţă de plată onorariu expertiză fila 138 şi au fost audiaţi martorii fila 52-55, 60-61 dosar.

Din coroborarea probelor administrate, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Imobilul situat în comuna T., sat … (nr.adm.vechi …) înscris în CF nr…. T. provenit din conversia de pe hârtie a CF nr…, nr.top…., curte şi grădină în suprafaţă de 2.877 mp, căruia conform situaţiei de cadastru vechi îi corespund nr.top.578, 579, 580 şi 581 cu suprafaţa totală de 2.863 mp, iar conform măsurătorilor are o suprafaţă de 2.949 mp şi în prezent se află în proprietatea lui B.V.-S. dobândit prin uzucapiune şi joncţiunea posesiilor conform Sentinţei civile nr…./18.02.2010 a Judecătoriei Ineu. În acest CF este notat sub B.14 procesul intentat de D. E. având ca obiect contestaţie în anulare împotriva Sentinţei civile nr…./2010 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr…..

Prin Sentinţa civilă nr…./2010 a Judecătoriei Ineu  a fost anulată sentinţa civilă nr…./18.02.2010 prin care intervenienta B.V.S. dobândea dreptul de proprietate, însă această sentinţă nu a fost operată în CF.

Din CF mai sus-menţionat, a fost radiată în mod eronat casa de locuit, asupra nr.top.271-272 existând edificate următoarele construcţii: casa de locuit, bucătăria de vară, un grajd şi un coteţ, materializate şi pe planul de situaţie anexat la raportul de expertiză, reprezentat grafic pe planul de situaţie pe conturul punctelor 7-34-35-95-96-97-13-12-11-10.

Imobilul situat în comuna T., sat ., nr.adm. vechi …, înscris în CF nr….T. provenit din conversia de pe hârtie 2284 Agrişul Mare nr.top…, curte şi grădină în suprafaţă de 1.439 mp pe care este notată şi o casă de locuit, aflat în proprietatea lui Ş.V.şi a soţiei S. R., iar conform măsurătorilor are o suprafaţă de 1.479 mp, dobândit prin contract autentic de vânzare-cumpărare de la D. E.. Acest imobil a rezultat prin dezmembrarea nr.top.273-274 înscris în CF nr….Agrişul Mare, în anul 1931, în două parcele noi, respectiv parcela cu nr.top. …/a în suprafaţă de 1.439 mp şi parcela cu nr.top. …/b în suprafaţă de 1.439 mp, cărora conform situaţiei de cadastru vechi le corespund nr.top…., cu suprafaţa totală de 2.993 mp, iar conform măsurătorilor având împreună o suprafaţă de 2.993 mp. În acest CF este notată şi o casă de locuit, care faptic nu mai există în teren.

Conform situaţiei de CF rezultă că, în fapt există două imobile, unul înscris în CF nr…. T. provenit din conversia de pe hârtie a CF nr….Agrişul Mare, nr.top…. situat la nr.adm. vechi … şi altul în CF nr…. T. provenit din conversia de pe hârtie a CF nr…. Agrişul Mare, nr.top…./a, reprezentând jumătate din  imobilul situat la nr. adm. vechi … (nr. adm. nou …) care însă, datorită faptului că au fost folosite împreună o lungă perioadă de timp, precum şi datorită faptului că nu au fost delimitate niciodată de garduri, puteau fi considerate, în mod eronat, ca fiind un singur imobil.

Prin sentinţa civilă nr…./2006 pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu, fila 129 dosar, s-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul B. M. sen. decedat la data de 06 iunie 1981 in Agrişul Mare se compune din imobilul înscris în CF….Agrişul Mare cu nr. top…./a compus din casa cu nr…., curte şi gradina în suprafaţa de 1439 mp. având valoarea de impozitare de 11.760 RON, la care vocaţie succesorala are D.E. - legatara universala a defunctei B.I. în calitate de nepoata de fiica, respectiv M. jr., B.I., B.V., B. O., B.G., B. P. jr. şi O. S. toţi în calitate de nepoţi de fii, respectiv B.E. în calitate de soţie supravieţuitoare a defunctului B.P.sen. decedat la data de 26 februarie 1990.

S-a constatat ca singura acceptanta a acestei succesiuni a fost defuncta B. I. decedata la data de 01 septembrie 2004 în Agrişul Mare, în calitate de nepoata de fiica, iar prin testamentul autentificat sub nr…. august 2004 la B.N.P. … reclamanta principala D. E. a fost instituita ca legatara universala a acestei defuncte.

Reclamantul susţine că imobilul înscris în CF nr…. Tîrnova provenit din conversia de pe hârtie a CF nr…. Agrişul Mare, nr.adm. vechi … compus din casă curte şi teren aferent în suprafaţă totală de 2.877 mp, nr.top…. mp ia fost înstrăinat de către D. E., pe care aceasta la folosit începând cu anul 2004.

Din raportul de expertiză tehnică topografică întocmit în cauză, instanţa reţine că, pe strada pe care sunt situate imobilele din litigiu, există 5 nr.top. succesive, respectiv: … care este dezmembrat în …/a şi …/b, … şi …. Conform acestei succesiuni rezultă că nu este posibilă o eroare de numerotare topografică, în sensul inversării nr.top…. cu nr.top…./a, întrucât nu poate fi intercalat nr.top. … între …/a şi …/b, care sunt desprinse dintr-un singur nr.top., respectiv ….

Din acelaşi raport de expertiză reiese că nu există o eroare de carte funciară privind numerotarea topografică a parcelelor de teren ci de faptul că părţile când şi-au întabulat dreptul de proprietate în cărţile funciare le-au încurcat între ele, datorită faptului că nu au făcut o identificare corectă a acestora pe baza numerelor topografice şi a planurilor de carte funciară şi de cadastru vechi.

În această situaţie s-ar fi impus unificarea topografică, reparcelarea şi rectificarea de suprafaţă a imobilelor înscrise în CF nr…. T., nr.top. …, respectiv în CF nr…. Tîrnova, nr.top. …/a printr-o completare a raportului de expertiză, fapt ce părţile nu au înţeles să-l solicite.

Din probele testimoniale administrate în cauză, instanţa constată că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate prin cumpărarea asupra casei cu nr. adm….curte şi grădină în suprafaţă de aproximativ 14 ari, în urmă cu trei ani de la Ş.V., care la rândul lui l-a dobândit prin act autentic de la pârâta D. E. în anul 2007, reclamantul a folosit imobilul de aproximativ 3 ani de zile, dar imobilul a fost folosit şi de către intervenienta B.V.-S., înainte de folosinţa reclamantului.

Pârâta D.E. cu care reclamantul susţine că şi-a unit posesia a dobândit  dreptul de proprietate ca legatar universal prin testamentul autentificat sub nr…./2 august 2004 la B.N.P. …, a defunctei B.I. decedată în anul 2004, asupra nr.top…./a din CF nr….Agrişul Mare, care a compus masa succesorală a defunctului B. M.sn. decedat în anul 1981 conform Sentinţei civile nr…./2006 pronunţată în dosarul civil nr…. al Judecătoriei Ineu., ceea ce conduce la concluzia că, reclamantul greşit solicită dobândirea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra nr.top. …, care în fapt se află înscris în CF nr…., iar topograficul dobândit prin cumpărare de la Ş. fiind în fapt …/a, care se află înscris în CF nr. … şi care  a făcut corp comun cu …/b.

Faţă de stare de fapt expusă instanţa va constata că în raport de situaţia de carte funciară actuală, reclamantul a formulat prematur cererea de constatare a dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune, câtă vreme situaţia de carte funciară nu este reglementată prin unificarea topografică, reparcelarea şi rectificarea de suprafaţă a imobilelor înscrise în CF nr….T., nr.top. …, respectiv în CF nr…. T., nr.top. …a, fapt reţinut şi din concluziile raportului de expertiză întocmit în prezenta cauză de expert topograf …, motiv pentru care instanţa văzând în drept dispoziţiile legale din Decretul-Lege nr.115/1938, coroborate cu disp. art.1846.-1847 din codul civil de la 1864, va respinge acţiunea principală formulată de reclamantul M. G..

Faţă de excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de reclamant faţă de Decizia civilă nr…. din 08 martie 2011 pronunţată în dosarul civil nr…. al Tribunalului Arad, instanţa o va respinge, întrucât nu este îndeplinită tripla identitate de părţi obiect şi cauză, prin Decizia civilă invocată fiind respins recursul împotriva Sentinţei civile nr…./2010 prin care s-a admis contestaţia în anulare formulată de D. E., iar în prezenta cauză intervenienta B. V. solicită prin intervenţia în interes propriu, doar respingerea acţiunii principale.

Prin cererea de intervenţie în interes propriu intervenienta B.V.-S. învederează instanţei de judecată că, în fapt, reclamantul M. G. a formulat acţiune în uzucapiune privind imobilul din litigiu, fără a chema în judecată şi pe intervenientă în calitate de proprietar tabular motiv pentru care solicită respingerea acţiunii principale.

Potrivit art.49 punct 1 din codul de procedură civilă, „Oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane” iar potrivit punctului 2 al aceluiaşi articol, „Intervenţia este în interes propriu când cel care intervine invocă un drept al său”.

Intervenienta B. V.-S. nu invocă un drept al său prin cererea de intervenţie, motiv pentru care instanţa va respinge în fond cererea de intervenţie ca lipsită de obiect.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept art.274 din codul  de procedură civilă, având în vedere respingerea cererii de intervenţie în interes propriu, instanţa va respinge cererea privind obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru aceste motive, instanţa, în numele legii,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea principală formulată de reclamantul M. G., domiciliat în …, cu domiciliu procesual ales la sediul secundar al Cabinet avocat … din …, împotriva pârâţilor D.E., domiciliată în …, S. S., B.M., B. P., B. M., B. S., toţi cu domiciliu necunoscut şi Comuna Tîrnova prin Primar, cu sediul în comuna Tîrnova, jud.Arad, având ca obiect uzucapiune.

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat.

Respinge în fond cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta B.V.-S., cu domiciliu procesual ales în ….

Respinge cererea privind plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 01 noiembrie 2012.

Preşedinte Grefier