Acţiune în pretenţii

Sentinţă civilă 5101/2013 din 23.09.2013


ACŢIUNE ÎN PRETENŢII.

Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 5101/2012, pronunţată în dosarul nr. 12137/190/2011

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus, declinată spre competentă soluţionare prin Sentinţa civilă nr. 2517/11.03.2011 a Judecătoriei Ploieşti din dosarul nr. 20850/281/2010, reclamanta D.G.A.S.P.C. PH – C.Î.T.O.P.A.H. U. a chemat în judecată pe pârâţii C.J.BN şi D.G.A.S.P.C. BN, solicitând să se dispună obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei de 32.105,18 lei reprezentând contravaloarea diferenţei între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere ce revine ca obligaţie de plată beneficiarului/aparţinătorului pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009; cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că în conformitate cu dispoziţiile art. 54 alin 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi protejată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 34 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reclamanta susţine că a solicitat pârâtei de rând 2 achitarea costului mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru centrul rezidenţial în care au fost admise persoanele cu handicap din judeţul Bistriţa-Năsăud., datorat de la data admiterii efective în centru.

În baza dispoziţiilor legale invocate, s-a convenit cu instituţia pârâtă ca CITOPAH U să acorde serviciile sociale prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrelor rezidenţiale persoanelor care au domiciliul în judeţul Bistriţa Năsăud, urmând ca toate cheltuielile ocazionate de aceste servicii să fie decontate de DGASPC Bistriţa Năsăud.

Ulterior, reclamanta a emis factura fiscala nr. 8/07.04.2010, ce a fost comunicată prin poştă şi pe care pârâta a acceptat-o la plata.

Având în vedere această situaţie, reclamanta a emis adresa nr. 352/06.04.2010, însoţită de documentele doveditoare prin care a solicitat achitarea sumei menţionate, însă pârâta nu a răspuns şi nici nu a făcut dovada plăţii sumei.

În drept, a invocat disp. art. 54 alin. (4) din Legea 448/2006; art.34 din HG 268/2005.

În probaţiune, s-au depus înscrisuri.

Pârâtul, C.J.BN prin întâmpinarea depusă la data de 13.01.2011 a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Ploieşti şi, pe cale de consecinţă, declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Bistriţa.

S-a mai arătat că nu există nici un temei legal şi nici un document acceptat la plată de către DGASPC Bistriţa Năsăud care să justifice pretenţiile reclamantei.

Prin adresele nr. 1854/27.01.2010 şi 1867/27.01.2011, pârâta DGASPC BN a comunicat atât CITOPAH U cât şi reclamantei DGASPC PH faptul că sumele cuprinse în extrasul de cont, respectiv în factura emisă de reclamantă nu figurează în evidenţele contabile ale instituţiei, întrucât nu există un protocol între reclamantă şi pârâta DGASPC BN.

Mai mult, lista persoanelor care ar fi beneficiat de serviciile reclamantei nu are anexatecopiile tuturor actelor de identitate, iar din cuprinsul a două certificate de încadrare în grad de handicap (pentru L.D. şi V.E.) rezultă că acestea au fost eliberate de C.E.M.P.H. PH, iar la rubrica domiciliu figurează localitatea U, aflată pe raza judeţului PH.

De asemenea, pârâtul arată că reclamanta nu a făcut dovada cheltuielilor pe care le pretinde şi nici dovada existenţei documentelor justificative prevăzute de Legea nr. 448/2006 necesare în cazul admiterii într-un centru specializat de pe raza unui alt judeţ.

Pârâta D.G.A.S.P.C. BN, a depus întâmpinare prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a acţiunii arătând că între părţi nu există nici un protocol vizând aceste cheltuieli, că nu sunt îndeplinite cerinţele impuse de art. 34 din HG 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, factura nu a fost acceptată la plată, iar reclamanta  nu a făcut dovada cheltuielilor pe care le pretinde.

Învederează faptul că elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului BN s-a efectuat în concordanţă cu documentele justificative, aşa cum prevede art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În cadrul C.Î.T.O.P.A.H. U. din structura D.G.A.S.P.C. PH, beneficiază de asistenţă următoarele persoane cu domiciliul în judeţul BN: L.D. şi V.E., ambele cu domiciliul în comuna Lechinţa (f. 16, 17). În ceea ce-l priveşte pe numitul D.P., reclamanta nu a făcut dovada că acesta ar avea domiciliul în judeţul BN.

Potrivit art. 54 din Legea Nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: “(1) Persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa. (2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea. (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială. (4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi protejată. (5) Modalitatea de decontare va fi stabilită prin normele metodologice  de aplicare a prevederilor prezentei legi.”

Conform art. 33 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:“(1) În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. (2) Obligaţia de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) revine consiliului judeţean sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a cărui/căror rază teritorială îşi are domiciliul persoana cu handicap, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Aliniatul (3) al aceluiaşi articol, stipulează că decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară şi se decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoana cu handicap.

În acord cu prevederile art. 34 alin. (4) din HG nr. 268/2007,  „costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate şi care au domiciliul în alte judeţe/sectoare ale municipiului Bucureşti decât cel pe raza căruia se află centrul rezidenţial va fi suportat, pe bază de convenţii, din bugetul consiliului judeţean/local în care persoana cu handicap asistată are domiciliul”.

Raportat la dispoziţiile textelor legale menţionate, instanţa reţine că acţiunea reclamantei este nefondată, urmând a fi respinsă ca atare.

Astfel, în baza art. 34 alin. (4) din HG nr.268/2007, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru aceste persoane urmează fi suportat, pe bază de convenţii, din bugetul consiliului judeţean în care persoana cu handicap asistată are domiciliul.

Vor fi înlăturate susţinerile reclamantei cu privire la existenţa unor asemenea convenţii încheiate cu D.G.A.S.P.C. BN ori C.J. BN, deoarece, la solicitarea instanţei de a proba această afirmaţie, reclamanta a transmis Protocolul pentru acordarea serviciilor sociale nr. 811/05.06.2009 (f. 84-89) şi Convenţia pentru acordarea serviciilor sociale nr. 1409/09.12.2010 (f. 78-83), fără ca vreunul din aceste documente să poarte semnătura instituţiilor pârâte.

Deoarece termenul expres utilizat de legiuitor în art. 34 alin. (4) din HG nr. 268/2007, cel de convenţie, presupune un acord al părţilor şi nu adeziunea uneia din părţi la obligaţiile stabilite în sarcina sa de cealaltă parte, iar obiectul prezentei cauze nu îl constituie obligarea pârâţilor la încheierea convenţiilor vizate de textul articolului invocat anterior, instanţa nu poate substitui acordul pârâţilor cu privire la perfectarea acestora.

În speţă, neasumarea prin semnătură sau alt mod de acceptare a obligaţiilor de plată, echivalează cu lipsa unor convenţii între pârâţii D.G.A.S.P.C. BN şi C.J.BN, pe de o parte şi C.J. PH ori D.G.A.S.P.C. PH, pe de altă parte. În aceste condiţii nu se poate dispune obligarea pârâţilor la achitarea sumelor solicitate de reclamantă.

Mai mult, din probele administrate nu rezultă îndeplinirea condiţiei subsidiarităţii în cazul celor 3 persoane asistate în cadrul CITOPAH U, condiţie prevăzută de alin. (3) al art. 54 din Legea nr. 448/2006, respectiv imposibilitatea asigurării nevoilor individuale ale persoanei cu handicap într-un centru din unitatea administrativ teritorială de domiciliu care să justifice acordarea îngrijirii într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială.

În considerarea aspectelor de fapt şi de drept expuse anterior, instanţa, văzând dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 448/2006, raportat la prevederile art. 33 şi 34 din H.G. nr. 268/2007, va respinge acţiunea reclamantei, ca nefondată.

Instanţa ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinţei expuse, în termen, a declarat recurs reclamanta D.G.A.S.P.C PH-C.Î.T.O.P.A.H. U., care a solicitat  modificarea în întregime a sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. Se susţine că sentinţa este nelegală dată cu încălcare a dispoziţiilor art.54 alin.4 din Legea nr.448/2006 şi dispoziţiilor art.34 din Normale metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, aprobate  prin HG nr.268/2007.

Astfel se  arată că  reclamanta a solicitat cheltuielile efectuate în anul 2009 de Centrul U, din judeţul PH,  în care au fost  îngrijite  persoane cu handicap  care  au domiciliul în judeţul BN, în valoare totală de 32.105,18 lei, determinate ca diferenţă între costul mediu lunar  al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap şi contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoana cu handicap.  Cum  persoanele îngrijite au domiciliul în Judeţul BN, pârâţii au obligaţia de decontare a acestor cheltuieli , conform celor două texte legale anterior arătate.

Recurenta susţine că, potrivit art.54 din Legea nr.448/2006 s-a convenit cu  instituţia pârâtă ca  CITOPAH U şi  să acorde serviciile sociale  persoanelor cu handicap care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul BN şi apoi a fost emisă factura fiscală nr.08/07.0+4.2010 care a fost comunicată pârâtei prin adresa nr.352/06.04.2010, însă pârâta nu a răspuns în nicio modalitate acestei adrese şi nici nu a făcut dovada plăţii sumei menţionate în factură.

Pârâta DGASPC BN a refuzat cu era credinţă  semnarea unui protocol în sensul de a stabili plata  obligaţiilor aferente beneficiarilor.

Recurenta are dreptul la decontarea cheltuielilor menţionate în factura emisă care nu a fost refuzată la plată de către  pârâtă fiind înregistrată în contabilitatea acesteia.

Intimatul C.J.BN, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei atacată arătând în apărare că  în mod corect s-a reţinut de prima instanţă că  nu există încheiată o convenţie  în sensul plăţii  cheltuielile de îngrijire  şi totodată, nu s-a probat  faptul că este imposibilă îngrijirea celor două persoane cu handicap care au domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud, într-un centru din această unitate administrativ teritorială.

Cealaltă intimată nu a formulat apărări în scris şi nici nu şi-a delegat reprezentant în instanţă.

Recursul declarat nu este fondat.