Fond funciar - reconstituirea dreptului de proprietate pentru teren padure

Sentinţă civilă 14 din 12.11.2012


Dosar nr. xxxx/193/2011  Fond funciar

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa  Nr.

Şedinţa publică de la 

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile privind pe petentul I.C.şi pe intimata COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR A COM. C, JUD. BOTOŞANI - PRIN PRIMAR, având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de xxx şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când instanţa având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, şi la solicitarea apărătorului petentului, a amânat pronunţarea pentru data de  6 martie 2012, apoi la data de 13 martie 2012 şi 20 martie 2012 , când, 

 

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă:

Prin  acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xxx, sub nr. xxxx/193/2011, petentul I.C.a  chemat  în judecata pe intimata Comisia Locală de Aplicare a Fondului Funciar a com. C, jud. Botoşani – prin Primar, solicitând  instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată intimata să-i reconstituie petentului dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1 ha teren pădure.

În motivarea acţiunii, petentul a arătat că  a formulat o serie de plângeri către Comisia Locală de Aplicare a Fondului Funciar a com. C, jud. Botoşani – prin Primar, însă nu a primit diferenţa de 1 ha teren pădure, situat pe raza satului O., com. C, jud. Botoşani. Arată că a formulat această cerere în calitate de descendent al fostului proprietar P.C. (bunicul matern), care a cumpărat această suprafaţă de teren pădure în anul 1925 cu actul de vânzare-cumpărare nr. xxxx/1925.

Menţionează că în aceeaşi calitate, de descendent al bunicului său matern, i s-a eliberat deja titlul de proprietate nr. xxxx/1995, dar numai pentru suprafaţa de 1 ha pădure, cât prevedea Legea nr. 18/1991 în forma iniţială.

Arată că a formulat cerere înregistrată sub nr. xxx/05.03.1998, după intrarea în vigoare a Legii nr. 169/1997. Precizează că răspunsul formulat de Primăria com. C, jud. Botoşani prin adresa nr. xxxx/2010 nu corespunde realităţii, deoarece P.M. (sora mamei sale) a cumpărat o suprafaţă de 1 ha pădure conform actului de vânzare-cumpărare din anul 1946 şi nu are nicio legătură cu suprafaţa de 1 ha pădure pe care a solicitat-o petentul.

Solicită admiterea acţiunii, să i se reconstituie dreptul de proprietate pentru diferenţa de 1 ha pădure, iar această diferenţă să-i fie atribuită în trup comun cu suprafaţa reconstituită prin titlul de proprietate obţinut deja.

 În dovedirea acţiunii, petentul a depus la dosar înscrisuri şi memorii.

Intimata Comisia Locală de Aplicare a Fondului Funciar com. C, jud. Botoşani – prin Primar şi-a trimis reprezentant în instanţă şi a formulat întâmpinare – fila 21, prin care solicită respingerea acţiunii petentului, deoarece întreaga suprafaţă de teren avută în rol agricol de C.D. P. în anul 1926 şi ulterior de M. C. D. P. în anul 1948, a fost reconstituită conform dispoziţiilor legale în vigoare.

La termenul de judecată din data de 03.10.2011, instanţa a admis excepţia de litispendenţă a Dosarului nr. xxxxx/193/2011 al Judecătoriei Botoşani la prezentul dosar, continuând judecata cu cele două cauze reunite.

S-a solicitat de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani şi acesta a depus la dosar documentaţia care a stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. xxxxx/2002 pe numele A.V. şi nr. xxx pe numele I.C.– filele 24-37.

De asemenea, s-a solicitat de la instituţia Arhivele Statului Botoşani şi aceasta a comunicat copia registrului agricol pe anii 1948-1952, poziţia 1322 al satului O., com. C., jud. Botoşani –fila 84.

Analizând cererea în raport de  actele de la  dosar  şi de  dispoziţiile legale aplicabile, instanţa  reţine următoarele:

Petentului I.C.i-a fost reconstituit conform Legii nr. 18/1991 suprafaţa de 1 ha pădure sat O., com. C., jud. Botoşani, pentru această suprafaţa de teren eliberându-i-se TP nr. xxxxx/1995– filele 36-37, fiind înscris în Anexa nr. 15 cu suprafaţa de 1 ha, potrivit poziţiei din rolul agricol nr. xxxx.

De asemenea, numitei A.V. i s-a reconstituit dreptul de proprietate privind suprafaţa de 1 ha pădure pe raza com. C., jud. Botoşani, eliberându-i-se TP nr. xxxxxx/2002 – filele 30-31, fiind înscrisă în Anexa nr. 15 cu suprafaţa de 1 ha, în baza Actului nr. xxxx/1946.

Petentul invocă Actul de vânzare-cumpărare transcris la Tribunalul Botoşani sub nr. xxxx/1925 depus la dosar la fila 4 şi Actul nr. xxxx/1946.

Ori potrivit relaţiilor primite de la instituţia Arhivele Statului Botoşani, respectiv copia registrului agricol pe anii 1948-1952, poziţia xxxx al satului O., com. C., jud. Botoşani –fila 84, petentul figura în registrul agricol cu 1 ha pădure, alături de alte suprafeţe de teren de altă categorie de folosinţă, iar prin TP nr. xxxxx/1995, i s-a reconstituit deja suprafaţa de 1 ha pădure.

Registrul agricol este un înscris autentic. Întrucât înscrierea datelor în acest document se face în baza declaraţiei pe propria răspundere, agentul constatator nefăcând constatări „ex propriis sensibus”, înseamnă că acest înscris face dovada până la proba contrară, potrivit art. 1174 C.civ. Instanţa constată că din probatoriul administrat în cauză, reprezentând evidenţă rol agricol şi documentaţie titluri de proprietate, rezultă că terenul pentru care petentul solicită suplimentar reconstituirea nu figurează în registrul agricol pe numele petentului, rezultând că terenul solicitat de petent a fost în circuitul civil până la cooperativizarea terenurilor.

Fiind o lege de reparaţie, Legea nr. 18/1991 a prevăzut regula că terenurile se restituie în natură, precum şi excepţia că, în situaţiile în care terenurile nu pot fi restituite în natură, se acordă terenuri în compensare sau despăgubiri.

Este de principiu că dacă titlul de proprietate s-a emis în procedura reconstituirii proprietăţii funciare reglementate de Legea nr. 18/1991, valabilitatea lui este supusă controlului de legalitate reglementat de această lege.

La dosar s-a depus de către OCPI Botoşani, la solicitarea instanţei, documentaţia care a stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. xxxxxx/2002 pe numele A.V. şi nr. xxxxx/1995 pe numele I.C.– filele 24-37; din această documentaţie, coroborată cu celelalte înscrisuri depuse de părţi la dosar, rezultă că petentul nu a atacat prin plângere adresată instanţei, în termen legal, hotărârile de validare. Ori sarcina probei revine, potrivit art. 1169 C.civ., petentului.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să respingă acţiunea petentului, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea având ca obiect fond funciar, formulată de petentul I.  C., domiciliat în sat O., com. Cristeşti, jud. Botoşani, în contradictoriu cu intimata COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR A COMUNEI C, JUD. BOTOŞANI – PRIN PRIMAR .

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică de la xxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,