Fond funciar

Sentinţă civilă 3118 din 16.02.2012


Dosar nr. 9728/318/2009*

cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila  Nr. 3118/2012

Sedinta publica de la 16 Februarie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier ALINA MEZDREA

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor care au avut loc in sedinta publica din data de 09.02.2012 privind judecarea actiunii formulata de catre reclamantii CN si CT  în contradictoriu cu pârâta CG si cu intimatele Comisia Locala .. de fond funciar, Comisia Locala ... de fond funciar si Comisia Judeteana de fond funciar.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Deliberând,instanta pronunta urmatoarea sentinta:

INSTANTA

Prin cererea înregistrata sub nr. 9728/318/2009 pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu, reclamantii CN si CT au solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâta CG si intimatele Comisia Locala .. de fond funciar, Comisia Locala ... de fond funciar si Comisia Judeteana de fond funciar, sa se dispuna nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1349328/25.02.1999 pentru suprafata de 1140 m.p. arabil situata în ...

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca sunt titularii dreptului de proprietate reconstituit prin titlul de proprietate nr. 1318061/01.11.1995 pentru suprafata de 10 ha arabil si livezi pe teritoriul localitatii ... în urma autorului reclamantilor, CN, titlu care a fost modificat prin sentinta civila  nr. 4449/2004 a Judecatoriei Tg-Jiu, în sensul mentionarii tuturor mostenitorilor.

Titlul a fost emis în baza cererii de reconstituire si a actelor vechi de proprietate, punerea în posesie fiind facuta la data de  07.02.1992, cea mai mare parte a acestor terenuri fiind neposedate de catre reclamanti.

 Prin sentinta civila  nr. 6384/2006 a Judecatoriei Tg-Jiu reclamantii au precizat ca au sistat starea de indiviziune asupra terenurilor respective, formându-se doua loturi, lotul nr. 1 ramânând în indiviziune pentru mostenitorii lui CT.

Reclamantii au precizat ca au constatat ca terenul de 1962 m.p. din Cartierul .. evidentiat în titlul lor de proprietate, apare inclus si în titlul de proprietate al pârâtei emis 4 ani mai târziu de aceeasi comisie locala , în aceeasi tarla si parcela.

Au aratat reclamantii ca interesul lor poarta asupra suprafetei de 1140 m.p. din suprafata de 1962 m.p. deoarece diferenta de 826 m.p. a fost inclusa în lotul nr. 2 pe numele mostenitorului GJI care a devenit proprietar exclusiv asupra acesteia prin modificarea loturilor în apel de catre Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1387/2007.

S-a aratat ca pârâta este persoana neîndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1140 m.p. deoarece autoarei pârâtei, AI, nu a detinut în proprietate nici un fel de teren.

În drept, reclamantii si-au întemeiat cererea pe disp. art. III alin.1 lit. a din L.169/1997 modificata.

În dovedirea actiunii, reclamantii au depus în copie la dosar titlul de proprietate al acestora, titlul de proprietate al pârâtei, s.c. nr. 6384/2006 a Judecatoriei Tg-Jiu, decizia civila nr. 415/2007 a Tribunalului Gorj, încheierea din 11.03.2008 a Tribunalului Gorj-Sectia Ciivla pronuntata în dosarul nr. 1387/95/2007 si raportul de expertiza efectuat de expert VP în dosarul nr. 1387/95/2007 al Tribunalului Gorj.

Prin sentinta civila nr. 7993/26.11.2010 pronuntata in dosarul nr.9728/318/2009, a fost admisa exceptia uzucapiunii de 30 de ani cu privire la terenul de 1140 m.p. , exceptie formulata de catre pârâta CG, a fost respinsa actiunea principala , a fost admisa  în parte cererea reconventionala formulata de reclamanta-pârâta CG cu privire la terenul de 1140 m.p. si  s-a constatat nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1318061/01.11.1995 si a actelor premergatoare emiterii acestuia pentru suprafata de 1140 m.p. situata în tarlaua 38, parcela 1375, identificata în raportul de expertiza efectuat de expert GL, celelalte capete de cerere din cererea reconventionala fiind disjunse.

Împotriva acestei sentinte reclamantul a declarat recurs, iar prin decizia nr. 838/31 martie 2011 pronuntata de Tribunalul Gorj-Sectia Civila, sentinta civila nr. 7993/26.11.2010 a fost casata, cauza fiind trimisa la rejudecare instantei de fond pe rolul careia a fost inregistrata sub nr. 9728/318/2009*, fiind stabilit prim termen de judecata la 13.05.2011.

In cauza a fost efectuata expertiza de specialitate, fiind numit expert NP, fiind fixate urmatoarele obiective: identificarea terenului in litigiu in suprafata de 1140 mp, inscris in titlul de proprietate nr. 1349328/25.02.1999 eliberat pârâtei; identificarea terenului din sentinta civila nr. 2119/17.09.1956 pronuntata in dosarul nr. 2759/1956 al Tribunalului Regional Tg-Jiu; sa verifice daca terenul din sentinta civila mentionata mai sus este acelasi cu terenul dat de CN autorului pârâtei, GA in anul 1925; identificarea terenului in suprafata de 1140 mp din titlul de proprietate nr. 1318061/1995 eliberat mostenitorilor lui CN; identificarea terenului din lotul reclamantului cuprins in sentinta civila de partaj nr. 6384/2006 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu; sa se stabileasca daca terenul identificat la obiectivul nr. 2 se suprapune cu terenul identificat la obiectivul nr. 5; verificând cererile de inscriere in CAP, sa se precizeze cine a inscris in CAP, terenul in suprafata de 1140 mp; sa se verifice daca terenul in litigiu este acelasi cu terenul pe care autorul pârâtei a construit casa sau se afla in continuarea acestuia; sa se precizeze daca terenul in litigiu se regaseste in sentinta civila nr. 289/1911; sa se precizeze daca terenul in litigiu este acelasi cu terenul uzucapat conform sentintei civile nr. 2119/1956 de catre autorul pârâtei, sa se precizeze daca pârâtei i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata mai mare decât suprafata cu care autorul sau s-a inscris in CAP; sa se verifice cine a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate , in baza Legii 18/1991, pentru terenul in litigiu.

In cauza au fost audiati martorii HE pentru reclamanti si TN si LF pentru pârâta.

Reclamantul CN si pârâta au formulat obiectiuni la raportul de expertiza, raspunsul la obiectiuni fiind depus la dosar la data de 17.11.2011.

Instanta a revenit cu adresa catre expert pentru a preciza, in raspunsul la obiectiuni, ce suprafata de teren a fost uzucapata de AG conform sentintei civile nr. 2119/17.09.1956 si sa transpuna in schita acest teren, urmând a reda, prin schita, suprapunerea dintre terenul din litigiu in suprafata de 1140 mp si terenul uzucapat , mentionând suprafata suprapusa, raspunsul expertului fiind depus la dosar la data de 03.01.2012.

Reclamantul CN a formulat, din nou obiectiuni la raportul de expertiza, raspunsul la obiectiuni fiind depus la dosar la data de 01.02.2012.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin  titlul de proprietate nr.1318061  din 01.11.1965 s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantului pentru suprafata de 10 ha  teren arabil si livezi  situat pe teritoriul satului ..

La data de 25.02.1999 s-a emis titlul de proprietate nr.1349328, pentru suprafata de 1 ha si 2112 mp,  pe numele pârâtei CG, mostenitoarea lui AI, terenul fiind situat pe teritoriul satului ...

Verificând cele doua titluri de proprietate, instanta constata ca  tarlaua 38 , parcela 1375 este mentionata în ambele titluri de proprietate, în aceasta tarla fiind înscrisa suprafata de 1962 mp .

Considerând ca pârâta nu este persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1140 mp ( inclusi în suprafata de 1962 mp ) reclamantul  a solicitat anularea partiala a titlului de proprietate  eliberat pârâtei pentru aceasta suprafata.

Prin cererea reconventionala formulata , pârâta a solicitat anularea partiala a titlului de proprietate eliberat reclamantului pentru suprafata de 1140 mp, invocând uzucapiunea de 30ani pentru acest teren.

Din probatoriul administrat în cauza, instanta retine ca pârâta este persoana neîndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1140 mp  situata în tarlaua 38 , parcela 1375 .

Astfel, martorul HE  a declarat ca autorul pârâtei , AG, a lucrat pe mosia lui C si ca autorul reclamantului i-a dat lui A  un lot pentru constructia casei,motiv pentru care instanta apreciaza ca autorul pârâtei nu detine acte de proprietate pentru acest teren.

De asemenea, martorul TD  a declarat ca  nu stie daca terenul  în litigiu a fost cumparat de autoarea pârâtei sau daca este mostenire  si ca pe acest teren este construita casa lui AG , bunicul pârâtei , iar martora LF a declarat ca terenul în litigiu a fost  folosit  de bunicul pârâtei din anul 1960.

Desi martorii au declarat ca terenul  a fost folosit de bunicul pârâtei,acesta a invocat uzucapiunea de 30 ani, uzucapiune retinuta in sentinta civila nr.2119/1956 si nu a invocat uzucapiunea incepând cu anul 1960,asa cum declara martorul TD.

Din raportul de expertiza întocmit în cauza de expert NP  , instanta retine ca terenul în litigiu  în suprafata de 1140 mp  nu a  fost înscris în CAP nici de pârâta si nici de reclamant, neexistând cereri de înscriere  în urma verificarilor si discutiilor din proces . De asemenea , instanta retine ca  terenul din lotul reclamantului  cuprins în sentinta civila nr. 6384 /2006 este acelasi cu terenul din cele doua titluri de proprietate, iar terenul din sentinta civila nr. 2119/17.09.1956 face parte din suprafata de 57 pogoane donata de autorul reclamantului Spitalului Judetean.

Expertul concluzioneaza ca terenul în litigiu  a fost solicitat atât de autorii reclamantului , CM si T, în data de 20.03.1991 , cât si de  pârâta CG  prin cererea din data de 12.02.1998.

De asemenea, din raspunsul la obiectivul nr. 8 din raportul de expertiza , instanta retine ca terenul în litigiu se afla în continuarea terenului  pe care  autorul pârâtei a construit casa în partea de sud .

Având în vedere schita terenului întocmita  cu ocazia cercetarii locale în dosarul nr.2759/1956 , expertul a concluzionat  ca terenul din sentinta civila nr. 2119/17.09.1956, uzucapat de bunicul pârâtei nu se suprapune cu terenul în litigiu (fila 105), din schita depusa în dosarul de mai sus reiesind ca terenul uzucapat conf.  s.civ.2119/1956  se învecineaza la sud cu BV.

Nu are relevanta faptul ca autorul pârâtei avea înscris în registrul agricol  suprafata de 1500 mp  în  silistea casei  , din moment ce pârâta recunoaste în întâmpinare ( fila 28) ca terenul provine de la  NC  si ca îl detine din anul 1925 , invocând uzucapiunea  retinuta în sentinta civila nr. 2119/1956 . Însa, având în vedere ca  terenul din aceasta sentinta nu se suprapune cu terenul din litigiu , iar pârâta nu prezinta alte probe cu privire la proprietatea acestui teren , instanta considera ca pârâta este persoana neîndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru terenul în suprafata de 1140 mp.

Pârâta  sustine în concluziile scrise faptul ca terenul în litigiu face parte din suprafata de  2853 mp  pentru care Spitalul Judetean  i-a recunoscut dreptul de proprietate . Nu se va retine aceasta sustinere , deoarece , în întâmpinare pârâta motiveaza ca terenul în litigiu este cel uzucapat în  1956 , iar motivarea de mai sus  este mentionata doar în concluziile scrise , dupa ce expertul precizeaza ca terenul în litigiu nu se suprapune cu terenul uzucapat prin sentinta civila nr. 2119/1956.

Referitor la exceptia  uzucapiunii  invocate de pârâta , instanta o considera neîntemeiata  , deoarece  terenul a fost preluat de CAP si chiar daca pârâta a folosit terenul în litigiu aceasta nu a exercitat o posesie utila si sub nume de proprietar , pârâta extinzându-si  folosinta asupra unui teren aflat în continuare terenului aferent casei de locuit.

În consecinta,  instanta considera ca pârâta nu si-a dovedit dreptul de proprietate pentru terenul în suprafata de 1140 mp  si în temeiul art.III  lit. a din L.169/1997 va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.1349328/25.02.1999 pentru suprafata de 1140 mp  situat în tarlaua 34 parcela 1375 .

Va respinge exceptia uzucapiunii de 30 de azi si în consecinta va respinge cererea reconventionala formulata de pârâta.

În temeiul art.274 C.pr.civ. va obliga pârâta si intimatele Comisia Locala de fond funciar .... si Comisia judeteana la plata sumei de 600 lei reprezentând onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite  actiunea formulata de catre reclamantii CN, domiciliat în ... si CT  domiciliat în ... în contradictoriu cu pârâta CG domiciliata în .... si cu intimatele Comisia Locala ... de fond funciar, Comisia Locala ... de fond funciar si Comisia Judeteana de fond funciar.

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1349328/25.02.1999 pentru suprafata de 1140 mp, teren situat in intravilanul localitatii ... in tarlaua 38 parcela 1375.

Respinge  exceptia uzucapiunii de 30 de ani.

Respinge cererea reconventionala.

Obliga pârâta si intimatele Comisia Locala de fond funciar ... si Comisia Judeteana, in solidar, la plata sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 16 Februarie 2012.

Presedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU Grefier,

ALINA MEZDREA

Red. CP/Tehnored. A.M. 22 Februarie 2012

8 ex

1