Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 82 din 15.01.2014


 Dosar nr. XXXX/193/2013 - contestaţie la executare -

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI - JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Completul compus din:

PREŞEDINTE

GREFIER

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXXX

Pe rol judecata pricinii civile având ca obiect contestaţie la executare, privind pe contestatorul C. E. în contradictoriu cu intimata AFP Botoşani.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în data de xx.xx.xxxx, situaţie consemnată în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea, pentru astăzi, când:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani în data de xx.xx.xxxx, contestatorul C. E. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce urmează a fi pronunţată, în contradictoriu cu intimata Administraţia Finanţelor Publice Botoşani, să dispună anularea somaţiei nr.  X/XX/X/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx şi a titlului executoriu nr. XXXXXXXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx. Totodată, a solicitat suspendarea executării silite.

A arătat petentul, în motivare, că nu datorează intimatei sume de bani, cu titlu de contribuţie de asigurări de sănătate, întrucât nu a semnat vreun contract de asigurare, nu a depus declaraţii în acest sens, nu a beneficiat de servicii medicale şi, totodată, Legea nr. 95/2006 nu reglementează o asigurare de drept, pentru toate persoanele. Mai arată că nu i s-a emis/comunicat un titlu de creanţă, petentul aflând despre existenţa debitului din cuprinsul actelor de executare, şi că titlul/somaţia contestate nu i s-au transmis în termen legal.

În dovedire, contestatorul a depus la dosar somaţia şi titlul executoriu contestate, alte acte.

Intimata Administraţia Finanţelor Publice Botoşani a formulat întâmpinare (fila 27), solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată. S-a învederat, în susţinerea acestei soluţii, că potrivit dispoziţiilor OUG nr. 125/2011, ANAF s-a subrogat în drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurare de sănătate. În consecinţă, au fost preluate documentele/informaţiile privind obligaţiile persoanelor fizice, respectiv soldurile acestor obligaţii. În baza acestor date, pentru speţa de faţă, s-au emis somaţia şi titlul executoriu contestate, privind un debit în valoare de 437 lei. Învederează intimata că aceste acte s-au întocmit cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege. În privinţa cererii de suspendare, intimata a arătat că în dosar nu s-a făcut dovada achitării cauţiunii prevăzute de lege.

În dovedire, s-au anexat înscrisuri.

A mai învederat intimata, la solicitarea instanţei (fila 73), că decizia de impunere a fost emisă şi comunicată legal, de către CAS Botoşani, decizie cu privire la care petentul nu a obţinut o hotărâre de desfiinţare şi care nu poate fi supusă analizei în prezentul cadru procesual.

Prin concluziile finale, petentul şi-a reiterat cererile, învederând că intimata nu deţine un titlu susceptibil de executare, că decizia de impunere este emisă pentru perioada 2005-2010, în timp ce somaţia şi titlul executoriu se referă inclusiv la anul 2011.

Analizând actele dosarului precum şi dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa reţine următoarele:

În data de xx.xx.xxxx, intimata AFP Botoşani a emis titlul executoriu nr. XXXXXXXXXXXXXXX şi somaţia nr. X/XX/X/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX, pentru un debit în valoare de 437 lei reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate (filele 4, 5). La rubrica documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată, în titlul executoriu, apare indicat actul cu nr. XXXXXXXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx, document pe care intimata nu l-a înaintat la dosar, deşi a existat o solicitare expresă în acest sens  - filele 64, 68 (intimata a precizat, faţă de respectiva solicitare, că dosarul de executare a fost transmis instanţei în integralitatea sa - fila 76).

Verificând documentele aflate la dosar, instanţa reţine existenţa unei decizii de impunere din data de xx.xx.xxxx, emisă pentru suma de 1971 lei+1964,67 lei reprezentând debit principal şi penalităţi (fila 44), în baza căreia s-au întocmit titlul executoriu şi somaţia din data de xx.xx.xxxx– fila 37 şi urm. De asemenea, petentul a înfăţişat unele decizii de impunere anuale (pentru plăţi anticipate/pentru venituri realizate), emise în februarie 2010 şi, respectiv, în februarie 2012. În privinţa deciziilor din data de xx.xx.xxxx, emisă pentru suma de 193 lei, şi din data de xx.xx.xxxx, emisă pentru suma de 120 lei, se observă că privesc debite accesorii (filele 22, 25) şi că, cel puţin prima dintre acestea, a stat la baza emiterii unui alt titlu executoriu decât cel contestat în speţă – fila 86.

Constată instanţa, faţă de menţiunile documentelor invocate, că niciunul dintre acestea nu poate fi reţinut drept titlu de creanţă pentru debitul urmărit în speţă. Intimata nu a comunicat informaţii din care să rezulte că, în fapt, actul cu nr. XXXXXXXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx are o altă identitate (putând fi reperat şi sub un alt număr) ori că debitul de 437 lei a fost evidenţiat într-un alt titlu de creanţă, dintre cele depuse la dosar - ca parte a unei obligaţii de plată superioare sau ca sumă a unor obligaţii mai mici. De altfel, de vreme ce debitul în discuţie este scadent din data de xx.xx.xxxx(în situaţia analitică de la fila 31), apare evident că nu era posibil să se regăsească în decizia de impunere emisă în octombrie 2010, singura care se referă la sume cu titlu de contribuţii de sănătate (dintre cele înfăţişate în cauză – fila 44). 

Potrivit prevederilor alin. 6 art. 86 CPF, decizia de impunere şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii constituie şi înştiinţări de plată, de la data comunicării acestora, în condiţiile în care se stabilesc sume de plată, în timp ce dispoziţiile art. 45 din acelaşi cod statuează că actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Comunicarea se realizează, potrivit art. 44 CPF, prin remiterea actului sub semnătură, prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin publicitate.

Dispoziţiile invocate se coroborează cu prevederile art. 141 alin. 2 din acelaşi cod, prevederi conform cărora, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. Se mai reţine, în acelaşi context, că titlul de creanţă este reprezentat, în principiu, de decizia de impunere (actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală… - art. 110 alin. 3 CPF).

Faţă de prevederile astfel reproduse, se impune concluzia că „obţinerea” unui titlu executoriu în materie fiscală este condiţionată de depăşirea termenului de plată a debitului stabilit prin decizie de impunere şi, implicit, de emiterea şi comunicarea unei astfel de decizii. Or, în cauză, aşa cum s-a arătat în cele ce preced, nu s-a făcut dovada existenţei unui titlu de creanţă pentru suma de 437 lei şi, cu atât mai puţin, dovada comunicării acestuia şi a expirării termenului legal de plată.

În condiţiile date, procedura demarată de intimata AFP Botoşani nesocoteşte în mod grav  exigenţele în materie, instanţa urmând a admite contestaţia şi a desfiinţa actele de executare criticate, respectiv titlul executoriu nr. XXXXXXXXXXXXXXX din xx.xx.xxxx şi somaţia nr. X/XX/X/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX din xx.xx.xxxx.

Cererea de suspendare a executării va fi respinsă, ca rămasă fără obiect.

În temeiul art. 274 CPC, intimata va fi obligată la plata cheltuielilor de judecate avansate de partea adversă, respectiv suma de 46,20 lei reprezentând taxă de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul C. E., domiciliat în mun. Botoşani, B-dul X nr. Y, sc. Z, ap. T, Botoşani, în contradictoriu cu intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI, cu sediul în mun. Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.5, jud. Botoşani.

Desfiinţează titlul executoriu nr. XXXXXXXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx şi somaţia nr. X/XX/X/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx.

Respinge cererea de suspendare a executării silite.

Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată – 46,20 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,